13
Pagpadala Ki Bernabe Daw Saulo Na Magwali
Naan ta mga gatipon-tipon na gatuo naan ta Antioquia, may mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos daw mga gatudlo man ta mga gatuo. Yi danen: Bernabe, Simeon na paumaw na Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo daw Manaen na gabakod duma ki Herodes na manugdumala naan ta Galilea. Ta isya na adlaw na mga gatuo an naan ta Antioquia gasimba ta Ginuo daw gapwasa, papaintindi ta Dyos Ispiritu Santo ki danen iya an na plano para ki danen Bernabe daw Saulo. Ambal din, “Pilien nyo Bernabe an daw Saulo para nang ki yaken tak papili ko en danen an na tumanen danen ubra na patagana ko para ki danen.” Pagtapos ta pagpwasa daw pagpangamuyo, patungtong ta mga gatuo iran an na mga lima naan ki Bernabe daw Saulo aged bindisyunan ta Dyos danen an na darwa. Tapos ta pagbindisyon ki danen, papanaw ta mga gatuo danen ya.
Pag-iling Danen Bernabe Daw Saulo Naan Ta Pulo Cipre
Patuman danen Bernabe daw Saulo ambal ya ta Dyos Ispiritu Santo ki danen daw galin danen naan ta Antioquia daw giling naan ta syudad Seleucia. Alin dya, gabyai danen an munta ta pulo Cipre.
Pag-abot danen ta syudad Salamina na naan ta pulo Cipre, giling danen an naan ta mga balay tipunan ta mga Judio daw pasugid danen miad na balita na alin ta Dyos parti ki Jesus. Juan ya na paumaw man na Marcos gakuyog ki danen daw gatabang ta iran na ubra.
Galibot danen an ta pulo na gawali asta na kalambot ta banwa Pafos na naan ta liyo ta pulo. Naan dya, nakita danen isya na Judio na manugmadyik na ngaran din Bar-Jesus. Gapakuno-kuno nang Bar-Jesus an na kanen man prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. Kanen an pirmi duma ta gubirnador ta Cipre na ngaran din Sergio Paulo. Gubirnador an isya na maalam na mama. Papaumaw din Bernabe i daw Saulo tak gusto din na mamati ta iran na tudlo parti ta miad na balita parti ki Jesus. Piro, manugmadyik ya na paumaw man na Elimas tak Elimas beet ambalen manugmadyik, kanen ya gakuntra ki danen tenged pirmi gatingwa kanen na madala din gubirnador an na dili magpati ta miad na balita parti ki Jesus. Piro, Saulo i na paumaw man na Pablo* pagaeman gid ta Dyos Ispiritu Santo daw patan-aw din gid manugmadyik ya 10 daw pambalan, “Paryo ka gid ki Satanas! Pirmi no gid pakuntra tanan na mga miad daw sikad ka gid manluko! Pirmi ka gid gatingwa na kamatuuran an na alin ta Ginuo masilian ta bula! 11 Anduni, silutan ka gid ta Ginuo daw mabulag ka na dili ka makakita ta pawa ta pila na mga adlaw.” Dayon, gadelem mata an Elimas daw gakapkap kanen an na mangita ta may magguyod ki kanen.
12 Na nakita ta gubirnador natabo ya ki Elimas, gatuo dayon kanen an ki Jesus tak gatingala gid kanen an ta mga patudlo parti ta Ginuo.
Pag-iling Danen Bernabe Daw Pablo Ta Antioquia Na Sakep Ta Pisidia
13 Alin ta Pafos naan ta pulo Cipre, gabyai isab Pablo daw iya na mga duma daw gadungka naan ta banwa Perge na sakep ta prubinsya Pamfilia. Naan dya, Juan na paumaw man na Marcos gabelag ki danen daw gabalik naan ta Jerusalem. 14 Alin ta Perge gadiritso danen Pablo asta kalambot ta Antioquia na sakep ta Pisidia. Ta Adlaw Ta Pagpuay, giling danen an ta balay tipunan ta mga Judio daw gamungko na magsimba duma ta mga ittaw dya. 15 Pagtapos ta basa naan ta Mga Sinulat Moises daw naan man ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita, mga manugdumala an ta balay tipunan may pasugo na pranian Pablo an daw Bernabe daw iambal ki danen iling an ti, “Mga utod, gusto ta mga manugdumala ta balay tipunan na mag-ambal kaw naan ta mga ittaw daw may anen kaw iambal na magpabiskeg ki danen.”
16 Pag-ambal ta pasugo ya, gatindeg Pablo i daw gasinyas na mga ittaw dya dili danen magsagbak tak may ambalen kanen an. Ambal din, “Mga paryo ko na linai Israel daw tanan na anen di na gatuo man ta Dyos, matian a nyo! 17 Dyos an na pasimba nay na mga linai Israel, kanen gapili ta ame na mga kaapuan anay pa sa aged buaten din danen an na iya na mga ittaw. Na naan danen ya ta lugar na Egipto, pabindisyunan din danen ya na magtama pa gid. Paagi ta bakod din na gaem, papagwa din danen ya alin ta Egipto. 18 Seled ta kwarinta na taon na naan danen ya ta lugar na ula kabalayan, patabangan din danen ya maskin ula danen gatuman ki kanen. 19 Paglambay ta kwarinta na taon, kalambot danen an naan ta lugar na Canaan. Naan dya, papirdi ta Dyos paagi ki danen mga ittaw ya ta pitto na mga nasyon na naan ta Canaan daw paatag din ki danen na iran en basak ya na iya ta mga ittaw na napirdi danen. 20 Tanan na ya na paisturya ko natabo ta ame na mga kaapuan seled ta kwattro sintos singkwinta na taon.
“Na gaistar en ame na mga kaapuan naan ta Canaan, patagan ta Dyos danen an ta mga manug-ukom na magdumala ki danen asta ta timpo Samuel na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. 21 Piro, ta timpo Samuel, nangayo ame ya na mga kaapuan ta ari na magdumala ki danen. Tenged ta iran na pangayo, paatag ta Dyos ki danen mama na ngaran din Saulo. Kanen ya bata Cis na alin ta linai Benjamin. Gaari kanen ya ki danen ta kwarinta na taon. 22 Na paalin en kanen ya ta Dyos ta iya na pag-ari, David pasal-i ta Dyos ki kanen. Yi paambal ta Dyos parti ki David: ‘David an na bata Jesse, nadayaran ake na nakem ki kanen tak gatuman kanen an ta tanan ko na mga sugo.’ ”
23 Ambal pa gid Pablo, “Alin ta linai David, papadala ta Dyos isya na manluluwas naan ta mga linai Israel sunod ta papangako din ki danen. Manluluwas ya, kanen Jesus. 24 Na ula pa gaumpisa Jesus ya ta iya na mga buaten, gawali pa Juan ya na manugbautismo naan ta mga linai Israel na kinanglan magnelsel danen an daw dilian iran an na mga sala daw pamatuuran man iran na pagnelsel paagi ta pagpabautismo naan ki kanen. 25 Na dali nang en matapos Juan tanan ya na pabuat din, gainsa kanen naan ta mga ittaw daw kala danen daw kino kanen an tak salig ta duma ki danen na kanen an papaabot ya danen na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Piro, ambal Juan, ‘Dili yaken Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. May mabot sunod ki yaken. Dili a bagay na magsirbi ki kanen maskin ta pagbadbad nang ta igot ta iya na sandal§ tak datas gid iya na katengdanan.’ ”
26 Gapadayon pa gid Pablo i ta pag-ambal, “Mga utod ko na mga linai Abraham daw kyo tanan na mga dili-Judio na inyo na pasimba Dyos an ta mga Judio, para ki kiten tanan miad i na balita parti ta pagluwas ta Dyos ta mga ittaw alin ta silot ta iran na mga sala! 27 Mga Judio na gaistar naan ta Jerusalem daw iran na mga manugdumala ula danen nakala na Jesus ya, kanen Manluluwas na papadala ta Dyos. Maskin kada Adlaw Ta Pagpuay may pabasa danen an naan ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita, ula danen naintindii na may mga ambal dya na parti ki kanen. Piro, maskin ula danen naintindii, danen mismo tenaan na mga paambal ya ta mga prupita natuman en na Jesus ya nasintinsyaan ta kamatayen paagi ta iran na pabuat. 28 Maskin ula may nakita danen an na sala naan ki Jesus na dapat sintinsyaan kanen ya ta kamatayen, papangayo man gyapon danen ki Pilato na ipapatay kanen ya. 29 Na pabuat en tanan ya na nasulat ta mga prupita na matabo ki kanen, pakamang iya na lawa naan ta krus daw palebbeng. 30 Piro, pabannaw kanen an ta Dyos 31 daw ta tama na mga adlaw nakita kanen an ta mga ittaw na kakuyog ki kanen alin ta Galilea munta ta Jerusalem. Danen anduni mga gapamatuod parti ki kanen naan ta mga paryo nay na mga Judio.
32 “Gani, kami i Bernabe, anen kay di na gasugid ki kyo ta miad na balita na alin ta Dyos parti ta papangako din anay pa sa naan ta ame na mga kaapuan. 33 Papangako din ya ki danen natuman en anduni para man ki kami na iran na mga linai daw para man ki kyo na mga dili-Judio. Patuman din iya na pangako paagi ta pagbannaw din ki Jesus. Paryo man ta nasulat naan ta pangarwa na Salmo na gambal Dyos an naan ta pinili din na mag-ari,
‘Kaon ake na Bata.
Anduni, gapamatuod a na yaken en imo na Amay.’ *
34 Jesus ya pabannaw ta Dyos daw dili en mapatay. Parti ta pagbannaw ta Dyos ki kanen, iling man ti ambal ta Dyos naan ta ate na mga kaapuan na mga Judio,
‘Atagan ko gid kyo yan ta mga kaayaran
na papangako ko ki David.’
35 Naan ta isya pa na Salmo, gambal David ya naan ta Dyos,
‘Nlaman ko na dili no dilian imo gid an na Manugsirbi
na malunot nang iya na lawa naan ta lugar ta mga patay.’
36 “Gapadayon pa gid Pablo i ta iya na mga ambal, “Nlaman ta na ula paisturya Ari David parti ya ta iya na kaugalingen tak na natuman din en tanan na mga papabuat ta Dyos ki kanen naan ta iya na timpo, napatay kanen ya daw palebbeng naan tengnged ta iya na mga kaapuan daw nalunot iya na lawa. 37 Piro, Jesus ya na pabannaw ta Dyos, ula gid nalunot iya ya na lawa. 38 Gani, mga utod ko daw kyo tanan na mga dili-Judio na inyo na pasimba Dyos an ta mga Judio, liag nay na mlaman nyo na paagi ki Jesus mapatawad inyo na mga sala na yon man miad an na balita na pasugid nay ki kyo. 39 Tenged man ki Jesus, daw kino magtuo ki kanen, buaten kanen an ta Dyos na kanen an matareng daw malibri man kanen alin ta silot ta iya na mga sala tak impusibli na malibri paagi ta iya na pagsunod ta Mga Sinulat Moises. 40 Piro, mag-andam kaw na dili matabo ki kyo mga paambal ta Dyos paagi ta mga prupita. Yi ambal ta Dyos:
41 ‘Mamati kaw, kyo na mga gapakalain ta ake na ambal!
Naan ta timpo na mag-ukom a ki kyo,
magtingala kaw gid daw mapatay man
tak ta inyo na timpo may buaten a
na dili nyo gid mapatian
bisan pa na may magsaysay ki kyo!’ ”§
42 Pagtapos Pablo ta iya na ambal daw malin en inta kanen i daw Bernabe naan ta balay tipunan, papangabay danen an ta mga ittaw na malik isab ta sunod na Adlaw Ta Pagpuay aged mag-ambal pa ki danen parti ta mga patudlo Pablo. 43 Na gagwa en mga ittaw an ta balay tipunan, gakuyog ki danen Pablo daw Bernabe tama na mga Judio daw mga dili-Judio na gasalyo ta tuuan ta mga Judio. Mga gakuyog ya, paisturyaan danen Pablo daw palaygayan na magpadayon ta iran na pagsalig ta Ginuo Dyos na gapatawad ta iran na mga sala.
44 Ta sunod na Adlaw Ta Pagpuay, tama na mga ittaw na gaistar naan ta syudad Antioquia gatipon naan ta balay tipunan ta mga Judio daw gamati ta pagsugid danen Pablo ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus. 45 Piro, na nakita ta mga manugdumala ta mga Judio na tama na mga ittaw gatipon dya, nainggit gid danen an. Pakuntra danen mga paambal Pablo daw papakalain man danen kanen an. 46 Piro, gadugang pa gid kaiseg Pablo daw Bernabe daw isya an ki danen gambal, “Naan ta plano ta Dyos na kyo yan na mga paryo nay na mga Judio una na sugiran nay ta miad na balita na alin ki kanen parti ki Jesus. Piro, tenged na dili kaw miag na batunon miad na balita, pamatuod nang na pakabig nyo inyo an na kaugalingen na dili kaw bagay ta pagbaton ta kabui na ula katapusan. Gani, umpisa anduni, naan kay ta mga dili-Judio magsugid ta miad na balita. 47 Gasugid kay ki danen tak yi pasugo ta Ginuo Dyos ki kami. Ambal din,
‘Papili ko kyo yan na magsugid parti ki yaken
naan ta mga dili-Judio
na paryo kaw ta ilaw na gapawa
naan ta delem na lugar.
Papadala ko kyo yan
aged sugiran nyo mga ittaw an
naan ta bilog na kalibutan
na may paagi na maluwas danen
alin ta silot ta iran na mga sala.’ ”*
48 Na namatian ta mga dili-Judio ambal danen Pablo daw Bernabe, nalipay gid danen an daw gadayaw danen ta Ginuo Dyos tenged ta miad na balita na alin ki kanen parti ki Jesus. Tanan danen na naan ta plano ta Dyos na danen an mga mag-angken ta kabui na ula katapusan, gapati ta mga ambal parti ki Jesus.
49 Ta yon man na timpo, naan ta tanan na mga banwa na dani ta Antioquia, tama na mga ittaw nasugiran ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus. 50 Piro, pasegyet ta mga manugdumala ta mga Judio mga mama na kala naan ta iran na syudad daw mga dyusnon na bai na may datas na katengdanan na kuntraen danen an Pablo daw palinen. 51 Na danen an Pablo papalin naan ta Antioquia, papadpad danen yab-ok an ta iran na batiis na alin ta banwa ya bilang pamatuod kuntra ta mga manugdumala ta mga Judio tak ula danen pabatuna upurtunidad na mapamatian danen miad na balita. Galin danen an Pablo ta Antioquia na miling naan ta Iconio. 52 Mga gatuo ya naan ta Antioquia gapadayon gid na nalipay daw pirmi pagaeman danen ta Dyos Ispiritu Santo.
* 13:9 Ngaran na Saulo alin ta Hebreo na linggwai. Ngaran na Pablo alin ta Latin na linggwai. Umpisa ta birsikulo nuibi asta ta katapusan ta libro na Mga Binuatan, na pasambit Saulo an, pasambit kanen an paagi ta iya na ngaran na Pablo, dili en Saulo. 13:14 Ta pagbilang ta mga Judio ta mga adlaw na seled ta isya na duminggo, pangpitto na adlaw Adlaw Ta Pagpuay na yon man anduni paumaw ta na Sabado. 13:20 Kwattro sintos singkwinta na taon beet ambalen mga taon alin ta pag-istar ta mga linai Israel naan ta lugar na Egipto asta ta timpo na umpisa danen ya gaistar naan ta lugar na Canaan. § 13:25 Ta timpo Juan, katengdanan ta pinakababa na suguon na kanen magtangtang ta sandal ta iya na amo na bag-o nang guli na gaselled ta balay. * 13:33 Mga Salmo 2:7 13:34 Isaias 55:3 13:35 Mga Salmo 16:10 § 13:41 Habakuk 1:5 * 13:47 Isaias 49:6