8
Bai Na Nadakep Na Gaintra Ta Mama
Ta katapusan ta Pista Ta Mga Pasilungan, Jesus i giling naan ta Bukid Olibo. Kadlaw kanen i dya. Sunod na adlaw na sellem pa gid, gabalik kanen i naan ta Timplo daw tama na mga ittaw galibot ki kanen. Gapungko kanen daw gatudlo ki danen. Na gatudlo pa Jesus, may mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises* daw mga Pariseo na gadala ta isya na bai na nadakep na gaintra ta mama. Patindeg danen bai an naan ta tubangan ta mga ittaw na gamati ki Jesus. Ambal danen ki Jesus, “Mistro, yi na bai nadakep na gaintra ta mama. Naan ta Mga Sinulat Moises may sugo na mga bai na gaintra ta mama dapat sintinsyaan ta kamatayen paagi ta pagtimbag ta mga bato. Ino maambal no parti ta yi na bai?” Iling tan insa danen aged dakep-dakepen Jesus an paagi ta insa para maakusaran daw may ambalen kanen an na kuntra ta Mga Sinulat Moises. Piro, Jesus an gademel nang daw gasulat kanen naan ta basak paagi ta iya na tudlo. Tenged na sigi pa insa danen ki Jesus parti ta bai, gatan-aw kanen ki danen daw ambal din, “Daw kino ki kyo ula sala, yon una na magtimbag ta yi na bai.” Pagtapos ta pag-ambal Jesus, gademel kanen isab daw gasulat naan ta basak.
Pagmati ta mga ittaw dya, isya-isya danen galin, umpisa ta mga manakem asta na Jesus nang en nabilin daw bai na gatindeg pa dya.
10 Na Jesus daw bai nang en nabilin dya, patan-aw Jesus bai an daw painsaan din, “Indya en danen ya? Ula bisan isya na magsilot ki kaon?”
11 Sabat ta bai, “Ee, Sir. Ula bisan isya.”
Ambal Jesus, “Dili a man ake magsilot ki kaon. Pwidi ka en manaw, piro dili ka en magbuat isab ta sala.”
Jesus Paumaw Na Ilaw Para Ta Tanan Na Mga Ittaw
12 Na gatudlo Jesus i naan ta mga ittaw, gambal kanen i, “Yaken ilaw para ta tanan na mga ittaw. Bisan kino na magpati ki yaken, pawaan ko iya na isip daw tagan ko man kanen an ta kabui na ula katapusan. Daw iling tan buaten ko ki kanen, paryo kanen dili en magpanaw pa naan ta delem tak napawaan kanen an ta ilaw.”
13 Pagmati ta mga Pariseo, ambal danen, “Tenged sugid no an parti ta imo na kaugalingen imo nang na ambal, dili kay magpati ta imo na sugid.”
14 Sabat Jesus, “Bisan yaken gasugid parti ta ake na kaugalingen, matuod man gyapon ake na sugid tak nlaman ko ake na alinan daw ake na ilingan, piro kyo, ula nyo nlami. 15 Gausgar kaw ta mga ittaw paagi nang ta inyo na nakita. Piro, dili iling tan ake na pag-ukom ta mga ittaw. 16 Daw mag-ukom a, usto gid tak dili nang yaken gaukom. Darwa kay gaukom, yaken daw ake na Amay na gapadala ki yaken. 17 Naan ta Mga Sinulat Moises may ambal na daw sugid an ta darwa na ittaw gaparyo, matuod gid iran an na sugid. 18 Yaken daw ake na Amay gasugid parti ki yaken.”
19 Gainsa mga Pariseo ki Jesus, “Indi imo na Amay?”
Sabat Jesus, “Dili a nyo kala daw dili nyo man kala ake na Amay. Daw kala a nyo inta, kala nyo man ake na Amay.”
20 Iling tan ambal Jesus na gatudlo kanen naan ta Timplo na dani kanen an ta betangan ta alad na kwarta. Piro, ula may gadakep ki kanen tak dili pa iya na uras na matuman plano ta Dyos para ki kanen.
Jesus Dili Taga-Kalibutan
21 Na gatudlo Jesus i naan ta Timplo, gambal kanen ta mga ittaw, “Malin a di. Pag-alin ko, mangita kaw ki yaken. Piro, dili kaw makailing ta ake na ilingan tak mapatay kaw na dili kaw mapatawad ta Dyos tenged ta inyo na sala na ula kaw gapati ki yaken.”
22 Pagmati ta mga manugdumala ta Judio dya ta ambal Jesus, gaisturyaay danen an, “Ino beet ambalen din na dili ki makailing ta iya na ilingan? Basi magpakamatay kanen an.”
23 Ambal Jesus ki danen, “Kyo yan taga-kalibutan daw inyo na isip paryo nang ta isip ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos, piro yaken i a taga-langit daw ake na isip dili paryo ta isip ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos. 24 Pambal ko na mapatay kaw na dili kaw mapatawad ta Dyos tenged ta inyo na sala. Daw dili kaw mapati na yaken i pambal ko ya na yaken, sigurado gid na dili kaw mapatawad ta Dyos.”
25 Gainsa danen ki Jesus, “Kino ka gid?”
Sabat Jesus, “Alin pa kan-o na gaumpisa a ta pagtudlo ta mga ittaw, nasugid ko en daw kino yaken i. 26 Tama a inta iakusar ki kyo. Piro, ula a duma na ambalen naan ta tanan na mga ittaw ta kalibutan daw dili, ake nang na namatian alin ta gapadala ki yaken. Yon nang ambalen ko tak iya na ambal kamatuuran.”
27 Ula danen naintindian na pambal din ya na gapadala ki kanen beet din ambalen iya na Amay. 28 Ambal pa Jesus ki danen, “Pagtapos na ipadatas§ Kanen i Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, maintindian nyo en na yaken i pambal ko ya na yaken. Maintindian nyo man na ula a gabuat daw gambal ta ake nang na uturidad tak pasunod ko nang tudlo ta ake na Amay ki yaken. 29 Ake na Amay na gapadala ki yaken pirmi kanen duma ki yaken. Ula a din pabay-i tak pirmi a gabuat ta makapalipay ki kanen.” 30 Na gambal Jesus ta iling tan, tama gatuo ki kanen.
Mga Linai Abraham
31 Na gatudlo pa Jesus i ta mga ittaw naan ta Timplo, gambal kanen naan ta mga Judio na gapati ki kanen, “Daw magpadayon kaw ta pagtuman ta ake na tudlo, kyo matuod ko na mga tinudluan. 32 Mlaman nyo man kamatuuran an daw paagi ta kamatuuran an, malibri kaw.”
33 Ambal danen, “Kami i mga linai Abraham. Ula kay gapasakep naan ta pagbeet ta bisan kino. Man-o tak gambal ka na kami malibri?”
34 Sabat Jesus, “Matuod gid, ula kaw gapasakep naan ta pagbeet ta bisan kino, piro gambal a ki kyo na bisan kino na gabuat ta sala, kanen an ulipen ta sala. 35 Mga suguon an dili pirmaninti na mimbro ta panimalay ta amo danen, piro mga bata ta amo pirmaninti gid. 36 Gani, daw yaken na Bata Ta Dyos maglibri ki kyo aged dili kaw en ulipen ta sala, malibri kaw gid.
37 “Nlaman ko na kyo yan mga linai Abraham. Piro, duma ki kyo gaprusigir gid na ipapatay a nyo tak dili nyo mabaton ake na tudlo. 38 Pasugid ko ki kyo mga pakita ta ake na Amay ki yaken. Piro, kyo yan gasunod kaw nang ta ambal ta inyo na amay.”
39 Ambal danen ki Jesus, “Abraham ya ame na amay.”
Sabat Jesus, “Daw kyo yan matuod na mga linai Abraham, gabuat kaw inta ta dayad paryo ta buat din. 40 Piro, duma ki kyo gaprusigir na ipapatay a nyo tak gasugid a ki kyo ta kamatuuran na alin ta Dyos. Abraham ya ula gabuat paryo ta inyo na buat. 41 Pirmi kaw nang gasunod ta buat ta inyo na amay.”
Ambal danen, “Kami matuod na mga bata ta Dyos tak Dyos nang gid matuod nay na Amay.”
42 Ambal Jesus ki danen, “Daw Dyos inyo na Amay, palanggaen a nyo inta tak yaken alin ta Dyos. Giling a ta kalibutan i alin ki kanen. Dili ake nang na liag na miling a ta kalibutan i. Giling a di tak Dyos gapadala ki yaken. 43 Man-o tak ula kaw kaintindi ta ake na ambal? Ula kaw kaintindi tenged dili kaw miag na magpati ta ake na tudlo. 44 Paryo kaw gid ta inyo na amay na Satanas. Daw ino liag din, yon man liag nyo na buaten. Alin ta una, kanen sikad magpatay ta mga ittaw daw ula kanen gambal ta matuod tak dili kanen miag na magtuman ta kamatuuran na pulong ta Dyos. Ugali din sikad magbula tak kanen alinan ta tanan na bula. 45 Piro, yaken gasugid ki kyo ta kamatuuran daw yon tenaan na ula kaw gapati ki yaken. 46 Ula bisan isya ki kyo makaambal na may sala a. Gasugid a nang ta kamatuuran. Man-o tak dili kaw pa mapati ki yaken? 47 Daw kino bata an ta Dyos, gapati kanen ta ambal ta Dyos. Ula kaw gapati ki yaken tenged Dyos an dili inyo na amay.”
Mas Datas Katengdanan Jesus Kaysa Ta Katengdanan Abraham
48 Na pambalan Jesus mga Judio an na Dyos an dili iran na amay tenged ula danen gapati ki Jesus, gambal danen an ki kanen, “Igo ame na ambal na kaon yan Samaritano* daw naseddepan ka man ta malain na ispiritu.”
49 Ambal Jesus, “Ula a naseddepi ta malain na ispiritu. Padayaw ko nang ake na Amay, piro pagayyaan a nyo. 50 Ula a gangita na dayawen a ta mga ittaw. Piro, ake na Amay liag din na yaken i dayawen daw kanen nang mag-ukom ta mga ittaw na gapagayya ki yaken. 51 Sigurado gid na mga gapagayya ki yaken silutan, piro gambal a ki kyo na bisan kino na magtuman ta ake na mga tudlo, dili en mapatay.”
52 Ambal danen ki Jesus, “Sigurado kay gid na kaon naseddepan ta malain na ispiritu tak gambal ka pa na mga ittaw na gatuman ta tudlo no dili en mapatay. Nlaman nay na tanan na mga ittaw mapatay. Bisan na gatuman Abraham ta Dyos anay pa sa, napatay man gyapon kanen an daw napatay man mga prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. 53 Ino beet no ambalen? Salig no na mas datas pa katengdanan no kaysa ta katengdanan ta ate na kaapuan na Abraham daw mga prupita? Napatay man en danen tanan. Ino isip no parti ta imo na kaugalingen?”
54 Sabat Jesus ki danen, “Daw yaken nang magdayaw ta ake na kaugalingen, ula pulos. Piro, ake na Amay na pambal nyo na inyo man na Amay, kanen mismo gadayaw ki yaken. 55 Dili nyo kala ake na Amay, piro kanen kala ko. Alimbawa, daw mag-ambal a na ula a kakala ki kanen, magparyo a man ki kyo na mga bula. Piro, kala ko gid kanen an daw patuman ko iya na mga ambal. 56 Anay pa sa, nalipay gid ate na kaapuan na Abraham tak gapaabot kanen an na makita a din na mabot a ta kalibutan i. Ta matuod, nakita a din en daw nalipay gid kanen ya.”
57 Ambal danen ki Jesus, “Tenged ula ka pa gaidad ta singkwinta, dili kay mapati na nakita no Abraham ya.”
58 Sabat Jesus, “Matuod gid na ula a pa gaidad ta singkwinta, piro gambal a ki kyo na bag-o pa natao Abraham ya, yaken i anen en.” 59 Tenged ta ambal Jesus, gatimod danen an ta mga bato aged timbagen kanen an asta na mapatay. Piro, Jesus i galin dayon naan ta mga ittaw daw gagwa kanen an ta Timplo.
* 8:3 Pwidi nyo mabasa parti ta mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 8:11 May pasaysay parti ta Juan kapitulo syiti birsikulo singkwintay-tris asta kapitulo utso birsikulo unsi na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Juan 7:53. 8:17 Deuteronomio 19:15 § 8:28 Na gambal Jesus ipadatas, beet din ambalen na ipadatas kanen an na ilansang naan ta krus. * 8:48 Mga Samaritano ya pakebes ta mga Judio. Ta pag-ambal ta mga Judio na Jesus an Samaritano, pakebes danen kanen an. 8:59 Gusto ta mga ittaw na timbagen danen Jesus an tak iling tan silot ta bisan kino na iya na ambal insulto ta uturidad ta Dyos. Salig danen na ambal Jesus insulto ta uturidad ta Dyos tak beet ambalen ta iya na ambal na kanen an Dyos.