16
Wais Na Manugdumala
Isya adlaw, na gapanaw Jesus miling ta Jerusalem, gaisturya kanen i ta paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “Isya na mama na manggaranen may manugdumala ta iya na pagkabetang. Isya na adlaw may gasugid ki kanen na kwarta din ya pagastos nang ta ula pulos ta iya na manugdumala. Pagmati din ta balita ya, papaumaw din iya na manugdumala daw ambalan, ‘Namatian ko na pagastos no ta ula pulos ake na kwarta. Iatag no ki yaken mga sumada ta panigusyo no alin ta pagkabetang na pasalig ko ki kaon tak dili ka en pwidi na magdumala ta ake na mga pagkabetang!’
“Manugdumala an gambal ta iya na kaugalingen, ‘Ino buaten ko tak palinen aren ta amo ko? Dili ko masarangan ubra an ta trabador daw nagayya a man na magpalimos. A, nlaman ko en daw ino buaten ko aged daw palinen aren, may mga arey a na magbaton ki yaken naan ta iran na mga balay.’ Pagtapos din ta isip, paumaw din kada isya na may utang ta iya na amo. Una na ittaw na paumaw din painsaan din, ‘Pila utang no ya ta amo ko?’ Sabat ta ittaw, ‘Isya gatos na tadyaw na lana ta olibo.’* Ambal din, ‘Yi listaan ta utang no. Giran no! Mungko ka di daw silian ta singkwinta nang en.’ Isya pa na ittaw painsaan din, ‘Ta, kaon a. Pila utang no ya?’ Sabat ta ittaw, ‘Isya libo na sako na trigo.’ Ambal din, ‘Yi listaan ta utang no. Silian no ta wallo gatos nang.’ Na namatian ta amo parti ta ubra ta sikad magdaya na manugdumala din, padayaw din tak manugdumala malam mangita ta paagi para ta kaugalingen din na kayaran.”
Ambal pa Jesus, “Iling man tan mga ittaw na ula gatuo ta Dyos. Mas malam danen an kaysa ta mga gatuo an ta Dyos ta pagtratar danen ta iran na mga duma para ta iran na kaugalingen na kayaran. Piro, mabot timpo na ula en pulos manggad nyo an. Gani, sugiran ta kyo na dapat gamiten nyo manggad nyo an unti ta kalibutan i ta pagbuat ta miad naan ta mga ittaw aged may magbaton man ki kyo naan ta istaran na ula katapusan.
10 “Daw kino masaligan parti ta pila nang na mga betang, simpri masaligan man parti ta tama. Daw kino dili masaligan parti ta pila nang na mga betang, simpri dili man masaligan parti ta tama. 11 Yon man, daw dili kaw masaligan parti ta manggad naan ta kalibutan i, dili kaw man saligan ta Dyos ta matuod na manggad naan ta langit. 12 Daw dili kaw masaligan ta pag-ibit ta manggad na dili inyo, dili kaw man tagan ta Dyos ta manggad na patagana para ki kyo.
13 “Impusibli na isya na suguon, dengngan din na sirbian darwa na amo tak isya an palanggaen din daw tumanen na terek ta iya na tagipusuon, piro isya ya pakalainen din daw dili man tauron. Iling man tan, daw labien nyo pagpatama an ta inyo na manggad, impusibli na sirbian nyo Dyos an.”
Laygay Jesus Para Ta Mga Pariseo
(Mateo 11:12-13, 5:31-32; Marcos 10:11-12)
14 Mga Pariseo na gamati ta tudlo Jesus parti ta manggad, gayami danen an ki kanen tak ubos nang kwarta naan ta iran na isip. 15 Gambal Jesus ki danen, “Pakita-kita nyo nang ta mga ittaw na kyo yan matareng. Piro Dyos an, nlaman din daw ino gid naan ta inyo na mga tagipusuon. Tama na pabilang na impurtanti ta mga ittaw, piro naan ta Dyos ula pulos.
16 “Bag-o gaumpisa ta pagwali Juan ya na manugbautismo, palabi gid ta mga ittaw Mga Sinulat Moises daw Mga Sinulat Ta Mga Prupita. Piro, umpisa ta timpo ta pagwali ya Juan, miad na balita an parti ta pagdumala ta Dyos pasugid en daw tama na mga ittaw nakumbinsi gid na magpasakep ta pagdumala ta Dyos. 17 Piro, dili beet ambalen na pwidi pabay-an Mga Sinulat Moises tak mas pusibli na marwad kalangitan an daw kalibutan i kaysa na marwad maski isya na punto ta mga tudlo naan ta Mga Sinulat Moises. 18 Alimbawa, sugo an na parti ta pagsawaay dili pwidi pabay-an. Bisan kino na mama na magbelag ta iya na sawa daw mangasawa kanen isab ta duma na bai, kasala kanen an tak paryas man gyapon na kanen an gaintra ta bai. Bisan kino na mama na mangasawa ta bai na pabelagan ta una na sawa, kanen an kasala tak paryas man gyapon na gaintra kanen ta bai.”
Isturya Parti Ta Ittaw Na Manggaranen Daw Lazaro
19 Gaisturya pa Jesus i ta mga Pariseo na ubos nang kwarta naan ta iran na isip, “May mama na sikad manggaranen na iya na mga bayo maalen na buat alin ta dayad gid na tila na lino daw tila na kulor bayulit. Adlaw-adlaw pagusto kanen an ta sabor na mga pagkaan. 20 May isya man na mama na imol na ngaran din Lazaro. Panno gid ta katel lawa din an. Pirmi kanen an naan ta ngaan ta balay ta mama na manggaranen 21 tak liag din na maan inta maskin ta pagkaan na nulog nang alin ta lamisa ta manggaranen ya. Papranian pa kanen an ta mga ayam daw padilaan mga katel din an. 22 Ta uryan, Lazaro napatay daw padala ta mga angil naan ta langit daw papungko kanen naan dapit ta kilid Abraham. Manggaranen ya napatay man daw palebbeng. 23 Naan ta Hades na lugar ta mga patay, manggaranen ya pasilutan ta segeng na kasakit. Nabantaw din Abraham daw nabantaw din man Lazaro na naan dapit ta kilid Abraham. 24 Tenged ta segeng na kasakit na nabatyagan din, gaumaw kanen ki Abraham, ‘Tay Abraham, maluoy ka ki yaken! Suguon no tuo Lazaro an na tugmaw din ta waig tudlo din an daw tuluan din dila ko i aged mabugnawan tak dili aren kaagwanta ta segeng na dangga ta apoy di!’ 25 Ambal Abraham ki kanen, ‘Tong, demdemen no na bui ka pa sa, gapagusto ka nang, piro Lazaro i a, nakulian gid. Anduni, unti Lazaro i nalipay, piro imo a unsan, nabatyagan no segeng na kasakit. 26 Isya pa, may anen na sikad dalem na laang na nabetang naan ta ate na tengnga aged bisan kino naan ki kami na miag na miling dyan ki kyo dili makailing daw bisan kino na naan dyan ki kyo dili makalakted di.’ 27 Ambal ta manggaranen ya, ‘Tay Abraham, daw iling san, gapakiluoy a gid ki kaon na pailingen no Lazaro yan naan ta balay ta amay ko 28 tak may limma a pa na utod na mga mama. Kanen magpaandam ki danen aged dili danen mailingan yi na lugar na may segeng na kasakit.’ 29 Ambal Abraham, ‘Pwidi danen basaen mga paandam naan ta Mga Sinulat Moises daw Mga Sinulat Ta Mga Prupita. Dapat na patian danen.’ 30 Sabat ta manggaranen ya, ‘Tay Abraham, dili danen nya patian. Piro, daw may miling ki danen alin ta lugar ta mga patay daw maglaygay ki danen, sigurado na magnelsel danen an daw dilian iran na mga sala.’ 31 Ambal Abraham ki kanen, ‘Daw dili danen magpati ta mga paandam naan ta Mga Sinulat Moises daw ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita, dili man gyapon danen ya magpati maskin may ittaw na mabannaw na miling ki danen.’ ”
* 16:6 Ta timpo Jesus, balor an ta isya gatos na tadyaw na lana ta olibo paryas man ta suol ta mga tallo taon na ubra ta isya na ittaw. 16:7 Ta timpo Jesus, balor an ta isya libo na sako na trigo paryas man ta suol ta mga wallo taon na ubra ta isya na ittaw. 16:19 Lino ngaran ta tila na buat alin ta lanot ta tanem na paumaw naan ta Inglis na ‘flax’. Tila na lino anggid ta tila na ramie daw tila na kuton. Ta timpo Jesus, mga ittaw na gasuot ta bayo na kulor bayulit may datas gid na katengdanan.