14
A v Ikoniu se také stalo, že vešli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ale ti Židé, kteří neuvěřili, rozezlili duše pohanů a poštvali [je] proti bratrům. [Ti] tam tedy strávili dlouhý čas a směle mluvili v Pánu, který vydával svědectví slovu své milosti a působil, aby se skrze jejich ruce děla znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se tedy rozdělilo; jedni byli s Židy, ale jiní s apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci pokusili potupit a kamenovat, dozvěděli se [to] a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí. A tam kázali evangelium. V Lystře pak sedával jeden muž nemohoucí na nohy, který byl chromý od lůna své matky a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavla, jak mluví. A když na něj [Pavel] upřel pohled a viděl, že má víru na uzdravení, 10 řekl mocným hlasem: “Postav se zpříma na své nohy!” A [on] vyskočil a chodil. 11 Když tedy zástupy uviděly, co Pavel udělal, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: “Bohové sestoupili k nám v lidské podobě!” 12 A říkali Barnabášovi Zeus a Pavlovi Hermes, protože hlavně on mluvil. 13 Kněz Diova [chrámu], který byl před jejich městem, tedy přivedl k branám býky s věnci a chtěl se zástupy obětovat. 14 Když [to] však apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15 “Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy a kážeme vám evangelium, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co [je] v nich. 16 Ten v minulých pokoleních nechával všechny pohany, aby chodili po svých cestách, 17 ačkoliv nenechal sám sebe bez svědectví, protože konal dobro, dával nám z nebe déšť a úrodné časy a nasycoval naše srdce pokrmem a potěšením.” 18 A těmi slovy sotva upokojili zástupy, aby jim neobětovaly. 19 A [vtom] přišli z Antiochie a Ikonia Židé, a když přesvědčili zástupy, ukamenovali Pavla. Potom [ho] vytáhli ven z města, protože se domnívali, že zemřel. 20 Když ho však obstoupili učedníci, vstal a vešel do města; a druhého dne odešel s Barnabášem do Derbe. 21 Když pak tomu městu kázali evangelium a získali mnoho učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. 22 Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře, a že musíme vejít do Božího království skrze mnohá soužení. 23 A když jim v každé církvi vybrali starší, modlili se s postem a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. 24 Potom prošli Pisidii a přišli do Pamfylie. 25 A poté, co mluvili Slovo v Perge, odešli do Attalie 26 a odtud odpluli do Antiochie, odkud byli [předtím] svěřeni Boží milosti k dílu, které vykonali. 27 A když tam přišli, shromáždili církev a vyprávěli, co všechno skrze ně Bůh učinil a že otevřel dveře víry pohanům. 28 A strávili tam s učedníky delší dobu.