7
Mga Utod Jesus Ula Gapati
Pagtapos Jesus ta iya na pag-isturya naan ta mga apustulis, galibot kanen an naan ta bilog na Galilea. Engnged din gid na dili kanen an miling naan ta Judea tak duma na mga manugdumala ta Judio gaprusigir gid na ipapatay kanen an.
Na dali nang en mabot timpo na mag-umpisa pista ta mga Judio na paumaw na Pista Ta Mga Pasilungan,* mga utod Jesus gambal ki kanen, “Dayad daw malin ka di na miling ta Judea aged makita man ta mga tinudluan no dya mga katingalaan na paryo ta mga nabuat no tak bisan kino na gusto mabantog, dili kanen magbuat na tago nang. Tenged gabuat ka ta mga katingalaan, dapat ipakita no naan ta tanan na mga ittaw bisan indi nang.” Paagi ta iran na ambal na iling tan pakita danen na bisan danen an mga utod Jesus, ula danen gapati ki kanen.
Sabat Jesus ta mga utod din, “Kyo a pwidi mag-iling naan ta pista bisan ino na uras. Piro, yaken i a, dili pa igo na uras aged matuman plano ta Dyos para ki yaken. Pwidi kaw tak ula tenaan na kyo yan demetan ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos. Piro, yaken i a demetan danen tak paambal ko na iran na mga buat malain. Gani, kyo nang manaw na mamista. Dili a nang ake manaw tak dili pa ake na uras.” Pag-ambal Jesus, gapabilin kanen naan ta Galilea.
Jesus Naan Ta Pista Ta Mga Pasilungan
10 Pagpanaw ta mga utod Jesus na mamista naan ta Pista Ta Mga Pasilungan, gapanaw man kanen an, piro ula kanen an gapakita ta mga ittaw aged ula may nalam. 11 Naan ta pista papangita Jesus an ta mga manugdumala ta Judio na gakuntra ki kanen. Sigi danen insa daw indya kanen an. 12 Tama na mga ittaw dya daw sigi gaisturyaay danen an ta inay-inay nang parti ki Jesus. Duma gambal, “Miad kanen na ittaw.” Piro, duma an a gagumod, “Dili kanen an miad tak paluko din nang mga ittaw.” 13 Piro, gambal danen ta sikrito nang parti ki Jesus tak adlek danen an ta mga manugdumala ta Judio na gakuntra ki kanen.
14 Na naan en ta katengaan ta pista ya, giling Jesus naan ta Timplo daw naan dya gatudlo. 15 Gatingala gid mga manugdumala ta Judio tenged ta tudlo din daw gambal danen an, “Indi alin alam ta yi na ittaw tak ula kanen patudlui ta manugtudlo na may datas alam parti ta Mga Sinulat Moises?”
16 Sabat Jesus ki danen, “Ake na patudlo dili alin ta kaugalingen ko na isip. Patudlo ko an naan alin ta gapadala ki yaken. 17 Bisan kino na magtingwa na magtuman ta kabebet-en ta Dyos, mlaman din na ake na patudlo dili ake nang. Mlaman din na patudlo ko an naan alin ta Dyos 18 tak bisan kino na gatudlo alin ta iya na kaugalingen na isip, liag din na kanen an dayawen ta mga ittaw. Piro, bisan kino na iya na liag na gapadala ya ki kanen dayawen ta mga ittaw, masaligan kanen an na ittaw daw ula man gabula. 19 Anay pa sa, paatag ta Dyos ki kyo iya na mga sugo paagi ki Moises, piro ula bisan isya ki kyo gatuman ta tanan na mga sugo din. Daw pagtuman nyo ta mga sugo ya terek ta inyo na nakem, ula kaw inta gaplano na ipapatay a nyo.”
20 Ambal ta mga ittaw, “Naseddepan ka taan ta malain na ispiritu. Kino abi gaplano na ipapatay ka?”
21 Ambal Jesus naan ta mga ittaw, “Gatingala kaw gid na man-o tak gapaayad a ta isya na mama naan ta Adlaw Ta Pagpuay. 22 Di' ba kyo man kaysan gaubra naan ta Adlaw Ta Pagpuay na gabuat kaw ta sirimunya ta pagbuat ta tanda naan ta lawa ta bata? Naan ta Mga Sinulat Moises, pasulat din sugo ya ta Dyos na naan ta pangwallo na adlaw alin ta pagtao buatan nyo ta tanda lawa an ta mga bata nyo na mama na beet ambalen na danen iya ta Dyos.§ -- Ta matuod, ate na mga kaapuan anay pa sa, gabuat en ta yi na sirimunya bag-o pa ta timpo Moises.* -- Piro, bisan natuon naan ta Adlaw Ta Pagpuay sirimunya ta pagbuat ta tanda naan ta lawa, gapadayon kaw man gyapon ta pagbuat ta tanda aged masunod nyo nang sugo ya. 23 Tenged gapadayon kaw ta pagbuat ta tanda naan ta isya nang na parti ta lawa maskin naan pa ta Adlaw Ta Pagpuay aged dili kaw maakusaran na ula gasunod ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises, man-o tak gagilek kaw pa ki yaken na papaayad ko bilog na kalawaan ta isya na mama naan ta Adlaw Ta Pagpuay? 24 Dili nyo usgaran ittaw an tenged nang ta inyo na nakita ki kanen. Bag-o kaw mag-usgar ta duma usisaen nyo anay iya na buat aged mlaman nyo daw miad daw malain.”
Isip Ta Mga Ittaw Daw Kino Jesus
25 Na naan Jesus ta Jerusalem na gatudlo naan ta Timplo, naan man dya pila na mga taga-Jerusalem na gaisturyaay, “Di' ba kanen i ittaw na papangabot na ipapatay ta ate na mga manugdumala? 26 Piro, bisan na galaygay kanen i naan ta tubangan ta tama na mga ittaw, ula man danen an gambal kuntra ki kanen. Nakala danen taan na kanen i Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. 27 Basi dili kanen Pinili Ta Dyos tak nlaman ta gid daw taga indi kanen an. Daw mabot Pinili ya Ta Dyos, ula may nalam daw taga indi kanen ya.”
28 Tenged iling tan iran na ambal parti ki Jesus, patuduan din gid iya na kagi na gatudlo pa kanen an naan ta Timplo na ambal din, “Salig nyo na kala a nyo en daw taga indi a. Ula a giling ta kalibutan i ta ake nang na liag. May gapadala ki yaken na iya na ambal ubos kamatuuran. Dili nyo kanen an kala, 29 piro kala ko gid kanen an tak kanen mismo alinan ko daw kanen man gapadala ki yaken.”
30 Tenged ta ambal Jesus, dakepen inta kanen an ta mga manugdumala ta Judio. Piro, ula may gadakep ki kanen tak dili pa uras din na matuman plano ta Dyos para ki kanen. 31 Maskin mga manugdumala ta Judio gakuntra ki Jesus, gatama man gyapon mga ittaw na gatuo ki kanen. Ambal danen, “Basi yi en Pinili Ta Dyos Na Mag-ari tak sigurado gid na ula ittaw na makabuat ta katingalaan na mas pa makatingala ta mga nabuat din.”
32 Na namatian ta mga Pariseo ambal ya ta mga ittaw parti ki Jesus, danen daw mga manugdumala na mga pari gasugo ta mga gwardya ta Timplo na dakepen Jesus an.
33 Tenged may plano na ipadakep Jesus an, ambal din naan ta mga ittaw, “Dili aren maglugay na magduma ki kyo tak malik a naan ta gapadala ki yaken. 34 Mangita kaw gid ki yaken, piro dili a nyo makita tak dili kaw makailing ta ake na ilingan.”
35 Mga manugdumala ta Judio na gakuntra ki Jesus, gainsaay danen an, “Indi kanen an punta na dili ta makita? Ino, miling kanen ta mga paryo ta na mga Judio na naan gistar ta mga lugar ta mga dili-Judio daw magtudlo kanen an dya? 36 Ino beet ambalen din na ngitaen ta kanen an, piro dili ta en makita daw dili ki man makailing ta ilingan din?”
Ula Gaparyo Isip Ta Mga Ittaw Parti Ki Jesus
37 Gabot katapusan na adlaw ta Pista Ta Mga Pasilungan na ta isip ta mga Judio pinakaimpurtanti na adlaw ta pista. Ta yon man na adlaw anen Jesus an naan ta Timplo. Gatindeg kanen an daw patuduan din iya na kagi na ambal din, “Bisan kino na nlao, marani ki yaken aged minem. 38 Bisan kino na magtuo ki yaken, may anen ki kanen paryo ta ambal naan ta sinulat na pulong ta Dyos na iling ti: Naan ta iran na tagipusuon may mag-atag ta kabui na ula katapusan na paryo ta tuburan na bui.” 39 Ta pag-ambal Jesus ta iling tan, paambal din an parti ta Dyos Ispiritu Santo na mabaton pa ta mga gatuo ki kanen. Piro, ula pa danen nabaton tak Jesus an ula pa napatay, nabannaw daw gabalik naan ta langit.
40 Mga ittaw na kamati ta ambal Jesus, gambal, “Kanen gid papaabot ta na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos.” 41 Duma na mga ittaw gambal, “Kanen an Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.” Piro, duma pa gid an gambal, “Dili taan kanen Pinili Ta Dyos tak alin kanen ta Galilea daw nlaman ta na Pinili Ta Dyos dili alin ta Galilea.§ 42 Naan ta sinulat na pulong ta Dyos may ambal na Pinili Ta Dyos alin ta linai David daw matao naan ta Betlehem na banwa David.”*
43 Isip ta mga ittaw parti ki Jesus ula gaparyo. 44 Gusto ta duma na dakepen Jesus an, piro ula man gyapon danen padakepa kanen an.
Mga Manugdumala Ula Gapati Ki Jesus
45 Mga gwardya ta Timplo na pasugo na dakepen Jesus an, gabalik danen naan ta mga manugdumala na mga pari daw mga Pariseo na gasugo ki danen. Gainsa mga manugdumala an, “Man-o tak ula nyo dakepa Jesus ya daw dleen di?”
46 Sabat ta mga gwardya, “Ula gid ittaw na mas dayad iya na patudlo kaysa ta patudlo Jesus.”
47 Mga Pariseo an gambal ta mga gwardya, “Asta kyo yan, naluko kaw man Jesus! 48 Ula bisan isya ki kami na mga manugdumala na mga pari daw mga Pariseo gapati ki kanen. 49 Mga ittaw na ula kaintindi ta sinulat Moises, danen nang gapati ki Jesus. Lagen ta daw dili danen an silutan ta Dyos.”
50 Anen man dya Nicodemo na isya man na Pariseo na kabisita ki Jesus na bag-o nang umpisa Jesus an ta iya na pagtudlo. Nicodemo gambal ta mga duma din na gadumala, 51 “Kuntra ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises na magsintinsya ki ta ittaw na ula ta pa kanen nausisa daw ino nabuat din na sala.”
52 Mga manugdumala gagilek ki Nicodemo tak paryas kanen gakampi ki Jesus. Pambalan danen Nicodemo an, “Paryo ka imo taga-Galilea paryo ki Jesus! Usisaen no anay sinulat na pulong ta Dyos aged makita no gid na ula prupita na alin ta Galilea.” 53 Pagtapos ta iran na pagdiskasay, guli danen an tanan.
* 7:2 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Mga Pasilungan naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 7:3 Daw timpo ta Pista Ta Mga Pasilungan, tama na mga Judio alin ta lain-lain na mga lugar giling naan ta syudad Jerusalem na sakep ta prubinsya Judea aged mamista. 7:14 Isya duminggo pagsilibrar ta Pista Ta Mga Pasilungan. § 7:22 Tanda na pasambit naan ta birsikulo binti-dos, daw naan ta Inglis paumaw na ‘circumcision’. Pwidi nyo mabasa parti ta tanda naan ta lawa naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. * 7:22 Mga kaapuan anay pa sa na pasambit naan ta birsikulo binti-dos, yon danen Abraham. Naan ta Genesis 17:23-27 pwidi nyo mabasa isturya parti ta pagtuman Abraham ta sugo ta Dyos ki kanen na kanen an daw tanan na mga mama naan ta iya na panimalay magpabuat ta tanda naan ta lawa. 7:38 Isaias 58:11 7:40 May pasaysay parti ta prupita na papaabot ta mga Judio na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Juan 1:21. § 7:41 Jesus an gabakod naan ta banwa na Nazaret na sakep ta Galilea. * 7:42 Mikeas 5:2 7:50 Naan ta Juan 3:1-21 pwidi nyo mabasa isturya parti ta pagbisita Nicodemo ki Jesus. 7:53 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Juan anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula mga birsikulo umpisa ta kapitulo syiti birsikulo singkwintay-tris asta ta kapitulo utso birsikulo unsi.