3
Péeni yeó jáapdih ded pah cã́acwã ĩ jʉmat pínah
Bʉʉ, Timoteo, nindihbʉt ma tʉ́i náhninaá: Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, cã́acwãdih bʉ́dí bʉwat ã jʉmbipna caá. Caán láa, cã́acwã bitadih teo wáacat pínahdih jenah joicán, ĩ weñat pínahdihjeh ĩ jenah joibípna caá. Pánih jenah joinít, dawá bií déedih ĩ bidbipna caá. “Nihatdih jéihna, bitadih chah wã jʉmna caá”, niíj jenah joinít ĩ jʉmbipna caá. Cã́acwãdih, Diosdihbʉt yeejép wéhenit, ĩ mánadihbʉt yap yohnit ĩ jʉmbipna caá. Bita queétdih ĩ tʉ́i chãjachah yʉhna, “Tʉ́ina caá”, niijcánnit ĩ jʉmbipna caá. Diosdih wẽicanjeh, bʉ́dí yeejép chãjnit ĩ jʉmbipna caá. Cã́acwãdih oican, ĩ jĩ́gah en teo wáaccan niít. Yeejép doonádih naóhnit ĩ jʉmbipna caá. Ĩ jenah joyátjĩhjeh yeejépdih ĩ jéih chãj cádahcan niít. Cã́acwãdih tʉbit yeejép chãjnit, tʉ́iniboodíh ĩ en iibípna caá. Ĩ chéenwãdih yʉh bʉca yeejép ĩ chãjbipna caá. Jenah joicánjeh chãjnit, “Jéih beedáni caá”, niíj jenah joinít ĩ jʉmbipna caá. Queét ĩ weñat pínahdihjeh chãjnit jʉmna, Diosboodíh náahcannit ĩ jʉmbipna caá. Cã́acwã ĩ enechah, Diosdih tʉ́i wẽinit pah jígohnit jʉmna yʉhna, ĩ jenah joyátdih ã tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih ĩ náahcan niít. Pánihnitdih ma pej jʉmca bojoó.
Biquína pánih chãjnit bitaíh mʉʉnádih waadnít, “Dios naáwátdih yeebdíh bohénadih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be”, caanjĩ́h jʉmnit yaádhdih ĩpĩ́ niíj yeena caá. Páant ĩ niíj yeenachah yʉhna, queét yaádh tʉ́i jenah joicánnit, yeejép chãjnit jʉmna, ĩ yee bohéátdih ĩ wẽi joiná caá. Queét yaádh bʉ́dí ĩ yéej chãjíhna caá. Pánihna, dedé mácah yee bohéátdih joííhna, Dioíh yoobópdih bohéátboodíh ĩ náahcan caá. Jon jã́tih Egiptodih moón jióhnitji, Janes, Jambres wʉ̃t jʉmnit, Moisésdih ĩt yap yohíhip wʉt yʉh jĩ.* Páant ĩ yap yohíhat pah mʉntih queét yaádhdih yee bohénitboó tʉ́ini bohéátdih ĩ en iiná caá. Queét yeejépdihjeh jenah joinít ĩ jʉmna caá. Pánih jʉmna, Jesúsdih tʉ́i jenah joicán, ã́ihwã yoobát ĩ nihcan caá. Queét ĩ yee bohé jibichah yʉhna, daocánnitjeh queétdih ĩ jepahbipna caá. Ĩ yee bohéátdih “Caán yeejép bohéát caá”, cã́acwã ĩ niíj jéihbipna caá. Janes, Jambresjĩh ĩ yeeatjidih jon jã́tih moón ĩ jéihyat pah mʉntih, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih jʉmnitbʉt ĩ yeeatdih ĩ jéihbipna caá.
Timoteodih ã jwʉ́ʉb wʉtat
10 Obohjeéhtih, ded pah wã bohéát, wã jʉmat, wã jenah joyátdihbʉt meemjéh ma tʉ́i jéihna caá. Jesúsdih wã tʉ́i jenah joyátdih, íijat wihcanjeh cã́acwãdih oina wã teo wáacat, yeejép yapna yʉhna wã cádahcatdihbʉt ma jéihna caá. 11 Weemdíh yeejép ĩ chãjachah, bʉ́dí wã yéej chʉ̃ʉ́átjidihbʉt ma jéihna caá. Antioquía, Iconio, Listra tʉ́tchinaboó Jesúíh doonádih wã jib bohéát jíib, weemdíh yeejép ĩ chãjatjidihbʉt ma jéihna caá. Obohjeéhtih, ĩ mawíhichah yʉhna, jwĩ Maáh Jesúsboó weemdíh ã wapachah, ĩ jéih maocap jĩ.* 12 Páant weemdíh ĩ chãjat pah, nihat Jesucristoíhwã caandíh ĩ tʉ́i péeat jíib, bita queétdihbʉt yeejép ĩ chãjat pínahdihbʉt jwĩ jéihna caá. 13 Yeejépwã, yeenitbʉt chah yeejép chãjnit ĩ jʉmbipna caá. Bitadih yeena, queétjehbʉt ĩ yeeatdih joiná, chah yeejép ĩ jʉmbipna caá.
14 Obohjeéhtih, ma éet, ma íin, weembʉ́t meemdíh jwĩ bohénachah joiná, meémboó mat tʉ́i jepahap wʉt jĩ. “Weemdíh bohénit yeenit nihcan caá”, niíj jéihnit, yoobópdih jwĩ bohéátjidih tʉ́i náhninit, ma pée cádahca bojoó. 15 Meém wébít jʉm láa, Dios naáwátdih mat jéih jwíihip wʉt jĩ. Pánih jéihnit, Jesucristodih tʉ́i jepahnit, iiguípna bejni déejidih Dios ã tʉ́i ʉbni ma jʉmna caá. 16 Dios naáwátdih nihat daácnitdih “Nin pah ma niíj daacá”, Diosjeh ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, ĩ daacátjidih jwiítdih bohéát caá náahap, yoobópdih naáwátdih jwĩ tʉ́i jéihyat tʉ́ʉt niijná. Pánih jéihnit, “Caán yeejép wã chãjatdih cádahat caá náahap”, jwĩ niíj jéihna caá. Caandíh bohéna, tʉ́iniboodíh jwĩ jéih tʉ́ʉt nʉʉmná caá. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, ã naáwátdih bohéát caá náahap. 17 Ded Dios naáwátdih tʉ́i míic bohéna, nihat tʉ́inidih ã jéih chãjbipna caá.
* 3:8 Ex 7.11 * 3:11 Hch 13.14-52; 14.1-20