15
Karniro Na Narwad
(Mateo 18:12-14)
Tama na manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw* na giling ki Jesus aged mamati ta tudlo din. Tenged pabay-an nang Jesus na mamati ki kanen mga makasasala an, mga Pariseo ya daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises gagumod na gaisturyaay, “Yan na ittaw gabaton ta makasasala na mga ittaw daw gakaan pa na duma ki danen!”
Tenged ta paggumod ta mga Pariseo daw mga manugtudlo, gaisturya Jesus i ki danen ta paanggid na iling ti: “May ittaw na mga karniro din an isya gatos. Daw marwad isya, simpri bilin din anay nubintay-nuibi an naan ta paalaban daw ngitaen din isya ya na narwad asta na makita. Daw makita din, pas-anen din daw dleen muli na may kalipay. Pag-uli din, umawen din iya an na mga arey daw mga silingan daw mambal, ‘Magsadya ki tak nakita ko en karniro ko na narwad!’ ” Pagtapos Jesus ta isturya ta paanggid, gambal kanen ta mga gagumod, “Sugiran ta kyo na iling man tan na mas bakod gid kalipay ta Dyos daw iya na mga angil naan ta langit tenged ta isya na ittaw na kasala na ganelsel daw padilian din iya an na mga sala kaysa ta kalipay tenged ta nubintay-nuibi na matareng na mga ittaw na dili kinanglan magnelsel.”
Sinsilyo Na Narwad
Gaisturya Jesus ta isya pa na paanggid, “May bai na sinsilyo din an sampulo buok na pilak. Daw marwad isya an, simpri magtutod kanen an ta lampraan daw magsillig na ngitaen din gid ta miad naan ta iya na balay asta na makita. Daw makita din, umawen din iya an na mga arey daw mga silingan daw mambal, ‘Magsadya ki tak nakita ko en sinsilyo ko na narwad!’ ” 10 Pagtapos Jesus ta pag-isturya ta paanggid, gambal kanen ki danen na mga gagumod parti ta iya na pagbaton ta mga ittaw na makasasala, “Sugiran ta kyo na iling man tan, may bakod na kalipay Dyos an daw iya na mga angil tenged ta isya na ittaw na kasala na ganelsel daw padilian din iya an na mga sala.”
Bata Na Gapamadyo Ta Amay Din
11 Gaisturya Jesus i ta isya pa gid na paanggid naan ki danen na mga gagumod parti ta iya na pagbaton ta mga ittaw na makasasala. Ambal din, “Isya na amay may bata na darwa na mama. 12 Bata ya na mangngod gambal ki kanen, ‘Tay, atag no en ki yaken ake na panublien.’ Tenged ta ambal ta bata din, paparti din iya an na mga pagkabetang naan ta darwa din na bata. 13 Paglambay ta pila na mga adlaw, pabligya ta mangngod iya na parti ta panublien daw giling naan ta madyo na lugar na dala din tanan na kwarta. Na naan en kanen an ta madyo na lugar, pagusto nang kanen ta gastos ta mga ula pulos. 14 Na ubos din en gasta tanan din na kwarta, natabuan na may segeng na letem naan ta lugar na patiniran din daw ula gid en kanen an makaan. 15 Tenged kanen an ula en kwarta, gaprisintar kanen an na mubra naan ta isya na gistar dya. Pabaton kanen an daw papadala naan ta uma aged magsagod ta mga baboy. 16 Tenged ta iya na kaletem, gusto din gid inta na maan ta baog ta mga baboy. Piro, ula gid may naluoy ki kanen na mag-atag ta pagkaan. 17 Paglambay ta pila na mga adlaw, paisip din ta miad iya na kaimtangan. Ambal din ta iya na kaugalingen, ‘Mga gaubra ya naan ta amay ko, tama gid iran na pagkaan, piro yaken i a, mapatay a gid di ta letem! 18 Miad pa na muli a nang en naan ta amay ko daw mambal a, “Tay, kasala a gid kuntra ta Dyos daw ki kaon. 19 Dili aren dapat na umawen pa na imo na bata. Tratuon a no nang en na isya ta mga gaubra naan ki kaon.” ’ 20 Tenged iling tan isip ta mangngod an, gapanaw kanen an na muli naan ta amay din.
“Na madyo nang pa kanen an naan ta iran na balay, nabantaw en kanen an ta iya na amay. Naluoy gid amay din an ki kanen. Dayon gadlagan amay din na sugaten kanen an daw paakes daw paarekan. 21 Gambal kanen ta iya na amay, ‘Tay, kasala a gid kuntra ta Dyos daw ki kaon. Dili aren dapat na umawen pa na imo na bata.’ 22 Piro, amay din ya gambal naan ta mga suguon, ‘Giran nyo! Dleen nyo di pinakadayad an na bayo daw ipasuot ki kanen. Suksukan nyo ta singsing tudlo din an daw suutan ta sandal batiis din an. 23 Kamangen nyo papatambek ya na baka na bata pa na patagana para ta kumbira daw iyawen. Magkumbira ki daw magsadya 24 tak bui ake i na bata na salig ta na patay en. Paryo narwad kanen i, piro anduni nakita en!’ Pagtapos din ambal, gaumpisa danen an na magsadya.
25 “Ta pag-uli ta mangngod, ula dya magulang din tak gaubra naan ta uma. Na guli magulang ya daw dani en kanen an ta iran na balay, namatian din tukar daw sagbak ta mga ittaw naan ta sinayaw. 26 Gumaw kanen an ta isya na suguon daw painsaan daw gaino mga ittaw an. 27 Sabat ta suguon ya, ‘Mangngod no guli en. Gapaiyaw inyo na amay ta papatambek na baka na bata pa na patagana para ta kumbira tak kauli mangngod no na bui daw ula may malain na natabo ki kanen.’ 28 Pagmati ta magulang, gagilek gid kanen an daw ula kanen gaselled naan ta iran na balay. Na nlaman ta amay din na ula kanen gaselled, gagwa amay din an daw paalam-alaman kanen an na melled. 29 Gambal kanen an naan ta iya na amay, ‘Tay, demdemen no na lugay aren na gapangabellay paryo ta suguon no daw tanan na sugo no patuman ko gid. Piro, ula ka gid gaatag ki yaken maskin ta isya nang na tinday na kanding aged magsadya a na duma ta mga arey ko. 30 Piro, nyan na bata no, maskin pasayangan din mga pagkabetang no naan ta bayaran na mga bai, pag-uli din, paiyawan no pa kanen an ta papatambek na baka na bata pa na patagana para ta kumbira!’ 31 Ambal ta amay din ki kanen, ‘Tong, kaon yan naan pirmi di na duma ki yaken daw tanan na pagkabetang ko imo man. 32 Dapat na magsadya ki daw magpasalamat tak bui mangngod no na salig ta patay en. Paryo kanen an narwad, piro nakita en!’ ”
* 15:1 May pasaysay parti ta mga manugsukot ta buis na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 5:30. Pwidi nyo man mabasa parti ta makasasala na mga ittaw naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 15:8 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo utso, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta isya adlaw na ubra ta isya na ittaw.