2
Ambal Parti Ta Dili Paryo Na Pagtratar Ta Mga Gatuo Naan Ta Kada Isya
Mga utod ko, kyo yan mga gatuo ta ate na Ginuo Jesu-Cristo na naan ki kanen daw ino naan ta Dyos. Tenged kyo yan mga gatuo, dapat ta inyo na pagtratar ta mga paryo nyo na gatuo ula kaw may palabi tenged ta inyo na makita ki danen. Alimbawa, darwa na mama magselled naan ta inyo na balay tipunan. Isya an manggaranen na may suot na blawan na mga singsing daw maalen na bayo. Isya an a imol na iya an na bayo bulingen daw tama gisi. Dayad gid inyo na pagtratar ta isya an na may suot na maalen na bayo daw mag-ambal ki kanen, “Unti ka imo pungko ta dayad i na pungkuan,” piro ambal nyo a naan ta imol, “Mindeg ka nang dyan o unti ka nang mungko ta saag i tengnged ta batiisan ko.” Di' ba ta inyo na pagtratar ki danen ta iling tan, may palabi kaw naan ta mga paryo nyo na gatuo daw malain nyo na tuyo alinan ta inyo an na isip parti daw ino pagtratar ki danen?
Palangga ko na mga utod, yi tandaan nyo: Papili ta Dyos mga ittaw na imol ta panan-aw ta mga ittaw aged naan ta iya na panan-aw danen an paryo manggaranen tenged ta iran na pagtuo na terek gid ta iran na tagipusuon. Sakep danen an ta iya na pagdumala daw maangken man danen mga kaayaran na iya na pangako para ta mga ittaw na gagugma ki kanen. Piro, kyo yan a, papagayya nyo mga imol an. Di' ba danen na mga manggaranen gapamiges daw gaakusar man ki kyo naan ta kurti? Di' ba papakalain danen Cristo an na alinan ta dayad na umaw ki kyo bilang mga sakep ki kanen?*
Miad gid inta daw patuman nyo sugo an para ta mga ittaw na sakep ta pagdumala ta Dyos na naan ta iya na sinulat na pulong, “Gugmaen no duma na mga ittaw paryo man ta paggugma no ta imo na kaugalingen.” Piro, daw ta inyo na pagtratar may palabi kaw na mga ittaw, nakasala kaw daw paagi ta mga sugo ta Dyos napamatuuran na kyo yan mga ula gatuman ta iya na mga sugo. 10 Alimbawa, may ittaw na gasunod ta mga sugo ta Dyos, piro isya ta mga sugo ula din natuman. Maskin gatuman kanen ta tanan pa na duma na mga sugo, pabilang man gyapon na kanen an nakasala kuntra ta tanan na mga sugo tenged may isya na ula din natuman. 11 Di' ba Dyos an na gambal, “Dili ka mag-intra ta bai,” kanen man gambal, “Dili ka magpatay”? Beet ambalen bisan ula kaw gaintra ta bai, piro daw nakapatay kaw, nakasala kaw man gyapon kuntra ta tanan na mga sugo ta Dyos. 12 Gani, mag-amblig kaw ta inyo na mga paambal daw pabuat tak nlaman nyo na daw mag-ukom Dyos ki kiten, basian ta iya na pag-ukom ate an na pagsunod ta mga sugo na paagi na kiten nalibri alin ta pag-ulipen ta sala. 13 Dapat mag-amblig kaw ta inyo na mga paambal daw buat tenged bisan kino na ula kaluoy ta mga paryo din na ittaw, dili man kaluuyan ta Dyos naan ta adlaw na mag-ukom Dyos an ta tanan na mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng. Piro, bisan kino na may kaluoy ta mga paryo din na ittaw, tawway nakem din naan ta adlaw ta pag-ukom ta Dyos tak nlaman din na kaluuyan kanen ta Dyos.
Ambal Parti Ta Pagtuo Daw Mga Buat Na Miad
14 Mga utod ko, ino pulos daw mga ittaw sali ta ambal na gatuo danen ki Cristo, piro ula danen may mga nabuat na pamatuod na danen an gatuo ki kanen? Ino, maluwas danen an paagi ta iling tan na pagtuo? Simpri dili! 15 Alimbawa, may mga utod ki Cristo na danen an gakinanglan ta bayo daw adlaw-adlaw kulang ta pagkaan. 16 Isya ki kyo nlaman din na gakinanglan danen piro ula may paatag kanen an ki danen daw gambal nang gid kanen an ki danen, “Kabay pa na kyo yan may katawway ta nakem daw dili kaw man matignawan daw maletem.” Ino pulos ta paambal din ya ki danen? Ula! 17 Iling man tan pagtuo an ta mga ittaw. Bisan kino na gatuo piro kanen an ula may mga miad na nabuat na bunga ta iya na pagtuo, iya na pagtuo ula pulos.
18 Piro, basi may ittaw na mag-ambal ki yaken, “Indi ti igo, ittaw an na may pagtuo o ittaw an na may mga nabuat na miad?” Yi sabat ko ki kanen: Daw ula ka may miad na buat, paino no na mapamatuuran ki yaken na gatuo ka? Piro, pamatuuran ko ki kaon na yaken i a gatuo paagi ta ake na mga miad na buat. 19 Gapati ka na may isya nang na Dyos. Igo nyan! Piro, bisan mga malain na ispiritu gapati man na may isya na Dyos daw gangereg pa ta kaadlek.
20 Paryo kaw inyo ula isip. Dapat naintindian nyo na ula pulos pagtuo an na ula mga buat na miad. 21 Isipen nyo Abraham ya na ate na alinan na kaapuan. Pabuat ta Dyos na kanen ya matareng tenged ta iya na pabuat na gatuman kanen ta sugo ta Dyos na padala din Isaac na bata din naan ta alaran aged patayen bilang alad naan ta Dyos.§ 22 Dapat maintindian nyo gid na padumaan Abraham iya na pagtuo ta iya na mga buat daw paagi ta iya na mga buat napamatuuran na iya na pagtuo igo gid ta liag ta Dyos 23 daw natuman man ambal naan ta sinulat na pulong ta Dyos, “Abraham an gatuo ta Dyos daw tenged ta iya na pagtuo, pakabig ta Dyos na kanen an matareng.”* Tenged ta buat Abraham paumaw kanen an na arey ta Dyos. 24 Dapat maintindian nyo na mga ittaw an pabuat ta Dyos na danen an matareng tenged ta iran na mga buat, dili tenged ta iran na pagtuo nang.
25 Isya pa na alimbawa: Isipen nyo Rahab ya na bai na kala na gabligya ta iya na lawa. Pabuat ta Dyos na kanen ya matareng tenged ta iya na pabuat na gabaton kanen ta mga ispiya na Israelinen daw gatabang ki danen paagi ta pagsugid din ki danen ta agian na dili danen an madakep ta iran na mga kuntra.
26 Daw ula en ginawa ittaw an, beet ambalen kanen an patay. Iling man tan, daw kino gambal na kanen an may pagtuo piro ula kanen may mga nabuat na miad, beet ambalen na iya na pagtuo ula pulos.
* 2:7 Dayad na umaw ki kyo bilang mga sakep ki kanen beet ambalen umaw an na Kristyano. 2:8 Levitico 19:18 2:11 Exodo 20:13-14; Deuteronomio 5:17-18 § 2:21 Naan ta Genesis kapitulo binti-dos pwidi nyo mabasa parti ta pag-alad Abraham ki Isaac. * 2:23 Genesis 15:6 2:25 Naan ta Josue 2:1-24 daw 6:22-25 pwidi nyo mabasa isturya parti ki Rahab.