6
Pagpakaan Jesus Ta Subla Limma Libo Na Ittaw
(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17)
Paglambay ta pila na mga adlaw, Jesus daw iya na mga tinudluan galakted naan ta liyo ta Dagat Galilea na paumaw man na Dagat Tiberias.* Naan dya, sikad tama na mga ittaw gasunod ki Jesus tak nakita danen mga katingalaan na pabuat din na paayad din mga ittaw na may masakit. Gatukad kanen daw iya na mga tinudluan naan ta bungyod daw gapungko danen dya. Ta yon man na timpo, dali nang en mag-umpisa pista ta mga Judio na paumaw na Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto.
Na naan danen Jesus ta bukid, nabantaw din na sikad tama na mga ittaw na munta ki kanen. Gainsa kanen ki Felipe, “Indi ki malit ta pagkaan para ta yon na mga ittaw?” Nlaman en Jesus daw ino iya na buaten, piro iling tan iya na insa tak liag din na ipakita Felipe daw ino kabakod pagsalig Felipe ki kanen.
Sabat Felipe ki kanen, “Maskin darwa gatos na sinsilyo na pilak gamiten ta para ipalit ta tinapay, kulang man gyapon ta yon na mga ittaw bisan tise nang iran na kan-enen.”
Isya ta mga tinudluan Jesus na ngaran din Andres na utod Simon Pedro gambal ki Jesus, “May bata di na kadala ta limma buok na tinapay daw darwa buok na sidda. Piro, nuon ta ni ta iling san katamaen ta mga ittaw!”
10 Pasugo Jesus iya na mga tinudluan, “Papungkuon nyo tanan na mga ittaw.”
Wayang lugar an dya daw may lamunon. Naan dya mga ittaw gapungko. Katamaen ta mga mama nang pa mga limma libo en. 11 Dayon pakamang Jesus tinapay an daw gapasalamat ta Dyos. Papatagtag din naan ta mga ittaw daw ino katamaen na gusto danen. Yon man pabuat din ta sidda an. 12 Kakaan danen tanan daw nabusog. Pagtapos danen kaan, gambal Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Tipunon nyo mga sama an aged dili masayang.” 13 Dayon patipon ta mga tinudluan tinapay na ula nakaan ta mga ittaw. Napanno danen dusi na baskit na darko ta mga sama na alin ta limma na tinapay.
14 Pagkita ta mga ittaw ta katingalaan na pabuat Jesus, ambal danen, “Jesus gid prupita ya na pambal ta Dyos anay pa sa na mabot unti ta kalibutan i.”§ 15 Nlaman en Jesus tuyo ta mga ittaw na kamangen kanen aged piliten danen kanen an na buaten na ari. Tenged nlaman din iran na tuyo, galin kanen dya daw gatukad naan ta isya na bukid na kanen nang isya.
Pagpanaw Jesus Naan Apaw Ta Waig
(Mateo 14:22-33; Marcos 6:45-52)
16 Na semsem en ta adlaw na papakaan Jesus subla limma libo na ittaw, mga tinudluan din gategbeng naan ta baybay. 17 Gasakay danen ta buti aged makted naan ta Dagat Galilea na malik ta Capernaum. Ta iran na pagsakay, kilem en daw ula pa kabalik Jesus ya ki danen.
18 Na galakted danen an, gadarko baled an tak sikad pelles. 19 Na kalambot danen ta mga tallo tenga milyas na kamadyuon ta iran na paggayong, nakita danen na gapanaw Jesus an naan apaw ta waig na gaprani ta iran na sakayan. Nadlek gid danen an.
20 Ambal Jesus ki danen, “Yaken ni. Dili kaw madlek.” 21 Pag-ambal Jesus, nalipay gid danen daw pasakay danen kanen an. Pagsakay Jesus, kadungka dayon danen an naan ta iran na ilingan.
22-23 Ta sunod na adlaw, mga ittaw an ula pa galin ta yon man na lugar na naan ta liyo ta dagat na naan danen dya kakaan ta tinapay pagtapos Ginuo Jesus ta pagpasalamat. Nademdeman danen na naan ta galambay ya na kilem may anen dya isya nang na buti daw mga tinudluan nang Jesus kasakay ya. Jesus an ula gakuyog ki danen. Na gakullaw pa mga ittaw an daw indi Jesus, may mga buti na gadungka dya na naan galin ta Tiberias. 24 Pagkita ta mga ittaw na ula dya Jesus an daw mga tinudluan din, gasakay danen ta mga buti daw giling ta Capernaum aged ngitaen danen kanen ya.
Jesus Paumaw Na Pagkaan Na Mag-atag Ta Kabui
25 Pag-abot ta mga ittaw naan ta liyo na baybay, nakita danen Jesus an daw painsaan danen, “Mistro, kan-o ka pa di?”
26 Sabat Jesus, “Miad gid insa nyo an a, piro gambal a ki kyo na papangita a nyo dili tenged naintindian nyo daw ino beet ambalen ta mga katingalaan na pabuat ko. Pangita a nyo gid tenged na kakaan kaw ta tinapay daw nabusog. 27 Dili kaw magpangabellay para nang ta pagkaan na ula galugay. Magpangabellay kaw para ta pagkaan na gapadayon na mag-atag ta kabui na ula katapusan. Mag-atag an ki kyo ta yi na kabui Yaken Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan tak yaken paatagan ta Dyos Amay ta uturidad ta pag-atag ta kabui na ula katapusan.”
28 Mga ittaw gainsa ki Jesus, “Ino dapat nay na buaten aged matuman nay liag ta Dyos?”
29 Sabat Jesus, “Yi liag ta Dyos na dapat nyo buaten: Magtuo kaw ki yaken na papadala din.”
30 Insa ta mga ittaw, “Ino katingalaan na mabuat no aged may makita kay na pamatuod para mapati kay ki kaon? Ino gid buaten no? 31 Anay pa sa, ate na mga kaapuan gatinir naan ta lugar na ula kabalayan. Naan dya gakaan danen an ta pagkaan na alin ta langit.* Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal, ‘Danen paatagan ta pagkaan na alin ta langit para kan-enen danen.’ ”
32 Sabat Jesus, “Matuod gid na paatagan danen an ta pagkaan alin ta langit, piro gambal a ki kyo na dili Moises gaatag ki danen ta pagkaan na alin ta langit. Ake na Amay gaatag ki danen ta pagkaan na alin ta langit anay pa sa, daw anduni, iatag din en ki kyo matuod na pagkaan na alin ta langit. 33 Pagkaan na atag ta Dyos ula duma daw dili, kanen i na giling ta kalibutan alin ta langit aged mag-atag ta kabui na ula katapusan naan ta mga ittaw ta kalibutan.”
34 Ambal ta mga ittaw, “Sir, iatag no pirmi ki kami iling sa na pagkaan na pambal no.”
35 Ambal Jesus, “Yaken pagkaan na mag-atag ta kabui na ula katapusan. Bisan kino magtuo na magpasakep ki yaken, dili en maletem daw dili man en mlao. 36 Piro, bisan nakita a nyo, ula kaw pa man gyapon gatuo ki yaken paryo ta naambal ko en ki kyo. 37 Tanan na mga ittaw na patugyan ta Amay ko ki yaken, magtuo na magpasakep ki yaken. Bisan kino na magtuo na magpasakep ki yaken, sigurado gid na batunon ko. 38 Giling a naan ta kalibutan i alin ta langit dili para magtuman ta ake nang na liag. Giling a di para magtuman ta liag ta gapadala ki yaken. 39 Yi liag ta gapadala ki yaken: Ambligan ko tanan na mga ittaw na patugyan din ki yaken aged ula bisan isya ki danen marwad ki yaken. Bannawen ko danen an naan ta katapusan na adlaw 40 tak liag ta ake na Amay na tanan na mga ittaw na kakala daw gatuo ki yaken na Bata din, maangken danen kabui na ula katapusan daw bannawen ko man danen an naan ta katapusan na adlaw.”
41 Mga Judio na anen dya, pagmati danen ta ambal Jesus, gagumod danen kuntra ki kanen tak ambal din na kanen pagkaan na alin ta langit. 42 Ambal danen, “Di' ba Jesus nang man nyan na bata Jose? Kala ta iya an na amay daw inay. Man-o tak ambal din na kanen an alin ta langit?”
43 Ambal Jesus ki danen, “Dili kaw sali ta gumod. 44 Ake na Amay na gapadala ki yaken, daw ula din betanga naan ta isip ta mga ittaw liag an na danen an magtuo na magpasakep ki yaken, impusibli na danen an magtuo na magpasakep ki yaken. Mga ittaw na magtuo na magpasakep ki yaken bannawen ko naan ta katapusan na adlaw. 45 Naan ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita may ambal, ‘Tanan danen tudluan ta Dyos.’ Gani, bisan kino na gamati daw gatuman ta mga tudlo ta Dyos Amay, kanen magtuo na magpasakep ki yaken. 46 Dili beet ko ambalen na may ittaw na kakita en ta Dyos Amay. Ula duma na kakita ta Dyos daw dili, yaken nang na alin ta Dyos. 47 Yaken nang gid kakita ta Dyos daw sugiran ta kyo na bisan kino na gatuo ki yaken, may kabui na ula katapusan. 48 Yaken pagkaan na mag-atag ta kabui. 49 Anay pa sa na inyo ya na mga kaapuan gatinir naan ta lugar na ula kabalayan, gakaan danen ta pagkaan na alin ta langit, piro napatay man gyapon danen ya. 50 Piro, yaken i pagkaan na alin ta langit. Bisan kino maan ti na pagkaan, dili en mapatay. 51 Yaken i pagkaan na alin ta langit na mag-atag ta kabui. Bisan kino na maan ta yi na pagkaan, mabui ta ula katapusan. Pagkaan na pambal ko ake na lawa na iatag ko para ta mga ittaw ta bilog na kalibutan aged maangken danen kabui na ula katapusan.”§
52 Mga Judio na anen dya, na namatian danen ambal Jesus, gadiskasay gid danen an, “Ino paagi na iatag din ki kiten iya an na lawa para kan-enen ta?”
53 Ambal Jesus ki danen, “Yaken gid pagkaan na mag-atag ta kabui daw sugiran ta kyo na Yaken i Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, daw dili kaw maan ta lawa ko daw minem ta ake na lengngessa, impusibli na maangken nyo kabui na ula katapusan. 54 Bisan kino maan ta ake na lawa daw minem ta ake na lengngessa, maangken din kabui na ula katapusan daw bannawen ko man kanen an naan ta katapusan na adlaw. 55 Ake na lawa pagkaan na matuod daw ake na lengngessa inemen na matuod. 56 Bisan kino maan ta ake na lawa daw minem ta ake na lengngessa, pirmi kanen naan ki yaken daw pirmi a man naan ki kanen. 57 Ake na Amay na gapadala ki yaken alinan ta kabui daw bui a tenged ki kanen. Iling man tan, mga ittaw na maan ta ake na lawa, mabui danen an tenged ki yaken. 58 Yaken matuod na pagkaan na alin ta langit. Yaken dili paryo ta pagkaan ya na alin ta langit na pakaan ta inyo na mga kaapuan anay pa sa tak napatay man gyapon danen ya. Piro, bisan kino maan ta matuod na pagkaan, mabui kanen an ta ula katapusan.” 59 Yi patudlo Jesus na naan kanen ta balay tipunan ta mga Judio naan ta Capernaum.
Jesus Padilian Ta Iya Na Mga Tinudluan
60 Na kamati mga tinudluan Jesus ta ambal din parti ta iya na lawa daw lengngessa, tama ki danen gambal, “Sikad gid bellay iya na tudlo. Kino taan magpati tan?”
61 Bisan ula may gasugid ki Jesus, nlaman din na gagumod iya na mga tinudluan tenged ta iya na tudlo. Ambal din ki danen, “Nalainan kaw gid ta ake ya na tudlo? 62 Ino pa gid taan daw makita nyo na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan gabalik naan ta iya na alinan? 63 Dyos Ispiritu Santo an gaatag ta kabui. Mga ittaw an a, dili maimo na danen mag-atag ta kabui. Bisan kino na magpati ta ake na ambal, Dyos Ispiritu Santo an magpabilin naan ki kanen daw mag-atag man ta kabui na ula katapusan. 64 Piro, may anen ki kyo na ula gapati ta ake na ambal.”
Iling tan ambal Jesus tak alin pa ta umpisa na napili din iya na mga tinudluan, nlaman din en daw kino ki danen dili magpati daw kino man magtraydor ki kanen ta uryan.
65 Ambal pa Jesus naan ta iya na mga tinudluan, “Tenged may anen ki kyo na dili magpati, yon tenaan na paambal ko ki kyo kan-o na daw ula betanga ta ake na Amay na gapadala ki yaken liag an naan ta isip ta mga ittaw na danen an magtuo na magpasakep ki yaken, impusibli na danen an magtuo na magpasakep ki yaken.”
66 Umpisa ta yon man na uras na gatudlo Jesus parti ta iya na lawa daw lengngessa, padilian en kanen an ta tama na mga ittaw na dati gasunod ki kanen. Ula en danen an gakuyog ki kanen. 67 Gainsa Jesus ta dusi na apustulis, “Ta? Dilian a nyo man?”
68 Sabat Simon Pedro ki Jesus, “Ginuo, ula kay duma na dangepan daw dili, kaon nang tak gatudlo ka parti ta kabui na ula katapusan. 69 Gapati kay ki kaon daw nlaman nay man na kaon yan alin gid ta Dyos.”
70 Ambal Jesus, “Di' ba papili ko kyo yan na dusi, piro may isya ki kyo na gasunod ki Satanas?” 71 Judas na bata Simon Iscariote,* kanen pambal ya Jesus na gasunod ki Satanas. Bisan Judas isya ta dusi na apustulis, ta uryan kanen an magtraydor ki Jesus.
* 6:1 Pwidi nyo mabasa parti ta Dagat Galilea naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 6:7 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo syiti, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta isya adlaw na ubra ta isya na ittaw. 6:9 Tinapay na pasambit naan ta birsikulo nuibi, kurti din an bilog daw tallo buok igo ta isya na ittaw. Yon na tinapay buat alin ta arina na alin ta bunga ta tanem na naan ta Inglis paumaw na ‘barley’. ‘Barley’ an isya na tanem na daw lagen paryo trigo. § 6:14 May pasaysay parti ta prupita na pasambit naan ta birsikulo katursi na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Juan 1:21. * 6:31 Pagkaan na pasambit naan ta birsikulo trintay-uno paumaw na manna naan ta linggwai na Hebreo. Pambal i na manna paryo ta derse na mga liso na puti na tam-is. Naan ta Exodo 16:1-16 pwidi nyo mabasa parti ta pag-atag ta Dyos ki danen Moises ta pambal na manna. 6:31 Exodo 16:4; Nehemias 9:15; Mga Salmo 78:24-25 6:45 Isaias 54:13 § 6:51 Ambal Jesus na ake na lawa na iatag ko beet ambalen iya na kamatayen naan ta krus bilang alad para ta mga sala ta tanan na mga ittaw aged patawaren danen ta Dyos. * 6:71 Iscariote i dili apilyido Simon. Iscariote beet ambalen taga-Keriote tak Keriote banwa na alinan din.