24
Pagbannaw Ki Jesus
(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Juan 20:1-10)
Ta una na adlaw ta duminggo* na sellem pa gid, mga bai an na gaimes ta ammot na mga pamanyos para ta lawa Jesus giling isab naan ta lebbengan din na padala danen iran na naimes. Pag-abot danen naan ta lebbengan, nakita danen na lebbengan ya bukas en tak bato na sara naligid en. Gaselled danen naan ta lebbengan, piro ula danen nakita lawa Ginuo Jesus. Gakullaw danen an daw ino natabo. Na gakullaw pa danen, nali nang may darwa na mama na iran na bayo sikad silaw na gatindeg naan tengnged ki danen. Mga bai an sikad gid nadlek daw galuod padapa. Darwa na mama gambal ta mga bai, “Man-o tak bui an papangita nyo ta lugar i ta mga patay? Ula di en kanen ya! Pabannaw en ta Dyos! Demdemen nyo ambal din ki kyo na naan pa kanen ta Galilea. Ambal din na naan ta plano ta Dyos na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan intriga naan ta malain na mga ittaw daw ilansang naan ta krus daw naan ta pangallo na adlaw alin ta iya na kamatayen, kanen an mabannaw.” Pagmati ta mga bai ta ambal ta darwa na mama, nademdeman danen naambal ya Jesus ki danen.
Guli danen an alin ta lebbengan Jesus daw pasugid danen mga natabo ya ki danen naan ta unsi na apustulis daw naan ta duma man na mga tinudluan Jesus. 10 Maria Magdalena, Juana, Maria na inay Santiago daw iran na mga duma, danen mga bai ya na gasugid naan ta mga apustulis. 11 Pasugid ya ta mga bai ula papatii ta mga apustulis tak salig danen na kabuangan nang sugid ya. 12 Piro, Pedro i galin dayon daw gadlagan na miling naan ta lebbengan Jesus. Pag-abot din dya, galeeb kanen i daw sil-ingen selled an. Nakita din mga tila nang en na lino na pamputos. Pagkita din, guli kanen i na gakullaw daw ino natabo ya.
Pagpakita Jesus Naan Ta Darwa Din Na Tinudluan Na Giling Ta Emmaus
(Marcos 16:12-13)
13 Yon man na adlaw na mga bai ya giling naan ta lebbengan Jesus, may darwa na tinudluan din na giling naan ta banwa na paumaw Emmaus. Kaadyuon an ta Emmaus alin ta Jerusalem daw panawen mga tallo uras.§ 14 Ta iran na pagpanaw, gaisturyaay danen an parti ta mga bag-o nang na natabo ki Jesus.
15 Na gaisturyaay danen an, Jesus i gaprani daw gapanaw na dengngan ki danen. 16 Piro, ula danen nakala kanen i tak paryo paliperan iran an na mata. 17 Gainsa kanen ki danen, “Ino paisturya nyo an mintras gapanaw kaw?” Pagmati danen ta insa din, gateneng anay danen an ta iran na pagpanaw. Makita naan ta iran na sura na danen gangasebe gid. 18 Isya ki danen na ngaran din Cleofas gambal ki Jesus, “Ta tanan na bisita na naan ta Jerusalem, kaon nang ula nalam parti ta bag-o nang na mga natabo!” 19 Insa Jesus, “Ngaran sa mga natabo ya?” Sabat danen, “Mga natabo ki Jesus na taga-Nazaret. Kanen ya prupita na may sarang ta pagtudlo daw pagbuat ta mga katingalaan. Nadayaran gid Dyos ki kanen daw pataod gid kanen ta mga ittaw. 20 Piro, ame na mga manugdumala na mga pari daw mga gapanguna ta banwa, paintriga danen kanen ya naan ta gubirnador aged masintinsyaan ta kamatayen. Papalansang danen kanen naan ta krus. 21 Kami na mga tinudluan din gasalig gid na kanen maglibri ki kiten na mga linai Israel alin ta ate na mga kuntra. Anduni pangallo na adlaw en alin ta iya na kamatayen. 22 Duma nay na mga bai may nasugid ki kami daw gatingala kay gid. Ambal danen na gina sellem giling danen naan ta lebbengan Jesus, 23 piro ula danen nakita lawa din ya. Gabalik danen an daw gasugid ki kami na may nakita danen na panan-awan na mga angil gambal ki danen na Jesus ya bui. 24 Pagmati nay ta iran na sugid, pila na mga duma nay giling naan ta lebbengan daw mga nakita danen dya paryo gid ta sugid ya ta mga bai. Ula man danen nakita Jesus ya!”
25 Ambal Jesus ki danen, “Aree! Ula kaw pa kaintindi? Man-o tak bellay para ki kyo na magpati ta tanan na ambal ta mga prupita? 26 Simpri maagian anay ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari tanan ya na mga malain na buat ki kanen paryo ta pasambit nyo bag-o din mabaton pinakadatas na uturidad daw pagdayaw na iya ta Dyos tak iling tan naan ta plano ta Dyos.” 27 Pasaysay man Jesus ki danen tanan an na naan ta sinulat na pulong ta Dyos na parti ki kanen, umpisa ta Mga Sinulat Moises asta ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita.
28 Na dani en danen an ta banwa na ilingan danen, paryo na magdiritso pa Jesus i ta iya na pagpanaw. 29 Piro, paawiran kanen an ta darwa an na ambal danen, “Unti ka nang anay magdayon duma ki kami tak mapon en daw dali nang en magdelem.” Tenged ta iran na ambal, gakuyog Jesus i ki danen aged naan dya magdayon.
30 Na naan en ta balay, gakaan Jesus i duma ki danen Cleofas. Gakamang kanen i ta tinapay daw gapasalamat. Pabiak-biak din tinapay ya daw paatag ki danen. 31 Nali nang, paryo ula en liped iran na mata. Nakala en danen kanen i! Dayon kanen i narwad ta iran na panan-aw. 32 Gaisturyaay danen an, “Na gapanaw ki pa gina, nyan pla na nadayaran ki gid ta iya na pag-isturya ki kiten na pasaysay din mga ambal ya naan ta sinulat na pulong ta Dyos!”
33 Gadali-dali panaw danen Cleofas alin Emmaus na malik naan ta Jerusalem. Pag-abot dya, nakita danen unsi na apustulis* daw mga duma man danen na gatipon en. 34 Mga gatipon dya gaisturyaay, “Matuod gid! Ginuo ya nabannaw! Gapakita kanen ya ki Simon!” 35 Pag-ambal ta mga gatipon dya, danen Cleofas gasugid daw ino natabo ya ki danen mintras gapanaw danen na miling Emmaus daw nakala danen Jesus ya paagi ta pagbiak-biak din ta tinapay.
Pagpakita Jesus Naan Ta Duma Pa Na Mga Tinudluan Din
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Juan 20:19-23; Mga Binuatan 1:6-8)
36 Na danen Cleofas gaisturya pa ta duma na mga tinudluan Jesus, gulpi nang gapakita Jesus i na gatindeg duma ki danen. Ambal din ki danen, “Kabay pa na mabaton nyo katawwayan na alin ta Dyos!” 37 Nakulbaan danen daw adlek gid tak salig danen na kalag nakita danen. 38 Ambal din pa ki danen, “Man-o tak kulbaan kaw? Man-o tak ula kaw gapati na yaken ni? 39 Lagen nyo ake i na mga lima daw mga batiis! Yaken gid ni! Ibitan a nyo daw tan-awen tak kalag an a ula sapo daw bekkeg, piro yaken i a may sapo daw bekkeg paryo ta nakita nyo.” 40 Pag-ambal din, papakita din mga agi ta lansang naan ta iya na mga lima daw batiis. 41 Piro, ula pa gid danen gapati na Jesus gid nakita an danen tenged bakod iran na kalipay daw gatingala gid danen an. Tenged ula pa danen gapati, gainsa kanen i ki danen, “May pagkaan kaw di?” 42 Paatagan danen kanen i ta sinugba na sidda. 43 Pakamang din sidda ya daw gakaan kanen an na danen an gatan-aw.
44 Gambal kanen i ki danen, “Na gadumaay ki pa kan-o, gambal a daan ki kyo na naan ta plano ta Dyos na matuman tanan na nasulat parti ki yaken na naan ta Mga Sinulat Moises, Mga Sinulat Ta Mga Prupita daw Mga Salmo.” 45 Pasaysay din sinulat na pulong ta Dyos ki danen aged maintindian danen ta usto. 46 Gambal kanen i, “Iling ti nasulat: Pinili Ta Dyos Na Mag-ari maagian din segeng na mga kabellay. Mapatay kanen, piro ta pangallo na adlaw mabannaw. 47 Nasulat man na paagi ta iya na uturidad mga ittaw naan ta Jerusalem asta ta bilog na kalibutan sugiran na daw magnelsel danen an daw dilian iran an na mga sala, patawaren danen an ta Dyos. 48 Kyo na mga tinudluan ko, magpamatuod kaw parti ki yaken tak nakita nyo tanan na mga buat ko daw natabo ki yaken. 49 Ipadala ko ki kyo papangako ya ta ake na Amay. Gani, magtagad kaw anay unti Jerusalem i asta na mabaton nyo gaem na alin ta Dyos na papangako din.”
Pagbalik Jesus Naan Ta Langit
(Marcos 16:19-20; Mga Binuatan 1:9-11)
50 Na timpo na Jesus i malik en naan ta langit, padala din iya an na mga tinudluan na mwa danen an alin ta Jerusalem. Na dani nang en danen an naan ta baryo na Betania, padatas din iya an na mga lima na mangamuyo daw pabindisyunan danen an. 51 Na gapangamuyo pa kanen i, galin kanen ki danen daw padala naan ta langit. 52 Padayaw kanen i ta mga tinudluan din. Gabalik danen an naan ta Jerusalem na bakod gid iran na kalipay! 53 Adlaw-adlaw naan danen an ta Timplo na gadayaw ta Dyos.
* 24:1 Ta pagbilang ta mga Judio ta mga adlaw na seled ta isya na duminggo, pangpitto na adlaw Adlaw Ta Pagpuay na yon man anduni paumaw ta na Sabado. Adlaw an na sunod ta Adlaw Ta Pagpuay paumaw danen na una na adlaw ta duminggo na yon man anduni paumaw ta na Duminggo. 24:9 Unsi nang en mga apustulis tak Judas ya gapakamatay. Naan ta Mateo 27:5 daw Mga Binuatan 1:18 pwidi nyo mabasa parti ta pagpakamatay din. 24:12 Ta timpo Jesus, kaugalian ta mga Judio na lawa an ta patay paputos paagi ta pagblebed ta tila bag-o lebbeng. May pasaysay parti ta lino na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 16:19. § 24:13 Mga tallo uras na panaw paryo man ta kaadyuon na mga unsi kilumitro. * 24:33 May pasaysay parti ta unsi na apustulis na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 24:9.