6
Pagpili Ta Pitto Na Manugtabang
Ta yon man na timpo na gatudlo pa daw gawali mga apustulis an naan ta Timplo, gatama pa gid mga gatuo an ki Jesus. Piro, mga gatuo an na iran an na linggwai Griego gariklamo kuntra ta mga gatuo man na iran an na linggwai Hebreo. Gariklamo danen an tak daw may patagtag na pagkaan adlaw-adlaw naan ta mga balo na bai, mga balo an na iran na linggwai Griego, ula naatagi. Piro, mga balo an na iran na linggwai Hebreo, naatagan ta pagkaan. Tenged ta yon na riklamo, paumaw ta dusi na apustulis tanan an na mga gatuo na gatipon-tipon ta pagsimba naan ta Jerusalem daw ambal danen, “Dili naan ta plano ta Dyos na pabay-an nay nang pagsugid an ta miad na balita na alin ta Dyos aged magtagtag nang ta pagkaan. Gani, mga utod nay ki Cristo, magpili kaw ta pitto na mama naan ki kyo na pataa gid ta mga ittaw daw nlaman nyo na pirmi danen an gapasakep naan ta Dyos Ispiritu Santo daw maalam man danen an. Tagan nay danen an ta katengdanan ta pagtagtag ta pagkaan naan ta mga gakinanglan daw kami i a, iatag nay ame na uras ta pagsugid ta miad na balita na alin ta Dyos daw ta pagpangamuyo.”
Pag-ambal ta mga apustulis, nadayaran mga gatuo an ta ambal danen. Papili danen Esteban an na mama na terek gid iya na pagtuo daw pirmi man kanen an gapasakep naan ta Dyos Ispiritu Santo. Napili man: Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas daw Nicolas na taga-Antioquia na gasalyo naan ta tuuan ta mga Judio. Papatubang ta mga gatuo naan ta mga apustulis iran an na mga napili. Papangamuyuan ta mga apustulis daw patungtong danen iran na mga lima naan ta mga napili aged bindisyunan.
Gapadayon mga apustulis an ta pagsugid ta miad na balita na alin ta Dyos parti ki Jesus naan ta mga ittaw. Tenged ta miad na balita na pasugid danen, gadugang pa gid mga gatuo an ki Jesus naan ta Jerusalem daw tama na mga pari ta mga Judio gatuo man.
Pagdakep Ta Mga Judio Ki Esteban
Esteban i, patabangan gid kanen an ta Dyos daw may gaem alin ta Dyos aged magbuat kanen an ta mga katingalaan naan ta mga ittaw na pamatuod na iya an na pawali alin gid ta Dyos. Piro, may mga Judio na gadiskas kuntra ki Esteban. Danen an mga mimbro ta paumaw na Balay Tipunan Ta Mga Nalibri Na Mga Ulipen. Naan danen alin ta mga banwa na Cirene daw Alejandria daw alin man ta mga prubinsya na Cilicia daw Asia. 10 Piro, napirdi danen an ta rason ta mga paambal ya Esteban tak Dyos Ispiritu Santo gaatag ki kanen ta alam.
11 Tenged danen an napirdi Esteban, gasuol danen an ta pila na mga ittaw na mag-ambal ta dili matuod kuntra ki Esteban. Iling ti ambal ta mga pasuulan danen: “Namatian nay kanen an na papakalain din Moises an daw Dyos!” 12 Paagi ta iran na ambal na dili matuod, pasegyet danen mga ittaw an, daw mga gadumala ta mga Judio daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises aged kuntraen man danen Esteban an. Pailingan danen tanan kanen an daw padakep daw padala naan ta mitingan ta mga manugdumala na mga pari na Sanedrin. 13 May duma na mga ittaw na papadala man danen aged mag-ambal ta dili matuod kuntra ki Esteban naan ta tubangan ta Sanedrin. Ambal danen, “Yi na mama ni pirmi din nang papakalain ate na Timplo daw Mga Sinulat Moises. 14 Namatian nay na kanen an gambal na Jesus ya na taga-Nazaret gubbaen din kon ate na Timplo daw silian din man tanan na mga sunuran na paatag Moises ki kiten.”
15 Tanan na mga mimbro ta Sanedrin gatan-aw gid ki Esteban daw nakita danen na iya an na sura paryas ta sura ta angil.