14
Pagwali Pablo Daw Bernabe Naan Ta Iconio
Naan ta Iconio danen an Pablo daw Bernabe giling naan ta balay tipunan ta mga Judio. Tenged ta iran na pagwali dya, tama na mga Judio daw mga dili-Judio gatuo ki Jesus. Piro, mga Judio na dili magtuo, pasegyet danen duma ya na mga dili-Judio aged maglain iran na isip naan ta mga gatuo. Tenged tama na mga Judio daw mga dili-Judio gatuo, danen an Pablo gatinir ta lugay naan ta Iconio. Gapadayon danen an na ula kaadlek ta pagsugid ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus. Papamatuuran man Ginuo Jesus na iran na paambal matuod tak pagaeman din danen an ta pagbuat naan ta mga ittaw ta mga katingalaan na pamatuod na iran na paambal alin ta Dyos. Piro, mga ittaw naan ta syudad, ula gaparyo isip danen parti ta mga gatuo. Duma an ki danen gakampi naan ta mga Judio na ula gatuo daw duma an a gakampi naan ki danen Pablo daw Bernabe.
Gaplano mga dili-Judio daw mga Judio man duma ta iran na mga manugdumala na buatan ta malain danen an Pablo daw timbagen ta mga bato. Na nlaman danen Pablo plano ya, galin danen ya ta Iconio aged maglikaw ta mga gakuntra ki danen daw giling danen ya naan ta mga banwa na Listra daw Derbe daw naan ta duma pa na palibot na mga banwa na sakep ta lugar na Licaonia. Na naan danen dya, gasugid danen ta miad na balita parti ki Jesus.
Pagwali Pablo Daw Bernabe Naan Ta Listra Daw Derbe
Na gawali danen Pablo daw Bernabe naan ta Listra, may isya na mama na naan dya na dili din magamit iya an na batiis tak may dipirinsya alin ta iya na pagtao na ula gid kanen an kapanaw. Gamungko kanen an na gamati ta paambal Pablo naan ta mga ittaw parti ki Ginuo Jesus. Pablo an, patan-aw din gid ta miad mama an na dili kapanaw daw namasmasan din na may pagsalig mama ya na pwidi mayad. 10 Gambal kanen ta mama an na bakod iya na kagi, “Mindeg ka!” Dayon gatindeg mama an daw gapanaw-panaw. 11 Na nakita ta mga ittaw pagpaayad an Pablo ta mama, salig danen na Pablo i daw Bernabe mga dyos na pasimba danen. Gasinggit danen an ta iran na linggwai na Licaonia, “Gapanaog ki kiten mga dyos an daw paryo ta sura ta ittaw!” 12 Bernabe i paumaw danen na Zeus daw Pablo i a paumaw danen na Hermes tak kanen manug-ambal.
13 May timplo naan ta gwa ta syudad na naan dya Zeus ya pasimba ta mga ittaw. Pari an na gasirbi naan ta timplo gaguyod ta turo na mga baka daw gadala ta mga garlan naan ta gangaan ta syudad tak gusto ta pari an daw gusto man ta mga ittaw na iyawen mga turo an daw ialad para simbaen danen Pablo an daw Bernabe. 14 Piro, na nlaman danen Bernabe daw Pablo plano ya ta mga taga-Listra, pagisi danen iran na kaugalingen na bayo tak nalainan gid danen an ta pabuat ya ta mga ittaw na gainsulto ta uturidad ta Dyos tak salig ta mga ittaw na danen an mga dyos. Gadlagan danen an naan ta tengnga ta mga ittaw daw gasinggit, 15 “Mga arey, man-o tak pabuat nyo ni na simbaen nyo kami i? Mga ittaw kay nang man na paryo ki kyo! Giling kay di na magsugid ki kyo ta miad na balita na alin ta Dyos. Gusto din na dilian nyo en inyo na pagsimba ta mga dili matuod na dyos na dili katabang ki kyo. Gusto din na magsimba kaw ki kanen na bui na Dyos. Kanen gabuat ta kalangitan, basak, dagat daw tanan na mga betang na anen don. 16 Alin pa pugya, kyo na mga dili-Judio gasimba kaw ta maski ino na mga dyos na liag nyo na simbaen daw pabay-an nang ta Dyos inyo an na pabuat tak ula kaw kakala ki kanen na matuod na Dyos. 17 Piro, bisan ula kaw kakala ki kanen, papakala din man gyapon iya na kaugalingen naan ta tanan na mga ittaw paagi ta mga miad din na pabuat. Paatagan kaw din ta uran daw mga dayad na tubbas ta timpo ta pamunga ta mga tanem aged may kan-enen kaw daw may kalipay.” 18 Piro, bisan iling pa tan paambal danen Pablo, nabellayan man gyapon danen an ta pagpegeng ta mga ittaw na liag mag-alad na magsimba ki danen.
19 Paglambay ta pila na mga adlaw, may mga Judio na gabot alin ta syudad Antioquia na sakep ta prubinsya Pisidia daw alin man ta banwa Iconio. Pakumbinsi danen mga ittaw ya na maglabet ki danen na timbagen Pablo an ta mga bato asta mapatay. Patimbag danen Pablo an daw payudyod danen lawa din an pagwa ta syudad tak salig danen patay en kanen an. 20 Piro, na patipunan kanen ta mga gatuo, gabangon kanen an daw gabalik naan ta syudad. Ta sunod na adlaw, kanen an daw Bernabe giling naan ta banwa na Derbe.
Pagbalik Pablo Daw Bernabe Naan Ta Antioquia
21 Naan ta banwa na Derbe, pasugid danen Pablo daw Bernabe miad an na balita daw tama na mga ittaw gatuo ki Jesus. Pagtapos ta pagsugid danen, gabalik danen an naan ta banwa Antioquia na sakep ta prubinsya Pisidia daw gapit danen naan ta mga banwa na Listra daw Iconio. 22 Naan ta kada syudad na nailingan danen, papabiskeg danen nakem an ta mga gatuo dya daw palaygayan man na magpadayon ta iran na pagtuo ki Jesus. Gambal danen an Pablo, “Kiten na mga gatuo, maagian ta gid tama na mga malain na buat kuntra ki kiten bag-o ki makalabet naan ta mga ittaw na padumalaan ta Dyos naan ta iya na kaarian ta timpo na mabot.” 23 Naan ta kada lugar na nailingan danen Pablo na may mga gatipon-tipon na gatuo, gapili danen Pablo ta pila na mga mama aged magpanguna ta grupo ta mga gatuo naan ta iran na lugar. Pagtapos ta pagpili daw ta pagpangamuyo daw pagpwasa, patugyan danen Pablo mga gapanguna ya daw tanan na mga gatuo naan ta Ginuo na iran na saligan.
24 Gaagi danen Pablo daw Bernabe naan ta prubinsya Pisidia daw alin dya gadayon danen an asta kalambot danen naan ta prubinsya Pamfilia. 25 Naan ta banwa Perga na sakep ta Pamfilia, pasugid danen miad an na balita parti ki Jesus naan ta mga ittaw dya. Pagtapos ta pagsugid naan ta Perga, giling danen an naan ta syudad Atalia. 26 Alin ta Atalia, gabyai danen an na makted naan ta syudad Antioquia na sakep ta prubinsya Siria.* Antioquia ya syudad na naan dya danen an Pablo daw Bernabe pangamuyuan pugya ta mga gatuo para tabangan ta Dyos danen ya ta mga ubra na natapos en danen.
27 Pag-abot danen naan ta Antioquia, patipon danen tanan na mga gatuo daw pasugid danen tanan an na pabuat ta Dyos paagi ki danen tenged ta iya na pagtabang ki danen. Pasugid man danen daw ino pag-atag ta Dyos ta upurtunidad naan ta mga dili-Judio na magtuo ki Jesus. 28 Pablo an daw Bernabe gatinir dya ta binulan duma ta mga gatuo naan ta Antioquia.
* 14:26 Siria an tengnged ta prubinsya Cilicia. Ta timpo Pablo, Siria daw Cilicia sakep ta isya nang na pangulo.