6
Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože je to spravedlivé. “Cti svého otce i matku,” to je první přikázání se zaslíbením: “aby ti bylo dobře a abys žil dlouho na zemi.” A [vy], otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání. Služebníci, poslouchejte tělesné pány s bázní a chvěním, v prostotě srdce, jako Krista. Neslužte naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci čiňte Boží vůli z [celé] duše. Služte s ochotnou myslí, jako Pánu a ne lidem, a vězte, že cokoli každý učinil dobrého, za to dostane [odplatu] od Pána, ať už [byl] otrok nebo svobodný. A [vy,] páni, jednejte stejně vůči nim. Zanechte výhrůžek a vězte, že i vy máte svého Pána v nebesích, a ten nestraní nikomu. 10 Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly. 11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. 12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním [silám] zla v nebesích. 13 Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát. 14 Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti; 15 nohy mějte obuté připraveností [kázat] evangelium pokoje. 16 Nade všechno si [pak] vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo, 18 a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté. 19 [Modlete se] i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznamoval tajemství evangelia 20 (jehož jsem velvyslancem v řetězech), abych v něm mluvil [tak] směle, jak mi mluvit náleží. 21 A abyste i vy věděli, jak se mi daří a co dělám, všechno vám [to] oznámí Tychikus, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu. 22 Posílám ho k vám právě proto, abyste se dozvěděli, jak se nám daří, a aby potěšil vaše srdce. 23 Pokoj [všem] bratrům a láska s vírou od Boha Otce a [od] Pána Ježíše Krista. 24 [Boží] milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista v neporušitelnosti. Amen.