3
Pagwali Juan Na Manugbautismo
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Juan 1:19-28)
Ta pangkinsi na taon ta pagdumala Tiberio na pangulo ta Roma, Poncio Pilato gubirnador naan ta prubinsya Judea. Ta yon man na timpo Herodes* gadumala naan ta Galilea. Felipe na utod Herodes gadumala naan ta Iturea daw Traconite. Lisanias gadumala naan ta Abilinia. Anas daw Caifas mga pinakadatas na manugdumala ta mga pari. Ta yon man na timpo, Juan na bata Zacarias naan ta lugar na ula kabalayan. Na naan dya kanen an, may minsai alin ta Dyos na napaabot ki kanen para isugid din ta mga ittaw. Giling kanen an naan ta tanan na lugar na dani ta Suba Jordan daw naan dya gawali ta mga ittaw na danen an kinanglan magnelsel daw dilian iran an na mga sala para patawaren danen an ta Dyos. Pawali din man na dapat na pamatuuran danen iran na pagnelsel paagi ta pagpabautismo naan ki kanen. May nasulat Isaias na prupita anay pa sa na natuman paagi ta pagwali Juan. Iling ti nasulat din,
“May ittaw naan ta lugar na ula kabalayan
na galaygay na bakod iya na kagi.
Ambal din ta mga ittaw,
‘Ipriparar nyo agian an para ta pag-abot ta Ginuo.
Tadlengen nyo dalan an na agian din!
Tampekan nyo tanan an na yup-ak naan ta tengngaan ta mga bukid!
Patagen nyo tanan an na mga bungyod daw bukid!
Tadlengen nyo galike-like an na mga dalan!
Tapanen nyo mga dalan an na lub-ang-lub-ang!
Daw iling tan buaten nyo, makita ta tanan paagi an ta pagluwas ta Dyos ta mga ittaw.’ ”
Tama na mga ittaw giling ki Juan aged magpabautismo ki kanen. Gambal kanen ki danen, “Kyo na malain! Paryo kaw ta mga bata ta bekkessan na dalitan! Salig nyo taan na paagi nang ta inyo na pagpabautismo malikawan nyo mabot an na silot ta Dyos tenged ta iya na kagilek! Daw nelselan nyo daw dilian inyo an na mga sala, kinanglan ipakita nyo paagi ta inyo na mga buat. Dili kaw man mag-isip na maluwas kaw alin ta silot ta Dyos na mambal kaw ta inyo na kaugalingen, ‘Kami i mga linai Abraham!’ Sugiran ta kyo na pwidi imuon ta Dyos mga bato na i na linai Abraham! Tandaan nyo! Priparar en Dyos an na silutan kaw tenged ta inyo na mga sala na paryo kanen ta ittaw na gaalo en ta wasay din naan ta puon ta kaoy na pukanen tak kada kaoy na dili dayad iya na bunga pukanen daw pilak naan ta apoy.”
10 Gainsa mga ittaw ki Juan, “Ino dapat nay na buaten aged pamatuod na ganelsel kay en?”
11 Sabat Juan, “Daw kino ki kyo may darwa na bayo, isya an atag nyo ta ittaw na ula bayo. Iling man tan, daw kino ki kyo may pagkaan, tagan nyo ittaw an na ula makaan.”
12 Gaprani man ki Juan mga manugsukot an ta buis aged magpabautismo. Gainsa danen, “Mistro, ino dapat nay na buaten?”
13 Sabat Juan, “Dili kaw magsukot ta subla!”
14 Mga sundalo na gamati ki Juan gainsa man ki kanen, “Ta, kami a, ino dapat nay na buaten?”
Sabat din, “Dili kaw mangwarta paagi ta pagpalleg daw pagbuat-buat ta sala naan ta mga ittaw na ula sala. Makuntinto kaw nang en ta inyo na swildo.”
15 Ta timpo na mga ittaw gapabautismo ki Juan, tama gapaabot ta pag-abot ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Pagmati ta mga ittaw ta wali Juan, gainsa danen an ta iran na kaugalingen daw Juan en taan Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. 16 Na nlaman Juan na iling sa iran an na isip, gambal kanen an, “Yaken gabautismo ki kyo paagi nang ta waig. Piro, may mabot na mas datas iya na katengdanan kaysa ta ake na katengdanan. Dili a bagay na magsirbi ki kanen maskin ta pagbadbad nang ta igot ta iya na sandal§ tak datas gid iya na katengdanan. Bautismuan din duma an ki kyo paagi ta Dyos Ispiritu Santo daw duma ya paagi ta apoy. 17 Kanen an priparar en na magbelag ta mga ittaw na matareng naan ta mga dili matareng. Paryo kanen an ta ittaw na gimes en na panginan iya an na naani na trigo tak gibit en ta gamit na pangpangin aged mabelag linggas an naan ta uot. Trigo an na linggas taguon din naan ta iya na kamalig. Piro, uot an daw uppa sunugon din naan ta apoy na dili mapatay.” 18 Tama pa man na duma na laygay Juan ta iya na pagwali naan ta mga ittaw na kinanglan iran na batasan magbag-o daw ta iya na pagsugid ta miad na balita parti ta papaabot na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.
19 Ta paglaygay Juan, pakuntra din malain na buat Herodes na manugdumala ta Galilea tak Herodes ya, pasawa din Herodias bisan magbayaw danen an daw tenged man ta duma pa na buat Herodes na malain. 20 Piro, gadugang pa gid sala Herodes tak papriso din Juan ya.
Pagbautismo Ki Jesus
(Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11)
21 Na ula pa napriso Juan daw gabautismo pa kanen ta mga ittaw, Jesus i gapabautismo man ki kanen. Pagtapos ta bautismo, gapangamuyo Jesus i daw gabukas langit an. 22 Dyos Ispiritu Santo an na daw lagen paryo ta salampati gapababa naan ki kanen. May namatian na gambal na naan ta langit, “Kaon ake na bata na palangga ko. Nalipay a gid ki kaon.”
Mga Kaapuan Na Alinan Jesus
(Mateo 1:1-17)
23 Na Jesus i gaidad ta mga trinta anyos, gumpisa kanen ta iya na mga ubra. Isip ta mga ittaw na kanen i bata Jose.
Jose an bata Eli 24 na iya na amay Matat,
Matat an bata Levi na iya na amay Melqui,
Melqui an bata Janai na iya na amay Jose,
25 Jose an bata Matatias na iya na amay Amos,
Amos an bata Nahum na iya na amay Esli,
Esli an bata Nagai 26 na iya na amay Maat,
Maat an bata Matatias na iya na amay Semei,
Semei an bata Jose na iya na amay Joda,
27 Joda an bata Joanan na iya na amay Resa,
Resa an bata Zorobabel na iya na amay Salatiel,
Salatiel an bata Neri 28 na iya na amay Melqui,
Melqui an bata Adi na iya na amay Cosam,
Cosam an bata Elmadam na iya na amay Er,
29 Er an bata Josue na iya na amay Eliezer,
Eliezer an bata Jorim na iya na amay Matat,
Matat an bata Levi 30 na iya na amay Simeon,
Simeon an bata Juda na iya na amay Jose,
Jose an bata Jonam na iya na amay Eliaquim,
Eliaquim an bata Melea 31 na iya na amay Mena,
Mena an bata Matata na iya na amay Natan,
Natan an bata David 32 na iya na amay Jesse,
Jesse an bata Obed na iya na amay Booz,
Booz an bata Salmon na iya na amay Naason,
33 Naason an bata Aminadab na iya na amay Admin,
Admin an bata Arni na iya na amay Esrom,
Esrom an bata Fares na iya na amay Juda,
34 Juda an bata Jacob na iya na amay Isaac,
Isaac an bata Abraham na iya na amay Tera,
Tera an bata Nahor 35 na iya na amay Serug,
Serug an bata Ragau na iya na amay Peleg,
Peleg an bata Heber na iya na amay Sala,
36 Sala an bata Cainan na iya na amay Arfaxad,
Arfaxad an bata Sem na iya na amay Noe,
Noe an bata Lamec 37 na iya na amay Metusela,
Metusela an bata Enoc na iya na amay Jared,
Jared an bata Mahalalel na iya na amay Cainan,
38 Cainan an bata Enos na iya na amay Set,
Set an bata Adan, daw Adan an pakabig na bata ta Dyos.
* 3:1 Herodes na pasambit naan ta birsikulo uno ari na paumaw na Herodes Antipas. Pwidi nyo mabasa parti ki Herodes Antipas naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. Ngitaen nyo ambal na Herodes. 3:6 Isaias 40:3-5 Naan ta Lucas 3:4 ittaw na naan ta lugar na ula kabalayan na galaygay na bakod iya na kagi beet ambalen Juan na manugbautismo. Agian an beet ambalen mga ittaw an na pawalian din. Pawali din na kinanglan magbag-o danen aged danen an anda para ta pag-abot ta Ginuo. 3:7 Ta timpo Juan, ta isip ta mga Judio malain na ittaw paanggid naan ta bekkessan. § 3:16 Ta timpo Juan, katengdanan ta pinakababa na suguon na kanen magtangtang ta sandal ta iya na amo na bag-o nang guli na gaselled ta balay.