3
Pag-isturyaay Jesus Daw Nicodemo
May mama na ngaran din Nicodemo na mimbro ta grupo na paumaw na Pariseo daw isya man kanen an ta mga manugdumala ta mga Judio. Isya na kilem, giling kanen an ki Jesus daw gambal, “Mistro, nlaman nay na kaon papadala ta Dyos aged magtudlo ki kami. Nlaman nay tak imo na mga katingalaan na buat pamatuod na Dyos an gaubay ki kaon.”
Ambal Jesus ki Nicodemo, “Matuod gid nyan daw sugiran ta kaw na ula duma na masakep ta pagdumala ta Dyos daw dili, mga ittaw na matao isab.”
Insa Nicodemo ki Jesus, “Daw isya na ittaw manakem en, ino paagi na kanen an matao isab? Impusibli na malik pa kanen isab naan selled ta gettek ta iya na inay daw matao isab.”
Sabat Jesus, “Matuod gid nyan, piro gambal a ki kaon na ula duma na makalabet naan ta mga ittaw na padumalaan ta Dyos daw dili, mga ittaw na matao paagi ta waig daw Dyos Ispiritu Santo. Bisan kino na pabata ta ittaw, kanen an ittaw nang man. Piro, bisan kino na natao paagi ta Dyos Ispiritu Santo, may bag-o na kabui na alin ta Dyos. Dili ka magtingala ta ake na ambal na kada ittaw kinanglan matao isab. Angin gaeyep bisan indi nang dapit. Piro, bisan ula nyo nlami daw indi galin daw indi punta, mabatyagan nyo man gyapon. Iling man tan mga ittaw na natao paagi ta Dyos Ispiritu Santo tak bisan ula danen naintindii paagi an na natao danen isab, matuod man gyapon na natao danen daw nakita danen risulta ta mga nabuat ta Dyos Ispiritu Santo ki danen.”
Insa Nicodemo ki Jesus, “Man-o, pwidi na matao mga ittaw paagi ta Dyos Ispiritu Santo?”
10 Sabat Jesus, “Di' ba kaon yan pataod na manugtudlo ta mga linai Israel, piro ula no pa gid naintindii na matao isab mga ittaw paagi ta Dyos Ispiritu Santo? 11 Tingala a gid na ula no pa naintindii, piro gambal a ki kaon na pasugid nay en ki kyo mga nlaman nay daw mga nakita nay, piro ula kaw man gyapon gapati ta ame na sugid. 12 Tenged na ula kaw gapati ta tudlo ko parti ta kabui naan ta kalibutan i, dili kaw man gyapon magpati ta isugid ko ki kyo parti daw ino naan ta langit. 13 Ula duma na kailing naan ta langit daw makasugid gid parti ta langit daw dili, Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan.”
14 Ambal din pa, “Buaten naan ki Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan paryo ta pabuat ya anay pa sa naan ta bekkessan na buat alin ta brunsi. Na danen Moises naan ta lugar na ula kabalayan, bekkessan ya na brunsi pabetang din naan ta kaoy daw padatas aged mga magtan-aw ta bekkessan ya dili mapatay.* Iling man tan buaten ki Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan tak naan ta plano ta Dyos na kanen i ibetang naan ta kaoy daw ipadatas 15 aged bisan kino magtuo ki kanen, maangken danen kabui na ula katapusan.”
16 Tenged ta bakod na paggugma ta Dyos ta mga ittaw ta kalibutan, paatag din bugtong din na Bata aged bisan kino magtuo ta iya na Bata, dili din maageman silot na ula katapusan. Tagan din danen an ta kabui na ula katapusan. 17 Tuyo ta Dyos na papadala din iya na Bata naan ta mga ittaw ta kalibutan dili para magsintinsya iya na Bata ki danen ta ula katapusan na silot. Tuyo din na paagi ta iya na Bata danen maluwas alin ta silot. 18 Gani, bisan kino na gatuo ta Bata Ta Dyos, dili en sintinsyaan. Piro, bisan kino na ula gatuo, nasintinsyaan en ta silot na ula katapusan tak ula gatuo ta bugtong na Bata Ta Dyos. 19 Yi tenaan na sintinsyaan danen an ta Dyos: Kanen an na paumaw na Ilaw giling ta kalibutan i daw gapapawa kanen an ta isip ta mga ittaw aged magpati danen ta Dyos, piro mas gusto danen kadelem kaysa ta kapawa aged magpadayon danen ta iran na mga buat na malain. 20 Tanan na mga ittaw na gabuat ta malain gasikway ki kanen na paumaw na Ilaw daw ula man gaprani ki kanen tak basi makita na mga buat an danen malain. 21 Piro, tanan na gasunod ta kamatuuran parti ta Dyos, gaprani danen an ki kanen na paumaw na Ilaw aged makita ta mga ittaw na gabuat danen an ta dayad tak gatuman ta Dyos.
Sugid Juan Parti Ki Jesus
22 Paglambay ta pila na mga adlaw alin ta pag-isturyaay Jesus daw Nicodemo, Jesus daw iya na mga tinudluan giling naan ta lain-lain na mga lugar naan ta prubinsya na Judea. Naan dya danen an gatinir daw gabautismo ta mga ittaw. 23 Ta yon man na timpo, Juan gabautismo ta mga ittaw naan ta Enon na dani nang ta Salim tak naan dya tama waig. Giling pa mga ittaw naan ki kanen daw magpabautismo 24 tak ta yon man na timpo ula pa kanen napriso.
25 Ta yon man na timpo, gadiskasay mga tinudluan Juan daw isya na mama na Judio tenged ta sunuran ta mga Judio parti ta sirimunya ta paglimpyo. 26 Pagtapos ta iran na pagdiskasay, mga tinudluan Juan giling ki kanen daw gambal, “Mistro, nademdeman no na gasugid ka kan-o parti ta mama ya na duma no naan ta liyo Suba Jordan? Anduni, gabautismo kanen ya daw sikad tama na mga ittaw giling ki kanen.”
27 Ambal Juan, “Bay-an nyo nang. Daw ula kanen paatagan ta Dyos ta katengdanan, impusibli na iling an tan mabuat din. 28 Namatian nyo en ake na ambal na dili yaken Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Papadala a ta Dyos una ki kanen aged magsugid ta mga ittaw na kanen an mabot.” 29 Gaisturya pa Juan ta paanggid, “Bai na kasalen, simpri para ta iya na nubyo. Bisan bai an dili para ta mama na abay, bakod man gyapon kalipay ta mama na abay tak gaasikaso kanen ta kasal daw kanen an duma man ta kasalen na mama daw gamati ta ambal ta kasalen na mama. Anduni iling man tan ake na kalipay tak napriparar ko en mga ittaw para ta pag-abot ta Pinili Ta Dyos. 30 Matuman gid plano ta Dyos na kanen na Pinili Ta Dyos mas makala pa kaysa ki yaken.”
31 Igo gid na mas nakala Pinili Ta Dyos kaysa ki Juan tak Pinili an alin ta langit ya na istaran ta Dyos daw iya an na katengdanan pinakadatas ta tanan. Piro, mga ittaw na naan ta kalibutan i, taga-unti nang danen an daw iran man na ambal parti nang ta mga betang naan ta kalibutan i. 32 Kanen i na alin ta langit gasugid parti ta mga nakita daw mga namatian din naan ta langit, piro pila nang gapati ta iya na sugid. 33 Mga ittaw na gapati ta iya na sugid, danen gapamatuod na mga ambal ta Dyos matuod gid. 34 Kanen i na papadala ta Dyos alin ta langit gasugid ta mga ambal ta Dyos tak paatag ki kanen Dyos Ispiritu Santo an na magtabang na ula limitasyon. 35 Kanen i na papadala, kanen Bata ta Dyos Amay daw papalangga kanen i ta Dyos daw patugyanan ta tanan. 36 Bisan kino na gatuo ta Bata Ta Dyos, naangken din en kabui na ula katapusan na alin ta Dyos. Piro, bisan kino na ula gatuo ta Bata Ta Dyos, dili din maangken kabui na ula katapusan tak maageman din segeng na silot ta Dyos ta ula katapusan.
* 3:14 Naan ta Mga Numero 21:4-9 pwidi nyo mabasa isturya na anay pa sa pasilutan ta Dyos mga linai Israel paagi ta pagkagat ki danen ta tama na bekkessan na dalitan, piro bisan kino gatan-aw ta bekkessan na buat Moises alin ta brunsi, danen an ula napatay. 3:19 Kanen an na paumaw na Ilaw ula duma daw dili, Jesus.