2
Pagtao Jesus
(Mateo 1:18-25)
Ta timpo na natao en Juan ya, Augusto na pangulo ta Roma gasugo na tanan na mga ittaw na sakep ta iya na pagdumala magpalista para masinsos. 2-3 Tenged ta sugo Augusto, giling mga ittaw an naan ta mga banwa na alinan ta iran na kaapuan para magpalista. Yon una na sinsos na Cirenio gubirnador ta prubinsya Siria.
Tenged ta sinsos, galin Jose i ta banwa na Nazaret na sakep ta Galilea daw miling ta prubinsya Judea aged magpalista naan ta banwa na naan dya natao David ya tak kanen i linai David. Betlehem ngaran ta banwa David na pailingan din. Maria na nakagunan* din pakuyog din miling ta Betlehem aged magpalista man. Kabulanan en Maria na giling danen an ta Betlehem. Na naan danen ta Betlehem, abot en uras na magbata Maria i. Gabata kanen an ta iya na panganay na isya na mama. Paputos din ta bakken bata i daw pabetang naan ta pakan-anan ta ayep. Danen an naan nang ta pasilungan ta mga ayep tak ula en bakanti naan ta balay dayunan.
Sugid Ta Angil Naan Ta Mga Manugbantay Ta Karniro
Ta timpo na natao bata Maria, may mga manugbantay ta karniro na naan ta paalaban na dani ta Betlehem. Gapulaw danen an ta pagbantay ta iran na mga karniro. Nali nang, may angil alin ta Ginuo Dyos na gapakita ki danen. Nasilakan danen an ta pawa na alin ta Ginuo Dyos daw nadlek gid danen an! 10 Gambal angil ki danen, “Dili kaw madlek! Mamati kaw! May isugid a ki kyo na miad na balita na mag-atag ta bakod na kalipay ta tanan na mga ittaw. 11 Anduni na adlaw naan ta banwa David natao en inyo an na Manluluwas. Kanen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari na inyo na Ginuo! 12 Yi pamatuod ta ake na ambal ki kyo: Makita nyo tise an na bata na naputos ta bakken na naan ta pakan-anan ta ayep.”
13 Nali nang, may gapakita na sikad tama na mga angil na gaduma naan ta una ya na angil daw gadayaw ta Dyos. Ambal danen,
14 “Naan ta langit tanan na pagdayaw paatag naan ta Dyos. Naan ta kalibutan katawway ta kabui ta mga ittaw na gaatag ta kalipay ki kanen.”
15 Na gabalik mga angil naan ta langit, gaisturyaay mga manugbantay i, “Mos! Miling ki naan ta Betlehem daw lagen ta natabo ya na pasugid ki kiten ta angil na papadala ta Ginuo Dyos.”
16 Gadali-dali danen an na miling naan ta Betlehem. Na naan en danen dya, nakita danen Maria an daw Jose daw nakita man danen bata an na naan ta pakan-anan ta ayep. 17 Pagkita danen, pasugid danen ambal ya ta angil parti ta bata an. 18 Tanan na ittaw na kamati ta iran na pasugid gatingala gid. 19 Piro Maria i a, pirmi din pademdem daw paisip ta miad tanan na natabo parti ta iya na bata. 20 Mga manugbantay ya ta karniro gabalik naan ta paalaban na nalipay daw gadayaw danen naan ta Dyos tenged ta tanan na namatian daw nakita danen tak natuman gid sugid ya ta angil.
Pag-atag Ta Ngaran Ta Bata Maria
21 Ta kawallo na adlaw alin ta pagtao ta bata Maria, gatuman Jose i daw Maria ta sirimunya ta mga Judio ta pagbuat ta tanda naan ta lawa ta bata na mama. Ta sirimunya ta pagbuat ta tanda, paatagan bata an ta ngaran na Jesus tak na ula pa gabagnes Maria i, sugo ta angil na ngaranan danen bata an na Jesus.
Pagdala Ki Jesus Naan Ta Timplo
22 Paglambay ta kwarinta na adlaw alin ta pagbata Maria, giling danen i Jose daw Maria naan ta Jerusalem tak abot en igo na adlaw na miling ta Timplo na magtuman ta sugo naan ta Mga Sinulat Moises parti ta sirimunya ta paglimpyo para ta mga bai na gabata.§ Padala man danen Jesus i daw paalad naan ta Ginuo Dyos 23 tak patuman danen sugo ta Ginuo Dyos na nasulat na iling ti, “Kada panganay na bata na mama iya ta Ginuo Dyos.”* 24 Gaalad man danen ta mga yupan aged magtuman ta sugo ta Ginuo Dyos, “Mag-alad ka ta darwa na salampati. Daw dili salampati, pwidi man darwa na bata pa na tukmo.”
25 May mama na gistar naan ta Jerusalem na ngaran din Simeon. Matareng kanen an daw dyusnon daw gapaabot na tabangan ta Dyos mga linai Israel. Kanen an ittaw na paubayan ta Dyos Ispiritu Santo. 26 Nlaman din paagi ta Dyos Ispiritu Santo na bag-o kanen mapatay, makita din Pinili an Ta Ginuo Dyos Na Mag-ari. 27 Ta pag-ubay ta Dyos Ispiritu Santo ki kanen, giling kanen naan ta Timplo ta yon man na adlaw na Jesus i padala dya aged magtuman danen Jose ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises parti ta panganay na bata na mama. Pagselled danen Jose naan ta Timplo, 28 gaprani Simeon ki danen daw pakengkeng din Jesus i. Gadayaw kanen ta Dyos na ambal din,
29 “Ginuo Dyos, yaken na suguon no, pwidi no en bawien kabui ko.
Tawway en ake na nakem
na natuman pangako no ki yaken
30 tak nakita ko en Manluluwas i 31 na padala no para ta tanan na ittaw.
32 Ipaintindi din ta mga ittaw na mga dili linai Israel parti an ta imo na kabebet-en.
Tenged ki kanen, kami na imo na mga ittaw na mga linai Israel dayawen ta duma na mga ittaw.”
33 Na namatian ta mga ginikanan Jesus ambal Simeon parti ki Jesus, gatingala gid danen an. 34 Pabindisyunan Simeon danen an daw ambal din ki Maria, “Tenged ta bata no i, tama ki kiten na mga linai Israel magpadyo ta Dyos daw tama man magprani ta Dyos. Kanen i magtudlo parti ta kabebet-en ta Dyos, piro tama na mga ittaw magkuntra ki kanen. 35 Tenged ki kanen, ipakita ta Dyos daw ino gid naan ta isip ta mga ittaw. Kaon yan masakitan gid na paryo pabuno ta ispada imo na tagipusuon.”
36 Naan man ta Timplo may bai na manakem gid en na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos. Ngaran din Ana daw bata kanen i Fanuel na alin ta pamilya Aser. Pitto nang taon pagduma din ta iya na sawa daw nabalo en kanen i. 37 Adlaw kilem kanen naan ta Timplo na gasirbi ta Dyos paagi ta pagpwasa daw pagpangamuyo. Idad din utsintay-kwattro na Jesus an padala danen Jose naan ta Timplo. 38 Na gambal pa Simeon ya ki danen Maria, gaprani Ana i daw gapasalamat ta Dyos tenged ki Jesus. Gasugid man kanen i parti ki Jesus naan ta mga ittaw na galaem ta paglibri ta Dyos ta Jerusalem.
39 Na natuman en Maria daw Jose tanan na sugo ta Ginuo Dyos na nasulat parti ta mga gabata, gabalik danen naan ta iran na banwa na Nazaret na sakep ta Galilea. 40 Jesus i gabakod na miad iya na lawa. Gadugang iya na alam daw gaubay pirmi Dyos an ki kanen.
Pagpabilin Jesus Naan Ta Timplo
41 Kada taon ginikanan Jesus giling naan Jerusalem tenged ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto.§ 42 Na Jesus gaidad en ta dusi anyos, giling ginikanan din naan ta Jerusalem daw pakuyog kanen i aged mamista danen an tak yon iran na kaugalian. 43 Pagtapos ta pista, gapanaw danen an Jose daw Maria na muli. Piro, ula danen nlami na gapabilin Jesus i naan ta Jerusalem. 44 Salig danen na kanen i naan nang gakuyog ta mga duma danen na guli. Isya en adlaw panaw danen Jose bag-o danen pangita Jesus i naan ta duma danen na mga grupo ta iran na mga parinti daw arey. 45 Na ula danen nakita kanen i, gabalik danen an naan ta Jerusalem aged ngitaen. 46 Ta pangallo na adlaw alin ta pag-umpisa ta pagpangita, nakita danen Jesus naan ta Timplo na gamungko na duma ta mga mistro. Kanen i gamati daw gainsa ki danen. 47 Tanan na kamati ki kanen gatingala tenged ta iya na alam daw mga sabat. 48 Na nakita Jesus i ta iya na ginikanan, gatingala danen an daw gambal Maria ki kanen, “Bata na i, man-o tak iling ti buat no ki kami? Kami amay no galibeg gid ta pangita ki kaon.”
49 Sabat Jesus, “Man-o tak pangita a nyo? Dapat inta nlaman nyo na kinanglan na naan a di ta balay ta ake na Amay.” 50 Piro, ula kaintindi iya na ginikanan daw ino beet din ambalen.
51 Jesus i gakuyog ta ginikanan din na malik naan ta Nazaret. Gatuman gid kanen an ki danen. Pirmi naan ta isip Maria tanan ya na natabo na parti ki Jesus. 52 Gabakod Jesus i daw gadugang iya na alam daw nalipay gid Dyos an daw mga ittaw ki kanen.
* 2:5 Ta timpo danen Jose, kaugalian ta mga Judio daw nakagunan ta mama isya na bai, danen an pakabig en na magsawa. Pwidi nyo mabasa parti ta kagon naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:11 Pwidi nyo mabasa parti ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:21 May pasaysay parti ta tanda naan ta lawa na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 1:59. § 2:22 Naan ta Levitico 12:2-8 pwidi nyo mabasa mga sugo parti ta mga bai na gabata. * 2:23 Exodo 13:1-2, 12-13 2:24 Levitico 12:6-8 2:38 Ta timpo Jesus, daw magsambit mga Judio ta ambal na Jerusalem, katamaan beet ambalen syudad Jerusalem, piro kaysan beet ambalen man mga linai Israel. Unti ta birsikulo trintay-utso Jerusalem beet ambalen mga linai Israel. § 2:41 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto naan ta Mga Ambal Na Pasaysay.