21
Alad Ta Bai Na Balo
(Marcos 12:41-44)
Na gatudlo Jesus i naan ta Timplo, gatan-aw kanen ta palibot daw nakita din na paulog ta mga manggaranen iran na alad na kwarta naan ta mga ugsakan ta alad. Nakita din man na paulog ta balo na bai na pubri darwa na sinsilyo na derse na may pinakatise na balor.* Pagkita din ta paatag ta bai, ambal din, “Daw lagen, sise gid paulog an ta pubri na balo. Piro, sugiran ta kyo na mas bakod pa naatag din kaysa ta naatag ta duma na mga ittaw tak paalad an danen subla nang ta iran na mga manggad na dili en danen kinanglan. Piro, maskin ula gid ta ula balo an, paalad din tanan din na pangabuian.”
Pagtudlo Jesus Parti Ta Mga Adlaw Na Mabot
(Mateo 24:1-28; Marcos 13:1-23)
Na gatudlo pa Jesus i naan ta Timplo, may mga ittaw na gaisturya ki kanen na sikad dayad Timplo an tak buat ta dayad gid na mga bato daw dayad na mga dikurasyon na paalad ta mga ittaw para ta Dyos. Pagmati Jesus ta iran na pagdayaw, ambal din, “May adlaw na mabot na tanan na nakita nyo di anduni magubba gid daw tanan na bato ta Timplo i mawasak na ula gid maskin isya nang na bato na gasampaw pa naan ta duma na bato.”
Gainsa danen an ki Jesus, “Mistro, kan-o matabo nyan na paambal no? Ino sinyalis na pamatuod na mabot en timpo na matuman ambal no?”
Sabat Jesus, “Mag-andam kaw gid aged dili kaw maluko tak tama na mga ittaw miling ki kyo na akuon danen ake na ngaran ta iran na kaugalingen daw ambalen danen, ‘Yaken i Pinili Ta Dyos Na Mag-ari!’ Ambalen man danen, ‘Abot en timpo i na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari mag-umpisa ta iya na pagdumala!’ Piro, dili kaw magpati ki danen. Daw kabalita kaw ta mga gira daw gamo, dili kaw mataranta tak naan ta plano ta Dyos na matabo anay iling an tan. Piro, dili beet ambalen na mabot dayon katapusan ta yi na timpo.”
10 Ambal din pa, “Mga nasyon maggiraay daw mga kaarian kuntra ta kaarian. 11 Naan ta lain-lain na mga lugar may biskeg na mga linog, letem, mga pisti, makaadlek na mga matabo daw bakod na katingalaan naan ta kalangitan.
12 “Piro, bag-o matabo iling an tan, may mga ittaw na magdakep ki kyo daw pangabuton kaw gid. Intriga kaw danen naan ta mga pangulo ta mga balay tipunan aged usisaen. Prisuon kaw man danen. Dleen man naan ta atubangan ta mga ari daw ta mga gubirnador aged usisaen. Iling tan buaten danen na malain ki kyo tenged sakep kaw ki yaken. 13 Daw usisaen kaw, yon uras na may upurtunidad kaw na magpamatuod parti ta inyo na pagpati ki yaken. 14 Gani, dapat ibetang nyo anduni naan ta inyo na isip na dili magpalibeg daw ino isabat nyo 15 tak ta uras na usisaen kaw, yaken magtabang ki kyo daw ino igo na ambalen nyo aged inyo na mga kuntra dili en kasabat pa ki kyo. 16 Duma ki kyo trayduran ta inyo na mga ginikanan, mga utod, mga parinti daw mga arey. Duma man ki kyo ipapatay danen. 17 Demetan kaw ta tanan tenged sakep kaw ki yaken. 18 Piro, dili kaw madlek tak Dyos mismo mag-amblig ki kyo na maskin isya na naet ta inyo na buok dili marwad. 19 Daw magpadayon kaw ta pagpati ki yaken maskin maagian nyo na papangabot kaw ta mga gakuntra ki kyo, inyo na kabui maluwas.
20 “Daw makita nyo na palibutan Jerusalem i ta tama na sundalo na gasulong, mlaman nyo na dili gid en maglugay masamad bilog na i na syudad. 21 Ta timpo na palibutan Jerusalem ta mga kuntra, mga ittaw an na gaistar naan ta prubinsya Judea, dapat na magbakwit naan ta mga bukid daw mga ittaw an na gaistar naan ta selled ta Jerusalem dapat na malin. Mga ittaw an na gaistar naan ta gwa ta Jerusalem dapat na dili en melled. 22 Daw masamad Jerusalem i, mlaman nyo na abot en timpo na matuman tanan na paandam na naan ta sinulat na pulong ta Dyos parti ta pagsilot ta Dyos ta mga linai Israel. 23 Ta yon man na timpo, kaluluoy gid mga bai na gabagnes daw gapasuso tak mabellayan danen ta pagbakwit. Mga ittaw ta yi na nasyon, maageman danen sikad kuli na pangabui daw segeng na silot ta Dyos tenged ta iya na kagilek ki danen. 24 Mga ittaw mapatay paagi ta gira, daw duma ya mabiag daw dleen naan ta duma na mga nasyon. Mga ittaw na sakep ta Jerusalem pirdien daw lupigen ta mga dili-Judio asta ta katapusan ta timpo na tugutan ta Dyos na mga dili-Judio magdumala ta Jerusalem i.”
Mga Matabo Naan Ta Adlaw Na Mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
(Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27)
25 Ambal pa gid Jesus parti ta mga adlaw na mabot, “May makita na mga sinyalis naan ta adlaw, bulan daw mga bituon. Mga ittaw naan ta kalibutan i mataranta daw maguluan daw ino beet ambalen ta sikad na pag-ugpaas ta mga baled ta dagat. 26 Kamangan danen an ta ginawa tenged ta iran na kaadlek. Makulbaan gid danen parti ta mga matabo pa na malain naan ta bilog na kalibutan tak tanan na naan ta kalangitan manlatak na paryo ta payegyeg. 27 Dayon, makita danen Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. Mabot kanen na naan kanen ta panganod§ na bakod gid iya na gaem daw sikad silaw na pawa ta Dyos naan ki kanen. 28 Daw mag-umpisa en malain na mga matabo naan ta kalangitan, biskegen nyo inyo an na nakem daw magkalipay kaw tak beet ambalen na malibri kaw en alin ta kalainan ta yi na timpo.”
Sinyalis Na Mabot En Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
(Mateo 24:32-35; Marcos 13:28-31)
29 Gaisturya pa Jesus i ta paanggid na iling ti: “Lagen nyo kaoy na igos daw tanan man na kaoy. 30 Daw makita nyo na gasalingsing en, mlaman nyo na mabot en tagtanem. 31 Yon man, daw makita nyo na gaumpisa en matabo mga pasugid ko ki kyo, sigurado gid na mlaman nyo na abot en timpo ta pagdumala ta Dyos. 32 Sugiran ta kyo na tanan ya na mga pasugid ko ki kyo matabo na ula pa napatay tanan na mga ittaw ta yi na timpo. 33 Maski marwad pa kalangitan an daw kalibutan, ake i na mga ambal magpadayon asta ta ula katapusan.”
Pagbantay Ta Timpo Na Mabot Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan
34 Gambal pa Jesus i, “Mag-amblig kaw na dili kaw mawili ta mga kasadyaan, pag-inem-inem daw paglabi nang ta inyo na pagpangabui tak Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan gulpi mabot ta timpo na ula nyo paabuta. 35 Daw iling tan buaten nyo, paryo kaw ta ayep na gulpi nang nasied tenged maagian ta tanan na mga ittaw naan ta kalibutan mga matabo ta iya na pag-abot. 36 Gani, kinanglan na pirmi kaw magbantay ta iya na pag-abot. Mangamuyo kaw na tabangan ta Dyos na daw maagian nyo mga kabellay na mabot, ula may maino ki kyo. Mangamuyo kaw man na daw Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mabot, mubang kaw ki kanen na may kalipay daw ula man adlek.”
37 Adlaw-adlaw gatudlo Jesus i naan ta Timplo. Daw kilem, gagwa kanen i ta Jerusalem na miling naan ta Bukid Olibo daw naan dya gapalambay ta kilem. 38 Daw sellem pa gid, gatipon naan ta Timplo tama na mga ittaw aged mamati ki kanen.
* 21:2 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo dos, ta timpo Jesus disi-sais na buok gabalor ta suol ta isya uras na ubra ta isya na ittaw. 21:5 Timplo ya ta mga Judio pakabig na isya ta mga pinakadayad na bilding na patukod anay pa sa. Timplo ya nauman alin ta sikad darko na mga bato na kurti an riktanggulo. Beg-at an ta duma na mga bato mga 45,500 kilos. 21:9 Pwidi nyo mabasa parti ta yi na timpo naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. § 21:27 May anen na mga ambal naan ta birsikulo binti-syiti na naan alin Daniel 7:13-14.