4
Paandam Parti Ta Batasan Daw Buat Na Dili Igo Ta Liag Ta Dyos
Isipen nyo daw ino gid alinan ta inyo na mga pagkuntraay daw gamo. Di' ba inyo na mga pagkuntraay daw gamo naan alin ta inyo na mga liag na pirmi gagulo naan ta inyo na isip? May mga liag kaw na ula nyo naangken, gani gapatay kaw ta ittaw. Gainggit kaw ta mga iya ta duma piro ula nyo naangken mga betang na paryo ta iran, gani, gagamuay kaw daw gakuntraay. Ula nyo naangken mga liag nyo an tenged ula kaw gapangabay naan ta Dyos. Piro, daw gapangabay kaw, ula paataga ki kyo tenged malain inyo na tuyo. Inyo an na pangabay para nang ta inyo na kaugalingen na liag.
Paryo kaw inyo ta bai na may sawa piro garilasyon kanen an ta duma na mama. Paryo kaw ta iling tan na bai tenged gatalikod kaw ta inyo na pagsunod ta Dyos daw gasunod ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos! Ino, ula kaw nalam na pagsunod an ta batasan ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos beet ambalen na gakuntra kaw ta Dyos? Bisan kino gapili na magsunod ta mga ittaw na iling tan, kanen an isya na kuntra ta Dyos! Basi salig nyo na ula pulos ambal naan ta sinulat na pulong ta Dyos na liag ta Dyos na ate na sirbian kanen nang gid. Daw may duma ki pa na sirbian, gaimon kanen an. Piro, bakod gid iya an na pagtabang ki kiten aged sarang ki na magtuman ki kanen. Gani, naan ta iya na sinulat na pulong may ambal,
“Kuntra ta Dyos mga ittaw na bugalen
piro patabangan din mga ittaw na mapainebesen.”*
Gani, magpasakep kaw ta Dyos. Dili kaw magpadala ta liag Satanas tenged daw dili kaw magpadala, malin kanen an. Marani kaw ta Dyos tenged daw marani kaw ki kanen, sigurado na kanen an marani ki kyo. Kyo yan na mga nakasala daw gadarwa isip, dilian nyo inyo na mga sala daw inyo man na malain na isip. Dapat magbuat kaw ta igo ta liag ta Dyos daw dapat man na pirmi Dyos an naan ta inyo na isip. Tenged ta inyo na mga sala, dapat na mangasebe kaw gid na magal daw mag-ug-og. Untatan nyo inyo na pagtawa daw pangalipay. Dapat magal kaw daw dapat man na inyo an na nakem magbatyag ta kasakit. 10 Magpaebes kaw gid naan ta Ginuo. Daw iling tan na buaten nyo na magpaebes kaw ki kanen, padatasen kaw din.
Paandam Parti Ta Pag-ambal Ta Malain Kuntra Ta Mga Utod Ki Cristo
11 Mga utod ko, dili kaw en mag-ambal ta malain kuntra ta kada isya. Bisan kino gaambal ta malain kuntra ta iya na utod ki Cristo na yon man gausgar kanen ta iya na utod, beet ambalen gaambal kanen ta malain kuntra ta sugo ta Dyos na kiten maggugma ta kada isya. Beet man ambalen na ta iya na isip dili ta kinanglan na tumanen sugo ya. Gani, daw mambal kaw na dili ta kinanglan tumanen sugo ya, beet ambalen na ula nyo patuman iya na sugo daw salig nyo en na kyo yan may matareng ta pag-usgar. 12 Piro, isya nang may matareng na magsugo ki kiten daw ino dapat ta na buaten daw mag-ukom man ta mga ula gasunod. Dyos nang gid! Kanen sarang na magluwas ta mga ittaw alin ta silot na ula katapusan daw kanen man sarang na magsilot ta mga ittaw ta silot na ula katapusan. Kino kaw gid na gausgar ta mga paryo nyo na ittaw?
Paandam Parti Ta Pagbugal
13 Anduni, may ambal a ki kyo na mga gaambal ta iling ti parti ta inyo na mga plano, “Anduni o kisyem mag-iling kay ta isya na syudad daw mag-istar kay dya ta isya na taon na magnigusyo daw magtipon ta tama na kwarta.” 14 Iling an tan na ambal nyo sala tak ula bisan isya ki kiten nalam daw ino matabo ki kiten kisyem. Isipen ta ate i na kabui. Ate na kabui paryo ta usbong na ta ula nang lugay makita daw marwad nang man dayon. 15 Yi dapat nyo iambal, “Daw pagbeet ta Ginuo, bui ki pa daw ate man na buaten iling ti o iling tan.” 16 Piro anduni, ta inyo na pagbugal parti ta inyo na mga plano sikad gid inyo na bansag. Simpri pagbugal nyo an malain.
17 Gani, daw kino nalam daw ino dapat din buaten na miad piro ula din buata, kanen an nakasala.
* 4:6 Mga Ambalanen 3:34