23
Jesus Naan Ta Tubangan Gubirnador Pilato
(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Juan 18:28-38)
Pagtapos ta sapol ta Sanedrin na kadatasan na kunsiyo ta mga Judio, tanan na mimbro ta Sanedrin gapanaw daw padala Jesus i naan ki Gubirnador Pilato. Na naan en danen ta tubangan Pilato, paakusar danen Jesus i na ambal danen, “Nasapuan nay ittaw na i na gasegyet ta mga kasimanwa nay na dili danen an magpasakep ta gubirno ta Roma daw dili man danen an magbayad ta iran na buis naan ta pangulo ta Roma. Papati din man mga ittaw an na kanen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.”
Pilato i gainsa ki Jesus, “Kaon ari ta mga Judio?” Sabat Jesus, “Kaon en gambal san.”
Pilato i gambal naan ta mga manugdumala na mga pari daw ta duma na mga ittaw na naan dya, “Ula a may nakita na sala ki kanen.” Piro, gapadayon pa gid danen an ta iran na pag-akusar, “Nyan gid gadala ta gamo naan ta bilog na Judea paagi ta iya na pagtudlo! Gaumpisa kanen an naan ta Galilea daw anduni padala din di ta Jerusalem i.”
Pagmati Pilato ta iran na akusar, gainsa kanen i ki danen, “Taga-Galilea ittaw na i?” Na nlaman din na Jesus i naan alin ta Galilea na padumalaan Herodes, pasugo din iya na mga ittawan na dleen Jesus i ki Herodes tak ta yon man na timpo Herodes naan ta Jerusalem.
Jesus Naan Tubangan Herodes
Nalipay gid Herodes i na nakita din Jesus an tak kabalita kanen an parti ki Jesus daw lugay en na liag din makita aged kakita kanen ta katingalaan na buaten Jesus. Tama insa din ki Jesus. Piro, ula gid Jesus i gasabat. 10 Naan man dya mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises na gatindeg daw gasinggit gid danen an ta iran na pag-akusar ki Jesus. 11 Herodes daw iya na mga sundalo, painsultuan danen Jesus an daw patatawaan. Pabayuan danen kanen an ta maalen na bayo na paryo ta bayo ta ari daw pabalik danen ki Pilato.* 12 Herodes daw Pilato dati gakuntraay. Ta yon man na adlaw na Jesus an pabalik Herodes naan ki Pilato, gaumpisa en danen an ta pagmiaray.
Pagsintinsya Ki Jesus Ta Kamatayen
(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Juan 18:39–19:16)
13 Na pabalik Jesus i naan ki Pilato, patipon Pilato mga manugdumala na mga pari, duma na mga gadumala ta mga Judio daw tama man na mga ittaw. 14 Ambal din ki danen, “Padala nyo ittaw na i ki yaken daw gambal kaw na kanen an gasegyet ta mga ittaw na dili danen an magpasakep ta gubirno ta Roma. Nausisa ko en kanen an naan ta atubangan nyo, piro ula a may nakita na maski isya na sala na paakusar nyo ki kanen. 15 Herodes ya ula man may nakita na sala naan ki Jesus tak pabalik din Jesus ki yaken. Ula gid may nabuat na sala Jesus an na dapat sintinsyaan ta kamatayen. 16 Gani, magsugo a na latiguon kanen an daw pagtapos ta latigo, palibrien ko.”
17 Iling tan ambal Pilato tak daw timpo ta Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto, kinanglan magpalibri kanen an ta isya na priso tenged iling tan iya na kaugalian.
18 Tanan na mga ittaw na gatipon dya gasinggit ki Pilato, “Sintinsyaan ta kamatayen ittaw na yan! Barabas liag nay na librien no!” 19 Barabas ya napriso tak labet kanen ya ta paggamo naan ta Jerusalem kuntra ta gubirno ta Roma daw kapatay kanen ta ittaw.
20 Tenged liag gid Pilato na librien Jesus i, gambal kanen isab ta mga ittaw na dapat librien Jesus i. 21 Piro, gasinggit pa gid mga ittaw an, “Ilansang, ilansang kanen an naan ta krus!”
22 Ta pangallo bisis gambal Pilato i ki danen, “Man-o, ino gid nabuat din an na sala? Ula a may nakita na sala na dapat na sintinsyaan kanen i ta kamatayen. Magsugo a na latiguon kanen an daw pagtapos ta latigo, palibrien ko kanen an!” 23 Piro, gasinggit pa gid danen an na bakod iran na kagi na papilit Pilato an na magsugo kanen na ilansang Jesus i naan ta krus. Ta uryan, paayunan nang en Pilato liag ya ta mga ittaw. 24 Gadisisyon kanen an na tumanen nang en iran ya na liag. 25 Palibri din mama ya na gagamo kuntra ta gubirno ta Roma daw kapatay ta ittaw. Piro, Jesus ya paintriga din naan ta mga sundalo na maglansang ki kanen naan ta krus aged matuman liag ya ta mga ittaw na mapatay kanen an.
Paglansang Ki Jesus Naan Ta Krus
(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Juan 19:17-27)
26 Na Jesus i padala ta mga sundalo pagwa ta Jerusalem, nasugat danen mama na taga-Cirene na ngaran din Simon na naan galin ta uma daw gapaselled en naan ta syudad. Pagabling danen Simon an daw papas-an ki kanen krus an na lansangan ki Jesus daw papasunod danen kanen an ki Jesus.
27 Sikad gid tama na mga ittaw na gasunod ki Jesus. Duma ki danen mga bai na gapukpok ta iran na dag-anan daw gaaya ta iran na kasebe parti ki kanen. 28 Galiso Jesus i naan ta mga bai daw gambal, “Kyo na mga bai na taga-Jerusalem, dili kaw magal tenged ki yaken. Magal kaw tenged ta inyo na kaugalingen daw inyo na mga kabataan 29 tak mabot timpo na may segeng na kalised. Ta yon man na timpo mambal mga ittaw, ‘Mas dayad pa kaimtangan ya ta mga bai na baog, ula kaagi minata daw ula may pasuso.’ 30 Ta yon man na timpo,
‘mga ittaw mambal man naan ta mga bukid,
“Tumpagan kay nyo!”
Ambal man danen naan ta mga bungyod,
“Tampekan kay nyo.” ’ ”§
31 Ambal man Jesus, “Sigurado gid na iling tan matabo tak daw yaken i na ula sala naagian ko segeng na kabellay, simpri mas segeng pa gid na kabellay maagian ta mga ittaw na nakasala daw ula man ganelsel.”
32 May darwa na kriminal na padala man ta mga sundalo duma ki Jesus naan ta gwa ta Jerusalem aged silutan danen an ta kamatayen. 33 Na gabot danen tanan naan ta lugar na paumaw na Bungyod Balbagol,* palansang ta mga sundalo Jesus i daw darwa ya na kriminal naan ta mga krus. Patindeg danen krus Jesus daw mga krus ta darwa na kriminal na isya an naan dapit ta tuo Jesus daw isya an a, naan dapit ta iya na wala. 34 Jesus i gambal, “Amay, patawaren no danen an tak ula danen naintindii daw ino pabuat an danen ki yaken.” Pagtapos ta paglansang, paulas-ulas ta mga sundalo iya na mga bayo paagi ta paggabot-gabutay.
35 Mga ittaw na giling dya na galuag daw mga manugdumala an na naan dya, patatawaan danen Jesus i daw ambal danen, “Paluwas din kabui ta duma na mga ittaw. Daw kanen an Pinili Ta Dyos Na Mag-ari, dapat maluwas din man iya an na kaugalingen na kabui!”
36 Pagayyaan man ta mga sundalo Jesus i. Papranian danen kanen i daw painem ta agsem na bino. 37 Ambal danen, “Daw kaon yan ari ta mga Judio, luwasen no imo an na kaugalingen.”
38 Pabetang naan dapit ta apaw ta ulo din sinulat na iling ti, YI ARI TA MGA JUDIO.
39 Isya ya ta darwa na kriminal na nalansang man naan ta krus paryas ki Jesus gainsulto ki kanen, “Di' ba kaon kon Pinili Ta Dyos Na Mag-ari? Luwasen no imo an na kaugalingen daw kami man!” 40 Piro, pagmati ta isya an na kriminal, pasaway din kriminal na gainsulto ki Jesus. Ambal din, “Man-o tak gambal ka ta iling san? Ula ka adlek ta Dyos? Pasintinsyaan ka man ta kamatayen na paryas ki kanen. 41 Igo nang na pasilutan ki tak bayad ta ate na malain na mga nabuat. Piro, kanen an a, ula may malain na nabuat.”
42 Ambal din ki Jesus, “Jesus, ta timpo na mag-umpisa ka en na magdumala, demdemen a no.” 43 Sabat Jesus ki kanen, “Ee. Gambal a ki kaon na anduni gid na adlaw magduma ka ki yaken naan ta Paraiso.”
Kamatayen Jesus
(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Juan 19:28-30)
44 Na mag-ugto-adlaw en, gadelem bilog na lugar dya asta ta tallo uras 45 tak ula gaadlaw ta tallo na uras. Kurtina ya naan ta Balay Ta Dyos nagisi na tenga gid. 46 Gambal Jesus i na bakod iya na kagi, “Amay, pasalig ko ki kaon ake na ispiritu!” Pagtapos ta ambal din, nabugto iya na ginawa.
47 Pagkita ta upisyal ta sundalo ta natabo ya, gadayaw kanen an ta Dyos, “Matuod gid man! Matareng ittaw na yan!”
48 Tama na mga ittaw gatipon dya aged muag ta pagsintinsya. Pagkita danen ta natabo ya, guli danen an na gapukpok ta iran na mga dag-anan tenged ta sikad gid na kasebe. 49 Tama na mga arey Jesus daw mga bai na kakuyog ki kanen alin ta Galilea, danen an naan gatindeg ta madyo na gatan-aw ta mga natabo.
Paglebbeng Ki Jesus
(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Juan 19:38-42)
50 May mama na ngaran din Jose na miad daw matareng na ittaw. Mimbro kanen an ta Sanedrin na kadatasan na kunsiyo ta mga Judio, 51 piro dili kanen kumpurmi ta disisyon daw pabuat ta Sanedrin kuntra ki Jesus. Naan kanen gistar ta banwa Arimatea na sakep ta Judea daw gapaabot kanen ta timpo na mag-umpisa pagdumala ta Dyos.
52 Giling Jose i ki Gubirnador Pilato daw galisinsya na kanen mamang ta lawa Jesus. 53 Patugutan kanen i daw pakamang din naan ta krus lawa ya Jesus daw paputos paagi ta pagblebed ta maalen na tila na lino.§ Pabetang din lawa ya Jesus naan ta lebbengan na bato na palungagan na paryo ta kwiba. Lebbengan na ya ula pa may nalebbeng dya. 54 Nalebbeng Jesus dya naan ta adlaw ta pagpriparar daw ta uras na dali nang en mag-umpisa Adlaw Ta Pagpuay.*
55 Mga bai na kakuyog ki Jesus na galin kanen ta Galilea gasunod ki Jose miling naan ta lebbengan. Nakita danen lebbengan an daw nakita man danen daw ino na pag-uyos ta lawa Jesus. 56 Guli danen an daw mag-imes ta ammot na mga pamanyos para ta lawa Jesus. Na gaumpisa en Adlaw Ta Pagpuay, ula en danen an gaubra aged magtuman ta mga sugo naan ta Mga Sinulat Moises parti ta Adlaw Ta Pagpuay.
* 23:11 Tenged Jesus paakusaran na gaako na kanen an ari ta mga Judio, pabayuan kanen an ta maalen na bayo para daw lagen kanen an paryo ari. 23:17 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Lucas anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo disi-syiti. 23:21 Ta timpo Jesus, daw may kriminal na dili Romanen na pasintinsyaan ta kamatayen, isya na paagi ta pagsilot na pagamit ta gubirno ta Roma palansang kriminal an naan ta krus. Katamaan ta mga ittaw na pasilutan ta kamatayen paagi ta paglansang naan ta krus sikad malain na kriminal daw mga ribildi. § 23:30 Oseas 10:8 * 23:33 Lugar na naan dya palansang Jesus naan ta krus paumaw na Bungyod Balbagol tak daw lagen, kurti an ta bungyod paryo ta balbagol ta ittaw. 23:34 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Lucas anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula ambal “Amay, patawaren no danen an tak ula danen naintindii daw ino pabuat an danen ki yaken.” naan ta birsikulo trintay-kwattro. 23:45 Kurtina ya naan ta Balay Ta Dyos na nagisi, yon elet ta tengnga ta primiro na selled ta Balay Ta Dyos daw pinakaselled. Kurtina ya mga disi-utso mitros kadatasen, nuibi mitros kalaparen, daw isya pulgada kadakmelen. § 23:53 Ta timpo Jesus, kaugalian ta mga Judio na lawa an ta patay paputos paagi ta pagblebed ta tila bag-o lebbeng. May pasaysay parti ta lino na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 16:19. * 23:54 Ambal na ta uras na dali nang en mag-umpisa Adlaw Ta Pagpuay beet ambalen ta uras na dali nang en magsalep adlaw tak ta pagbilang ta mga Judio ta mga adlaw, gaumpisa daw gatapos mga adlaw an naan ta pagsalep ta adlaw na dili paryo ta ate na pagbilang anduni na gaumpisa daw gatapos mga adlaw an naan ta tenga kilem. Na napatay Jesus, gadali danen an ta pag-asikaso ta lawa din aged ilebbeng bag-o magsalep adlaw an tak ta pagpati ta mga Judio isya na ubra na kuntra ta mga sugo parti ta Adlaw Ta Pagpuay pag-asikaso an ta patay. 23:56 Isya man na kaugalian ta mga Judio ta iran na pag-asikaso ta patay, pabanyusan ta ammot na mga pamanyos. Alin ta uras ta pagkamang Jose ta lawa Jesus asta ta pagsalep adlaw, kulangen uras ya aged imesen ta mga bai mga pamanyos daw mabanyusan man lawa din. Paimes nang danen mga pamanyos daw gatagad danen an asta na maglambay Adlaw Ta Pagpuay bag-o gabalik naan ta lebbengan para banyusan lawa Jesus ta iran na mga paimes na pamanyos.