2
Una Na Katingalaan Na Pabuat Jesus
Paglambay ta darwa na adlaw alin ta pag-isturya Jesus ki Natanael, may kasal naan ta banwa na Cana na sakep ta Galilea. Gatambong inay Jesus ta kasal. Jesus daw iya na mga tinudluan gatambong man ta kasal ya tak danen paimbitar man. Na naubusan en ta bino mga ittaw na gakumbira, iya na inay gambal ki kanen, “Ula en danen an bino.”
Sabat Jesus, “Nay, dili ka magpalibeg tak nlaman ko daw ino dapat ko na buaten. Dili pa uras na matuman plano ta Dyos para ki yaken.”
Inay Jesus gambal naan ta mga ittaw na gasirbi, “Tumanen nyo daw ino sugo din ki kyo.”
May anen dya annem na tadyaw na buat alin ta bato. Kada tadyaw pwidi maugsakan ta binti asta ta trinta galon na waig na pagamit para pang-ugas ta lima tak ta riliyon ta mga Judio may sunuran parti ta paglimpyo ta lima. Ambal Jesus ta mga ittaw na gasirbi, “Pannuon nyo ta waig mga tadyaw an.” Pagtapos Jesus ta ambal, papanno danen asta gid tepeng ta bibig ta mga tadyaw. Ambal Jesus ki danen, “Magsalok kaw ta waig naan ta mga tadyaw an daw dleen nyo naan ta ittaw na pasaligan ta pag-asikaso ta kumbira.”
Pag-ambal Jesus, mga ittaw na gasirbi, gasalok naan ta mga tadyaw daw padala danen naan ta ittaw na gaasikaso ta kumbira. Na patilawan din iran ya na dala, bino nainem din tak waig nimo en na bino. Ula din nlami daw indi galin bino an, piro mga ittaw ya na gasirbi, nlaman danen. Paumaw din mama na nakasal. 10 Ambal din, “Kustumbri ta mga ittaw na gakumbira una danen na papatad dayad an na klasi ta bino. Daw tama en nainem ta iran na mga bisita, dili en dayad na bino papatad danen. Piro, kaon yan, iba man a tak pauryan no imo dayad an na klasi ta bino!”
11 Pag-imo an Jesus ta bino alin ta waig na kanen naan ta Cana na sakep ta Galilea, yon una na katingalaan na pabuat din na pamatuod daw kino kanen an. Paagi ta una na katingalaan na pabuat din, papakala din na daw ino naan ta Dyos naan man ki kanen. Iya na mga tinudluan gatuo ki kanen.
12 Pagtapos ta kasal, gategbeng Jesus duma ta iya na inay, iya na mga utod daw iya na mga tinudluan naan ta banwa na Capernaum. Gatinir danen dya ta pila na mga adlaw.
Pagpagwa Jesus Ta Mga Gabligya Naan Ta Timplo
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45-46)
13 Na dali nang en mabot timpo na mag-umpisa pista ta mga Judio na paumaw na Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto,* Jesus i daw iya na mga tinudluan giling naan ta Jerusalem. 14 Naan ta sular ta Timplo may nakita kanen i na mga ittaw na gabligya ta pang-alad na mga baka, karniro daw tukmo. May mga ittaw man dya na manugbalyo ta kwarta. 15 Pagkita din, gakamang kanen an ta mga kalat daw pabuat din na panglapres. Papagwa din alin ta Timplo tanan na ganigusyo dya asta mga karniro daw baka. Pawas-ag din mga kwarta ya ta mga manugbalyo daw patumba din man iran na mga lamisaan. 16 Pambalan din mga ittaw na gabligya ta mga tukmo, “Mangen nyo mga tukmo an daw dleen nyo mwa. Dili nyo en buaten na bligyaan balay i ta ake na Amay.”
17 Na nakita ta mga tinudluan Jesus na papagwa din alin ta Timplo mga ittaw na gabligya dya, nademdeman danen na naan ta sinulat na pulong ta Dyos may gapangamuyo ta Dyos ta iling ti, “Bisan patayen a ta mga ittaw, bakod man gyapon pagpalangga ko ta imo na balay.”
18 Mga manugdumala ta Judio gagilek ki Jesus daw gambal danen an ki kanen, “Daw alin ta Dyos imo na uturidad ta pagpalin no ta mga ittaw ya naan ta Timplo, magbuat ka ta katingalaan na pamatuod no ki kami.”
19 Sabat Jesus ki danen, “Daw gubbaen nyo Balay i Ta Dyos, patindegen ko isab seled ta tallo na adlaw.”
20 Ambal danen, “Di, ino isip ti a? Ula ka nalam na Balay i Ta Dyos patukod ta kwarintay-sais na taon? Impusibli na mapatindeg no ta tallo nang na adlaw.” 21 Piro, ula danen naintindii na Balay Ta Dyos na pambal Jesus beet ambalen iya na lawa. 22 Ta pagbannaw ki kanen ta uryan, mademdeman ta iya na mga tinudluan iya an na paambal na seled ta tallo na adlaw patindegen din isab Balay Ta Dyos. Gani, mapati gid danen an na matuod ambal Jesus daw mga ambal parti ki kanen naan ta sinulat na pulong ta Dyos.
23 Na naan Jesus i ta Jerusalem ta timpo ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto, tama na mga ittaw gatuo ki kanen tak nakita danen mga katingalaan na pabuat din. 24 Piro, Jesus ula gasalig na matuod iran na pagtuo ki kanen tak nlaman din ugali ta mga ittaw. 25 Dili en kinanglan na sugiran pa kanen an daw ino iran na isip tak nlaman din en daw ino isip ta mga ittaw.
* 2:13 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:14 Naan ta Timplo, kwarta ta mga Romanen pabalyo ta mga ittaw para ta kwarta ta mga Judio aged malit danen ta ayep na pang-alad para ta Dyos. 2:17 Mga Salmo 69:9