2
A [vzkřísil] i vás, mrtvé v proviněních a hříších, v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle mocného vládce ovzduší, toho ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti, mezi nimiž jsme také my všichni kdysi žili v žádostech svého těla, když jsme dělali to, co chtělo tělo a mysl, a byli jsme přirozeností dětmi hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních (-jste spaseni milostí!), a spolu [s ním] vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze [svou] laskavost k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - [je] to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. 10 Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. 11 Proto pamatujte, že vy, kdysi tělem pohané - které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou - 12 jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě. 13 Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli dalecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev. 14 Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. 15 Svým tělem zrušil nepřátelství, [totiž] Zákon přikázání [spočívající] v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. [Tak] způsobil pokoj 16 a v jednom těle to obojí usmířil s Bohem skrze kříž, kterým to nepřátelství zahladil. 17 A když přišel, vyhlásil pokoj vám, dalekým i blízkým, 18 neboť skrze něho máme všichni v jednom Duchu přístup k Otci. 19 Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. 20 Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus, 21 v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu, 22 v němž se i vy společně budujete, abyste [byli] Božím příbytkem v Duchu.