4
Jesucristo, nihat cã́acwã ĩ Maáh jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, báadhnit, wʉnnitbʉt ded pah ĩ chãjatji jíib ã naóhbipna caá. Pánihna, caán, ã íip Diosbʉt ĩ enechah, meemdíh nin pah wã wẽp naóhna caá: Yeó jáap jʉmat pah cã́acwã ĩ joííhichah, ĩ joííhcah yʉhna, Dios naáwátdih páantjeh ma bohénaá. Pánih bohéna, cã́acwã ĩ yéej chãjatdih jéihyanit, “Jwʉ́ʉb yéej chãjcanjeh, tʉ́iniboodíh ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́”, ma niíj naáwá. Pánih naóhnit, chʉʉcánjeh, queétdih ma tʉ́i bohé cádahca bojoó. 3-4 Tʉ́ttimah bóo láa, cã́acwã tʉ́ini bohéátdih ĩ joííhcan niít. Pánih joííhcan, ĩ náahatdihjeh chãjíhna, ĩ weñat pínah bohéátdihjeh joííhnit, mácah bohénitboodíh bʉ́dí ĩ bidbipna caá. Páant ĩ bidichah, dawá queétdih ĩ yee bohébipna caá. Tʉ́ini bohéátdih cádahnit, mácah bohénit ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ bohéátboodíh ĩ joibípna caá. Pánihna, waícanjeh páant ã yapat pínahdih jéihnit, meémboó Dios naáwát, yoobópdih jʉmnidih, ma bohé cádahca bojoó. Pánih bohénit, queét yeenit pah chãjcat tʉ́ʉt niijná, tʉ́i jenah joiní ma jʉmʉʉ́. Yeejép yapna yʉhna, biíc yoobó chãjnit, tʉ́ini doonádih ma bohé cádahca bojoó. Pánih cádahcan, Dios meemdíh ã wʉtat pah ma tʉ́i chãj péanaá.
Weém Dios ã wʉtat pah, ã naáwátdih wã jib bohéátji jíib weemdíh ĩ mao yohat pínah bahnijeh caá ã jʉdhdʉp. Wã wʉnat pínah jã́tih nin pah meemdíh wã naóhna caá: Jesúíh tʉ́ini doonádih Dios weemdíh ã bohéát tʉ́ʉtʉchah, wã tʉ́i bohénap be. Nihat ã wʉtat pah wã chãj péanap be. Pánih chãjnit, yeejép yapna yʉhna, caandíh wã tʉ́i jenah joí cádahcap be. Pánihna, wã tʉ́i chãjatji jíib jwĩ Maáh jeáboó ã bíboh pã́ina nacaá. Nihat cã́acwã ded pah ĩ chãjatdih jéih beedána, yoobópdih jíib wʉ̃hni jʉmna, ã wʉtatdih wã tʉ́i jepahatji jíib, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáapdih weemdíh ã tʉ́i chãjbipna caá. Bita caandíh oinitbʉt ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih tʉ́i pã́init ĩ jʉmʉchah, jwĩ Maáh Jesús biíc yoobó queétdih ã tʉ́i chãjbipna caá.
Timoteo ded pah ã chãjat pínah
Waícanjeh wã pebhna ma jʉ̃ʉ́wʉ́. 10 Demas wʉ̃t jʉmni chah dawá bií déedih náahna, weemdíh cádahnit, Tesalónica tʉ́tchina ã jwʉ́ʉb bejep be.* Crescente wʉ̃t jʉmni Galacia baácna ã bejechah, Tito wʉ̃t jʉmnibʉt Dalmacia baácna ã bejep be.* 11 Páant ĩ yoh bejat tʉ́ttimah, Lucasjeh caá wãjeéh ã chãwáp.* Pánihna, bita teo wáacnitdih náahnit, meemdíh wã jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtna caá. Pánih jʉ̃óhnit, Marcosdihbʉt ma nʉmah jʉ̃ʉ́wʉ́.* Cristoíh doonádih wã bohénachah, weemdíh tʉ́i teo wáacni pínah caán ã jʉmbipna caá. 12 Tíquicodih Éfeso tʉ́tchina wã wahap be.* 13 Ninna jʉ̃óhna, Troas tʉ́tchiboó* Carpo wʉ̃t jʉmniíh mʉʉdíh wã jwej jʉ̃óhni cʉ́bʉh jweyát chóodih, wĩ́ih papélah tólihnadihbʉt ma ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́. Wĩ́ih papélah nʉ́onadih bácah bʉ́dí wã náahna caá. Pánihna, caandíhbʉt ma ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́.
14 Alejandro wʉ̃t jʉmni ĩtahdih teoni weemdíh bʉ́dí yeejép ã chãjap be.* Páant ã chãjatji jíib Dios caandíh ã peéh chãjbipna caá.* 15 Caán Alejandro jwĩ bohéátdih bʉ́dí ã yap yohna caá. Pánihna, caandíh ma tʉ́i chãja chaáh, meemdíh yeejép ã chãjcat pínah niijná.
16 Roma tʉ́tchidih moón ĩ maáta weemdíh ĩ jwíih ʉʉ́bh joyóchah, wã chãjatjidih wã bohéátdihbʉt queétdih wã naáwáchah, det weemdíh teo wáacnit pínah ĩ wihcap be. Ʉ́ʉmnit, nihat weemdíh ĩ cádah bejep be. Obohjeéhtih, páant weemdíh ĩ cádahachah yʉhna, Dios queétdih ã peéh chãjca bojo naáh. 17 Weemdíh páant ĩ cádahachah yʉhna, jwĩ Maáh Jesúsboó ã teo wáacap be, ã́ih doonádih wã naóh beedáát pínah niijná, nihat judíowã nihcannit ĩ joyát pínah niijná. Jiowã́ panihnit weemdíh ĩ mao yohat déedih ã tʉ́i wapap be. 18 Nihat weemdíh yeejép chãjnitdih yap yohnit, jwĩ Maáh weemdíh ã wapbipna caá. Pánih wapnit, jeáboó maáh ã jʉmʉpna weemdíh ã tʉ́i bejat tʉ́ʉtbipna caá. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah “Caán chah tʉ́ini, chah wẽpni Maáh caá”, jwĩ niíj jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
à pée tʉ́yat tʉ́ʉtat
19 Prisca, Aquila,* Onesíforo* ã pebh moonbʉ́t ĩ tʉ́yʉ naáh. 20 Erasto* Corinto tʉ́tchiboó ã chãwáp jĩ. Trófimo* Mileto tʉ́tchiboó tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hnit, ã chãwáp jĩ. 21 Meémboó mah noój láa jã́tih waícanjeh ma jʉ̃ʉ́wʉ́. Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, nihat bita Jesúíhwãbʉt meemdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.
22 Jwĩ Maáh Jesucristo majeéh ã jʉmʉ naáh. Dios yeéb nihatdih oinit, ã tʉ́i teo wáaca naáh.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Pablo
* 4:10 Col 4.14; Flm 24 * 4:10 2Co 8.23; Gá 2.3; Tit 1.4 * 4:11 Col 4.14; Flm 24 * 4:11 Hch 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10; Flm 24 * 4:12 Hch 20.4; Ef 6.21-22; Col 4.7-8 * 4:13 Hch 20.6 * 4:14 1Ti 1.20 * 4:14 Sal 62.12; Ro 2.6 * 4:19 Hch 18.2,18 * 4:19 2Ti 1.16-17 * 4:20 Hch 19.22; Ro 16.23 * 4:20 Hch 20.4; 21.29