20
Pablo Naan Ta Macedonia Daw Grecia
Na natapos en gamo ya naan ta Efeso, patipon Pablo mga gatuo an daw palaygayan din aged magbiskeg iran na nakem na danen an magpadayon ta iran na pagtuo. Tapos ta iya na paglaygay, gapalam kanen i ki danen na miling naan ta prubinsya Macedonia. Naan ta Macedonia, tama na mga banwa pailingan din daw papalig-en din pagtuo an ta mga gatuo paagi ta mga pawali din ki danen. Na galin Pablo ta Macedonia, giling kanen an naan ta Grecia.*
Gatinir Pablo i naan ta Grecia ta tallo bulan. Na magbyai en inta kanen i alin dya na malik naan ta prubinsya Siria, namatian din na mga Judio an may plano na patayen kanen an naan ta sakayan. Tenged ta iran na plano kuntra ki kanen, gadisisyon kanen an na manaw nang en na magi naan ta Macedonia na malik naan ta Siria. Na gaagi kanen an naan ta Macedonia, gakuyog ki kanen Sopater na taga-Berea na bata Pirro. Gakuyog man danen an Aristarco daw Segundo na mga taga-Tesalonica, Gayo na taga-Derbe, Timoteo daw danen Taquico daw Trofimo na taga-Asia. Gauna en danen an naan ta banwa Troas daw naan dya gatagad ki kami. Kami i a, patapos nay anay pagsilibrar ta Pista Ta Tinapay Na Ula Pampaabok bag-o kay galarga alin ta Filipos na mutos ki danen. Paglarga nay tanan, limma adlaw ame na byai bag-o kay kalambot naan ta Troas daw gakitaay kay daw ame na mga duma na gauna dya. Gatinir kay dya ta pitto na adlaw.
Pagbui Pablo Ki Eutico
Ta una na adlaw ta duminggo, kami Pablo gatipon daw gakaan. Tapos kaan, gawali Pablo i naan ta mga ittaw. Tenged marga kanen i ta sunod na adlaw, palugay din gid iya na pagwali asta ta tenga kilem. Tama apoy naan ta apaw na kwarto na patipunan nay. May miron dya na ngaran din Eutico na gamungko naan ta tumbuan. Tenged na lawig wali ya Pablo, tunugaen Eutico an asta katunuga na nameekan gid. Nulog kanen an ta tumbuan alin ta tallo na isturi ta balay daw ta pag-akwat danen patay en kanen an. 10 Piro, Pablo i gapanaog daw patakes din miron an daw gambal naan ta mga ittaw, “Dili kaw magkulba tak bui kanen i!” 11 Pagtapos ta ambal Pablo, gapanaik isab kanen i daw gayapon danen tanan. Gaisturya kanen ki danen asta madlaw daw gapanaw kanen an. 12 Padala ta mga gatuo na muli Eutico an na bui daw sikad gid iran na kalipay.
Pagbyai Pablo Alin Ta Troas Munta Ta Mileto
13 Gauna kay ki Pablo daw gasakay kay na galayag munta ta Ason aged naan nay dya kanen an sugaten daw pasakayen na sunod ta tugon din ki kami tak kanen manaw nang. 14 Na gakitaay kami i Pablo naan ta Ason, papasakay nay kanen an daw gadiritso kay tanan naan ta Mitilene. 15 Alin dya gabyai kay daw ta sunod na adlaw, gaapit kay ta pulo Quios. Ta sunod pa gid na adlaw, galakted kay naan ta pulo Samos daw ta sunod pa gid na adlaw galakted kay naan ta syudad Mileto. 16 Ula kay en gaapit naan ta syudad Efeso tak dili miag Pablo na magteneng naan ta prubinsya Asia tenged gadali kanen an na kalambot naan ta Jerusalem na dili pa Pista Ta Pentecostes.
Tugon Bilin Pablo Ta Mga Gapanguna Ta Mga Gatuo Naan Ta Efeso
17 Na naan pa Pablo i ta Mileto, gapasugo kanen an naan ta Efeso na miling ki kanen mga gapanguna ta mga gatuo. 18 Pag-abot danen ta Mileto, gambal kanen i ki danen, “Nlaman nyo daw ino ake na paubra na duma a nyo pa umpisa ta pag-abot ko ta prubinsya Asia. 19 Mapainebesen a na gasirbi ta Ginuo daw gagal a gid na tama na lua naageman ko na nabellayan a tenged ta pagpangabot ta mga Judio na gakuntra ki yaken. 20 Nlaman nyo man na ta ake na pagtudlo ki kyo, patudlo ko tanan gid na magpabiskeg ta inyo na pagtuo. Gatudlo a ki kyo naan ta publiko daw naan man ta inyo na mga istaran. 21 Paambal ko gid naan ki kyo tanan, mga Judio man daw mga dili-Judio, na kinanglan magnelsel kaw daw dilian nyo man inyo na mga sala daw marani ta Dyos paagi ta pagtuo naan ta ate na Ginuo Jesus.
22 “Anduni, kinanglan na miling a naan ta Jerusalem tak Dyos Ispiritu Santo gabeet ki yaken na miling a dya maskin ula a nalam daw ino matabo ki yaken dya. 23 Piro, nlaman ko nang an na naan ta kada syudad na pailingan ko, Dyos Ispiritu Santo an gasugid ki yaken na maagian ko na prisuon a daw pangabuton ta mga ittaw. 24 Piro, bisan ino pa matabo ki yaken, ula bali, basta na matapos ko nang sirbisyo na papabuat Ginuo Jesus ki yaken na magsugid a ta miad na balita na alin ta Dyos parti ki Jesus na papadala din na ate na Manluluwas.
25 “Anduni, nlaman ko na yaken i daw kyo tanan na mga nailingan ko daw pawalian parti ta pagdumala ta Dyos, kiten i dili en isab magkitaay. 26 Gani, sugiran ta kyo na daw may anen ki kyo na mapatay na ula gatuo ki Jesus, ula aren sabaten na maageman din silot na ula katapusan. 27 Ula aren sabaten tak ula a may patago ki kyo na parti ta tuyo daw plano ta Dyos. 28 Gani, ambligan nyo inyo an na pagtuo daw ambligan nyo man pagtuo an ta tanan na mga gatuo ki Jesus na patugyan ta Dyos Ispiritu Santo naan ki kyo na bilang mga gapanguna ki danen. Tabangan nyo danen an paryo na manugbantay gatabang ta mga karniro tak danen an mga gatipon-tipon na mga ittaw na iya ta Dyos. Danen an mga pabuat ta Dyos na iya gid na mga ittaw tenged ta kamatayen ta iya na Bata naan ta krus na lengngessa din natulo. 29 Nlaman ko na daw kaalin aren, tama na mga manugtudlo miling naan ki kyo na ula kaluoy danen an na mangita ta paagi na kyo yan magtalikod ta inyo na pagtuo ki Jesus. Ta iling tan na buat danen ki kyo, danen an paryo mga mapintas na ayep na gapanekeb ta mga karniro. 30 Mabot uras na naan alin mismo ta inyo na grupo, may mga ittaw na magtudlo ta dili matuod parti ki Jesus aged kyo yan magsunod ta iran na pagtudlo imbis na sunuron nyo mga natudlo ko. 31 Gani, mag-andam kaw tenged ta mga ittaw na paryo ki danen! Demdemen nyo na keteb ta tallo na taon, ula a gauntat ta paglaygay ki kyo daw kaysan gagal a gid.
32 “Anduni, gapangamuyo a naan ta Dyos na tabangan kaw din daw mademdeman nyo pirmi miad an na balita na alin ki kanen parti ki Jesus. Tenged ta inyo na pagpati ta miad na balita, maglig-en inyo an na pagtuo daw maangken nyo man mga kaayaran na patagana ta Dyos para ta tanan na mga ittaw na iya gid. 33 Nlaman nyo na ula a galagas ta mga pilak, blawan o bayo ta bisan kino para may gastuon a ta ake na mga kinanglanen. 34 Nlaman nyo gid man na gaubra a aged may gastuon a ta ake na mga kinanglanen daw ta ake man na mga duma. 35 Ta tanan ko na pabuat, papakita ko ki kyo na dapat na magpangabellay kaw man aged makatabang kaw ta mga gakinanglan. Demdemen ta pirmi ambal ya Ginuo Jesus, ‘Mas makaangken ta kalipay alin ta Dyos ittaw an na gaatag kaysa ta gabaton.’ ”
36 Pagtapos ta ambal Pablo, kanen an daw tanan na mga gapanguna ta mga gatuo na giling dya alin ta Efeso, galuod daw gapangamuyo. 37 Nangagal danen an tanan na patakes danen Pablo i daw paarekan. 38 Nasebean gid danen an ta iya na paambal na kanen an dili en danen makita isab. Pagtapos ta iran na pagtakes ki kanen, padul-ong danen kanen ya naan ta bakod na sakayan na di-layag.
* 20:2 Grecia an isya na prubinsya na paumaw man na Acaya. Kapital an ta Acaya syudad na Corinto. 20:7 Adlaw an na paumaw ta mga Judio na una na adlaw ta duminggo yon man anduni paumaw ta na Duminggo. 20:16 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Pentecostes naan ta Mga Ambal Na Pasaysay.