Sulat
Santiago
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Santiago
Yi na libro pasulat Santiago para ta mga gatuo ki Jesu-Cristo naan ta lain-lain na mga lugar na sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma. Yi na sulat Santiago isya na lipo na libro na may tudlo parti ta dapat na batasan naan ta adlaw-adlaw na pangabui para ta mga gatuo ki Jesu-Cristo. Naan ta yi na sulat may laygay na impurtanti gid na kiten na mga gatuo mlaman ta parti ta kamatuuran na ambal ta Dyos aged dayad ate na pagtratar ta mga paryo ta na gatuo na ula ki may palabi na mga ittaw. May laygay man parti ta pagsunod ta dayad na batasan na igo ta mga gatuo ki Jesus. May ambal man parti ta manggad daw kuli na pangabui, alinan ta tintar, pagpakebes ta duma na mga ittaw, pagtuo na pamatuuran paagi ta mga buat na miad, pag-amblig daw ino ate na ambal, alam na alin ta Dyos, alinan ta pagkuntraay daw gamo, pagpasakep daw pagpaebes naan ta Dyos, paandam parti ta pag-usgar ta duma na mga ittaw, pagbugal, pagtubang ta mga kabellay na maagian na may dayad na nakem daw parti ta pagpangamuyo.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Santiago
1. Pagpangamusta Santiago (1:1)
2. Ambal parti ta mga pagtilaw na maagian ta mga gatuo (1:2-8)
3. Ambal parti ta mga imol daw mga manggaranen (1:9-11)
4. Ambal parti ta pagtintar (1:12-18)
5. Ambal parti ta pagmati daw pagtuman ta ambal ta Dyos (1:19-27)
6. Ambal parti ta dili paryo na pagtratar ta mga gatuo naan ta kada isya (2:1-13)
7. Ambal parti ta pagtuo daw mga buat na miad (2:14-26)
8. Paandam parti ta dila (3:1-12)
9. Ambal parti ta alam na alin ta Dyos (3:13-18)
10. Paandam parti ta batasan daw buat na dili igo ta liag ta Dyos (4:1-10)
11. Paandam parti ta pag-ambal ta malain kuntra ta mga utod ki Cristo (4:11-12)
12. Paandam parti ta pagbugal (4:13-17)
13. Paandam para ta mga manggaranen (5:1-6)
14. Laygay parti ta pagtubang ta mga kabellay (5:7-12)
15. Mga buat ta Dyos para ki kiten tenged ta pagpangamuyo (5:13-20)
1
Pagpangamusta Santiago
Yaken i Santiago na isya na manugsirbi na iya ta Dyos daw Ginuo Jesu-Cristo. Gapangamusta a ki kyo na mga gatuo na alin ta mga linai ta dusi na mga mama na bata Israel* daw anduni gistar naan ta mga lugar ta mga dili linai Israel. Gapangamusta a ki kyo.
Ambal Parti Ta Mga Pagtilaw Na Maagian Ta Mga Gatuo
Mga utod ko, daw maagian nyo lain-lain na mga pagtilaw, dapat malipay kaw gid tenged nlaman nyo na paagi ta mga pagtilaw na mapamatuuran na biskeg inyo na pagtuo, magbiskeg pa gid inyo na nakem para masarangan nyo bisan ino na mga kabellay na maagian nyo ta inyo na pagsunod ki Cristo. Dapat padayon na magbiskeg inyo na nakem para masarangan nyo gid na igo ta plano ta Dyos bisan ino na maagian nyo aged kyo yan matareng na inyo an na batasan magsunod pa gid ta liag ta Dyos daw ula man may masaway ki kyo.
Daw may anen ki kyo na kulang iran na alam parti daw ino liag ta Dyos na iran na buaten, dapat danen an mangabay naan ta Dyos. Daw mangabay danen, sigurado na iatag ki danen alam na iran na kinanglan tenged Dyos an ta iya na pag-atag miad iya na kabebet-en daw kanen an dili paryo ki kiten na mga ittaw na daw mag-atag, tama pa na ambal. Piro, daw mangabay ki naan ta Dyos, dapat magsalig gid na dili magdua-dua tak ittaw na gadua-dua paryo kanen ta baled na patulod-tulod nang ta angin daw indi dlaa. Gani, daw gadua-dua ki, dili ki magpaabot na mabaton ta ate ya na pangabay naan ta Dyos tenged ittaw na iling tan gadarwa iya na isip parti daw mabaton din o dili mabaton iya na pangabay. Kanen an ittaw na dili din mlaman daw ino gid iya na buaten.
Ambal Parti Ta Mga Imol Daw Mga Manggaranen
Mga imol na utod ki Cristo dapat malipay na naan ta panan-aw ta Dyos may datas danen an na katengdanan tenged gatuo danen ki Cristo. 10 Mga manggaranen an a, dapat malipay ta pagpaebes ta Dyos ki danen tenged nlaman danen na ula ta iran na manggad iran na kalipay tak danen an daw iran na manggad dili maglugay paryo ta mga bulak ta lamunon. 11 Di' ba daw adlaw an magdatas, silak an ta adlaw sikad dangga daw lamunon man an maglayeng na iya na bulak manlatak daw ula man en kadayad ya ta bulak? Iling man tan kaimtangan an ta mga manggaranen. Danen an mapatay maskin gasake pa danen an ta iran na pangabuian.
Ambal Parti Ta Pagtintar
12 May angken na kalipay alin ta Dyos mga gatuo an na gapadayon ta iran na pagtuo bisan maagian danen mga pagtilaw. May angken danen na kalipay tak na napamatuuran iran na pagtuo, may mabaton danen na paryo kuruna na primyo na pangako ta Dyos para ta mga gagugma ki kanen na yon man pangako na mabui danen duma ki kanen ta ula katapusan.
13 Bisan kino na patintar, dapat dili kanen an mag-ambal, “Dyos gatintar ki yaken,” tak nlaman ta gid na Dyos an dili matintar na magbuat ta malain daw ula man kanen an gatintar ta bisan kino. 14 Piro, mga ittaw natintar na magbuat ta sala tenged nadala ta kaugalingen danen na liag na paryo danen an ta mga ayep na napaanan daw nadakep. 15 Na nadala danen an ta kaugalingen danen na liag, nakasala danen an. Na danen an padayon ta pagbuat ta sala, maageman danen silot na ula katapusan.
16 Palangga ko na mga utod, dili nyo isipen na Dyos gadala an ki kiten na magbuat ta malain tenged daw iling tan inyo na isip paluko nyo nang inyo na kaugalingen. 17 Kanen an alinan ta tanan na dayad daw mga atag din pirpikto gid. Kanen gabuat ta tanan na naan ta kalangitan na gaatag ta kapawa ta kalibutan i. Bisan yon na mga gaatag ta kapawa gaisab daw gasalyo iran na mga alo, kanen an ula gid gaisab. 18 Sunod ta iya na plano pabuat ki din na iya na mga bata na gapati ki ta kamatuuran na papaintindi din paagi ta iya na ambal na patudlo ki kiten. Pabuat ki din na iya na mga bata aged naan ta tanan na mga pabuat din, kiten mga ittaw na iya gid na paryo ki ta una na ani na iya gid daw paalad man naan ki kanen.
Ambal Parti Ta Pagmati Daw Pagtuman Ta Ambal Ta Dyos
19 Palangga ko na mga utod, tandaan nyo na dapat alisto kaw pirmi ta pagpamati. Dili kaw magpanali ta pag-ambal dayon daw dili man maggilek dayon 20 tak ittaw na sikad maggilek dili katuman ta kabebet-en ta Dyos. 21 Gani, dilian nyo mga buat na gapalain ki kyo daw mga malain na pirmi nyo pabuat kuntra ta mga paryo nyo na ittaw. Magpasakep kaw naan ta Dyos daw tumanen nyo man iya na ambal na papaintindi din paagi ta mga patudlo ki kyo tenged bisan kino na magtuman maluwas alin ta silot na ula katapusan.
22 Tumanen nyo ambal ta Dyos na patudlo ki kyo, dili na pamatian nang tak daw pamatian nyo nang, paryo na paluko nyo inyo na kaugalingen. 23 Daw magpamati kaw ta ambal ta Dyos na patudlo ki kyo piro ula nyo patuman, paryo kaw ta ittaw na gatan-aw ta iya na sura naan ta ispiyo daw 24 pagtapos din tan-aw, galin kanen an daw dayon nalipatan din nang en daw ino nakita din na dapat ayuson. 25 Piro, daw magpadayon kaw gid ta inyo na pag-usisa ta mga sugo ta Dyos na naan dya napakita iya na kabebet-en daw patuman nyo man na dili pamatian nang daw dayon nalipatan, kyo yan may angken na kalipay alin ki kanen. Iya na mga sugo na naan dya napakita iya na kabebet-en nakumplito gid paagi ki Cristo daw tenged ta ate na pagsunod ta mga sugo ya, kiten i nalibri alin ta pag-ulipen ta sala.
26 Bisan kino na ta iya na isip kanen an dyusnon piro dili kapegeng ta iya na dila, paluko din nang iya na kaugalingen daw ula man pulos na kanen an dyusnon. 27 Ta panan-aw ta Dyos na ate na Amay, pagsirbi an ki kanen na matuod daw ula man may masaway beet ambalen na magtabang ki ta mga bata na ula en mga ginikanan daw mga balo ta iran na mga kalised daw mag-amblig ki man na dili ki madala na magparyo ta mga ittaw ta kalibutan i na ula gapati ta Dyos daw gabuat man ta malain.
* 1:1 Ta timpo Santiago, ambal na mga linai ta dusi na mga mama na bata Israel beet ambalen tanan na mga Judio. Pwidi nyo mabasa parti ki Israel daw parti man ta mga Judio naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 1:12 Naan ta birsikulo dusi, paryo kuruna na primyo beet ambalen may dayad na bales na mabaton danen alin ta Dyos. Mga ittaw ta timpo Santiago, may kaugalian danen an na mga manug-ampang na gadaag pabetangan ta kuruna naan ta iran na ulo bilang iran na primyo. Kuruna an buat alin ta daon daw bulak.