24
Pag-akusar Ki Pablo Naan Ta Atubangan Gubirnador Felix
Paglambay ta limma na adlaw alin ta pag-intriga ki Pablo naan ki Gubirnador Felix, Ananias an na pinakadatas na manugdumala ta mga pari giling naan ta syudad Cesarea daw gakuyog man pila na mga gadumala ta mga Judio daw isya na abugado na ngaran din Tertulo. Danen an gatubang ki Gubirnador Felix daw pasaysay danen iran an na mga akusasyon na kuntra ki Pablo. Na papatubang en Pablo i, Tertulo an gaumpisa ta pagsugid parti ki Pablo. Ambal din, “Dungganen na Gubirnador! Tenged ta miad no na pagdumala, nalipay kay tak may kalineng naan ta ame na banwa daw tama mga nabuat no para ta kayaran nay na mga Judio. Gani, bakod gid ame na pagpasalamat ki kaon daw dili nay gid malipatan. Anduni, dili ko nang en palawigen ake i na ambal. Gapangabay a nang na daw maimo maski ta lipo nang na uras pamatian no ame i na sugid. Nlaman nay na prublima gid na ittaw ni. Kanen gaumpisa ta gamo naan ta mga Judio ta bilog na kalibutan daw kanen gadumala ta grupo ta mga ittaw na gasunod ta mga patudlo Jesus na Nazareno.* Pamansaan din man inta Timplo an, piro padakep nay kanen an. Paplano nay na sintinsyaan kanen an sunod ta ame na kasuguan, piro kumander an na Lisias, gabot daw paagaw din ki kami Pablo an. Gambal Kumander Lisias ya ki kami na daw kino may akusasyon kuntra ki Pablo, kinanglan mag-iling ki kaon. Daw usisaen no yi na ittaw, mlaman no gid na matuod tanan an na mga pasugid nay na kuntra ki kanen.” Pagtapos ta ambal Tertulo, paugyunan ta mga Judio iya na mga akusar daw gambal danen an na tanan din na sugid matuod.
Pagdipindir Pablo Ta Iya Na Kaugalingen Naan Ta Atubangan Gubirnador Felix
10 Pablo i pasinyasan Gubirnador Felix na kanen man en mag-ambal.
Ambal Pablo, “Nalam a na lugay ka en na manug-ukom naan ta yi na lugar. Gani, kalipay ko ake an na pagdipindir ta ake na kaugalingen naan ta imo na atubangan. 11 Daw usisaen no, mlaman no na mga dusi nang pa na adlaw, gabot a naan ta Jerusalem aged magsimba naan ta Timplo. 12 Mga gaakusar an ki yaken ula gid danen kakita ki yaken na gadiskas a naan ta bisan kino o gasegyet a ta mga ittaw na maggamo naan ta Timplo, naan ta mga balay tipunan daw naan man ta bisan indi na lugar ta syudad. 13 Dili man danen mapamatuuran pasugid an danen kuntra ki yaken. 14 Piro, yi paako ko naan ta atubangan no: Pasimba ko Dyos an ta ame na mga kaapuan paagi ta pagsunod ta mga patuuan ta Mga Gasunod Ta Mga Patudlo Jesus na ambal ta mga gaakusar ki yaken na dili kon matuod na tuuan. Piro, gapati a man ta tanan na naan ta Mga Sinulat Moises daw tanan man na naan ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita. 15 Ake an na pagsalig ta Dyos paryo man ta pagsalig ta mga Judio na tanan an na mga patay bannawen ta Dyos, mga matareng man daw mga dili matareng. 16 Tenged iling tan ake na pagpati, patingwaan ko gid na limpyo ake an na kunsinsya naan ta atubangan ta Dyos daw ta mga ittaw.”
17 Ambal pa Pablo, “Tapos ta pila na mga taon na ula a naan ta Jerusalem, gabalik a dya ta pagdala ta kwarta na itabang naan ta ake na mga kasimanwa na Judio na mga imol daw gadala a man ta mga alad para ta Dyos. 18 Na bag-o a nang tapos ta ame an na sunuran ta sirimunya ta pag-alad naan ta Timplo, naabutan a danen dya. Ula gid ittaw ta miad dya daw ula man gamo. 19 Piro, may mga Judio na anen dya na naan alin ta prubinsya Asia. Danen ya mismo kakita an ki yaken naan ta Timplo. Danen inta mag-atubang ki kaon daw may isugid danen kuntra ki yaken. 20 Daw dili danen ya mag-atubang ki kaon, mga ittaw an na naan di anduni dapat ambalen nang an danen daw ino iran na nakita na sala ki yaken na tenaan na pausisa a naan ta atubangan ta Sanedrin. 21 Piro, ula danen duma na iakusar ki yaken daw dili, na gatindeg a naan ta atubangan danen, pasinggit ko, ‘Pausisa a nyo anduni ta pausayan i tenged gapati a na mga patay an bannawen ta Dyos.’ ”
22 Gubirnador Felix nlaman din gid parti an ta mga papatian ta Mga Gasunod Ta Mga Patudlo Jesus. Ambal din, “Asikasuon ko yi na kaso daw mabot en Kumander Lisias.” Pagtapos ta ambal Felix, pauntat din iran na pag-usay. 23 Pasugo din upisyal ya ta mga sundalo na bantayan gid Pablo an, piro tagan man kanen an ta kunswilo daw tugutan iya an na mga arey ta pag-atag ki kanen ta iya na mga kinanglanen.
Pag-atubang Pablo Naan Ki Gubirnador Felix Daw Drusila
24 Paglambay ta pila na mga adlaw, giling Felix i naan ta usayan duma ki Drusila na iya na sawa na isya man na Judio. Pablo i papatubang ki Felix daw gamati Felix an ta pagsaysay Pablo parti ta pagtuo ki Jesu-Cristo. 25 Piro, na gambal en Pablo i parti ta matareng na pangabui daw parti ta pagpegeng ta kaugalingen aged dili magbuat ta sala daw parti man ta mabot na adlaw na mag-ukom Dyos an ta tanan na mga ittaw, nadlek Felix an daw gambal kanen an, “Ta en! Unsan nang anay keteb! Pwidi ka en manaw! Umawen ko nang isab kaon yan daw may timpo eman.” 26 Ta pag-ambal din, gusto din na Pablo i magtanyag ki kanen ta kwarta aged librien din Pablo i. Yon na paumaw din Pablo i pirmi na mag-ambal ki kanen.
27 Paglambay ta darwa na taon, Felix ya pasilian ki Porcio Festo na gubirnador. Tenged na gusto Felix na mapaburan kanen an ta mga Judio, pabay-an din nang Pablo i na ula din papagwaa naan ta prisuan.
* 24:5 Jesus gabakod naan ta banwa Nazaret na sakep ta prubinsya Galilea. Yon tenaan na kanen an paumaw na Nazareno. 24:6 Naan ta pila na kupya ta libro na Mga Binuatan anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula mga birsikulo umpisa ta uryan na parti ta birsikulo sais asta ta una na parti ta birsikulo utso.