22
Malain Na Plano Kuntra Ki Jesus
(Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Juan 11:45-53)
Na dali nang en adlaw ta Pista Ta Tinapay Na Ula Pampaabok na paumaw man na Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto,* mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises gangita ta paagi na Jesus i ipapatay danen na ula may nalam tak nadlek danen an na basi maggamo mga ittaw.
Pagsugranen Judas Daw Mga Manugdumala Na Mga Pari
(Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11)
Ta yon man na timpo na Jesus paplanuan na ipapatay, Satanas an gaumpisa na pagaeman din Judas na paumaw man na Iscariote. Judas i isya ta dusi na apustulis. Na Judas i pagaeman en Satanas, giling kanen i naan ta mga manugdumala na mga pari daw ta mga gadumala ta mga gwardya ta Timplo. Gasugranen kanen ki danen daw ino paagi na matrayduran din daw intriga Jesus an naan ki danen. Nadayaran gid danen an ta iran na pagsugranen daw gatanyag ki kanen ta kwarta. Pabaton din iran an na tanyag daw umpisa ta yon man na uras, gangita en kanen ta tsansa na matrayduran din daw intriga Jesus an naan ki danen na dili mlaman ta tama na mga ittaw.
Yapon Ta Pagsilibrar Ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto
(Mateo 26:17-25; Marcos 14:12-21; Juan 13:21-30)
Gabot adlaw na mag-umpisa en Pista Ta Tinapay Na Ula Pampaabok. Yon man adlaw ta pag-iyaw ta mga karniro na bata pa na patagana para ta yapon ta pagsilibrar ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto. Na uras en ta pagpriparar ta yapon, Pedro ya daw Juan pasugo Jesus, “Muna kaw en naan ta syudad daw ipriparar nyo ate na yapon ta pagsilibrar ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto.” Gainsa danen ki Jesus, “Indi liag no na magpriparar kay?” 10 Sabat din ki danen, “Pag-abot nyo naan ta syudad, may masugat kaw na mama na gapas-an ta bandi na may waig. Sunuron nyo kanen ya daw indi kanen melled na balay. 11 Ambalen nyo naan ta tag-iya, ‘May insa Mistro ya ki kaon. Yi insa din, “Indi selled na dayunan para ta bisita na naan a dya maan kani duma ta mga tinudluan ko ta yapon ta pagsilibrar ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto?” ’ 12 Tapos ta ambal nyo, ipakita ta tag-iya ki kyo wayang na selled naan ta apaw na tanan na mga kinanglan anen dya en. Naan kaw dya magpriparar ta ate na yapon.” 13 Pagtapos ta ambal Jesus, giling darwa na tinudluan naan ta syudad. Nakita danen selled ya na pasambit Jesus tak tanan na paambal din ki danen natuman. Na naan en danen ta selled ya, gapriparar danen ta yapon ta pagsilibrar ta pista.
Katapusan Na Yapon Jesus
(Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-26; 1 Corinto 11:23-25)
14 Na uras en ta yapon, gakaan Jesus i duma ta mga apustulis. 15 Ambal din ki danen, “Bakod gid andem ko na maduma ko kyo yan ta pagkaan ta yi na yapon ta pagsilibrar ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto bag-o ko maagian kasakit an ta kamatayen. 16 Sugiran ta kyo na pagtapos ta ate na pagyapon anduni, dili aren maan ta yapon ta Pista Ta Paglibri asta ta timpo na magdumala en Dyos an ta tanan na mga ittaw daw matuman daw ino beet ambalen ta yapon na i.”
17 Gakamang Jesus i ta ineman na may ugsak na bino daw gapasalamat ta Dyos. Ambal din ta mga apustulis, “Batunon nyo ni daw minem kaw ti daw atag nyo man naan ta inyo na duma. 18 Sugiran ta kyo na pagtapos ta ate na pagyapon anduni, dili aren minem ta bino asta mabot adlaw na mag-umpisa pagdumala ta Dyos.”
19 Gakamang kanen i ta tinapay§ daw gapasalamat ta Dyos. Pabiak-biak din daw paatag ki danen na ambal din, “Yi ni ake na lawa na alad ko para ki kyo. Padayunon nyo pagbuat ta iling ti ta pagdemdem ki yaken.”
20 Iling man tan, pagtapos ta yapon, gaatag kanen i isab ki danen ta ineman na may ugsak na bino. Ambal din, “Yi na inemen bag-o na kasugtanan alin ta Dyos na palig-enen paagi ta kamatayen ko bilang alad para ki kyo na lengngessa ko matulo. 21 Ittaw na magtraydor ki yaken gakaan man duma ki yaken. 22 Matuman gid en plano an ta Dyos na mapatay Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan. Piro, ittaw an na magtraydor ki kanen may maageman na segeng na silot.” 23 Pagtapos ta ambal Jesus, gaumpisa mga apustulis an na mag-insaay daw kino taan ki danen magtraydor an.
Pagdiskasay Ta Mga Apustulis
24 Mga apustulis Jesus gaumpisa na magdiskasay daw kino ki danen kalaen na may pinakadatas na katengdanan. 25 Pagmati Jesus, ambal din, “Mga ari daw mga manugdumala ta mga dili-Judio gaabuso ta iran na pagdumala daw gusto man na kalaen na manugtabang ta iran na mga kasimanwa. 26 Piro kyo yan, dapat dili kaw iling tan. Daw kino ki kyo may pinakadatas na katengdanan dapat na magpaebes na bilangen din iya na kaugalingen na paryo kamangnguran nang ta tanan. Daw kino ki kyo na gapanguna dapat na bilangen din iya na kaugalingen na paryo suguon nang. 27 Indi ta darwa na i may mas datas na katengdanan? Ittaw na gakaan, ittaw na gasirbi ki kanen? Di' ba ittaw na gakaan? Piro, ta ate na pagdumaay, yaken na Ginuo nyo isya na gasirbi ki kyo.
28 “Kyo gaunong ki yaken na naageman ko mga kabellay. 29 Paryas ta pabuat ta Amay ko na paatagan a din ta katengdanan na magdumala, anduni yaken gaatag ki kyo ta katengdanan na magdumala 30 aged maan kaw daw minem duma ki yaken naan ta ake na lamisa ta pag-umpisa ta ake na pagdumala. Mungko kaw man naan ta truno ta mga ari tak magdumala kaw ta mga ittaw na linai ta dusi na bata Israel.”
Pagsugid Jesus Na Mambal Pedro Na Dili Din Kala Jesus
(Mateo 26:31-35; Marcos 14:27-31; Juan 13:36-38)
31 Ambal Jesus ki Simon Pedro, “A, Simon! Satanas an galisinsya na tugutan kanen na kyo tanan tagan ta pagtilaw tak liag din na marwad pagsalig nyo ki yaken. 32 Gapangamuyo a para ki kaon aged dili marwad pagsalig no. Daw magbalik nakem no an ki yaken, tabangan no imo an na mga duma aged magbiskeg iran na pagsalig.” 33 Ambal Simon ki Jesus, “Ginuo, mag-unong a gid ki kaon maskin prisuon a duma ki kaon daw patayen a pa.” 34 Ambal Jesus ki kanen, “Pedro, sugiran ta kaw na bag-o magtagaok manok kani, kambal ka en ta tallo bisis na dili a no kala.”
Pag-anda Parti Ta Matabo Ki Jesus
35 Pagtapos ta ambal Jesus ki Simon Pedro, gainsa kanen i ta tanan na apustulis, “Na pasugo ta kyo kan-o na miling naan ta mga ittaw na ula ta kyo papadalaa ta puyo, binagteng daw sandal na pangsili, di' ba ula kaw nakulangi ta maskin ino?” Sabat danen, “Ee, ula kay gid nakulangi!” 36 Ambal pa Jesus, “Iling tan pugya, piro anduni daw may puyo kaw daw binagteng man, dleen nyo. Daw ula kaw ispada, kinanglan magbligya kaw ta bayo nyo aged malit ta ispada 37 tak sugiran ta kyo na may ambal naan ta sinulat na pulong ta Dyos na kinanglan matuman paagi ta mga matabo ki yaken. Yi nasulat:
‘Kanen pabilang man na kriminal.’ ”*
Ambal man Jesus, “Tanan na nasulat parti ki yaken matuman en.” 38 Ambal danen, “Ginuo, may anen di darwa na ispada.” Sabat din, “Igo nyan en.”
Pagpangamuyo Jesus Naan Ta Bukid Olibo
(Mateo 26:36-46; Marcos 14:32-42)
39 Na tapos en yapon Jesus daw mga apustulis, gagwa kanen i ta Jerusalem daw miling naan ta Bukid Olibo tak iling tan pirmi pabuat din umpisa ta iya na pag-abot naan ta Jerusalem. Gakuyog ki kanen mga tinudluan din. 40 Pag-abot danen naan ta iran na pailingan, ambal Jesus ta iya na mga tinudluan, “Mangamuyo kaw aged dili kaw mapirdi ta pagtilaw na mabot ki kyo.”
41 Gapaadyo Jesus i ki danen ta distansya na paryo ta tumanan ta bato na patimbag. Na naan kanen dya, galuod kanen daw gapangamuyo. 42 Ambal din, “Amay, daw pagbeet no, ipamadyo no ki yaken segeng na kabellay na maagian ko. Piro, dili ake na liag matuman, imo na liag.”
43 Isya na angil alin ta langit gapakita ki Jesus daw pabiskeg din nakem an Jesus. 44 Gapangamuyo pa gid Jesus i ta miad tak gangasebe gid daw gatulo naan ta basak darko din na ulas na may lengngessa. 45 Pagtapos din ta pagpangamuyo, gabalik kanen i naan ta iya na mga tinudluan daw naabutan din danen an na gatunuga tak naluyaan danen ta subla na kasebe. 46 Ambal din ki danen, “Man-o tak gatunuga kaw? Mangon kaw daw mangamuyo aged dili kaw mapirdi ta pagtilaw na mabot ki kyo.”
Pagdakep Ki Jesus
(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Juan 18:3-11)
47 Na gambal pa Jesus i naan ta mga apustulis na duma ki kanen, nali nang gabot tama na mga ittaw. Gapanguna ki danen Judas na isya ta dusi na apustulis. Gaprani kanen an ki Jesus aged mag-atag ta taod paagi ta arek. 48 Ambal Jesus ki kanen, “Judas, man-o tak arek an na tanda ta pagpalangga pagamit no para trayduran Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan?”
49 Na naintindian ta mga duma Jesus daw ino matabo ki kanen, gainsa danen ki kanen, “Ginuo, gusto no na tigbasen nay danen an?” 50 Na ula pa kasabat Jesus i, patigbas ta isya ta mga tinudluan din suguon ya ta pinakadatas na manugdumala ta mga pari daw nalantep gid tuo na talinga. 51 Gasaway Jesus i, “Untatan nyo nyan en! Usto en!” Pag-ambal din, patandeg din puon ta talinga daw nayad.
52 Duma man ta mga giling dya aged magdakep ki Jesus mga manugdumala na mga pari, mga gadumala ta mga gwardya ta Timplo daw mga gadumala ta mga Judio. Ambal Jesus ki danen, “Man-o, tulisan a na kinanglan gid na magdala kaw pa ta mga ispada daw mga baston? 53 Adlaw-adlaw duma a ki kyo naan ta Timplo, piro ula a nyo dya dakepa. Inyo en na timpo anduni aged maimo plano nyo tak uras en na patugutan manugdumala an ta kalainan na kanen magbeet.”
Pag-ambal Pedro Na Dili Din Kala Jesus
(Mateo 26:57-58, 69-75; Marcos 14:53-54, 66-72; Juan 18:12-18, 25-27)
54 Jesus i padakep ta mga manugdumala daw padala naan ta istaran ta pinakadatas na manugdumala ta mga pari. Gasunod Pedro i ki danen, piro madyo iya na antad. 55 Pag-abot danen, gamaket danen an ta apoy naan ta tengnga ta sular daw gapungko danen naan ta palibot na gapadangga. Gapungko man dya Pedro na duma ki danen. 56 Na gamungko kanen dya daw napawaan ta apoy, nadiparaan kanen i ta isya na suguon na bai. Patan-aw kanen i ta miad ta bai daw gambal bai an naan ta mga ittaw dya, “Nyan isya man na duma ta ittaw na padala di.” 57 Piro, ula gaako Pedro i. Ambal din, “Kay, dili ko kanen an kala.”
58 Ula nang lugay may isya man na kakala ki Pedro daw ambal din, “Kaon yan isya man ta mga tinudluan din.” Piro, ambal Pedro, “Dey, dili a!”
59 Paglambay ta mga isya uras, may isya pa gid na ittaw na gambal, “Kanen gid an duma ta ittaw na padala di tak kanen taga-Galilea man.” 60 Piro, sabat Pedro, “Dey, ula a gid nalam daw ino paambal no an!” Ta yon gid na uras na gambal pa Pedro, gatagaok manok. 61 Ginuo i gatubang daw gatan-aw gid ta miad ki Pedro. Nademdeman dayon Pedro ambal ya ta Ginuo ki kanen, “Bag-o magtagaok manok kani, kambal ka en ta tallo bisis na dili a no kala.” 62 Pagdemdem Pedro, gagwa kanen i daw magal ta tudo ta pagnelsel.
Pagpagayya Daw Pagbugbog Ki Jesus
(Mateo 26:67-68; Marcos 14:65)
63 Naan ta istaran ta pinakadatas na manugdumala ta mga pari, papagayyaan Jesus i daw pabugbog ta mga gagwardya ki kanen. 64 Paperengan danen mata din an daw insaan, “Lagpaten no tuo! Kino gatampaling ki kaon?” 65 Tama pa na ambal danen na insulto ki Jesus.
Jesus Naan Ta Tubangan Ta Sanedrin
(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Juan 18:19-24)
66 Pagsennang ta adlaw, gasapol mga mimbro an ta kadatasan na kunsiyo na Sanedrin. Danen an mga gadumala ta mga Judio, mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises. Jesus i padala dya aged mubang ki danen. 67 Gambal danen ki kanen, “Sugiran kay no daw kaon gid Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.” Sabat din, “Daw ambalen ko na yaken Pinili Ta Dyos Na Mag-ari, dili kaw man gyapon magpati. 68 Maskin ino insa ko ki kyo, dili kaw man magsabat. 69 Piro, umpisa anduni, Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mungko en naan tengnged ta Dyos Na Makagagaem naan dapit ta tuo.”§ 70 Insa danen, “Beet no ambalen na kaon Bata Ta Dyos?” Sabat Jesus, “Kyo en gambal san na yaken.” 71 Ambal danen, “Dili ta en kinanglan duma pa na mga ittaw na magtistigo kuntra ki kanen. Namatian ta en iya an na mga sabat. Paukuman din iya na kaugalingen paagi ta iya na ambal.”*
* 22:1 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Tinapay Na Ula Pampaabok daw Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 22:3 May pasaysay parti ta Iscariote na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 6:16. 22:8 Na gambal Jesus “Muna kaw en naan ta syudad.” beet din ambalen na muna danen naan ta Jerusalem. § 22:19 Tinapay na pasambit naan ta birsikulo disi-nuibi, kurti din an bilog daw nabuat na ula laket na pampaabok. * 22:37 Isaias 53:12 22:39 Naan ta Lucas 21:37 pwidi nyo mabasa parti ta pabuat pirmi Jesus na miling naan ta Bukid Olibo. 22:44 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Lucas anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo kwarintay-tris daw kwarintay-kwattro. § 22:69 Naan alin ta Mga Salmo 110:1 ambal an na mungko naan tengnged ta Dyos Na Makagagaem naan dapit ta tuo daw beet ambalen na Jesus daw Dyos isya nang ta uturidad. * 22:71 Para ta mga manugdumala na gausisa ki Jesus, kasala kanen an tak paako din na kanen daw Dyos isya nang ta uturidad.