4
Pedro Daw Juan Naan Ta Atubangan Ta Upisyalis Ta Mga Judio
Na gambal pa danen Pedro daw Juan naan ta mga ittaw, papranian danen an ta mga pari ta mga Judio, mga Saduseo* daw ta kumander ta mga gwardya ta Timplo. Gagilek mga gaprani ya tenged danen an Pedro daw Juan gatudlo na Jesus ya nabannaw daw pagbannaw ki kanen pamatuod na mabannaw mga patay an. Tenged dili mapati mga upisyalis an ta patudlo ya danen Pedro, papadakep ta mga upisyalis danen an Pedro daw Juan daw papriso asta ta sunod na adlaw tak pagdakep ya ki danen semsem en. Piro, tama na mga ittaw na kamati ta iran na mga tudlo gapati. Katamaen ta mga mama na gatuo ki Jesus mga limma libo.
Sunod na adlaw, mga gapanguna ta banwa, mga gadumala ta mga Judio, daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises gatipon naan ta Jerusalem. Anen man dya Anas na pinakadatas na manugdumala ta mga pari daw danen Caifas, Juan, Alejandro daw duma pa na mga mimbro ta pamilya Anas. Gasugo danen na ipatubang Pedro ya daw Juan naan ta mga upisyalis. Na gatubang en danen Pedro, painsaan danen an ta mga upisyalis, “Iya san na gaem daw ngaran pagamit nyo ta pagpaayad ta mama na dati dili kapanaw?”
Pedro an, pagaeman kanen an ta Dyos Ispiritu Santo daw gasabat ki danen, “Mga gapanguna ta banwa daw mga gadumala ta mga Judio, daw insaan nyo kami i parti ta miad na buat naan ta yi na mama na dati dili kapanaw daw parti man daw ino paagi na naayad kanen an, 10 kyo daw tanan na mga paryo ta na linai Israel na anen di, dapat mlaman nyo gid na yi na mama na gatindeg naan ta inyo na atubangan nayad en paagi ta iya na pagtuo ki Jesu-Cristo na taga-Nazaret na papalansang nyo naan ta krus piro pabannaw ta Dyos. 11 Jesus an kanen pasambit naan ta sinulat na pulong ta Dyos na Dyos gambal,
‘Kyo na mga manug-ubra ta balay,
bato an na ta isip nyo dili magamit,
yon gid pamag-ang na bato.’
12 Gambal a ki kyo na ula gid duma na ittaw naan ta bilog na kalibutan na makaluwas ki kiten alin ta silot ta ate na mga sala daw dili, Jesus nang.” 13 Gatingala gid mga manugdumala ki danen Pedro na gasabat danen an na ula adlek tak nlaman ta mga manugdumala na Pedro an daw Juan ula iniskwilaan daw kebes nang. Nlaman man danen na Pedro an daw Juan mga gaduma ki Jesus kan-o. 14 Piro, tenged nakita danen mama an na nayad na gatindeg duma ki danen Pedro, ula nang en danen an gasasaba parti ta natabo. 15 Papagwa anay ta mga upisyalis danen an Pedro aged danen na mga upisyalis magsapol. 16 Na gasapol danen, gainsaay danen an ta kada isya, “Ino ate na imuon naan ta yon na mga mama? Tanan na mga gaistar naan ta Jerusalem nalam na danen an gabuat ta katingalaan. Gani, dili ki makabalibad. 17 Piro, yi buaten ta aged dili maglapta naan ta mga ittaw balita ya na mama an na dili kapanaw paayad paagi ta gaem Jesus. Andaman ta danen an na dili en mag-ambal naan ta bisan kino parti ki Jesus.” 18 Tapos sapol ta mga upisyalis, paumaw isab danen an Pedro daw paandaman na dili gid en mag-ambal daw magtudlo parti ki Jesus. 19 Piro, Pedro i daw Juan gainsa naan ta mga upisyalis, “Pinsaren nyo, daw ino mas dayad an naan ta atubangan ta Dyos, magtuman ki kyo o magtuman ta Dyos? 20 Daw parti ki kami, dili nay mapegengan ame na kaugalingen ta pagsugid ta ame na nakita daw namatian.”
21-22 Pagtapos na paandaman pa gid ta mga upisyalis danen an Pedro, pabuy-an danen an. Adlek mga upisyalis an na daw silutan danen an Pedro daw Juan, basi maggamo mga ittaw tak gadayaw mga ittaw an ta Dyos tenged ta katingalaan na natabo na nayad isya na mama na dili kapanaw alin ta pagtao na idad din subla kwarinta na taon.
Pagpangamuyo Ta Mga Gatuo Na Dili Danen Madlek
23 Na pabuy-an Pedro an daw Juan, gabalik danen an ta iran na mga arey na mga gatuo daw pasugid danen ambal an ta mga manugdumala ta mga pari daw mga gadumala ta mga Judio. 24 Pagmati ta mga gatuo, gapangamuyo danen an ta Dyos, “O Makagagaem Na Dyos, kaon gabuat ta langit, ta basak, ta dagat daw tanan na mga anen don. 25 Pagaeman ta Dyos Ispiritu Santo ame na kaapuan na Ari David na imo man na manugsirbi na gambal ka paagi ki kanen. Ambal David,
‘Man-o tak segeng gid na gilek ta mga dili-Judio na gakuntra ta Dyos?
Man-o tak mga ittaw gaisip ta ula pulos na mga plano?
26 Mga ari ta kalibutan daw mga manugdumala
gatipon na gakuntra ta Ginuo Dyos
daw ta iya na Pinili.’§
27 O Ginuo Dyos, iling gid tan natabo naan ta yi na syudad na danen ya Herodes,* Poncio Pilato, mga dili linai Israel daw mga linai Israel man gakuntra ki Jesus na imo gid na Manugsirbi daw Pinili Na Mag-ari. 28 Pabuat danen tanan ya paryo gid ta imo na naplano daan na matabo. 29 Anduni, O Ginuo Dyos, matian no iran an na pagpalleg ki kami na imo na mga suguon daw tabangan kay ta ame na pag-ambal na ula kay adlek ta pagsugid ta miad na balita na alin ki kaon parti ki Jesus. 30 Ipakita no imo an na gaem paagi ta pagpaayad nay ta mga ittaw na may masakit daw itugot no man na paagi ta gaem Jesus na imo gid na Manugsirbi mabuat nay mga katingalaan na pamatuod na ame na sugid alin gid ki kaon.” 31 Pagtapos ta iran na pagpangamuyo, gaeyeg-eyeg lugar an na patipunan danen. Pagaeman danen an ta Dyos Ispiritu Santo daw gasugid danen an ta miad na balita na alin ta Dyos na ula danen adlek.
Pagtabangay Ta Mga Gatuo
32 Mga gatuo an ki Jesus, danen an gaisyaay nang ta isip. Patingeb danen tanan na mga pagkabetang danen daw ula bisan isya ki danen gaangken ta iya na pagkabetang para nang ta iya gid na kaugalingen tak iran na mga pagkabetang pakabig danen na para ta tanan. 33 Paagi ta gaem ta Dyos, gapadayon mga apustulis an ta pagpamatuod parti ta pagbannaw ki Ginuo Jesus daw tenged ta tabang ta Dyos ki danen, nlaman ta tanan na Dyos an sikad miad ki danen tanan. 34 Ula gid bisan isya ki danen nakulangi ta iran na mga kinanglanen tak duma ki danen may mga basak daw mga balay na pabligya, daw kantidad an ta iran na pabligya padala danen 35 daw paatag naan ta mga apustulis. Patagtag ta mga apustulis kwarta an naan ta mga gatuo dipindi ta iran na kinanglan. 36 May isya na mama na taga-Cipre na ngaran din an Jose. Kanen an Judio na alin ta linai Levi. Umaw ta mga apustulis ki kanen Bernabe na beet ambalen Manugtabang. Kanen an may miad man na pabuat na iling ti: 37 May basak kanen na pabligya daw bayad ya paintriga din man naan ta mga apustulis.
* 4:1 Pwidi nyo mabasa parti ta mga Saduseo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 4:5 Pwidi nyo mabasa parti ta mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 4:11 Mga Salmo 118:22 Ta timpo danen Pedro, tama na mga balay ta mga Judio na buat alin ta mga kinurti na bato. Pinakaimpurtanti na bato pamag-ang an na pabetang naan ta pamusod na naan dya umpisa ta pagdapat ta duma na kinurti na mga bato. Ta pagsambit Pedro ta mga manug-ubra ta balay, beet ambalen din mga manugdumala ta mga Judio. Pamag-ang na bato na pasambit din beet ambalen Jesus. § 4:26 Mga Salmo 2:1-2 * 4:27 Herodes na pasambit naan ta birsikulo binti-syiti ari na paumaw na Herodes Antipas. Pwidi nyo mabasa parti ki Herodes Antipas naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. Ngitaen nyo ambal na Herodes.