5
Pagpaayad Jesus Ta Mama Naan Ta Betesda
Na gabot adlaw ta isya na pista ta mga Judio, giling isab Jesus naan ta Jerusalem. Naan ta Jerusalem, dani ta agian ta mga karniro na paumaw na Gangaan Ta Mga Karniro, may languyan na paumaw naan ta linggwai na Hebreo na Betesda. Naan kilid ta waig may limma na silungan. Naan dya ganegga tama na mga ittaw na may dipirinsya ta lawa paryo ta mga bulag, piang daw paralitiko. Gatagad danen an daw mag-ulag waig an.* Kaysan may anen kon angil alin ta langit na giling naan ta waig aged ulagen. Bisan kino makauna tugmaw naan ta waig na paulag, mayad kanen an bisan ino pa iya na dipirinsya ta lawa.
May mama man dya na seled ta trintay-utso en taon na gamasakit. Nakita Jesus na mama an ganegga dya daw nlaman din man na sikad lugay en mama an gamasakit. Painsaan din mama an, “Gusto no mayad?”
Sabat ta mama na gamasakit, “Sir, gusto ko inta, piro daw magbaled-baled waig an, ula may magdala ki yaken naan ta waig. Mintras na munta a nang pa dya, pirmi a naunaan ta duma.”
Ambal Jesus ta mama an, “Mangon ka. Dleen no ikam no an daw manaw.” Dayon naayad mama an. Padala din iya na ikam daw manaw.
Adlaw an na paayad Jesus mama ya, Adlaw Ta Pagpuay. 10 Mga manugdumala ta Judio gambal ta mama na nayad, “Anduni Adlaw Ta Pagpuay. Kuntra ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises na mag-ubra ka bisan magdala ka nang ta imo na ikam.”
11 Sabat ta mama na nayad, “Ittaw ya na gapaayad ki yaken, kanen gasugo na dleen ko ake na ikam daw manaw.”
12 Painsaan mama ya ta mga manugdumala ta Judio, “Kino ittaw ya na gasugo ki kaon na dleen no imo an na ikam daw manaw?” 13 Piro, ula nakala ta mama daw kino gapaayad ki kanen tak Jesus an gapanaw en daw naliperan ta tama na mga ittaw dya.
14 Paglambay ta pila na mga uras na Jesus naan ta Timplo, nakita din isab mama na paayad din daw ambal din, “Ayad ka en. Dili ka en magbuat ta sala aged ula may matabo ki kaon na mas pa malain kaysa ta una.”
15 Pag-ambal Jesus, gapanaw mama an na malik naan ta mga manugdumala ta Judio daw gasugid na Jesus gapaayad ki kanen. 16 Yon tenaan na gaumpisa mga manugdumala ta Judio na magkuntra danen ki Jesus tak gapaayad kanen ta ittaw naan ta Adlaw Ta Pagpuay.
17 Gambal Jesus naan ta mga manugdumala, “Ake na Amay gapadayon pa ta pag-ubra daw yaken i magpadayon man.” 18 Mga manugdumala ta Judio gaprusigir pa gid na ipapatay Jesus an tenged ula kanen gasunod ta iran na kaugalian parti ta Adlaw Ta Pagpuay daw tenged man paambal din pa na Dyos an iya na Amay na beet din ambalen na kanen daw Dyos isya nang ta uturidad.
Katengdanan Ta Bata Ta Dyos
19 Gambal pa Jesus i naan ta mga manugdumala ta Judio, “Paumaw ko gid Dyos an na ake na Amay daw sugiran ta kyo na yaken na iya na Bata ula gabuat ta ake nang na liag. Pabuat ko daw ino nakita ko na pabuat ta ake na Amay tak daw ino pabuat din, yon man buaten ko. 20 Ake na Amay gapalangga ki yaken na Bata din. Gani, papakita din ki yaken tanan din na buat. Ipabuat din pa ki yaken katingalaan na mas pa kaysa ta mga pabuat ko en aged kyo magtingala gid. 21 Ake na Amay gabannaw ta mga patay daw gaatag ta kabui ki danen. Iling man tan yaken i na Bata din. Mag-atag a man ta kabui naan ta bisan kino na liag ko na atagan. 22 Ake na Amay ula gaukom ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng. Piro, yaken na Bata din gaukom tak paatagan a din ta uturidad ta pag-ukom 23 aged tanan na mga ittaw magtaod ki yaken paryo man ta iran na pagtaod ta ake na Amay. Bisan kino na ula gataod ki yaken, ula man gataod ta ake na Amay na gapadala ki yaken.
24 “Mag-atag a gid ta kabui naan ta bisan kino na liag ko na tagan daw sugiran ta kyo na mga ittaw na gapati ta ake na mga ambal daw gatuo ta gapadala ki yaken, naangken en danen kabui na ula katapusan. Dili en danen an masintinsyaan ta silot na ula katapusan. Beet ambalen na danen an dili en naan ta dati danen na kabui na ulipen danen ta sala daw dapat masintinsyaan ta silot na ula katapusan. Naan danen en ta bag-o na kabui na naangken danen en kabui na ula katapusan. 25 Sigurado gid na dili en danen an sintinsyaan ta kamatayen daw sugiran ta kyo na mabot en timpo, daw anduni en, na yaken na Bata Ta Dyos, ake an na mga ambal matian ta mga ittaw na ula pa gapati. Daw kino ki danen mapati ta ake na ambal, tagan ko danen an ta kabui na ula katapusan. 26 Iling tan mabuat ko tak yaken i paryo ta ake na Amay na mag-atag ta kabui na ula katapusan tenged yaken na Bata din paatagan din ta uturidad ta pag-atag ta kabui na ula katapusan. 27 Natagan a man ta ake na Amay ta uturidad ta pag-ukom ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng tak yaken i Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. 28 Dili kaw magtingala ta ambal ko i tak mabot timpo na tanan na napatay mamatian danen ake na pag-umaw ki danen. 29 Pagmati danen, mabannaw danen an. Mga gabuat ta miad mabannaw na tagan ta kabui na ula katapusan. Piro, mga gabuat ta malain mabannaw na sintinsyaan ta ula katapusan na silot.”
Pagpamatuod Parti Ki Jesus
30 Gapadayon Jesus i ta ambal naan ta mga manugdumala ta Judio, “Ula a may pabuat ta ake nang na uturidad. Daw mag-ukom a ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, pasunod ko ambal ta ake na Amay. Yon en na ake na pag-ukom usto tenged ula ko sunura ake na liag. Pasunod ko nang pagbeet ta gapadala ki yaken.”
31 Ambal pa Jesus, “Daw yaken nang magsugid parti ta ake na kaugalingen, dili a mapatian ta mga ittaw. 32 Piro, may isya pa na gasugid parti ki yaken. Ake na Amay gasugid parti ki yaken daw nlaman ko na iya na sugid mapatian gid.
33 “May mga ittaw na papadala nyo naan ki Juan daw kanen gasugid ki danen ta matuod parti ki yaken. 34 Maski matuod sugid ta mga ittaw parti ki yaken, dili ko kinanglan iran na sugid para ipamatuod daw kino yaken i. Piro, papademdem ko nang ki kyo ambal ya Juan parti ki yaken aged daw mapati kaw ta iya na sugid, maluwas kaw alin ta silot ta Dyos. 35 Juan ya, kanen paryo ta pawa na lampraan tak iya na tudlo gapapawa ta isip ta mga ittaw. Ta lipo nang na timpo nalipay kaw ta iya na tudlo. 36 Piro, may isya pa gid na pamatuod na mas pa gid mapatian kaysa ta pasugid Juan parti ki yaken. Mga katingalaan na papabuat ta ake na Amay ki yaken pamatuod na kanen gapadala ki yaken. 37 Ake na Amay na gapadala ki yaken, kanen mismo gapamatuod parti ki yaken daw kino yaken i. Piro, alin pa ta una asta anduni, ula nyo namatii iya na kagi daw ula nyo man nakita iya na sura. 38 Ula nyo man pabetang naan ta inyo na isip iya an na mga ambal tak ula kaw gatuo ki yaken na papadala din. 39 Gaistudyo kaw gid ta usto ta sinulat na pulong ta Dyos tak isip nyo na naan dya makita paagi an na maangken nyo kabui na ula katapusan. Naan man ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal man parti ki yaken. 40 Piro, dili kaw man gyapon miag na magtuo ki yaken. Daw magtuo kaw inta ki yaken, maangken nyo kabui na ula katapusan.
41 “Ula a gapaabot na dayawen a nyo 42 tak kala ta kyo daw nlaman ko man na ula kaw gagugma ta Dyos na terek gid ta inyo na tagipusuon. 43 Bisan ake na Amay gapadala ki yaken naan ta kalibutan i daw ake na uturidad alin ki kanen, ula a nyo man gyapon pabaton. Piro, daw may mabot na duma na iya na uturidad alin ta iya nang na kaugalingen, pabaton nyo dayon. 44 Impusibli na magtuo kaw ki yaken tak gapaabot kaw na dayawen kaw ta mga paryo nyo na ittaw piro ula kaw gatingwa na dayawen kaw ta matuod na Dyos. 45 Dili kaw mag-isip na yaken magkusar ki kyo naan ta ake na Amay. Moises ya, na iya na mga sinulat alinan ta inyo na palaeman, kanen mismo magkusar ki kyo. 46 Daw gapati kaw ki Moises, magpati kaw man inta ki yaken tak Moises gasulat parti ki yaken. 47 Tenged ula kaw gapati ta mga sinulat Moises, simpri dili kaw man magpati ta ake na mga ambal.”
* 5:3 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Juan anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo kwattro daw naan ta birsikulo tris ula mga ambal Gatagad danen an daw mag-ulag waig an. 5:33 Juan na pasambit, dili kanen Juan na gasulat ta yi na libro. Kanen an Juan na manugbautismo.