5
Paandam Para Ta Mga Manggaranen
Anduni, may ambal a ki kyo na mga manggaranen. Dapat mag-ug-og kaw daw mag-aya tenged ta mga kalised na mag-abot ki kyo. Tenged dili igo ta liag ta Dyos inyo an na paggamit ta inyo na manggad, inyo na patago na manggad pakabig din na paryo ta mga betang na nalunot daw inyo na mga bayo na dayad pakabig din na paryo ta mga bayo na naketket ta sapat. Inyo na kwarta na blawan daw pilak pakabig din na paryo ta mga natagiptipan na ula en kwinta. Naan ta adlaw na Dyos mag-ukom ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, tagiptip an ta inyo na kwarta pamatuod kuntra ki kyo na kwarta nyo an ula nyo pagamit para ta pagtabang ta duma daw pamatuod man na igo na silutan kaw din naan ta lugar na may apoy na dili mapatay. Paryo kaw inyo ula nalam na anduni katapusan i na timpo na dali nang en mabot adlaw ta pag-ukom ta Dyos. Sigi kaw nang gapatama ta inyo na manggad. Ula nyo pasuuli mga ittaw na gagalab ta lamunon naan ta inyo na basak daw mga gaani naan ta inyo na mga uma. Dapat matian nyo iran na riklamo. Paryo kaw inyo ula nalam na iran an na riklamo namatian ta Ginuo Dyos Na Makagagaem! Ta inyo na kabui naan ta kalibutan i gapagusto kaw nang daw ino inyo na kaugalingen na liag daw pirmi kaw nangalipay. Pagustuan nyo inyo na kaugalingen na paryo ula kaw nalam na dali nang en mabot adlaw na silutan kaw. Iling tan na pabuat nyo naan ta inyo na kaugalingen paryo ta pabuat naan ta baka na pagustuan nang ta alab para magtambek, piro ula kalibutan na dali nang en iyawen. Gaambal kaw kuntra ta mga ittaw na ula gabuat ta sala. Ambal nyo na danen an may sala daw dapat na silutan. Tenged ta inyo na ambal, danen an pasintinsyaan ta kamatayen daw ula man danen gabatok ki kyo.
Laygay Parti Ta Pagtubang Ta Mga Kabellay
Gani, mga utod ko, mintras gatagad kaw ta adlaw na mabot Ginuo, dapat mga kabellay na maagian nyo tubangen nyo na may dayad na nakem. Isipen nyo mga mangunguma na gatagad ta dayad na tubbas. Maskin ino na mga kabellay na naagian danen ta iran na pagpanguma patubang danen na may dayad na nakem alin ta una asta ta uryan na uran. Kyo man, maskin ino na mga kabellay na maagian nyo tubangen nyo na may dayad na nakem paryo ta pabuat ta mga mangunguma. Biskegen nyo inyo na nakem tak dali nang en mabot adlaw ta pag-abot ta Ginuo.
Mga utod ko, dili kaw sali ta riklamo kuntra ta kada isya aged dili kaw sintinsyaan ta silot. Tandaan nyo gid na Dyos an na Manug-ukom mabot en na paryo naan en kanen ta gwa ta gangaan. 10 Demdemen nyo pabuat ta mga prupita anay pa sa bilang mga papadala ta Ginuo Dyos. Bisan ino na mga kabellay na naagian danen patubang danen na may dayad na nakem. Iran na pabuat dapat ate na sunuron. 11 Nlaman nyo na pakabig ta na may angken na kalipay alin ta Dyos mga ittaw an na gapadayon ta iran na pagsalig ta Dyos bisan ino na mga kabellay na naagian danen. Namatian nyo man isturya parti ki Job. Gapadayon kanen ta iya na pagsalig ta Dyos bisan naagian din tama na mga kabellay. Nlaman nyo na ta uryan tama na mga kaayaran na paatag ta Ginuo Dyos ki kanen tenged Ginuo Dyos an miad gid iya na kabebet-en daw maluluy-on man.*
12 Mga utod ko, impurtanti gid na dili kaw magsumpa na pamatuod ta inyo na paambal. Dili kaw magsumpa paagi ta pagsambit ta langit o basak o ta bisan ino pa. Mag-ambal kaw nang ta “Ee” daw gusto nyo ambalen ee, piro daw gusto nyo ambalen dili, mag-ambal kaw nang ta “Dili” aged dili kaw masilutan ta Dyos.
Mga Buat Ta Dyos Para Ki Kiten Tenged Ta Pagpangamuyo
13 Daw may anen ki kyo na bellay iya na naagian, dapat mangamuyo kanen an. Daw may anen ki kyo na nalipay, dapat manta kanen an ta mga pagdayaw ta Dyos. 14 Daw may anen ki kyo na gamasakit, dapat mag-umaw kanen an ta mga gapanguna ta mga gatuo para magpaid danen ta tise na lana naan ki kanen daw mangamuyo man na mayad kanen an paagi ta gaem ta Ginuo. 15 Tenged gapangamuyo danen na may pagsalig na Dyos an magsabat daw iya man na liag matuman, ittaw na may masakit payaren daw iya na lawa biskegen ta Ginuo. Daw kanen an may nabuat na sala, patawaren man kanen an. 16 Gani, iambal nyo naan ta kada isya inyo an na mga sala daw magpangamuyo kaw man para ta kada isya aged mag-ayad kaw. May dayad gid na risulta pangamuyo an ta matareng na ittaw tak tama miad na matabo tenged ta iya na pangamuyo. 17 Isipen nyo prupita Elias. Kanen ya paryo ki kiten na ittaw man. Na gapangamuyo kanen ya na terek gid ta iya na tagipusuon na dili mag-uran, ula gid gauran keteb ta tallo taon tenga. 18 Paglambay ta tallo taon tenga, gapangamuyo kanen na mag-uran. Yon na gauran daw mga tanem an gamunga man.
19 Mga utod ko, daw may anen ki kyo na gapaluko na magsunod ta mga papatian na dili igo ta kamatuuran parti ta kabebet-en ta Dyos, miad gid daw may magtabang ki kanen para malik kanen an naan ta igo na pagpati. 20 Dapat maintindian nyo na bisan kino na gatabang ta mga ittaw na nakasala para dilian danen iran an na mga buat na sala, patabangan din danen an aged dili danen maageman silot na ula katapusan daw mapatawad man danen an ta iran na mga sala.
* 5:11 Naan ta libro na Job pwidi nyo mabasa isturya parti ki Job. Naan ta Job 1:21-22 daw 2:10 pwidi nyo mabasa parti ta iya na pagsalig naan ta Dyos daw naan ta Job 42:10-15 parti ta pag-atag ta Dyos ki kanen ta mga kaayaran.