10
Pedro Daw Cornelio
May mama naan ta syudad Cesarea na ngaran din Cornelio. Kanen an upisyal ta mga sundalo ta gubirno ta Roma na naan ta batalyon na paumaw Batalyon Italyano. Kanen an dyusnon na ittaw daw bilog din na panimalay iran na pasimba Dyos an na pasimba ta mga Judio. Bakod gid iya an na tabang naan ta mga imol na mga Judio daw pirmi man kanen an gapangamuyo ta Dyos. Isya na mapon na mga tallo uras galambay alin ta ugto-adlaw, may nakita kanen an na panan-awan. Naan ta iya na panan-awan may nakita kanen an na angil ta Dyos na gaprani daw gaumaw ki kanen, “Cornelio!” Patan-aw din gid ta miad angil an ta subla din na kaadlek daw gasabat kanen an, “Sir, man-o a?”
Sabat ta angil, “Pabaton ta Dyos imo na mga pangamuyo daw nlaman din man na gatabang ka ta mga imol. Yon na gademdem kanen ki kaon. Anduni, magpadala ka ta mga mama naan ta syudad Jope aged sugaten danen mama an na ngaran din Simon na paumaw man na Pedro. Gadayon kanen an naan ta balay Simon na manugbelad ta langgit ta mga ayep daw iya na istaran dani nang ta baybay.” Na galin angil ya, paumaw Cornelio darwa ta iya na mga suguon daw isya ta iya na mga sundalo. Sundalo an dyusnon daw saligan din man. Pasugiran din danen an ta tanan parti ta panan-awan din daw papailing din danen an naan ta Jope.
Panan-awan Pedro
Ta sunod na adlaw, mga suguon Cornelio giling naan ta Jope. Ta mga ugto-adlaw dani nang en danen an mabot naan ta Jope. Ta yon man na uras, Pedro i gapanaik naan ta atep* ta balay aged mangamuyo. 10 Nletem gid en kanen i daw gusto din en na maan. Na paimes nang pa pagkaan an para ki kanen, may papakita Dyos an ki kanen na panan-awan. 11 Naan ta iya na panan-awan nakita din na langit an gabukas daw may gababa na paryo ta syal na lapad na may igot naan ta appat na pusod daw patunton naan ta basak. 12 Naan ta syal ya tanan na mga klasi ta mga ayep na appat batiis, mga ayep na gagyanap daw mga yupan. May anen na mga ayep na naan ta syal na bawal kan-enen para ta mga Judio. 13 May namatian kanen i na gambal na naan ta langit, “Pedro, mindeg ka! Mag-iyaw ka, magluto daw maan!” 14 Piro gasabat Pedro i, “Ginuo, dili ko mabuat nyan! Ula a gid gakaan ta bisan ino na pagkaan na pakabig na ‘dili-limpyo’.” 15 Pagsabat Pedro, namatian din isab gambal ya ki kanen, “Dili no ambalen na ‘dili-limpyo’ bisan ino na pakabig en ta Dyos na ‘limpyo’.” 16 Tallo bisis iling tan natabo daw paryo ya ta syal pabatak na balik naan ta langit. 17 Na gaisip pa Pedro i daw ino beet ambalen ta iya na panan-awan, mga mama ya na papailing Cornelio ki kanen, nakita danen balay an Simon. Paagi ta pag-insa-insa ta mga mama ya, naisipan danen na yon taan balay na dayunan Pedro daw anen en danen an ta gangaan ta sular. 18 Gaumaw anay danen an daw gainsa, “May gadayon di na ngaran din Simon na paumaw man na Pedro?”
19 Na gapalibeg pa Pedro i parti ta iya na panan-awan, Dyos Ispiritu Santo an gambal ki kanen, “Mamati ka! May tallo na mama di na gangita ki kaon. 20 Manaog ka daw dili ka magdua-dua ta pagkuyog ki danen tak yaken gapadala ki danen.” 21 Pag-ambal ta Dyos Ispiritu Santo, gapanaog Pedro i daw gambal naan ta mga mama, “Yaken papangita nyo. Ino tuyo nyo ta pag-iling nyo di?” 22 Gasabat danen an, “Papailing kay di ki kaon ta isya na upisyal ta mga sundalo na ngaran din Cornelio. Miad kanen an na mama na iya na pasimba Dyos an ta mga Judio daw kanen an pataa gid ta tanan na mga Judio. May panan-awan kanen an na isya na angil ta Dyos gambal ki kanen na imbitaren ka na miling naan ta iya na balay aged mamati kanen an ta imo na ambal.” 23 Pagmati Pedro, paambalan din mga mama an na melled daw naan din dya danen an patunugaa.
Pag-iling Pedro Naan Ta Balay Cornelio
Sunod pa gid na adlaw, gaimes Pedro i daw gakuyog ta mga mama na papailing Cornelio ki kanen. May pila na mga utod ki Cristo na mga taga-Jope na gakuyog man ki kanen. 24 Sunod na adlaw, gabot danen an naan ta syudad Cesarea. Cornelio an gatagad ki danen duma ta iya na mga parinti daw mga seed din na arey na paimbitar din. 25 Na melled en Pedro i naan ta balay danen Cornelio, pasugat Cornelio kanen i daw galuod Cornelio an naan ta atubangan din na simbaen inta kanen i. 26 Piro, gambal Pedro i ki Cornelio, “Mindeg ka tak ittaw a nang man na paryo ki kaon.” 27 Gaisturya pa Pedro ki Cornelio na gaselled danen ta balay daw nakita Pedro tama na mga ittaw na gatipon dya. 28 Gambal Pedro i ki danen Cornelio, “Nlaman nyo gid na kami i na mga Judio ula kay patuguti ta ame na patuuan na magbisita ki kyo na mga dili-Judio. Dili kay man pwidi magduma ki kyo. Piro, papaintindi ta Dyos ki yaken na dili ko kabigen na ‘dili-limpyo’§ bisan ino na lai ta mga ittaw. 29 Gani, na paimbitar a nyo na miling di, ula a gabalibad. Anduni, liag ko na mlaman man-o na papaumaw a nyo.” 30 Sabat Cornelio, “Mga tallo en adlaw galambay, gapangamuyo a naan ta ake i na balay. Ta iling man ti na uras na mga tallo uras paglambay ta ugto-adlaw, nali nang may gapakita ki yaken na mama na sikad silaw iya na bayo 31 daw gambal kanen ki yaken, ‘Cornelio! Imo an na pangamuyo namatian ta Dyos daw gademdem kanen ta imo na pagtabang naan ta mga imol. 32 Magpadala ka ta mga mama naan ta Jope aged sugaten danen mama an na ngaran din Simon na paumaw man na Pedro. Gadayon kanen an naan ta balay Simon na manugbelad ta langgit ta mga ayep daw iya na istaran dani nang ta baybay.’ 33 Pag-ambal ta mama ki yaken ta iling tan, papailingan ko kaon yan dayon daw gapasalamat a gid ki kaon na giling ka di. Anduni, naan kay di tanan ta tubangan ta Dyos gatagad aged mamati ta bisan ino na pasugo din na iambal no.”
Pagsugid Pedro Ta Miad Na Balita Ki Danen Cornelio
34 Gaumpisa Pedro i ta pagwali naan ki danen Cornelio parti ki Jesus, “Anduni, naintindian ko en na paryo nang pagkabig an ta Dyos ta tanan na mga ittaw. 35 Bisan kino na gataod ta Dyos daw gabuat ta matareng, nadayaran Dyos an ki kanen bisan ino iya na lai. 36 Nlaman nyo miad na balita na papasugid ta Dyos ki kami na mga linai Israel para mlaman ta daw ino na paagi na patawaren ki din ta ate na mga sala. Miad an na balita pasugid ki kiten paagi ki Jesu-Cristo na Ginuo Ta Tanan. 37 Nlaman nyo na minsai ya nawali umpisa alin ta Galilea asta ta bilog na Judea pagtapos Juan ta wali na mga ittaw an dapat na magnelsel daw dilian iran an na mga sala daw magpabautismo. 38 Nlaman nyo parti ki Jesus na taga-Nazaret, daw paino kanen ya papili ta Dyos daw paubayan ta Dyos Ispiritu Santo. Jesus an paatagan man ta Dyos ta uturidad na paryo gid ta iya na uturidad. Nlaman nyo man na Jesus ya giling naan ta lain-lain na mga banwa daw gabuat ta mga miad naan ta mga ittaw daw gapaayad man ta tanan na mga ittaw na pagaeman Satanas. Iling tan pabuat Jesus tenged pirmi gaduma Dyos an ki kanen. 39 Kami na mga apustulis mga kakita gid ta tanan na mga pabuat din naan ta Jerusalem daw naan man ta duma pa na mga banwa ta mga Judio. Papapatay kanen ya ta mga manugdumala ta Judio paagi ta paglansang naan ta krus. 40 Piro, ta pangallo na adlaw, pabannaw kanen ta Dyos daw gapakita kanen an naan ta mga ittaw. 41 Piro, dili naan ta tanan na mga ittaw gapakita kanen an. Naan nang kanen gapakita ki kami na mga papili daan ta Dyos aged makita nay kanen an. Dili nang nyan, nakita nay kanen an daw gakaan kay man duma ki kanen tapos ta pagbannaw ki kanen. 42 Pasugo kay din na magsugid ta miad na balita naan ta mga ittaw daw magpamatuod na kanen ya pinili ta Dyos na mag-ukom ta mga ittaw bui daw patay. 43 Parti ki kanen, tanan na mga prupita gapamatuod na tanan na mga ittaw na magtuo ki kanen, iran na mga sala napatawad en.”
Dyos Ispiritu Santo Nabaton Ta Mga Dili-Judio
44 Na gasugid pa Pedro i ta miad na balita parti ki Jesus, tanan na mga ittaw na gapamati ta iya na paambal pagaeman ta Dyos Ispiritu Santo. 45 Mga Judio na gatuo na gakuyog ki Pedro alin ta Jope, gatingala gid danen an tak maskin naan ta mga dili-Judio papadala man Dyos Ispiritu Santo an. 46 Nlaman danen Pedro na danen an Cornelio pagaeman man ta Dyos Ispiritu Santo bisan danen an mga dili-Judio tak gambal danen an ta mga linggwai na ula nlami ta mga ittaw daw gadayaw man ta Dyos. Gambal Pedro i parti ta natabo ki danen Cornelio, 47 “Anduni, tenged Dyos Ispiritu Santo an nabaton ta yi na mga dili-Judio na paryo man na nabaton nay kanen an, kino pa magpegeng ki danen na mabautismuan?” 48 Pag-ambal Pedro, gasugo kanen an na magpabautismo danen an Cornelio na pamatuod na gatuo danen ki Jesu-Cristo. Pagtapos ta bautismo ki danen, papangabay danen na Pedro i magtinir anay na duma ki danen ta pila na mga adlaw.
* 10:9 Naan ta lugar ta mga Judio ta timpo Pedro, atep an ta mga balay katamaan tapan daw may geddan na naan gwa ta balay na agian manaik naan ta atep. Kaysan mga ittaw gapuay naan ta atep ta iran na balay. 10:12 Naan ta Levitico kapitulo dusi asta ta kapitulo kinsi pwidi nyo mabasa parti ta mga bawal kan-enen ta mga Judio. 10:15 ‘Dili-limpyo’ beet ambalen bawal kan-enen. Pwidi nyo mabasa naan ta Mga Ambal Na Pasaysay parti ta pagpati ta mga Judio na may paumaw danen na limpyo daw dili-limpyo daw ngitaen nyo ambal na limpyo. § 10:28 Pwidi nyo mabasa naan ta Mga Ambal Na Pasaysay parti ta pagpati ta mga Judio na may paumaw danen na limpyo daw dili-limpyo daw ngitaen nyo ambal na limpyo.