21
Pagbyai Pablo Naan Ta Jerusalem
Pagtapos ta ame na pagpalam daw pagbelag alin ta mga gapanguna ta mga gatuo na naan ta Efeso, galakted kay na galayag na rumbo nay an diritso ta pulo Coos. Ta sunod na adlaw, giling kay ta pulo Rodas daw alin dya gadiritso kay ta Patara. Naan dya, may sakayan na miling ta Fenicia. Gasakay kay daw galayag. Na nabantaw nay en pulo Cipre, galayag kay na pulo an naan dapit ta wala nay daw rumbo nay an pabagat munta naan ta prubinsya Siria. Pag-abot nay naan ta Siria, gadungka kay naan ta banwa na Tiro tak gaaw-as ta mga kargaminto. Na kakawas kay en, papangita nay mga gatuo an dya. Pagkita nay ki danen, gatinir kay ki danen ta isya na duminggo. Na naan kay dya, papaintindi naan ki danen ta Dyos Ispiritu Santo daw ino matabo ki Pablo. Yon na gambal danen an ki Pablo na dili dapat kanen an miling naan ta Jerusalem. Paglambay ta isya duminggo, gaimes kay na maglayag. Na gapanaw kay miling naan ta baybayen, tanan danen asta ta iran na mga sawa daw mga kabataan gadul-ong ki kami naan ta gwa ta syudad. Naan ta baybayen galuod kay tanan daw nangamuyo. Na gapalam kay en ta kada isya, gasakay kay ame daw danen an a guli.
Gapadayon kay ta ame na pagbyai daw galayag kay alin ta Tiro munta naan ta syudad Tolemaida. Pag-abot nay, gangamusta kay ta mga gatuo dya daw gadayon kay ki danen ta isya adlaw. Ta sunod na adlaw, galin kay dya daw kabot kay ta syudad Cesarea. Naan dya, gadayon kay naan ta balay Felipe na manugsugid ta miad na balita parti ki Jesus. Isya kanen an ta pitto na mga manugtabang na napili naan ta iran na pagtipon-tipon naan ta Jerusalem.* May appat kanen an na bata na mga dlaga na may sarang na magsugid ta kabebet-en ta Dyos. 10 Na mga pila kay en adlaw dya, gabot isya na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos na ngaran din Agabo na gabot naan alin ta prubinsya Judea. 11 Gaprani kanen an ki kami daw pakamang din bakles an Pablo daw pagapos din iya an na kaugalingen na mga batiis daw lima daw mambal, “Dyos Ispiritu Santo an gambal, ‘Iling ti na paagi ta paggapos buaten ta mga Judio na naan ta Jerusalem tag-iya an ta yi na bakles daw intriga man kanen an naan ta mga dili-Judio.’ ”
12 Pagmati nay, kami daw duma na mga ittaw gapangabay gid ki Pablo na dili kanen an miling naan ta Jerusalem. 13 Piro, gasabat kanen i, “Man-o tak nangagal kaw daw papasebe a nyo? Daw pagbeet ta Ginuo Jesus, anda a dili nang na gapuson daw prisuon, anda a man bisan na patayen a pa naan ta Jerusalem tenged yaken i gasirbi ki kanen.”
14 Tenged dili nay kanen an mapenggan, ula kay en gapilit pa ki kanen daw gambal kay nang en, “Kabay pa na matuman kabebet-en an ta Ginuo Dyos.”
15 Tapos ta ame na pagtinir dya ta pila na mga adlaw, paimes nay ame na mga dala daw miling naan ta Jerusalem. 16 May pila na mga gatuo na taga-Cesarea na gakuyog man ki kami. Padala kay danen naan ta balay Mnason na taga-Cipre daw naan kay dya gadayon. Mnason an isya ta mga una na gatuo ki Jesus.
Pagbisita Pablo Ki Santiago
17 Na gabot kay naan ta Jerusalem, mga utod nay an dya ta pagtuo, pabaton kay danen na may kalipay. 18 Ta sunod na adlaw, Pablo i gabisita ki Santiago duma ki kami. Naan man dya tanan na mga gapanguna ta mga gatuo. 19 Pablo i gangamusta ki danen daw pasugiran din danen an ta tanan na mga pabuat ta Dyos naan ta mga dili-Judio paagi ki kanen. 20 Pagmati danen, gadayaw danen an ta Dyos daw gambal ki Pablo, “Utod na Pablo, linibo na mga Judio gasalyo en ta pagtuo ki Jesus. Piro, gaprusigir man gyapon danen an ta pagtuman ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises. 21 May gasugid ki danen na mga Judio an na naan gaistar ta mga lugar ta mga dili-Judio patudluan no kon na dili en magtuman ta Mga Sinulat Moises. Gambal ka pa kon na dili en buatan danen ta tanda naan ta lawa iran an na mga bata daw dili man en magsunod ta duma man na mga kustumbri ta mga Judio. 22 Ino imuon ta? Sigurado gid na nlaman en danen na gabot ka di. 23 Gani, sunuron no paambal nay ki kaon. May appat na mga mama na duma ta di na may saad naan ta Dyos. Dili danen pwidi magpabulog ta iran na buok na ula pa danen natuman iran na saad. 24 Piro, iran an na saad ula natuman. Yon na kinanglan danen na magbuat ta sirimunya ta pag-alad sunod ta Mga Sinulat Moises. Muyog ka ki danen daw mabet ka ta iran na sirimunya ta pag-alad. Bayaran no iran an na bayad ta pag-alad aged danen an pwidi en magpabulog daw magsimba isab ta Dyos. Daw iling an tan buaten no, mlaman ta tanan na dili matuod mga sugid an parti ki kaon daw ino na patudlo no tak mapamatuuran no na kaon yan gapati ta Mga Sinulat Moises. 25 Piro, mga dili-Judio na gatuo ki Jesus, padalaan nay ta sulat ta ame na kasugtanan na dapat gid na dili danen an magkaan ta pagkaan na naalad naan ta mga dyos-dyusan. Dapat man na dili magkaan ta lengngessa daw karni ta mga ayep na paiyaw na ula pakamangi ta lengngessa. Dapat man na dili magbuat ta malaw-ay ta panan-aw ta Dyos.”
26 Ta sunod na adlaw, gakuyog Pablo i naan ta appat an na mga mama daw galabet kanen an ta iran na sirimunya ta pag-alad. Pagtapos ta sirimunya, kanen an giling naan ta Timplo ta pagpalam naan ta mga pari daw pila pa na mga adlaw asta na matapos iran an na sirimunya ta pag-alad tak daw tapos en, may ialad pa na mga ayep na para ta kada isya ki danen.
27 Na dali nang en matapos pitto an na mga adlaw ta sirimunya ta pag-alad, may mga Judio na alin ta prubinsya Asia na kakita ki Pablo naan ta Timplo. Papagamo danen tanan na mga ittaw dya daw pagabling danen Pablo i. 28 Gasinggit danen an, “Mga paryo nay na linai Israel, tabangan kay nyo na magkuntra ta yi na ittaw! Bisan indi kanen an punta iya na patudlo kuntra ta mga Judio daw kuntra man ta Mga Sinulat Moises daw ta yi man na Timplo! Dili nang nyan, padala din man mga dili-Judio naan ta sular ta Timplo daw pamansaan din man yi na sagrado na lugar!” 29 Danen an gambal ta iling tan tak nakala danen Trofimo ya na taga-Efeso na gakuyog ki Pablo naan ta syudad daw salig danen na pakuyog kanen an Pablo naan ta sular ta Timplo na para nang ta mga Judio.
30 Gagamo bilog na syudad daw mga ittaw an gadlagan ta pagdakep ki Pablo daw payudyod danen kanen an paggwa ta Timplo daw pasaraduan dayon gangaan ya. 31 Na patayen en inta danen Pablo i, may gasugid naan ta kumander ta mga sundalo na mga ittaw an ta bilog na Jerusalem gagamo. 32 Dayon gadala kumander an ta mga sundalo daw ta mga upisyal ta mga sundalo daw gadali-dali danen an munta naan ta tama ya na mga ittaw. Na nakita ta mga gagamo ya kumander an daw mga sundalo, pauntatan danen pagbugbog an ki Pablo. 33 Papranian Pablo i ta kumander daw padakep daw pagapos kanen i ta mga sundalo ta darwa na kadina. Tapos ta paggapos ki kanen, gainsa kumander an naan ta mga ittaw, “Kino ittaw na i? Ino nabuat din na sala?” 34 Lain-lain na mga sabat namatian din. Tenged sikad en gamo, dili en mlaman ta kumander daw ino gid natabo ya. Pasugo din iya an na mga sundalo na dleen Pablo i naan ta iran na kampo. 35-36 Tanan an na mga gagamo galagas ki danen. Pag-abot danen naan ta geddan na melled ta kampo, kinanglan danen na pas-anen Pablo i tak mga ittaw an anda na patayen kanen i. Sigi danen an singgit, “Patayen kanen an!”
Pagdipindir Pablo Ta Iya Na Kaugalingen
37 Na dleen en inta ta mga sundalo Pablo i naan ta selled ta kampo, gambal kanen an naan ta kumander, “Pwidi a mag-ambal ki kaon?” 38 Gasabat kumander an, “Nalam ka pla mag-ambal ta Griego? Salig ko kaon Egiptuanen ya na kan-o gaumpisa ta paggamo kuntra ta gubirno. Kanen ya gadumala ta appat libo na mga armado na mga ribildi na padala din naan ta lugar na ula kabalayan.”
39 Sabat Pablo, “Yaken i Judio na natao naan ta syudad Tarso na sakep ta Cilicia. Yaken isya na pumuluyo naan ta bantog na syudad Tarso. Daw pwidi, tugutan a no ta pag-ambal naan ta mga ittaw.”
40 Na patugutan Pablo i ta kumander, gatindeg kanen i naan ta geddan daw gasinyas naan ta mga ittaw na maglineng. Na galineng en danen an, gambal kanen i ki danen ta Hebreo na linggwai.
* 21:8 Naan ta Mga Binuatan 6:3-5 pwidi nyo mabasa parti ta pagpili ki Felipe. 21:21 May pasaysay parti ta tanda naan ta lawa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mga Binuatan 7:8.