3
Kvůli tomu já Pavel, vězeň Ježíše Krista pro vás pohany - pokud jste ovšem slyšeli o správě Boží milosti, jež mi byla udělena pro vás, [totiž] že mi skrze zjevení oznámil tajemství, jak jsem [již] předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím Kristovu tajemství, které za jiných dob nebylo lidským synům oznámeno [tak], jak je nyní skrze Ducha zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, [že] pohané jsou spoludědicové, součásti [téhož] těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu skrze evangelium, jehož jsem se stal služebníkem podle daru Boží milosti, který mi byl dán působením jeho moci. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych mezi pohany kázal Kristovo nevystižitelné bohatství a abych všem vysvětlil, jaká [je] účast na tom tajemství (jež bylo od věků ukryto v Bohu, který všechno stvořil skrze Ježíše Krista), 10 aby nyní byla skrze církev oznámena vládám a mocnostem v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, 11 podle věčného předsevzetí, jež učinil v Kristu Ježíši, našem Pánu, 12 v němž máme smělou důvěru a [možnost] přístupu s jistotou skrze víru v něj. 13 Prosím tedy, abyste nepolevovali kvůli mým soužením pro vás, neboť je to vaše sláva. 14 - Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15 z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi, 16 aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku, 17 aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce, 18 mohli se všemi svatými postihnout, jaká [je] šířka a délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré Boží plnosti. 20 Tomu pak, který je podle moci působící v nás schopen učinit nezměrně více než všechno, co prosíme nebo rozumíme, 21 tomu [buď] sláva v církvi skrze Krista Ježíše ve všech dobách na věky věků. Amen.