3
Paandam Parti Ta Dila
Mga utod ko, dapat katamaan ki kyo dili mag-andem na danen mga manugtudlo tenged nlaman nyo na naan ta adlaw ta pag-ukom ta Dyos kami na mga manugtudlo mas bakod ame na sabaten kaysa ta mga dili manugtudlo. Kiten tanan nakasala ta tama na bisis. Bisan kino na ula nakasala kuntra ta duma na ittaw paagi ta iya na ambal, kanen an ittaw na iya na batasan igo gid ta liag ta Dyos daw masarangan din man na pegengan iya na kaugalingen.
Isipen nyo parti ta mga kabayo. Daw pabetangan ta busal iran na baba daw parindaan ta, magsunod danen daw indi liag ta na munta. Isipen nyo man parti ta mga sakayan na pangdagat. Bisan bakod gid daw gadlagan paagi ta pagtulod ta biskeg na angin, parumbo ta timunil daw indi din liag paatubangen paagi ta sise na bansalan. Iling man tan ate i na dila, maskin sise nang, gadala ki kiten na tama na mga ittaw masakitan ta beet tenged ta ate na ambal. Isipen nyo parti ta apoy. Bisan lapad gid na kakauyan pwidi masunog alin ta sise nang na apoy. Ate na dila paryo man ta apoy. Paagi ta ate na ambal napakita na mga malain gid naan ta ate na isip daw gadugang pa gid lain ta ate na batasan. Bilog ta na kabui naapiktuan ta ate na mga ambal na malain paryo ta pabuat ta apoy na tanan na naan ta palibot ta apoy nasunog man. Alin ki Satanas mismo ate an na mga ambal na malain tenged ate na dila paryo apoy na patutod din ta apoy na alin ta impirno.
Mga ittaw may sarang na magpadaram ta klasi-klasi na mga ila na ayep, mga yupan, mga ayep na gagyanap daw mga nabui naan ta dagat daw tama en napadaram danen na mga klasi-klasi na ayep. Piro, ula gid may makapegeng ta dila. Dila an paryo ta pintas na ayep na gapangita pirmi ta iya na tekeben daw paryo man ta dalitan na sapat.
Ate i na dila pagamit ta para ta ate na pagdayaw ta Ginuo Dyos na ate na Amay, piro pagamit ta man para ta pagpakalain ta mga paryo ta na ittaw bisan danen an mga pabuat ta Dyos na anggid ki kanen. 10 Pagdayaw an daw pagpakalain gagwa alin ta baba ta isya nang na ittaw. Mga utod ko, dapat na dili iling tan. 11 Di' ba impusibli na mag-ilig waig an na tab-ang daw masin man alin ta isya nang na tuburan? 12 Mga utod ko, impusibli man na kaoy na igos mamunga ta olibo daw tanem na ubas mamunga ta igos! Dili ki man kakamang ta waig na tab-ang naan ta dagat.
Ambal Parti Ta Alam Na Alin Ta Dyos
13 Daw may anen ki kyo na maalam daw kaintindi daw ino miad o malain ta panan-aw ta Dyos, dapat pamatuuran din na kanen maalam paagi ta dayad din na batasan daw paagi ta pagbuat din ta mga miad na may pagpaebes ta iya na kaugalingen na igo ta ittaw na maalam. 14 Piro, daw sikad kaw mag-inggit daw gaandem gid na kyo yan mabantog, dili kaw magpabugal na maalam kaw tenged ta matuod kyo yan gabula nang. 15 Inggit an daw andem na mabantog dili bunga ta alam na alin ta Dyos. Iling tan na mga buat na malain bunga ta alam na alin nang ta isip ta mga ittaw daw alin ta pagsunod ki Satanas, dili alin ta pagsunod ta Dyos Ispiritu Santo 16 tenged daw indi may mga ittaw na gainggit daw gaandem na danen an mabantog, naan man dya gamo daw tanan na mga buat na malain. 17 Piro, mga ittaw na iran na alam alin ta Dyos, una ta tanan, ula may masaway ki danen, malineng iran na pagduma naan ta mga paryo danen na ittaw, dayad iran na ugali na langkaw iran na nakem, malam danen mamati ta ambal ta duma, maluluy-on gid, tama iran na mga buat na miad, ula may palabi ta pagtratar danen ta mga paryo danen na ittaw daw dili man malam magpakuno-kuno. 18 Mga gatuo na liag danen kalineng daw gabuat man ta paagi na malineng pagdumaay an ta mga paryo danen na gatuo, bunga ta iran na pabuat na iling tan danen an tanan nangabui na gatuman ta kabebet-en ta Dyos.