15
Potom přišli někteří z Judska a učili bratry: “Nenecháte-li se obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni.” A když s nimi měl Pavel a Barnabáš nemalý spor a hádku, rozhodli, aby Pavel, Barnabáš a někteří další z nich šli s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Když tedy byli církví vypraveni na cestu, procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů a působili všem bratrům velikou radost. A když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili [jim], co skrze ně Bůh udělal. Povstali však někteří věřící ze sekty farizeů, a říkali, že [pohané] musí být obřezáváni a že se [jim] má přikázat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. A když došlo k velkému dohadování, vstal Petr a řekl jim: “Bratři, vy víte, že [mě] Bůh mezi námi odedávna vyvolil, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. A Bůh, který zná srdce [lidí], jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako nám. A neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. 10 Proč tedy nyní pokoušíte Boha, když vkládáte na šíji učedníků jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? 11 Věříme přece, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše Krista tak jako oni.” 12 Celé shromáždění tedy zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaká znamení a zázraky dělal Bůh skrze ně mezi pohany. 13 A když umlkli, odpověděl Jakub: “Bratři, poslouchejte mě. 14 Šimon vyprávěl, jak Bůh poprvé pohlédl na pohany, aby [z nich] přijal lid svému jménu. 15 A s tím se shodují slova proroků, jak je napsáno: 16 ‘Potom se navrátím a znovu postavím stánek Davidův, který padl. Jeho trosky znovu postavím a pozdvihnu jej, 17 aby zbytek lidí hledal Pána, i všichni pohané, nad nimiž je vzýváno mé jméno, praví Pán, který činí všechny tyto věci.’ 18 Bohu jsou známé od věků všechny jeho skutky. 19 Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, 20 ale abychom jim napsali, ať se zdržují od [věcí] poskvrněných modlami, od smilstva, od [masa] zardoušených [zvířat] a od krve. 21 Mojžíš přece má od dávných věků kazatele v každém městě, poněvadž bývá čten každou sobotu v synagogách.” 22 Tehdy se apoštolům a starším s celou církví zdálo [dobré], aby do Antiochie poslali s Pavlem a Barnabášem muže, které mezi sebou vybrali, [totiž] Judu zvaného Barsabáš a Sílu, přední muže mezi bratry. 23 Poslali po nich tento [dopis]: “Apoštolové, starší a bratři zdraví ty, kdo jsou v Antiochii, v Sýrii a v Kilikii, bratry z pohanů. 24 Poněvadž jsme slyšeli, že z nás vyšli někteří, kteří vás zneklidnili [svými] slovy a rozrušili vaše duše, když říkali, že se musíte obřezat a zachovávat Zákon ([což] jsme jim nepřikázali), 25 zdálo se nám, jednomyslně shromážděným, [dobré,] abychom k vám poslali vybrané muže [spolu] s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, 26 lidmi, kteří vydali své životy pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. 27 Proto jsme poslali Judu a Sílu a oni [vám] ústně povědí totéž. 28 Duchu Svatému i nám se totiž zdálo [dobré], nevkládat na vás žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: 29 abyste se zdržovali od toho, co bylo obětováno modlám, od krve, od [masa] zardoušených [zvířat a] od smilstva. Budete-li se chránit těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi.” 30 Když tedy byli propuštěni, přišli do Antiochie, shromáždili sbor a předali dopis. 31 A když [ho] přečetli, radovali se [bratři] z toho povzbuzení. 32 Juda se Sílou (kteří byli také proroci) tedy mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. 33 A když [tam] strávili [nějaký] čas, bratři je v pokoji propustili k apoštolům. 34 Sílovi se však zdálo [dobré] tam zůstat. 35 Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a učili a kázali s mnoha dalšími Pánovo slovo. 36 Po několika dnech pak Pavel řekl Barnabášovi: “Vraťme se nyní a navštivme své bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, a [zjistěme,] jak se mají. 37 Barnabáš tedy chtěl, aby s sebou vzali i Jana zvaného Marek. 38 Pavel ale nepovažoval za správné vzít s sebou toho, který od nich odešel z Pamfylie a nešel s nimi do díla. 39 A vznikl [mezi nimi] tak ostrý spor, že se od sebe rozešli. Barnabáš tedy vzal s sebou Marka a odplul na Kypr, 40 Pavel si však vybral Sílu, a když ho bratři svěřili Boží milosti, odešel. 41 Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve.