23
Patan-aw gid Pablo mga mimbro an ta Sanedrin daw ambal din ki danen, “Mga utod ko! Daw parti ta ake na kabui, limpyo ake na kunsinsya naan ta atubangan ta Dyos asta ta yi na adlaw.”
Pag-ambal din, Ananias an na pinakadatas na manugdumala ta mga pari gasugo ta mga gatindeg dani ki Pablo na tampaen kanen an. Tapos tampa, gambal Pablo i ki Ananias, “Tampaen ka gid ta Dyos tak gapakuno-kuno ka nang na matareng ka, nyan pla tappaw nang gid imo na pagkamatareng! Gamungko ka dyan ta pag-usay ki yaken sunod ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises, piro pabuat no an na papatampa a no kuntra ta mga sugo!”
Mga ittaw na dani ki Pablo gasaway ki kanen, “Ara! Nino ka imo a! Tenged ta ambal no, painsultuan no pinakadatas na pari ta Dyos.”
Pablo i gasabat, “Mga utod ko, ula a nalam na kanen pla pinakadatas na pari. Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal, ‘Dili kaw mag-ambal ta malain na kuntra ta gadumala ki kyo.’ ”*
Na nakala Pablo na duma an ki danen na gatambong dya mga Saduseo daw duma an a mga Pariseo, pabakod din iya an na kagi na gambal ki danen, “Mga utod! Isya a man na Pariseo daw ake na alinan na kaapuan mga Pariseo man. Anen a di anduni ta pausayan i tenged gapati a na mga patay an bannawen ta Dyos.”
Pag-ambal din parti ta pagbannaw, mga Pariseo an daw mga Saduseo gaumpisa ta pagdiskasay daw gatenga-tenga mga mimbro an ta Sanedrin tak gambal mga Saduseo an na ula pagbannaw ta mga patay daw ula man mga angil daw mga ispiritu, piro mga Pariseo an a gapati na may anen tan tanan. Ta iran na pagdiskasay, gadugang pa gid iran na pagsinggitay. Mga Pariseo an na mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises gatindeg daw gasinggit na kuntra gid ta mga gaakusar ki Pablo. Ambal danen, “Ula kay may nakita na sala ta yi na ittaw! Basi daw may gambal ki kanen na isya na ispiritu o isya na angil!” 10 Gadugang pa gid pagdiskasay an danen asta na nadlek kumander an tak basi ganit-ganiten danen Pablo i. Tenged adlek kanen an daw ino matabo ki Pablo, pasugo din iya an na mga sundalo na magpatengnga ki danen daw kamangen Pablo i daw dleen naan ta selled ta kampo.
11 Sunod na kilem, Ginuo Jesus gapakita na gatindeg tengnged ki Pablo daw gambal, “Biskegen no nakem no an. Paryo ta imo na pagpamatuod parti ki yaken unti ta Jerusalem i, magpamatuod ka man naan ta syudad Roma tak pagbeet ko.”
Pagplano Ta Pagpatay Ki Pablo
12 Na sellem en, may mga Judio na gatipon daw gaplano ta iran na malain na buaten kuntra ki Pablo. Ganumpa danen an na dili magkaan daw mag-inem asta na Pablo an mapatay danen. 13 Subla kwarinta danen an na galabet. 14 Pagtapos ta iran na pagtipon, giling danen an naan ta mga manugdumala na mga pari daw mga gadumala ta mga Judio daw gambal, “Ganumpa kay na dili kay magkaan asta na mapatay nay Pablo an. 15 Gani, daw pwidi, kyo daw duma man na mga mimbro ta Sanedrin magpadala kaw ta sulat naan ta kumander ya na Pablo an ipadala ki kyo unti daw magpakuno-kuno kaw na tuyo nyo an usisaen kanen an. Piro, patayen nay kanen an na ula pa kabot di.”
16 Piro, gamangken Pablo na mama na bata ta utod din na bai kamati parti ta iran an na plano. Giling kanen an naan ta kampo daw pasugiran din Pablo i. 17 Dayon paumaw Pablo isya ta mga upisyal ta mga sundalo daw ambal din, “Dleen no miron na i naan ta kumander tak may isugid kanen i.”
18 Pagmati ta upisyal, padala din gamangken ya Pablo naan ta kumander daw ambal din, “Paumaw a ta priso ya na Pablo daw gapangabay na dleen ko yi na miron naan ki kaon tak may isugid kon kanen i.”
19 Pagmati ta kumander, paibitan din lima ta gamangken an Pablo daw padala naan ta lugar na danen nang daw painsaan din, “Ino isugid no ki yaken?”
20 Gasabat batan-en an, “Gasugtanay mga Judio na kisyem pangabayen ka danen na ipadala Pablo ya naan ta Sanedrin. Magpakuno-kuno danen na iran an na tuyo usisaen ta miad Pablo ya. 21 Piro, dili ka magpati ki danen tak may subla kwarinta na mga mama na abungan kanen ya naan ta dalan para patayen. Danen ya ganumpa na dili gid danen magkaan daw mag-inem asta na Pablo an mapatay danen. Anda en danen an daw gatagad nang en ta imo na sabat ta iran na pangabay.”
22 Gambal kumander i, “Dili ka gid mugid ta bisan kino na pasugiran a no.” Tapos ta iran na pag-isturyaay, papanaw din batan-en ya.
Pagdala Ki Pablo Naan Ki Gubirnador Felix
23 Pag-alin ta gamangken Pablo, dayon paumaw ta kumander darwa din an na mga upisyal daw ambal din, “Mag-anda kaw ta darwa gatos na mga sundalo, sitinta na mga manugkabayo na mga sundalo daw darwa gatos na mga manugbangkaw na mga sundalo aged miling naan ta syudad Cesarea kani kilem ta mga tallo uras alin ta pagsalep ta adlaw. 24 Magdala kaw man ta mga kabayo para sakayan Pablo daw bantayan nyo gid kanen an aged dili maino asta na kalambot kaw ki Gubirnador Felix.” 25 Pag-ambal ta kumander, gasulat dayon kanen an naan ta gubirnador daw sulat an papadala paagi ta mga sundalo. Iling ti iya na sulat:
26 “Dungganen na Gubirnador Felix,
Yaken Kumander Claudio Lisias na gapangamusta ki kaon. 27 Padakep ta mga Judio yi na ittaw na Pablo daw patayen man inta danen. Piro, na nlaman ko na kanen an banwaanen ta gubirno ta Roma, yaken daw ake na mga sundalo pasalbar nay kanen an. 28 Tenged gusto ko gid mlaman daw ino akusar an danen na kuntra ki kanen, padala ko kanen an naan ta iran na Sanedrin. 29 Nlaman ko man na ula gid kanen an may nabuat na sala na dapat sintinsyaan ta kamatayen o prisuon. Iran an na mga akusar kuntra ki kanen parti nang gid ta iran na kasuguan. 30 Na pasugiran a na may mga Judio na gaplano ta pagpatay ki kanen, paisip ko na mas miad pa na ipadala ko kanen an naan ki kaon. Pambalan ko mga Judio an na dleen danen ki kaon iran an na mga akusar kuntra ki kanen. Unti nang en keteb ake i na sulat.”
31 Patuman ta mga sundalo mga pasugo an ki danen. Ta yon man na kilem, pakamang danen Pablo i daw padala asta ta banwa na Antipatris. 32 Ta sunod na adlaw, mga manugkabayo na mga sundalo gapadayon ta pagduma ki Pablo miling ta syudad Cesarea, piro mga sundalo an na gapanaw nang gabalik naan ta iran na kampo. 33 Pag-abot ta mga manugkabayo na mga sundalo naan ta syudad Cesarea, paatag danen sulat an ki Gubirnador Felix daw Pablo i paintriga ki kanen.
34 Pabasa ta Gubirnador sulat an daw painsaan din Pablo i daw taga-indi kanen na prubinsya. Na nlaman din na Pablo i taga-Cilicia na prubinsya, 35 gambal kanen an, “Lagen ko imo an na kaso daw mag-abot en mga Judio na gaakusar ki kaon.” Dayon, gasugo kanen an na ibetang Pablo i naan ta palasyo Herodes daw pabantayan.
* 23:5 Exodo 22:28