11
Pagbalik Pedro Naan Ta Jerusalem
Nabalitaan ta mga apustulis daw duma na mga gatuo naan ta Judea na may mga dili-Judio na gapati man ta miad na balita na alin ta Dyos parti ki Jesus. Piro, na gabalik Pedro daw iya na mga duma naan ta Jerusalem, kanen an pasaway ta mga Judio na gatuo ki Jesus na alin ta grupo na ta iran na pagpati mga dili-Judio na gatuo ki Jesus kinanglan man buatan ta tanda naan ta lawa* sunod ta kaugalian ta mga Judio. Ambal danen ki kanen, “Nabalitaan nay na gaselled ka naan ta balay ta mga dili-Judio daw gakaan ka man duma ki danen. Dili kay kumpurmi ta pabuat no naan ta Cesarea tak kuntra ta mga sunuran ta ate na tuuan.” Dayon, pasaysay Pedro ki danen tanan ya na natabo ki kanen alin ta umpisa parti ta panan-awan din.
Ambal din, “Naan a ta syudad na Jope na gapangamuyo a daw may nakita a na panan-awan. Nakita ko paryo ta syal na lapad na gababa alin ta langit na may igot naan ta appat na pusod daw patunton naan dani ki yaken. Patan-aw ko gid ta miad mga ugsak an ta syal daw nakita ko klasi-klasi na mga ayep na may appat na batiis, mga pintas na mga ayep, mga gagyanap ta basak daw mga yupan. Tanan na mga ayep na naan ta syal bawal kan-enen para ki kiten na mga Judio. May namatian a na gambal ki yaken, ‘Pedro, mindeg ka! Mag-iyaw ka, magluto daw maan!’ Piro, gasabat a, ‘Ginuo, dili ko mabuat nyan! Ula a gid gakaan ta bisan ino na pagkaan na pakabig na “dili-limpyo”.’ Piro, pagsabat ko, namatian ko isab gambal ya ki yaken, ‘Dili no ambalen na “dili-limpyo” bisan ino na mga betang na pakabig en ta Dyos na “limpyo”.’ 10 Iling tan natabo ta tallo bisis daw tanan ya pabatak na balik naan ta langit.
11 “Ta yon gid na uras, may tallo na mga mama na papailing alin ta Cesarea na gabot naan ta balay na padayunan ko. Danen ya papadala na mangita ki yaken. 12 Dayon, gambal Dyos Ispiritu Santo ki yaken na muyog a ki danen na dili a magdua-dua. Annem na mga utod ta ki Cristo na taga-Jope gakuyog man ki yaken na giling kay naan ta balay Cornelio na isya na upisyal ta mga sundalo. 13 Pag-abot nay dya, gasugid Cornelio ki kami na kakita kanen an ta angil na gatindeg naan selled ta iya na balay daw gambal ki kanen na magpadala kanen an ta mga mama naan ta Jope aged sugaten mama an na ngaran din Simon na paumaw man na Pedro 14 tak yon kon na mama magsugid ki kanen ta paagi na Dyos an magluwas ki kanen alin ta silot ta mga sala asta ta tanan na mga ittaw naan ta iya na panimalay. 15 Na gaumpisa a ta pag-ambal ki danen Cornelio, napaabot ki danen Dyos Ispiritu Santo an paryo man na napaabot kanen an ki kiten kan-o na ta una nabaton ta kanen an. 16 Na nabaton danen Dyos Ispiritu Santo an, nademdeman ko paambal ya ta Ginuo, ‘Juan ya gabautismo ta mga ittaw paagi ta waig, piro Dyos an magbautismo ki kyo paagi ta Dyos Ispiritu Santo.’ 17 Tenged paatag ta Dyos iya an na Ispiritu naan ta mga dili-Judio paryo man ta iya na paatag ki kiten kan-o na kiten i umpisa na gatuo ki Ginuo Jesu-Cristo, kino a gid na magkuntra ta Dyos?”
18 Mga Judio na dili kumpurmi ta buat Pedro naan ta Cesarea, pagmati danen ta mga paambal Pedro, ula en danen an gambal kuntra ki kanen. Gadayaw danen an ta Dyos daw gambal, “Beet ambalen anduni paatag man ta Dyos naan ta mga dili-Judio upurtunidad an na magnelsel daw dilian iran na mga sala aged maangken man danen kabui na ula katapusan!”
Mga Gatuo Naan Ta Antioquia
19 Mga gatuo an na gawasak alin ta Jerusalem tenged ta pagpangabot na gaumpisa pagtapos ta pagpatay ki Esteban, danen an kalambot asta ta lugar na Fenicia, pulo Cipre daw syudad Antioquia. Naan ta mga lugar na nalambutan danen, gasugid danen an ta miad na balita parti ki Jesus, piro naan nang danen an gasugid ta mga Judio. 20 Piro, duma an ki danen na mga mama na taga-pulo Cipre daw lugar na Cirene, giling danen an naan ta Antioquia daw gasugid ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus naan man ta mga dili-Judio. 21 Tenged Ginuo Dyos an gatabang ki danen ta iran na pagsugid, tama na mga ittaw gapati ta miad na balita daw gatuo ki Ginuo Jesus.
22 Na nabalitaan ta mga gatuo na naan ta Jerusalem na tama na mga ittaw naan ta Antioquia gatuo ki Jesus, papadala danen Bernabe an naan ta Antioquia. 23 Na gabot kanen dya, nakita din na miad gid Dyos an naan ta mga ittaw na naan dya daw nalipay kanen an daw gambal kanen ki danen na magpadayon ta iran na pagtuo ki Ginuo Jesus na terek gid ta iran na tagipusuon. 24 Bernabe an miad na ittaw na pirmi kanen an gapasakep naan ta Dyos Ispiritu Santo daw iya man na pagtuo ta Dyos terek gid. Tenged ta iya na pagtabang naan ta Antioquia, sikad tama na mga ittaw gatuo ki Ginuo Jesus.
25 Galin Bernabe an naan ta Antioquia daw giling naan ta Tarso para ngitaen Saulo ya. 26 Na nakita din en, padala din malik naan ta Antioquia. Asta ta isya taon, gatinir danen an duma ta mga gatipon-tipon na gatuo daw tama na mga ittaw patudluan danen. Mga gatuo an ki Jesu-Cristo na naan ta Antioquia, danen una na paumaw na mga Kristyano.
27 Ta yon na mga inadlaw na danen Bernabe daw Saulo naan ta Antioquia, may mga gatuo na gabot dya na alin ta Jerusalem. Danen mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. 28 Na gatipon danen duma ta mga gatuo dya, gatindeg isya an ki danen na ngaran din Agabo. Pagaeman kanen an ta Dyos Ispiritu Santo daw gatagna na may segeng na letem na mabot naan ta tanan na mga lugar na sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma. -- Letem na ya natabo na Claudio ya pangulo ta Roma. -- 29 Tenged ta tagna ta prupita parti ta segeng na letem, mga gatuo an ki Cristo na naan ta Antioquia gaplano na magtabang ta iran na mga utod ki Cristo naan ta Judea dipindi ta iran na masarangan. 30 Na katipon en danen ta iran na tabang, papadala danen paagi ki danen Bernabe daw Saulo aged iatag man naan ta mga gapanguna ta mga gatuo naan ta Judea.
* 11:2 May pasaysay parti ta tanda naan ta lawa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mga Binuatan 7:8. 11:9 May pasaysay parti ta dili-limpyo na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mga Binuatan 10:15. 11:19 Syudad Antioquia na nasambit naan ta birsikulo disi-nuibi Antioquia na sakep naan ta prubinsya Siria.