9
Pagtuo Saulo Ki Jesus
Saulo i, gapadayon pa gid ta pagpangabot na ipapatay din bisan kino nang na mga gasunod ta mga patudlo Ginuo Jesus. Giling kanen i ta pinakadatas na manugdumala ta mga pari para mangayo ta mga sulat na magpakala ki kanen naan ta mga manugdumala ta mga balay tipunan ta mga Judio naan ta syudad na Damasco. Paagi ta mga sulat na ya, mlaman ta mga manugdumala na kanen i may uturidad na daw makita din maskin kino nang, mga mama man daw mga bai, na isya ta grupo na paumaw na Mga Gasunod Ta Mga Patudlo Jesus* dakepen na pusasan daw dleen naan ta Jerusalem aged prisuon. Ta iya na pag-iling naan ta syudad Damasco na dali nang en kanen an kabot, nali nang may gasilak naan ki kanen na sikad pawa na naan alin ta langit. Natumba kanen i naan ta basak daw may namatian kanen i na gambal ki kanen, “Saulo, Saulo, man-o tak papangabot a no?” Saulo i gainsa, “Sir, kino ka?” Sabat ta gambal ya ki kanen, “Yaken i Jesus na papangabot no. Mangon ka daw melled naan ta Damasco daw naan dya may magsugid ki kaon daw ino naan ta plano ta Dyos na buaten no.”
Mga duma ya Saulo ula gasasaba. Namatian danen kagi ta gambal ya, piro ula danen may nakita na bisan kino. Gabangon Saulo i, piro pagmuklat din, dili en kanen i kakita. Pasagabay nang danen kanen i asta kabot naan ta Damasco. Seled ta tallo na adlaw, dili kanen i makakita daw ula kanen gakaan daw gainem ta bisan ino.
10 Naan ta Damasco may isya na gatuo ki Jesus na ngaran din Ananias. Gambal Dyos an ki kanen paagi ta panan-awan, “Ananias!” Sabat Ananias, “Ginuo, anen a di.” 11 Ambal ta Ginuo ki kanen, “Miling ka naan ta balay danen Judas na naan ta dalan na paumaw na Kalsada Na Tadleng daw insaan no daw pwidi no isturyaen mama ya na taga-Tarso na ngaran din Saulo tak naan kanen dya gapangamuyo. 12 Paagi man ta panan-awan, nakita Saulo isya na mama na gaprani ki kanen daw mama an patungtong din iya an na mga lima naan ki Saulo aged Saulo an makakita isab.” 13 Sabat Ananias, “Ginuo, tama gasugid ki yaken parti ta yon na mama daw parti ta makaadlek din na mga pabuat naan ta imo na mga ittaw naan ta Jerusalem. 14 Giling kanen an di na may uturidad naan alin ta mga manugdumala na mga pari aged magdakep ta tanan na mga ittaw na gasimba ki kaon.” 15 Piro, ambal ta Ginuo ki Ananias, “Manaw ka! Mama na ya na Saulo, papili ko na gamiten para magsirbi ki yaken daw magsugid parti ki yaken naan ta mga dili linai Israel, mga ari daw mga linai Israel. 16 Ipakita ko ki kanen mga kabellay an na naan ta plano ta Dyos na maagian din tenged ki yaken.”
17 Pagtapos ta ambal ta Dyos, gapanaw Ananias an daw gaselled naan ta balay danen Judas. Patungtong din iya an na mga lima ki Saulo daw gambal kanen an, “Saulo, utod ko, papadala a di Ginuo Jesus na gapakita ki kaon naan ta dalan na giling ka di ta Damasco i. Papadala a din aged makakita ka isab daw mabaton no man Dyos Ispiritu Santo.” 18 Nali nang, may nulog na naan alin ta mga mata Saulo na paryo imbis ta sidda daw kakita en kanen an isab. Gabangon kanen an daw gapabautismo. 19 Gakaan en kanen an daw gabalik en iya ya na keseg.
Pagwali Saulo Naan Ta Damasco
Gatinir Saulo i ta pila na mga adlaw naan ta Damasco duma ta mga gatuo na naan dya. 20 Gaumpisa dayon kanen i ta pagwali naan ta mga balay tipunan na Jesus an Bata Ta Dyos. 21 Gatingala gid tanan an na mga ittaw na kamati ki kanen daw gainsa danen an, “Di' ba yi mama na gapangabot daw gapatay ta mga ittaw naan ta Jerusalem na mga gatuo ki Jesus? Di' ba kanen i giling di aged dakepen mga gatuo an daw dleen danen an naan ta mga manugdumala na mga pari?” 22 Iling tan iran na isip parti ki Saulo, piro paagi ta tabang ta Dyos ki kanen, gadugang pa gid iya na abilidad ta pagsugid ta miad na balita parti ki Jesus asta na mga Judio an na naan ta Damasco gatingala gid daw ula man danen an may isabat kuntra ta iya na pawali tak pamatuuran din gid na Jesus an Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.
23 Paglambay ta tama na mga adlaw, pila na mga manugdumala ta mga Judio gaplano na Saulo an patayen danen. 24 Piro, may gasugid ki Saulo parti ta iran na plano. Adlaw daw kilem, pabantayan ta mga Judio mga gangaan an ta syudad aged patayen kanen an. 25 Piro, isya na kilem, kanen an patabangan ta mga ittaw na gasunod ta iya na tudlo parti ki Jesus. Kanen an paugsak danen naan ta bangkat daw patunton naan agi tumbuan ta padir ta syudad.
Pagwali Saulo Naan Ta Jerusalem
26 Giling Saulo an naan ta Jerusalem daw gatingwa kanen an na mabet ta mga gatuo na naan dya, piro nadlek danen ya ki kanen tak dili danen ya magpati na kanen an gatuo man en ki Jesus. 27 Piro, isya ki danen na ngaran din Bernabe, patabangan din Saulo an daw papakala naan ta mga apustulis. Pasaysay Bernabe ki danen na Saulo an na naan kanen ta dalan munta ta Damasco nakita din Ginuo ya daw Ginuo ya gambal ki kanen. Pasugid man Bernabe ki danen na Saulo an na naan kanen an ta Damasco, ula gid kanen adlek na gawali parti ki Jesus. 28 Pagtapos Bernabe ta ambal, pabaton ta mga apustulis ambal din an parti ki Saulo daw gakuyog Saulo an ki danen na galibot ta bilog na Jerusalem daw ula adlek kanen an na gawali parti ta Ginuo. 29 Naan man ta mga Judio na iran na linggwai Griego gaisturya kanen an daw gadiskas, piro paplanuan danen na patayen kanen an. 30 Na nlaman ta mga gatuo parti ya ta plano na patayen danen Saulo an, padul-ong danen kanen an naan ta Cesarea daw papailing naan ta Tarso. 31 Ta yon man na timpo, mga gatuo an naan ta bilog na Judea, Galilea daw Samaria ula en papangabot ta mga gakuntra ki danen daw galig-en pa gid iran an na pagtuo. Mga gatuo an dya gatama pa gid daw tenged ta tabang ta Dyos Ispiritu Santo, papakita danen paagi ta iran na ugali na danen an may bakod gid en na pagtaod ta Ginuo.
Pagwali Pedro Naan Ta Lida
32 Pedro i, tama en na mga banwa na nailingan din daw giling man kanen i naan ta mga ittaw na iya ta Dyos na naan gaistar ta Lida. 33 Naan dya, may nakita kanen i na mama na ngaran din Eneas na naparalays daw ula kabangon naan ta iya na neggaan ta wallo en na taon. 34 Gambal Pedro i ki kanen, “Eneas, paayad ka en Jesu-Cristo. Mangon ka daw imesen no imo an na neggaan.” Dayon gabangon Eneas an. 35 Tanan na mga ittaw na gistar naan ta Lida daw Patag Saron na kakita na Eneas an nayad en, danen an gatuo ta Ginuo.
Pagbui Ki Dorcas
36 Naan ta syudad Jope may bai na gatuo ki Jesus na ngaran din Tabita. Naan ta linggwai na Griego iya na ngaran Dorcas na beet ambalen usa. Pirmi kanen an gabuat ta miad daw matabyangen man kanen an ta mga imol. 37 Ta yon na mga inadlaw na Pedro an naan ta Lida, gamasakit Tabita i daw kanen i napatay. Iya na lawa patrapuan danen daw naan kanen i ta apaw na kwarto pauyusa. 38 Tenged dili gid madyo Jope an ta Lida daw tenged man na mga gatuo na naan ta Jope kabalita na Pedro an naan ta Lida, papailing danen ki kanen darwa na mga mama. Gapangabay danen ki kanen na muyog ki danen dayon na miling naan ta Jope. 39 Gaimes Pedro i daw muyog ki danen. Pag-abot danen naan ta Jope, papanaik danen kanen an naan ta apaw ya na kwarto. Galibot ki kanen mga bai an na balo na nangagal daw papakita danen ki kanen mga bayo na patai Dorcas na kanen ya bui pa. 40 Papagwa Pedro alin ta kwarto danen an tanan daw galuod kanen i na mangamuyo. Pagtapos din ta pagpangamuyo, gatubang kanen i naan ta patay ya daw gambal, “Tabita, mangon ka!” Pag-ambal Pedro, gamuklat Tabita an. Pagkita din ki Pedro, gabangon kanen an daw mungko. 41 Paibitan Pedro iya na lima daw patindegen kanen an. Paumaw Pedro dayon mga gatuo an daw mga bai na balo daw patugyan din ki danen Tabita an na bui en. 42 Nabalitaan ta mga ittaw naan ta bilog na Jope natabo ya ki Tabita daw tama en gatuo an ta Ginuo. 43 Pedro ya gatinir naan ta Jope ta pila na mga adlaw duma ta isya na mama na ngaran din Simon na manugbelad ta langgit ta mga ayep.
* 9:2 Ta timpo Pablo, Mga Gasunod Ta Mga Patudlo Jesus isya na umaw para ta mga ittaw na gapati ta mga patudlo Jesus parti ta igo na paagi na marani ta Dyos.