28
Mga Inagian Pablo Naan Ta Pulo Malta
Na naan kay en ta takas na nalibri kay ta kamatayen naan ta dagat, nlaman nay na yi na pulo paumaw na Malta. Miad mga ittaw an na naan dya daw dayad man pagbaton danen ki kami. Tenged gaumpisa na gauran daw natignawan kay, gadabok danen ta apoy. Gatipon Pablo i ta kaoy daw pasunggan din naan ta apoy. Tenged ta kadangga, may bekkessan na gagwa daw pakagat lima an Pablo. Na nakita ta mga ittaw na taga-pulo na bekkessan an gabingbiling naan ta lima Pablo, gaisturyaay danen an, “Manugpatay taan yi na ittaw. Maskin nalibri kanen an ta kamatayen naan ta dagat, dili kanen tugutan ta dyusa an na Ustisya na mabui kanen an.” Piro, pawaslik nang Pablo bekkessan an naan ta apoy daw ula man kanen an naino. Gapaabot-abot danen an na mubbag lima an Pablo daw dili gani, nali nang kanen an matumba daw mapatay. Piro, lugay en iran an na pagtagad daw ula man gyapon may nakita danen an na malain na natabo ki Pablo. Tenged ula may natabo ki kanen, gaisab iran an na isip daw ambal danen, “Kanen an isya na dyos!”
Dani nang ta lugar na naan dya danen gadabok ta apoy, may mga basak na iya ta manugdumala ta pulo na ngaran din Publio. Pabaton kay din ta dayad bilang iya na mga bisita ta tallo na adlaw. Natabuan man na amay an Publio gamasakit. May dangga kanen an daw gadisintirya. Gaselled Pablo i naan ta kwarto amay Publio daw gapangamuyo. Dayon patungtong Pablo iya na mga lima naan ta amay Publio daw paayad din. Tenged ta pabuat Pablo na naayad amay Publio, tanan na mga ittaw naan ta pulo ya na may masakit, giling ki Pablo daw paayad din man danen an.
10-11 Gatinir kay dya ta tallo bulan daw mga taga-pulo tama iran na mga atag ki kami. Na magbyai kay en, padalaan kay danen naan ta sakayan ta ame na mga balon para ta ame na pagbyai. Gasakay kay ta isya na sakayan na naan galin ta Alejandria na gapalimbeng naan ta pulo ta timpo ta pelles. Naan ta dulong may ribulto na sura ta kapid na dyos ta mga Griego.
Pag-alin Pablo Ta Malta Munta Ta Roma
12 Ta pagbyai nay alin ta pulo Malta na munta ta Roma, gadungka kay naan ta Siracusa daw gatinir kay dya ta tallo adlaw. 13 Alin dya, gabyai kay daw gadungka naan ta Regio. Ta sunod na adlaw, gaeyep angin an na bagat daw ta kadarwa na adlaw gabot kay naan ta dungkaan ta Puteoli. 14 Naan dya, may naisturya kay na mga gatuo ki Jesus daw gapangabay danen ki kami na magtinir kay ki danen ta isya duminggo. Tapos ta mga pitto na adlaw na naan kay dya, gadiritso kay munta ta Roma. 15 Na namatian ta mga gatuo dya na miling kay naan ta Roma, giling danen an asta ta darwa na banwa na paumaw na Foro Appio daw Tres Tavernas para sugaten kay. Na nakita Pablo danen an, gapasalamat kanen an ta Dyos daw gabiskeg man iya na nakem.
Mga Inagian Pablo Naan Ta Roma
16 Ta pag-abot nay naan ta Roma, paintriga mga priso an naan ta kumander ta mga sundalo dya, piro patugutan Pablo i ta pag-istar bisan indi gusto din na may isya na sundalo na magbantay ki kanen.
17 Paglambay ta tallo na adlaw, paumaw Pablo mga manugdumala an ta mga Judio na anen ta Roma. Pagtipon danen, gambal kanen an ki danen, “Mga kasimanwa ko na mga Judio! Maskin pa na ula a may naimo na kuntra ta ate na mga kasimanwa o kuntra ta mga kaugalian ta ate na mga kaapuan, papriso a naan ta Jerusalem daw paintriga naan ta mga Romanen. 18 Pagtapos ta pag-usisa danen ki yaken, gusto danen na buy-an a inta tak nlaman danen na ula a may nabuat na malain na dapat a sintinsyaan ta kamatayen. 19 Piro, na dili miag mga Judio an na buy-an a, napilitan a ta pagdangep naan ta pangulo ta Roma, bisan pa na ula a may iambal na kuntra ta ake na mga kasimanwa. 20 Yi tenaan na papaumaw ko kyo yan: Liag ko na magkitaay ki daw mag-isturyaay aged mlaman nyo na yaken i pakadinaan tenged ta ake na pagsalig naan ta ittaw na papaabot ta na mga linai Israel.”
21 Gasabat danen an ki Pablo, “Ula kay kabaton ta mga sulat na alin ta Judea parti ki kaon. Ula man may mga utod na gabot di na may dala na mga balita daw malain na ambal kuntra ki kaon. 22 Piro, liag nay matian daw ino naan ta imo an na isip tak nlaman nay na bisan indi gambal mga ittaw kuntra ta inyo na grupo.”
23 Tenged gusto danen na mamati ki Pablo, gaplano danen an daw ino na adlaw danen an magtipon para ta pagmati ki kanen. Ta adlaw na paplano danen, sikad tama na mga ittaw gatipon naan ta balay na paistaran Pablo. Alin ta sellem asta ta kilem, pasaysay din ki danen parti an ta pagdumala ta Dyos. Paprusigiran din gid na ipaintindi ki danen parti ki Jesus paagi ta paggamit din ta Mga Sinulat Moises daw ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita. 24 May anen ki danen na gatuo tenged ta iya an na paambal, piro duma an dili magtuo. 25 Tenged na duma an ki danen ula gaintindiay, gaumpisa na nanguli danen an. Piro, na ula pa danen an nanguli, Pablo i gasugid ki danen parti ta mga ula gapati ta iya na paambal, “Matuod gid paambal an ta Dyos Ispiritu Santo naan ta ate na mga kaapuan paagi ki Isaias na prupita, 26 ‘Ilingan no mga linai Israel daw ambalan,
Maski mamati kaw pa ta miad daw magtan-aw,
dili kaw man gyapon kaintindi daw ino beet ambalen.
27 Yi na mga ittaw, dessen iran na ulo.
Gapabengngel nang danen an daw gapabulag-bulag
aged paryo na ula danen an kakita, kamati daw kaintindi
tak basi daw maintindian danen,
magnelsel daw marani ki yaken
daw patawaren ko danen an.’ ”*
28 Ta katapusan, Pablo i gambal pa gid, “Gani, mga kasimanwa ko na mga Judio, sugiran ta kyo na miad an na balita parti daw ino paagi na mga ittaw an maluwas ta Dyos alin ta silot ta iran na mga sala napaabot din en naan ta mga dili-Judio daw sigurado gid na magpati gid danen an!”
29 Tapos ta ambal Pablo, guli mga Judio an na gadiskasay ta miad.
30 Ta darwa na taon, gaarkila Pablo i ta balay daw pabaton din na may kalipay tanan na mga ittaw na giling ki kanen. 31 Ula kanen adlek na gawali kanen i parti ta pagdumala ta Dyos daw gatudlo man parti ki Ginuo Jesu-Cristo. Ta iya na pagwali daw pagtudlo naan ta mga ittaw, ula may gapegeng ki kanen.
* 28:27 Isaias 6:9-10 28:29 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Mga Binuatan anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo binti-nuibi.