17
Mga Ambal Jesus Parti Ta Sala
(Mateo 18:6-7, 21-22; Marcos 9:42)
Isya na adlaw na gapanaw Jesus i miling ta Jerusalem, galaygay kanen i naan ta iya na mga tinudluan, “Impusibli na malikawan mga tintar an na makasala mga ittaw. Piro, segeng na silot maageman ta ittaw na kanen tenaan na duma na ittaw makasala! Mas miad pa daw tabiran iya na lieg ta galingan na bato daw ulog kanen an naan ta dagat kaysa kanen tenaan na makasala bisan isya nang ta kebes ko na mga tinudluan. Gani, mag-amblig kaw daw ino pabuat nyo!”
Ambal din pa, “Daw isya ta mga duma no makasala kuntra ki kaon, ambalan no kanen an parti ta iya na sala. Daw magnelsel kanen an daw mangayo ta patawad, patawaren no. Daw makasala kanen an kuntra ki kaon ta pitto bisis seled ta isya na adlaw daw pitto man bisis kanen an miling ki kaon na mangayo ta patawad, patawaren no!”
Pagsalig Naan Ta Dyos
Gambal mga apustulis an naan ta Ginuo, “Tabangan kay no aged magbiskeg pa gid pagsalig nay an naan ta Dyos.” Ambal ta Ginuo, “Bisan inyo na pagsalig ta Dyos tise nang na paryas katise ta binni na mustasa,* sarang kaw mambal ta yi na kaoy na sikumuro, ‘Gabuton ka ta Dyos daw ilakted naan ta dagat,’ daw matuman man ambal nyo an.”
Pagtuman Ta Katengdanan
Ambal pa ta Ginuo naan ta mga apustulis, “Alimbawa, may mama na suguon na garado daw gabantay ta mga karniro. Daw muli kanen alin ta uma, dili mambal iya na amo ki kanen, ‘Giran no, manaw ka di. Maan ki.’ Simpri dili mambal iya na amo ta iling tan. Ambalan kanen an, ‘Mag-imes ka ta yapon ko. Sunod, magsili ka ta bayo daw magsirbi ka ki yaken mintras gakaan a. Pagtapos ko kaan, pwidi ka en maan.’ Dili man pasalamatan kanen an ta iya na amo tak patuman din nang sugo an ki kanen. 10 Iling kaw man tan. Daw matuman nyo tanan na sugo ta Dyos ki kyo, dapat ambalen nyo, ‘Mga suguon ki nang. Gatuman ki nang ta ate na katengdanan.’ ”
Sampulo Na Mama Na May Segeng Na Masakit Ta Langgit
11 Na giling Jesus i ta Jerusalem, naan kanen i gaagi ta dulunan ta mga prubinsya ta Samaria daw Galilea. 12 Pagselled din ta isya na banwa, may nasugat kanen na sampulo na mama na may segeng na masakit ta langgit. Na madyo pa danen an ki kanen, gateneng danen 13 daw gangayo ta tabang na tudo iran na kagi, “Jesus! Mistro! Maluoy ka ki kami!” 14 Pagkita din ki danen, paambalan din, “Miling kaw naan ta mga pari daw magpatan-aw ki danen daw ayad kaw en.”
Na giling nang pa danen an naan ta mga pari, ayad en danen an. 15 Isya ki danen na nakita din na kanen an ayad en, gabalik ki Jesus daw gadayaw man ta Dyos na tudo iya na kagi. 16 Galuod kanen naan ta atubangan Jesus daw gapasalamat. Kanen an isya na Samaritano. 17 Gambal Jesus i naan ta mga ittaw dya, “Di' ba sampulo mga napaayad ya? Indya taan syam ya? 18 Man-o tak duma ya ula kabalik na magpasalamat ta Dyos? Yi nang na mama na istrangiro pa gabalik di.” 19 Ambal Jesus ta mama ya na gabalik, “Mindeg ka daw manaw. Tenged ta pagsalig no ta Dyos nayad ka en.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Pag-umpisa Ta Pagdumala Ta Dyos
(Mateo 24:23-28, 37-41)
20 May mga Pariseo na gainsa ki Jesus daw kan-o mag-umpisa papaabot na pagdumala ta Dyos. Sabat Jesus, “Dili paagi ta pagpanilag na mlaman ta mga ittaw daw kan-o mag-umpisa pagdumala an ta Dyos. 21 Nyan na, ula may mambal, ‘Lagen nyo! Yi, anen di en pagdumala ta Dyos!’ daw ula man may mambal, ‘Yo, anen dya en pagdumala ta Dyos!’ tak papaabot nyo na pagdumala ta Dyos naan en ki kyo.”
22 Gambal Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Mabot timpo na gusto nyo gid inta na kabalik en Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan aged magduma kaw ki kanen bisan isya nang na adlaw. Piro, dili pa matabo ta timpo na bui kaw pa. 23 Ta yon man na timpo na mabot en kanen, may mambal ki kyo, ‘Yo, unso Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan!’ Duma an mambal, ‘Yi, anen di kanen i!’ Piro, dili kaw magpati daw dili man manaw na ngitaen kanen an 24 tak ta adlaw na mabot kanen an, makita kanen an ta tanan na mga ittaw paryo ta kilat na makita gid na gapapawa ta bilog na kalangitan. 25 Piro, bag-o kanen mabot, kinanglan anay na maagian din tama na malain na buaten ki kanen daw sikwayen kanen i ta mga ittaw ta yi na timpo. 26 Ta timpo na mabot en kanen i, mga buat ta mga ittaw paryas man ta mga pabuat ya ta mga ittaw anay pa sa ta timpo Noe. 27 Ta timpo Noe, ula ta iran na isip daw ino matabo ki danen daw gapadayon man gyapon danen ta iran na pang-adlaw-adlaw na buat. Gakaan danen ya, gainem daw gangasawa asta ta adlaw na gasakay en Noe naan ta arka. Pagsakay Noe, gabot anaw ya na galapaw ta bilog na kalibutan daw nalemmes tanan ya na ula kasakay naan ta arka. 28 Ta timpo na malik en Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, mga buat ta mga ittaw paryas man ta pabuat ta mga ittaw ta timpo Lot. Ganginaan danen ya, gainem, ganigusyo, gatanem daw gapatindeg ta balay. 29 Ta adlaw na gabakwit Lot ya alin ta banwa na Sodoma, tanan na mga ittaw na gaistar dya papauranan ta Dyos ta apoy daw ta galegleg na mga bato na asupri na alin ta kalangitan daw ubos danen patay.§ 30 Iling man tan ta adlaw na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan magpakita daw makala ta tanan daw kino gid kanen an. Magulpian mga ittaw an tak ula danen an gapaabot ki kanen. 31 Ta yon man na adlaw na mabot kanen i, daw matabuan na may ittaw na naan ta atep ta iran na balay,* dapat na magbakwit dayon na dili en melled pa naan ta balay daw magkamang ta iya na mga pagkabetang. Iling man tan, daw matabuan na may ittaw na naan ta iya na uma, dapat na dili en muli. 32 Demdemen nyo natabo ya ta sawa Lot. 33 Daw kino gapalabi ta iya na kabui, mapatay man gyapon. Piro, bisan kino mag-alad ta iya na kabui tenged ki yaken, maangken din kabui na ula katapusan. 34 Sugiran ta kyo na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, ta kilem ta iya na pag-abot daw matabuan na darwa gadulog na gatunuga, isya an kamangen daw isya an a, mabilin. 35 Daw matabuan na darwa na bai gatabangay ta paggaling, isya an kamangen daw isya an a, mabilin. 36 Iling man tan, darwa na ittaw na galuy-on naan ta uma, isya an kamangen daw isya an a, mabilin.”
37 Mga tinudluan Jesus gainsa ki kanen, “Ginuo, indi matabo paambal no an?” Gasabat kanen paagi ta ambalanen na beet ambalen mlaman gid daw indi. Ambal din, “Daw indi may patay, mlaman gid ta tanan tak naan dya galayog-layog mga uwak.”
* 17:6 May pasaysay parti ta mustasa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 13:19. 17:16 Pwidi nyo mabasa parti ta Samaria daw mga Samaritano naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 17:27 Naan ta Genesis kapitulo sais asta ta kapitulo nuibi pwidi nyo mabasa isturya ya parti ki Noe daw anaw na galapaw ta bilog na kalibutan. § 17:29 Naan ta Genesis 19:12-29 pwidi nyo mabasa isturya ya parti ki Lot daw pagsamad ta banwa ta Sodoma. * 17:31 Naan ta lugar ta mga Judio ta timpo Jesus, atep an ta mga balay katamaan tapan daw may geddan naan gwa ta balay na agian munta ta atep. Kaysan mga ittaw gapuay naan ta atep ta iran na balay. 17:32 Napatay sawa ya Lot tak ula gatuman ta sugo na alin ta Dyos na dili magblikid naan ta Sodoma. Naan ta Genesis 19:17 pwidi nyo mabasa sugo ta Dyos na dili magblikid daw naan ta Genesis 19:26 pwidi nyo mabasa parti ta natabo ta sawa Lot na gablikid kanen an. 17:36 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Lucas anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo trintay-sais.