4
Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste byli povoláni, s veškerou pokorou a krotkostí, [abyste] se navzájem trpělivě snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. [Je] jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání; jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech. Každému jednotlivému z nás pak byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto říká: “Když vystoupil do výše, přivedl [s sebou] zajatce a dal dary lidem.” (A co [jiného] znamená, [že] “vystoupil”, než že předtím také sestoupil do nižších končin země? 10 A ten, který sestoupil, je také ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.) 11 On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, 12 pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla, 13 dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře [postavy] Kristova plného věku, 14 abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání, 15 ale [abychom] říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v toho, který je hlavou, [totiž v] Krista. 16 Z něj celé tělo, spojené a svázané za přispění každého kloubu, podle činnosti [odpovídající] míře každé jednotlivé části působí růst těla, aby se budovalo v lásce. 17 Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli, 18 zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. 19 Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu. 20 Vy jste však Krista takto nepoznali 21 - pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22 [že] vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí. 23 Obnovujte se pak duchem své mysli 24 a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25 Proto odložme lež a mluvme každý se svým bližním pravdu, neboť jsme údy jedni druhých. 26 “Hněvejte se a nehřešte;” ať nad vaším hněvem nezapadá slunce. 27 Nedávejte místo ďáblu. 28 Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá svýma rukama, co je dobré, aby měl [z čeho] dávat tomu, kdo má nouzi. 29 Ať z vašich úst nevychází žádné špatné slovo, ale jen to, co [je] dobré k potřebnému vybudování, aby přineslo posluchačům milost. 30 A nezarmucujte Božího Svatého Ducha, jímž jste byli označeni ke dni vykoupení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať jsou od vás odňaty [spolu] s každou špatností. 32 Buďte pak k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.