15
Pagsapol Naan Ta Jerusalem Ta Mga Gapanguna Ta Mga Gatuo
Na naan pa danen Pablo daw Bernabe ta syudad Antioquia, may mga mama na naan alin ta Judea na giling naan ta Antioquia daw gatudlo ta mga dili-Judio na mga gatuo. Ambal danen, “Daw dili kaw magpabuat ta tanda naan ta inyo na lawa* sunod ta mga sugo na naan ta Mga Sinulat Moises, dili kaw maluwas alin ta silot ta Dyos ta inyo na mga sala.” Gakuntra gid danen Pablo daw Bernabe ta paambal an ta mga mama naan ta mga dili-Judio asta na sikad gid iran na pagdiskasay. Ta uryan, gadisisyon nang en mga gatuo na pailingen Pablo an daw Bernabe daw duma pa na mga gatuo naan ta Jerusalem aged isturyaan danen dya duma ta mga apustulis daw mga gapanguna ta mga gatuo parti an ta iran na padiskusyunan.
Papanaw ta mga gatuo danen an Pablo. Ta iran na pagpanaw, gaapit danen naan ta mga lugar na Fenicia daw Samaria. Gasugid danen an ta mga gatuo dya parti ta pagsalyo ta mga dili-Judio naan ta pagtuo ki Jesus. Nalipay gid mga gatuo an tenged ta balita parti ta mga dili-Judio.
Na gabot danen Pablo naan ta Jerusalem, mga gatipon-tipon na gatuo na naan dya, mga apustulis daw mga gapanguna ta mga gatuo gabaton ki danen. Danen an Pablo gasugid parti ta tanan na mga buat ta Dyos paagi ki danen. Piro, naan man dya mga gatuo alin ta grupo na Pariseo na gatindeg daw gambal, “Daw gusto ta mga dili-Judio na kabigen nay danen an na mga gatuo ki Jesus, kinanglan na magpabuat danen an ta tanda naan ta iran na lawa daw magtuman man ta mga sugo na naan ta Mga Sinulat Moises.”
Tenged ta paambal ta mga Pariseo, gasapol mga apustulis an daw mga gapanguna ta mga gatuo parti ta pagbuat ta tanda naan ta lawa ta mga gatuo na dili-Judio. Pagtapos ta sikad lawig na pagdiskasay, gatindeg Pedro i daw gambal naan ta mga gatipon dya, “Mga utod ko, nalam kaw na kan-o i papili a ta Dyos naan alin ta ate na grupo para magwali a naan ta mga dili-Judio aged masugiran danen an paagi ki yaken ta miad na balita parti ki Jesus daw magtuo man danen ki kanen. Dyos an na nalam ta isip ta tanan na mga ittaw pamatuuran din iya na pagbaton ta mga dili-Judio na paatag din Dyos Ispiritu Santo naan ki danen paryo man ta pag-atag din ki kiten. Beet ambalen paryas nang pagtan-aw ta Dyos naan ta mga dili-Judio daw ki kiten na mga Judio tak na gatuo danen an ki Jesus, palimpyo din man iran na tagipusuon. 10 Gani, man-o tak dili kaw mapati na pabaton ta Dyos mga dili-Judio paryo ta pagbaton din ki kiten? Danen an pabellayan nyo paagi ta mga sunuran na bisan ate na mga kaapuan anay pa sa daw kiten man anduni dili ta masarangan na tumanen. 11 Piro, gapati ki na kiten i naluwas tenged ta dayad na kabebet-en Ginuo Jesus ki kiten daw iling man tan kanen naan ta mga dili-Judio.”
12 Pagtapos danen ta pagmati ki Pedro, galineng gid danen tanan daw gapamati ta pasugid Bernabe daw Pablo parti ta mga katingalaan na pabuat ta Dyos naan ta mga dili-Judio paagi ki danen Pablo na yon man mga katingalaan na pamatuod na iran na pawali alin gid ta Dyos.
13 Pagtapos ta iran na pag-ambal, dayon Santiago an gambal, “Mga utod ko, matian a nyo! 14 Pasaysay Simon gina daw ino paagi na papakita ta Dyos iya na pagdemdem naan ta mga dili-Judio tak papili din alin ki danen mga ittaw na pabuat din na iya gid. 15 Mga paambal an ta mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos anay pa sa, yon man paambal Pedro anduni parti ta mga dili-Judio tak naan ta sinulat na pulong ta Dyos, gambal Dyos an paagi ta mga prupita,
16 Pagtapos ti, malik a
daw patindegen ko isab pagdumala David
na ula napadayon
na paryo patindegen ko isab
isya na balay na nagubba.
17 Iling tan buaten ko
aged tama na mga dili-Judio
naan ta bilog na kalibutan marani ki yaken,
labi en gid tanan danen na mga papili ko
na ake na mga ittaw.
18 Yon ambal ta Ginuo Dyos
na pasugid yi na mga betang anay pa sa.”
19 Ambal pa Santiago, “Gani, ta ake na isip, dili ta pabellayan mga dili-Judio na gatuo ki Jesus. 20 Piro, dapat padalaan ta nang danen ta sulat daw ambalen na dili danen an magkaan ta pagkaan na naalad naan ta mga dyos-dyusan. Ambalen ta man na dili danen magbuat ta malaw-ay ta panan-aw ta Dyos daw dili man magkaan ta lengngessa daw ta karni ta mga ayep na paiyaw na ula nakamangi ta lengngessa. 21 Mga iling an tan na sunuran dapat tumanen danen para dili maglain nakem ta mga paryo danen na gatuo na Judio tak alin ta anay pa sa na timpo Mga Sinulat Moises pabasa kada Adlaw Ta Pagpuay naan ta mga balay tipunan daw iya na mga ambal palaygay man naan ta tanan na mga syudad.”
22 Pagtapos ta ambal Santiago, gaugyon ki kanen mga apustulis an, mga gapanguna ta mga gatuo daw tanan na duma pa na mga gatuo na naan dya na danen an magpili ta darwa na mama alin ki danen na ipadala naan ta Antioquia duma ki danen Pablo daw Bernabe. Iran na papili Silas daw Judas na paumaw man na Barsabas. Danen an na darwa pataa naan ta tanan na mga gatuo. 23 Naan ki danen Silas papadala yi na sulat:
“Kami na mga utod nyo ki Cristo, mga apustulis man daw mga gapanguna ta mga gatuo, gapaabot kay ta ame na pangamusta ki kyo na mga dili-Judio na gaistar naan ta syudad Antioquia daw naan man ta mga prubinsya Siria daw Cilicia. 24 Kamati kay na may mga ittaw na alin ki kami giling dyan ki kyo na gagamo daw gatublag ki kyo paagi ta iran na mga paambal. Piro, ula kay gasugo ki danen. 25 Gani, gasapol kay daw gaugyon na magpili ta pila na mga mama na ipadala ki kyo. Danen an muyog naan ta ate na palangga na mga arey na danen Bernabe daw Pablo 26 na mga mama na iran na kabui nabetang ta piligro ta iran na pagsirbi ta ate na Ginuo Jesu-Cristo. 27 Papadala nay ki kyo Judas i daw Silas na magsugid ki kyo ta mga natugon naan man ta yi na sulat. 28 Paagi ta pag-ubay ta Dyos Ispiritu Santo ki kami, gaugyon kay na mas miad daw dili nay kyo yan pabellayan na magtuman ta tanan na mga sunuran naan ta kasuguan nay na mga Judio. Piro, yi nang na mga sugo na dapat tumanen nyo: 29 Dili kaw magkaan ta pagkaan na naalad naan ta mga dyos-dyusan. Dili kaw magkaan ta lengngessa. Dili kaw magkaan ta karni ta mga ayep na paiyaw na ula nakamangi ta lengngessa. Dili kaw magbuat ta malaw-ay ta panan-aw ta Dyos. Miad gid para ki kyo na dili kaw magbuat ta iling tan. Unti nang en keteb ame i na sulat ki kyo.”
30 Mga gadala an ta sulat papanaw ta mga gapanguna ta mga gatuo aged miling naan ta Antioquia. Pag-abot danen dya, patipon danen tanan an na mga gatuo daw paatag sulat ya. 31 Na nabasa ta mga gatuo sulat ya, nalipay gid danen an tenged ta minsai na gapabiskeg gid ki danen. 32 Judas an daw Silas na mga manugsugid man ta kabebet-en ta Dyos gambal man ta malawig daw papalig-en danen mga gatuo an dya ta iran na pagtuo daw papabiskeg man na magpadayon ta iran na pagtuo ki Jesus.
33 Mga gadala an ta sulat, pagtapos ta pagtinir danen naan ta Antioquia ta pila na mga adlaw, papanaw danen an ta mga gatuo na gambal, “Kabay pa na ubayan kaw ta Dyos bisan indi kaw punta.” Pag-alin danen dya, gabalik danen an naan ta Jerusalem naan ta mga gapadala ki danen. 34 Piro, gatinir pa Silas an naan ta Antioquia tak paisip din na miad pa na magpabilin kanen dya.§ 35 Danen an Pablo daw Bernabe naan man dya gatinir. Danen an daw iran na mga duma gatudlo daw gasugid ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus.
Paglalisay Pablo Daw Bernabe
36 Paglambay ta tama na mga adlaw, gambal Pablo i ki Bernabe, “Malik ki naan ta tanan na mga banwa na naan ki dya gasugid ta miad na balita parti ki Ginuo Jesus daw bisitaan ta man mga gatuo an dya para mlaman ta daw ino kaimtangan ta iran na pagtuo.” 37 Gusto Bernabe na pakuyugon Juan an na paumaw man na Marcos, 38 piro dili miag Pablo i na pakuyugon Juan an tak na naan pa danen ta prubinsya Pamfilia, padilian Juan danen an daw ula kanen an gapadayon ta pagtabang ta iran na mga pabuat. 39 Sikad gid paglalisay danen Pablo daw Bernabe daw gabelagay danen an. Juan Marcos an pakuyog Bernabe daw gabyai danen an munta ta pulo Cipre, 40 piro Silas papili ya Pablo na muyog ki kanen. Bag-o mag-alin danen an Pablo, papangamuyuan danen an ta mga gatuo na tabangan danen an ta Ginuo Dyos. 41 Giling danen ya naan ta Siria daw Cilicia daw papalig-en danen mga gatuo an dya ta iran na pagtuo ki Jesus.
* 15:1 May pasaysay parti ta tanda naan ta lawa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mga Binuatan 7:8. 15:14 Ngaran na Simon na pasambit Santiago beet ambalen Pedro tak yon man isya na umaw ki Pedro. 15:18 Amos 9:11-12 § 15:34 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mga Binuatan anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo trintay-kwattro.