27
Pagdala Ki Pablo Naan Ta Roma
Abot adlaw na marga kay tak gadisisyon Gubirnador Festo na ipadala Pablo i naan ta syudad Roma na sakep ta Italia. Pablo i daw duma pa na mga napriso paintriga naan ta isya na upisyal ta mga sundalo na ngaran din Julio. Kanen an kumander ta mga sundalo na paumaw na Batalyon Na Pataa Ta Tanan. Gasakay kay ta bakod na sakayan na di-layag na naan alin ta Adrumentina na magbyai na miling ta mga dungkaan na pantalan naan ta prubinsya Asia. Galarga kay alin ta pantalan Cesarea. Gakuyog man Aristarco an na isya na taga-Tesalonica na isya na syudad naan ta prubinsya Macedonia. Sunod na adlaw, gadungka kay naan ta banwa Sidon. Dayad gid pagtratar an Julio ki Pablo daw patugutan din Pablo i na magbisita ta iya na mga arey dya aged kanen an matagan danen ta iya na mga kinanglanen. Alin dya gadayon kay ta ame na pagbyai. Tenged sikad gid pelles angin an, galayag kay naan ta liyo ta pulo Cipre tak naan dya dili bansada angin an. Galakted kay ta dagat alin ta mga prubinsya Cilicia daw Pamfilia daw gadungka kay naan ta banwa na Mira na sakep ta prubinsya Licia. Naan dya, nakita Julio bakod na sakayan na di-layag na naan alin ta syudad Alejandria na sakep ta Egipto na magbyai munta ta lugar na Italia daw gasalyo kay dya.
Tama na mga adlaw ame na pagbyai tak luya nang lagan ta ame na sakayan tenged ta pelles na angin daw nakulian gid kami i bag-o kay kabot naan ta dani ta banwa na Gnido. Tenged sungsong angin an, dili kay kadiritso ta ame na puntaan. Galiid kay naan ta pulo na Creta na gapaliped ta angin daw galayag kay na galambay naan ta Dawisan Salmon. Nakulian kay na gaubay naan ta baybayen asta na kaabot kay naan ta lugar na paumaw na Dayad Na Dungkaan na dani ta banwa Lasea.
Galugay kay naan ta Dayad Na Dungkaan asta na natapos en Adlaw Ta Pagpwasa* daw naabutan kay en ta timpo na dilikado en magbyai tak timpo en ta pelles. Gambal Pablo i naan ta mga ittaw, 10 “Mga arey, napanilagan ko na dilikado en daw magdiritso ki pa. Dili nang mga pangarga daw sakayan i marwad basi asta ate i na kabui marwad man.” 11 Piro, Julio an ula gapati ta paambal Pablo tak naan kanen gapati ta paambal ta kapitan daw ta tag-iya ta sakayan. 12 Tenged dili dayad na magpabilin kay naan ta dungkaan ya ta timpo ta pelles, katamaan ta ame na mga duma miag na magsalyo kay daw tingwaen gid na makalambot naan ta banwa Fenice na isya man na dungkaan naan ta pulo Creta na naan gatubang ta laga daw bagat. Naan kay dya pwidi magpalipas asta na matapos timpo ta pelles.
Pag-abot Ta Bagyo
13 Na gadepey-depey bagat na angin, gadisisyon mga gadala ta sakayan na magpadayon ta iran na plano na munta naan ta Fenice. Pabatak danen angkla an ta sakayan nay daw galayag kay na galiid naan ta Creta. 14 Piro, ula nang lugay gaunos en angin an na mian na naan alin ta pulo. 15 Nasintro gid ta angin sakayan an daw tenged dili kay makaabanti, gapaanod-anod kay nang en daw indi kay dleen ta angin. 16 Na gaagi kay naan dapit ta bagat ta sise na pulo na Cauda, kapaliped kay dya. Pabatak nay buti an daw pagaid aged dili maino bisan pa na nabellayan kay. 17 Pagtapos ta paggaid ta mga mama ta buti, pableberan danen ta miad sakayan an ta mga baal na kalat. Nadlek danen na basi masarpa sakayan an daw mawasak naan ta mga blunbon na dani ta baybayen ta lugar na Sirtis. Yon na paaryaan danen mga layag an daw gapaanod-anod nang en. 18 Na sigi pa gid biskeg bagyo an, sunod na adlaw, papilak danen naan ta dagat mga kargaminto ya. 19 Sunod pa gid na adlaw, papilak man danen mga gamit an ta sakayan. 20 Mga pila gid adlaw, ula nay nakita adlaw an daw mga bituon daw gapadayon pa gid pag-eyep an ta biskeg na angin. Ta uryan, narwaran kay en ta paglaem na malibri pa.
21 Tenged lugay en na ula kakaan mga ittaw an, gambal Pablo i ki danen, “Mga arey! Daw gapati kaw nang inta ki yaken na dili ki dapat mag-alin naan ta Creta, ula inta natabo yi na mga kabellay daw ula man may mga narwad. 22 Piro anduni, gapangabay a na dili kaw magpakulba daw madlek! Ula bisan isya ki kiten mapatay, piro sakayan nang magubba 23 tak kabii kilem, may gapakita ki yaken na angil ta ake na Dyos na gatag-iya ki yaken daw ake na pasirbian. 24 Gambal angil an ki yaken, ‘Pablo, dili ka madlek! Dili ka mapatay tak naan ta plano ta Dyos na magtubang ka ta pangulo ta Roma. Tenged sikad miad Dyos an ki kaon, tanan na mga duma no ta pagbyai librien din man.’ 25 Gani mga arey, magpakaiseg kaw tak gasalig a ta Dyos na matuman iya an na paambal ki yaken. 26 Piro, mabara ki nang naan ta baybayen ta isya na pulo.”
27 Ta pangkatursi na kilem ta ame na pag-anod naan ta Dagat Adria, mga tenga kilem, namasmasan ta mga gurmiti na dani kay nang en ta baybay. 28 Paulog danen kalat an na may bato na pameg-at daw nlaman danen na dagat an may kadalemen na binti duppa. Ta uryan, pasukol isab danen daw nlaman danen na dagat an may kadalemen nang en na kinsi duppa. 29 Nadlek danen an na mapilpil sakayan an naan ta mga bato, yon na paulog danen appat an na mga angkla naan ta ulin daw gapangamuyo danen na inta mag-adlaw en. 30 Mga gurmiti an gatingwa inta na malin naan ta sakayan daw dilian. Patunton danen buti an naan ta dagat daw gapakuno-kuno na danen an mag-ulog ta mga angkla naan ta dulong. Gatingwa inta na malin naan ta sakayan daw dilian, 31 piro Pablo i gambal ki Kumander Julio daw ta mga sundalo, “Daw dili magpabilin mga gurmiti an naan ta sakayan, ula kaw paglaem na makalambot naan ta baybay.” 32 Tenged ta ambal Pablo, pautod ta mga sundalo mga kalat an na naigot naan ta buti daw pabuy-an na manod.
33 Na dali nang en madlaw, gapangabay Pablo i na magkaan danen an tanan. Gambal kanen an, “Darwa en duminggo na gapaabot kaw na maglinaw daw ula kaw gid kakaan. 34 Gani, gapangabay a ki kyo na maan kaw maskin tise nang tak kinanglan nyo gid aged magbiskeg inyo na lawa. Ula may marwad ki kyo, bisan isya nang na naet ta inyo na buok.” 35 Pag-ambal Pablo, gakamang kanen an ta tinapay daw naan ta atubangan ta tanan gapasalamat ta Dyos. Tapos ta iya na pangamuyo, pabiak din tinapay an daw maan. 36 Gabalik iran an na paglaem daw danen an tanan gakaan. 37 Mga dos sintos sitintay-sais kay tanan na mga gasakay. 38 Na nabusog en danen an, paulog danen naan ta dagat iran an na mga dala na trigo aged maggaan pa gid sakayan an.
Pagsanglad Ta Sakayan Naan Ta Blunbon
39 Na sellem en, ula nakala ta mga gasakay daw indi en na baybay danen an, piro nabantaw danen isya na leek na may baybay daw gaplano danen an na naan nang dya ibara sakayan an. 40 Patabtab danen mga kalat an na gaanget naan ta mga angkla daw pabilin nang en mga angkla ya naan ta dagat daw pabadbad danen mga kalat an na angetan ta timon. Paisa dayon danen layag an na trangkiti aged eyepan danen an ta angin na munta ta baybayen. 41 Piro, nasanglad sakayan an naan ta blunbon daw nabara gid. Nadessek dulong an ta sakayan daw dili gid makaalin. Nawasak ulin an tenged ta biskeg na paglampes ta mga baled.
42 Patayen inta ta mga sundalo tanan an na mga priso aged dili danen an makaluoy pailis daw makapuga. 43 Piro, mga sundalo an papenggan Kumander Julio tak gusto din na luwasen Pablo an ta kamatayen. Pasugo din na tanan an na nalam magluoy dapat mugpa ta dagat daw magpailis. 44 Magsunod man mga nabilin an na mga ittaw na dili malam magluoy. Pasugo Julio na mamang danen ta mga tapi o daw ino pa na mga parti ta sakayan na galuttaw para kappitan miling ta ilis. Ta iling tan nakalambot kay tanan naan ta ilis na ula kay naino.
* 27:9 Adlaw Ta Pagpwasa ispisyal na adlaw na pasilibrar ta mga Judio kada taon naan ta bulan na Siptimbri o Uktubri. Naan ta Adlaw Ta Pagpwasa, mangamuyo danen naan ta Dyos na magpatawad kanen ki danen ta iran na mga sala. Siptimbri daw Uktubri kaumpisaan man ta timpo na dilikado magbyai naan ta Dagat Mediteraneo.