5
Ananias Daw Safira
1-2 May magsawa na Ananias daw Safira na gabligya man ta iran na basak para itabang danen naan ta mga gakinanglan na mga gatuo. Piro, patago Ananias duma ya na kwarta na alin ta bayad ta iran na basak daw gakumpurmi man iya an na sawa. Nabilin ya na kwarta, paatag Ananias naan ta mga apustulis. Gambal Pedro i ki kanen, “Ananias, man-o tak gapadaag ka naan ki Satanas na magbula ka ta Dyos Ispiritu Santo? Man-o tak patago no duma ya na kwarta na bayad ta inyo na basak? Na ula nyo pa nabligya inyo an na basak, di' ba kyo tag-iya? Na nabligya nyo en, di' ba inyo man gyapon na pagbeet daw inuon nyo kwarta nyo an? Man-o tak pabetang nyo naan ta inyo na isip na magbuat kaw ta malain? Ula kaw gabula naan ta mga ittaw, gabula kaw naan ta Dyos!” Na namatian Ananias, natumba kanen an daw napatay dayon. Tanan na mga kamati parti ta natabo ya nadlek. Mga miron na naan dya, gaprani daw paputos danen lawa an Ananias daw palayungan danen pagwa daw ilebbeng.
Paglambay ta mga tallo uras, gabot Safira na sawa Ananias, piro ula kanen an nalam ta natabo ya ta iya na sawa. Gambal Pedro i ki kanen, “Sugiran a no daw yi gid tanan kantidad na nabaton nyo na bayad ta pagbligya nyo ta inyo na basak.” Sabat Safira, “Ee, nyan tanan na nabaton nay.” Ambal Pedro ki kanen, “Man-o tak gakumpurmiay kaw na magsawa na magbula naan ta Dyos Ispiritu Santo na papaubay ta Ginuo naan ta mga gatuo? Salig nyo taan na dili kaw din silutan. Lagen no! Mga galebbeng an ta imo na sawa, gabalik en daw naan en ta gangaan daw kaon man sunod na layungan danen pagwa!” 10 Natumba dayon daw napatay man Safira an naan ta atubangan Pedro. Gaselled mga miron an daw nakita danen na patay en Safira an daw palayungan man danen pagwa daw lebbeng abay ta iya na sawa. 11 Tanan na mga gatuo daw tanan na mga kamati parti ta natabo ki Ananias daw Safira nadlek gid.
Pagbuat Ta Mga Apustulis Ta Mga Katingalaan
12-13 Papakita ta mga apustulis naan ta mga ittaw tama na mga katingalaan na pamatuod na danen an paatagan ta abilidad na alin ta Dyos. Kaysan, gatipon mga gatuo an naan ta paumaw na Balkon Solomon na sakep ta Timplo. Ula gid duma na mga ittaw nangiseg na magtipon duma ki danen, bisan pa na mga gatuo an pataa gid ta mga ittaw. 14 Piro, gadugang pa gid man gyapon sikad tama na mga mama daw mga bai na gatuo ta Ginuo. 15 Tenged ta mga katingalaan na pabuat ta mga apustulis, padala ta mga ittaw naan ta dalan mga may masakit an daw pabetang naan ta mga neggaan daw ikam aged daw mag-agi dya Pedro an, maayad danen an bisan paagi nang ta iya na alo. 16 Tama man na mga ittaw gabot naan alin ta mga banwa na dani ta Jerusalem. Padala man danen mga ittaw an na may masakit daw mga ittaw na naseddepan man ta malain na ispiritu daw tanan nayad.
Pagpangabot Kuntra Ta Mga Apustulis
17 Pinakadatas an na manugdumala ta mga pari daw iya na mga duma na mga Saduseo nainggit gid ta mga apustulis ya. 18 Papadakep danen daw papriso mga apustulis ya. 19 Piro, naan ta yon man na kilem na danen an padakep, pabukasan ta isya na angil ta Ginuo Dyos mga gangaan an ta prisuan daw papagwa danen an. Gambal angil i ki danen, 20 “Miling kaw naan ta Timplo daw ambalen nyo naan ta mga ittaw dya minsai an parti ta bag-o na kabui na maangken paagi ta pagtuo ki Jesus.” 21 Patuman danen pambal an ta angil daw ta pagsennang ta adlaw, gaselled danen an naan ta Timplo daw gatudlo.
Na gabot pinakadatas na manugdumala ta mga pari daw iya na mga duma naan ta iran na tipunan, paumaw din na magsapol mga mimbro an ta Sanedrin* daw tanan man na mga gadumala ta mga linai Israel. Gapasugo danen an na kamangen mga apustulis an naan ta prisuan daw ipatubang ki danen. 22 Piro, pag-abot ta mga gwardya naan ta prisuan, ula dya en mga apustulis ya. Gabalik mga gwardya an naan ta mga manugdumala daw gambal danen an, 23 “Na gabot kay naan ta prisuan, nakita nay na nakandado pa daw tanan na mga gwardya gabantay naan ta mga gangaan, piro ta pag-abri nay ta gangaan, ula nay danen an nakita!” 24 Na namatian ta pangulo ta mga gwardya ta Timplo daw ta mga manugdumala na mga pari, gatingala danen an daw gakullaw daw ino pa gid sunod na matabo. 25 Na gakullaw pa danen an, gabot isya na mama daw gambal ki danen, “Mamati kaw anay! Mga mama ya na papriso nyo, naan en ta Timplo daw gatudlo ta mga ittaw dya!” 26 Pangulo an ta mga gwardya giling dayon naan ta Timplo duma ta iya na mga ittawan daw padala danen malik mga apustulis ya. Piro, ula danen papwirsaa mga apustulis ya tak nadlek danen an na basi daw timbagen danen an ta mga ittaw.
27 Paselled mga apustulis an daw patubang naan ta mga mimbro ta Sanedrin aged insaan ta pinakadatas na manugdumala ta mga pari. 28 Ambal din ki danen, “Gapaandam kay en ki kyo na dili kaw gid en magtudlo parti ki Jesus! Piro papalapta nyo pa man gyapon inyo an na patudlo naan ta bilog na Jerusalem daw gambal kaw pa man na kami i may sabaten ta iya an na kamatayen!” 29 Piro, gasabat Pedro an daw mga apustulis, “Daw pilien nay daw kino dapat na tumanen, Dyos o ittaw, Dyos nang gid tumanen nay, dili ittaw! 30 Dyos an na pasimba ta ate na mga alinan na kaapuan gabannaw ki Jesus na papapatay nyo na kanen an palansang naan ta krus. 31 Pabannaw Jesus an ta Dyos daw paatagan kanen an ta pinakadatas na katengdanan na papungko tengnged ta Dyos naan dapit ta tuo aged magdumala ta tanan. Anduni kanen an Manugdumala daw Manluluwas na mag-atag ta mga linai Israel ta upurtunidad na magnelsel daw dilian iran na mga sala aged mapatawad danen an ta iran na mga sala. 32 Kami gapamatuod ta mga natabo parti ki Jesus. Dyos Ispiritu Santo an na paatag ta Dyos naan ta mga gatuman ta Dyos, kanen man gapamatuod parti ta mga natabo ya.”
33 Pagmati ta mga mimbro ta Sanedrin ta ambal danen Pedro, segeng gid iran na kagilek daw gusto gid danen na patayen mga apustulis an. 34 Piro, gatindeg isya na mimbro ta Sanedrin na ngaran din Gamaliel. Kanen an isya ta grupo ta mga Pariseo. Kanen isya man na manugtudlo ta Mga Sinulat Moises daw pataa man ta tanan na mga ittaw. Gasugo kanen an na pagwaen anay mga apustulis an. 35 Pagpagwa ki danen Pedro, gambal Gamaliel an naan ta mga duma din na mga mimbro ta Sanedrin, “Mga paryo ko na linai Israel, mag-andam kaw daw ino buaten nyo ta yon na mga mama. 36 Nademdeman nyo na pugya may mama na ngaran din Teudas na giling di na gapabugal-bugal na salig din daw kino gid kanen an. May mga gasunod man ki kanen na mga appat gatos na mama. Piro, papatay kanen ya daw gabelag-belagay mga gasunod ya ki kanen daw ula en batia parti ki danen. 37 Pagtapos ki Teudas, ta uras ta sinsos, may isya pa na mama na ngaran din Judas na taga-Galilea. Kanen isya na gakuntra ta gubirno daw gadumala ta mga gasunod ki kanen. Piro, papatay man kanen ya daw gabelag-belagay man mga gasunod ya ki kanen. 38 Gani, sugiran ta kyo yan, largaan nyo nang en mga mama na yan. Buy-an nyo danen an tak daw iran an na plano iya nang man ta mga ittaw, dili madayon. 39 Piro, daw iran na plano iya ta Dyos, ula kaw gid en sarang mabuat tak Dyos an pakuntra nyo.”
40 Pagtapos ta laygay Gamaliel, kumpurmi mga mimbro an ta Sanedrin ta iya na ambal. Papaselled isab danen mga apustulis an daw pakastigo. Pagtapos ta kastigo, paandaman danen isab mga apustulis an na dili en mag-ambal parti ki Jesus. Dayon, pabuy-an. 41 Galin mga apustulis an naan ta tubangan ta Sanedrin na may kalipay tak paatagan danen an ta Dyos ta pribiliyo na naagian danen mga malain na buat daw pagayyaan man danen an tenged ta iran na pagtuo ki Jesus. 42 Adlaw-adlaw, naan ta Timplo daw naan ta mga balay, gapadayon danen an ta pagtudlo daw pagsugid ta miad na balita parti ki Jesus na kanen an Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.
* 5:21 Ta timpo ta mga apustulis, Sanedrin umaw ta kadatasan na kunsiyo ta mga Judio na yon man mga linai Israel. Pwidi nyo mabasa parti ta Sanedrin naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 5:34 Pwidi nyo mabasa parti ta mga Pariseo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay.