2
Jesúíh tʉ́ini soldado panihni
Meémboó, wã wʉ̃ʉ́h panihni, Jesucristo meemdíh oinit, ã teo wáacachah, caandíh ma tʉ́i péenaá. Dawá wã bohéátdih joiníji meem jwʉ́h bitadih ma bohénaá. Páant queétdih ma bohénachah, Dios ã náahat pah tʉ́i chãjnit, bitadih bohé jéihnitbʉt ĩ jʉmʉ naáh.
Soldadodih bʉwat ã jʉmʉchah yʉhna, ã cádahcat pah mʉntih, meemdíhbʉt biíc yoobó ã yapachah, Jesúsdih ma cádahca bojoó. Jwiít nihat Jesúíhwãdih biíc yoobó ã yapna caá. Ded soldado ã maáhdih weñaíhna, ã wʉtat pahjeh caá ã chãjap. Soldado nihcanni ã chãjat pínahdih páantjeh chãjna, ã maáh ã wʉtat pah ãta jéih chãjcan tagaá. Pánihna, soldado ã chãjat pah mʉntih, meembʉ́t Dios ã weñat pínahdihjeh jenah joinít, ã wʉtat pah ma tʉ́i chãjaá. Pánihat dée, ded ñáoni maáta ĩ wʉtat pah tʉ́i chãjnijeh, ã wẽp ñáwat jíibdih ã jéih bíbohna caá. Pánihna, ñáoni ã tʉ́i chãjat pahjeh mʉntih, Jesucristo ã wʉtat pah ma tʉ́i chãj cádahcat jíib, ã pebhna ma jʉibínachah, meemdíh tʉ́inidih ã wʉ̃hbipna caá. Pánihat dée mʉntih, wápchi tʉ́i teoniboó ã tewat jíib jeémátdih jwíih bíbohat caá náahap. Pánihna, Dios meemdíh ã wʉtat pah ma tʉ́i chãjat jíib, ã pebhboó ma jʉibínachah, meemdíh wẽinit, ã tʉ́i chãjbipna caá. Wã niijátjidih ma tʉ́i náhninaá. Páant ma náhninachah, jwĩ Maáh meemdíh ã tʉ́i jéihyabipna caá.
Ded pah Jesucristo ã jʉmatjidih ma quíib bʉʉdcá bojoó. Caán maáh David jʉima ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Wʉnna yʉhna, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wátji tʉ́ini doonádih wãpĩ́ bohénap jĩ. Pánih caandíh wã bohéát jíib, yeejép chãjnitdih ĩ nemat pah, weemdíh ĩtah tõpjĩh chéonit, nemat mʉʉ́boó ĩ nemechah, wã moh yéejna caá. Pánih jʉmna yʉhna, Dios naáwátdih wã bohé cádahcan niít. 10 Dios ã ñíonitdih bohéna, yeejép wãpĩ́ yapna caá, queétbʉt Jesucristoíhwã ĩ jʉmat pínah niijná. Ã́ihwã iiguípna bejnit déejidih ã tʉ́i ʉbnit pínah ĩ jʉmʉchah, queét Diosjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.
11 Nin naáwát yoobópdih caá:
Cristo jwĩ yéejat jíib ã wʉn wʉ̃hat pah mʉntih, jwiítbʉt ãjeéh wʉnnit panihnit, yéejatdih cádahnit jwĩ jʉmna caá. Pánih cádahnit, ãjeéh jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit panihnit, ãjeéh páantjeh jwĩ jʉmbipna caá.
12 Ã́ihwã jwĩ jʉmat jíib yeejép yapna yʉhna, ã náahat pah jwĩ chãj cádahcan, ã maáh jʉmʉpboó caán biícdih jwiítbʉt maáta jwĩ jʉmbipna caá.* Obohjeéhtih, “Jesucristodih wã jéihcan caá”, jwĩ niijíchah, caanbʉ́t jwiítdih biíc yoobó ã niijbípna caá.*
13 Jwiít jwĩ niijátji pah jwĩ chãjcah yʉhna, caánboó ã niijátji pahjeh ã chãjbipna caá. Yeecanni jʉmna, ã niiját pahjeh chãjni ã jʉmna caá.
Diosdih tʉ́i teo wʉ̃hni ded pah ã jʉmat
14 Majeéh jʉmnit Jesúíhwãdih bʉʉtéh wã naáwátdih ma tʉ́i náhnianaá. Dios ã enechah, queétdih ma míic jʉ̃ihcat tʉ́ʉtʉ́. Ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ míic jʉ̃ihñʉchah, dedé pínah nihcan caá. Pánih jʉ̃ihna, teo wáaccan, míic yéejana caá ĩ chãjap. Ĩ míic jʉ̃ihñatdih joinít, ĩ bʉwa jenah joiná caá. 15 Dios naáwátdih tʉ́i jéihnit, caán meemdíh ã wʉtat pah, bitadih ã́ih tʉ́ini doonádih yoobópdih ma bohénaá. Páant ma chãjachah ennit, “Ma tʉ́i chãjna caá”, Dios ã niijíchah joinít, ma tíiccan niít.
16 Diosdih jéihcannitboó ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ míic wéhenachah, ma joyáh bojoó. Páant ĩ míic wéheat dedé pínah nihcah, chah ĩ yéej chãjbipna caá. 17 Páant ĩ yee bohéát, yahwít ã moóp aabát pah, bitadih ĩ yéejana caá. Páant tigaá Himeneo, Fileto wʉ̃t jʉmnitbʉt ĩt chãjap. 18 Páant ĩ yee bohéátdih joinít, Dios naáwát yoobátdih ĩt cádahap wʉt jĩ. Pánih cádahnit, “Jesúíhwã jáantjeh ĩtát pʉ́ʉh laab béjep be”, queét ĩt niíj yee bohénap wʉt jĩ. Pánih mácah bohénit, biquína Jesúíhwãdih ĩ yéejanachah, caandíh ĩt cádahap wʉt jĩ. 19 Obohjeéhtih, páant ĩ yee naóh bohénachah yʉhna, Dios naáwátboó yoobópdih ã jʉmna caá. Caán ã tʉ́ʉt nʉʉmcán niít. Páantjeh biíc yoobó ã jʉmbipna caá. Nin pah Dios naáwátdih naóh yapani ãt niíj daacáp tajĩ: “Jwĩ Maáh ã́ihwãdih ã jéihna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ.* “ ‘Jesús wã Maáh caá’, niijnítboó, yeejép ĩ chãjatdih ĩ cádaha naáh”, biíhboó ãt niíj daacáp tajĩ.
20 Jwiít Jesúíhwã nin pah caá jwĩ jʉmʉp: Bʉ́dí mʉʉ́boó dawá pamapna ã jʉmna caá. Biquína oro, platajĩh ĩ chãjniji jʉm, biquína máa naá, wáam déepjĩh ĩ chãjnijibʉt ã jʉmna caá. Pánihna, caán mʉʉ́ mínah cã́acwãdih nʉmah jeémpnit, ã́ih oro, platajĩh ĩ chãjniji pamapnadih wẽi ennit, ĩ jeémát pínahdih ã cáagna caá. Obohjeéhtih, máa naá, wáam déepjĩh ĩ chãjnijiboó yeó jáap jʉmat pah jeémát cáagat pínah, ĩ yohnidih ĩ yacat pínahbʉt ã jʉmna caá. 21 Pánihat pah, ded yeejép ã chãjatdih cádahnit, oro, platajĩh ĩ chãjniji pamap panihni jʉmna, jwĩ Maáh ã weñat pínahdih ã jéih chãjbipna caá. Páant ã chãjachah, jwĩ Maáh caandíh ã wẽi enbipna caá.
22 Meémboó jáap jʉmna, japata ĩ yéej chãj ñinahatdih enna, iinít, biáboó ma bejeé. Pánih iinít, tʉ́iniboodíhjeh chãjna, jwĩ Maáh Jesúsdih chah jenah joinít, bitadih ma tʉ́i oyoó. Pánih oinit, míic jʉ̃ihcanjeh, ĩjeéh ma tʉ́i jʉmʉʉ́. Nihat Jesúsdih tʉ́i ʉʉ́bhnitbʉt biíc yoobó ĩ chãja naáh. 23 Jenah joicánnit ĩ míic jʉ̃ihñʉchah, ma joyáh bojoó. Beh joicánjeh, míic ʉʉ́bh joinít, queétjeh chah ĩ míic jʉ̃ihna caá. 24 Obohjeéhtih, Dios naáwátdih bohéniboodíh míic jʉ̃ihcat caá náahap. Pánih jʉ̃ihcan, nihatdih tʉ́i chãjnit, tʉ́i bohénit, biícmantjeh íijcan tʉ́inijeh jʉmat caá náahap. 25 Ã naáwátdih joííhcan, mácah niijnítdih íijcanjeh tʉ́i bohéát caá náahap. Páant tʉ́inijeh ñi bohénachah joinít, Dios ã teo wáacatjĩh ĩ yap yohatdih cádahna, tʉ́ini bohéátboodíh “Caán yoobópdih caá”, ĩ niíj jenah joibípna caá. 26 Pánihna, yoobópdih bohéátdih joinít, queét nemépwã ĩ maáh ã náahat pah chãjnitji caandíh ĩ cádahbipna caá. Pánih cádahnit, ã jwʉ́ʉb yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, yoobópdih bohéátdih jepahnit, ã wʉtatboodíh ĩ jepahcan niít, bʉca.
* 2:12 1P 5.1 * 2:12 Mt 10.33; Lc 12.9 * 2:19 Nm 16.5; Jn 10.14; 1Co 8.3