5
Jakožto milované děti tedy následujte Boží příklad a choďte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu na líbeznou vůni. Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté; ani nestoudnost, pošetilé řeči a vtipkování, což je nepatřičné, ale raději díkůčinění. Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. Kdysi jste byli tmou, ale nyní [jste] v Pánu světlem. Choďte jako děti světla, neboť ovoce Ducha [spočívá] ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10 Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, 11 a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději [je] usvědčujte. 12 Vždyť o tom, co oni vskrytu dělají, je hanba i mluvit. 13 Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno; všechno, co je zjevné, je přece světlo. 14 Proto se říká: “Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!” 15 Dbejte tedy pečlivě [na to], jak [máte] chodit: ne jako nemoudří, ale jako moudří. 16 Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. 17 Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co [je] Pánova vůle. 18 Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. 19 Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. 20 Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista 21 a poddávejte se jedni druhým v Boží bázni. 22 Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. 23 Vždyť muž je hlavou své ženy, jako [je] Kristus hlavou církve; a on je Spasitelem těla. 24 Jako se tedy církev poddává Kristu, tak [ať se] i manželky ve všem [poddávají] svým mužům. 25 Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, 26 aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo; 27 aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoli takového, ale aby byla svatá a bez úhony. 28 Tak jsou i muži povinni milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sám sebe. 29 Nikdo nikdy přece neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale [každý] je živí a opatruje, tak jako i Pán církev, 30 neboť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. 31 “Proto člověk opustí svého otce i matku a přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.” 32 Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. 33 Ať však také každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. Žena pak ať má [svého] manžela v úctě.