9
Pagsugo Jesus Ta Dusi Na Apustulis
(Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13)
Paumaw Jesus dusi na apustulis na magtipon naan ki kanen daw patagan din danen an ta gaem daw uturidad aged magpagwa ta tanan na klasi ta mga malain na ispiritu na naan ta mga ittaw daw magpaayad man ta mga ittaw na may masakit. Pasugo din danen an na magtudlo parti ta pagdumala ta Dyos daw magpaayad man ta mga ittaw na may masakit. Paambalan din danen an, “Dili kaw magdala ta maskin ino para ta inyo na pagpanaw, maski tungkod, binagteng, pagkaan, kwarta daw mga mlaan. Maski kino na magbaton ki kyo naan ta iran na balay, naan kaw nang dya magdayon asta ta inyo na pag-alin ta iran na lugar. Piro, daw dili kaw batunon ta mga ittaw naan ta isya na banwa, malin kaw dya. Ta inyo na pag-alin, ipakita nyo na papadpad nyo yab-ok an ta inyo na mga batiis na alin ta iran na banwa bilang pamatuod kuntra ki danen tak ula danen pabatuna upurtunidad na mapamatian danen miad na balita.”
Pagtapos ta ambal Jesus, gapanaw mga apustulis ya na miling naan ta lain-lain na mga baryo. Naan ta tanan na baryo na pailingan danen, gasugid danen an ta miad na balita parti ta pagdumala ta Dyos daw gapaayad man ta mga ittaw na may masakit.
Isip Herodes Parti Ki Jesus
(Mateo 14:1-12; Marcos 6:14-29)
Herodes na manugdumala ta Galilea, na namatian din parti ta tanan na pabuat Jesus daw mga apustulis, galibeg gid ulo din tak may mga ittaw na gambal na Jesus kon i Juan na manugbautismo na nabannaw. Duma na mga ittaw, salig danen na Jesus i Elias tak gambal danen na gapakita kon Elias na prupita anay pa sa. Duma pa gid an a, salig danen na Jesus i isya ta mga prupita anay pa sa na nabannaw na lain man kaysa ki Elias. Ambal Herodes, “Jesus an dili Juan tak Juan ya pauturan ta lieg tenged ta sugo ko. Kino gid taan kanen an? Tama na sugid na makatingala parti ki kanen na namatian ko.” Tenged iling tan naan ta isip Herodes, gatingwa gid kanen na makita din Jesus an.
Pagpakaan Jesus Ta Subla Limma Libo Na Ittaw
(Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Juan 6:1-14)
10 Dusi ya na apustulis gabalik ki Jesus daw pasugid ki kanen tanan ya na nabuat danen naan ta mga lugar na iran na nailingan. Pagsugid danen, pakuyog Jesus danen an na miling naan ta banwa na Betsaida. Ula din pakuyuga duma na mga ittaw. 11 Na nlaman ta mga ittaw na gapanaw danen Jesus, galutos danen an. Nalipay Jesus i ta pagbaton ki danen daw patudluan din parti ta pagdumala ta Dyos. Paayad din daw kino ki danen may masakit.
12 Na mapon gid en, gaprani ki Jesus dusi na apustulis daw mambal, “Miad taan daw pailingen no mga ittaw an naan ta dani na mga banwa daw baryo aged mangita danen ta mga balay na dayunan daw pagkaan tak naan ki di ta lugar i na ula kabalayan.”
13 Piro, gambal Jesus i, “Kyo mag-atag ki danen ta iran na makaan.”
Sabat danen, “May anen ki nang di limma buok na tinapay* daw darwa na sidda. Kinanglan na manaw kay pa daw malit ta pagkaan na kaigo ki danen tanan.” 14 Iling tan ambal danen tak tama ittaw. Katamaen ta mga mama nang pa mga limma libo en.
Gambal Jesus i naan ta mga apustulis, “Mga ittaw an grupuon nyo ta singkwinta daw papungkuon.” 15 Patuman ta mga apustulis sugo ya Jesus na papungkuon tanan. 16 Pakamang Jesus limma an na tinapay daw darwa na sidda. Gaangad kanen ta langit daw gapasalamat ta Dyos. Dayon, pabiak-biak din tinapay ya daw patenga-tenga sidda daw paatag naan ta mga apustulis aged itagtag naan ta mga ittaw. 17 Kakaan danen tanan daw nabusog. Patipon ta mga apustulis sama ya daw napanno danen dusi na baskit na darko.
Sabat Pedro Daw Kino Jesus
(Mateo 16:13-20; Marcos 8:27-30)
18 Jesus i gapangamuyo na kanen nang. Iya an na mga tinudluan naan man dya ta dili gid madyo ki kanen. Pagtapos din pangamuyo, gainsa kanen i ki danen, “Kino a kon ambal ta mga ittaw?”
19 Sabat danen, “May mga ittaw na gambal na kaon kon yan Juan na manugbautismo. Duma ya a gambal na kaon kon Elias. Duma pa ya gambal na kaon kon isya ta duma pa na mga prupita na nabannaw en.”
20 Insa din pa, “Kyo a, ino maambal nyo daw kino yaken i?”
Sabat Pedro, “Kaon yan Cristo, Pinili Ta Dyos Na Mag-ari!”
21 Pagsabat Pedro, paambalan gid Jesus danen an na dili mugid ta bisan kino na kanen i Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.
Pagsugid Jesus Parti Ta Iya Na Kamatayen
(Mateo 16:21-28; Marcos 8:31–9:1)
22 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Naan ta plano ta Dyos na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, maagian din tama na malain na buat ta mga gakuntra ki kanen. Mga gadumala ta mga Judio, mga manugdumala na mga pari daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises magsikway ki kanen. Patayen kanen i, piro bannawen ta Dyos naan ta pangallo na adlaw.”
23 Ambal Jesus ta mga ittaw na naan dya, “Daw kino miag na kanen isya man na tinudluan ko, dapat dili iya en na liag masunod daw dapat man na adlaw-adlaw isipen din na paryo kanen an ta isya na ittaw na gapas-an ta iya na krus tenged iling tan buaten ta ittaw na magsunod ki yaken. 24 Kinanglan na buaten iling an tan tak daw kino gapalabi ta iya na kabui, mapatay man gyapon. Piro, bisan kino na mag-alad ta iya na kabui tenged ki yaken, maangken din kabui na ula katapusan. 25 Daw may ittaw na maangken din tanan na manggad naan ta kalibutan i piro dili din malikawan silot na ula katapusan naan ta impirno, ula man gyapon pulos tanan na naangken din. 26 Bisan kino magsikway ki yaken daw ta ake na tudlo, Yaken i Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan magsikway man ki kanen. Sikwayen ko kanen an naan ta adlaw ta pag-umpisa ta ake na pagdumala na malik a daw makita sikad silaw na pawa na naan ki yaken na paryo man ta pawa na naan ta ake na Amay daw ta mga angil din. 27 Sigurado gid na iling tan naan ta ake na pagbalik daw sugiran ta kyo na may anen di ki kyo na bag-o danen mapatay, makita pa danen na mag-umpisa Dyos an ta iya na pagdumala na papaabot nyo.”
Gaisab Sura Jesus
(Mateo 17:1-8; Marcos 9:2-8)
28 Paglambay ta mga wallo na adlaw alin ta pag-ambal Jesus parti ta mga ittaw na liag na danen isya man ta iya na mga tinudluan, pakuyog din danen an Pedro, Juan daw Santiago na magtukad naan ta isya na bukid aged mangamuyo. 29 Na gapangamuyo kanen i, gaisab lagen sura din an daw iya na bayo sikad gid puti na sikad silaw. 30 Nali nang may darwa na mama na gapakita daw gasugranen ki kanen. Danen Moises daw Elias. 31 Iran an na sura sikad silaw. Gaisturya danen an ki Jesus parti ta iya na pagtuman ta pagbeet ta Dyos na kanen an mapatay naan ta Jerusalem. 32 Meek gid tunuga an Pedro daw iya na mga duma. Pagbugtaw danen, nasilawan danen an ta kapawa na alin ki Jesus daw nakita man danen darwa an na mama na gatindeg duma ki kanen. 33 Na malin nang pa ki Jesus darwa ya na mama, gambal Pedro i ki Jesus, “Ginuo, miad gid man na naan ki di. Magbuat kay ta tallo na pasilungan. Isya para ki kaon, isya para ki Moises daw isya man para ki Elias.” Iling tan ambal Pedro tak ula din naintindii daw ino gid paambal din an.
34 Na gambal pa Pedro i, nali nang may panganod na galekkep ki danen tanan. Nadlek gid ta miad tallo an na tinudluan Jesus na galekkep panganod ya ki danen. 35 May namatian na gambal na naan ta panganod, “Yi ake na bata. Ake Na Pinili. Mamati kaw ki kanen!” 36 Pagtapos ta ambal na alin ta panganod, nakita danen Pedro na Jesus nang en bilin. Ula gid anay pasugid danen Pedro ta bisan kino parti ta nakita danen naan ta bukid. Danen nang nalam.
Bata Na Naseddepan Ta Malain Na Ispiritu
(Mateo 17:14-18; Marcos 9:14-27)
37 Sunod na adlaw, Jesus i daw tallo din na tinudluan gategbeng alin ta bukid daw sikad tama na mga ittaw gasugat ki danen. 38 Naan ta mga ittaw na gasugat ki danen may mama na gaumaw ki Jesus. Ambal din na bakod iya na kagi, “Mistro! Tabangan a no! Lagen no anay bata ko i na mama. Bugtong ko nang pa man ni na bata. 39 Pirmi nang kanen i pagaeman ta malain na ispiritu daw nali nang kanen i gasinggit. Gapegpeleg kanen i daw gabula iya na baba tenged ta malain na ispiritu. Pasakit gid kanen i ta usto daw ula gid padilii ta malain na ispiritu. 40 Gapakiluoy a ta imo na mga tinudluan na pagwaen danen malain an na ispiritu, piro dili danen masarangan.” 41 Ambal Jesus, “E-hey! Kyo na mga ittaw ta yi na timpo, ula kaw gasalig ta Dyos! Malain kaw daw sutil! Asta kan-o a pa na magduma ki kyo daw magsakripisyo bag-o kaw magsalig ta Dyos?” Gambal kanen ta mama ya, “Dleen no di bata no an.”
42 Na gaprani bata an, palampes kanen an ta malain na ispiritu daw gapegpeleg. Paay Jesus malain ya na ispiritu daw paayad din bata an. Na nayad en bata an, pabalik Jesus kanen an naan ta iya na amay. 43 Tanan na ittaw dya gatingala gid tenged ta bakod na gaem ta Dyos na papakita Jesus paagi ta pagpaayad din ta bata ya.
Pag-ambal Isab Jesus Parti Ta Iya Na Kamatayen
(Mateo 17:22-23; Marcos 9:30-32)
Na gakullaw pa mga ittaw tenged ta tanan na katingalaan na nabuat Jesus, 44 gambal kanen i naan ta iya na mga tinudluan, “Tandaan nyo gid ambal ko i. Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan dali nang en intriga naan ta mga gakuntra ki kanen.” 45 Ula danen naintindii daw ino beet din ambalen tak ula pa papaintindi ta Dyos ki danen. Gangawa danen an na mag-insa ki Jesus daw ino beet din ambalen.
Pinakadatas Na Katengdanan
(Mateo 18:1-5; Marcos 9:33-40)
46 Mga tinudluan Jesus galalisay daw kino ki danen may pinakadatas na katengdanan. 47 Tenged nlaman Jesus isip danen, gakamang kanen ta sise na bata na naan dya daw papatindeg naan dapit ta iya na kilid. 48 Gambal Jesus i ki danen, “Daw kino ki kyo na tenged ki yaken magbaton ta bisan isya na paryo ta yi na bata, paryas man na yaken pabaton nyo. Daw kino ki kyo magbaton ki yaken, pabaton nyo man gapadala an ki yaken. Daw kino na pinakakebes ki kyo, kanen an may pinakadatas na katengdanan.”
49 Ambal Juan ki Jesus, “Ginuo, may nakita kay na ittaw na gasambit man ta ngaran no ta iya na pagpagwa ta mga malain na ispiritu. Paay nay tak dili ta kanen ya duma.”
50 Ambal Jesus, “Dili nyo ayen kanen ya tak bisan kino na ula gakuntra ki kyo, gatabang ki kyo.”
Mga Ittaw Na Ula Gabaton Ki Jesus
51 Na dali nang en mabot adlaw na dleen Jesus i naan ta langit, disidido en kanen i na miling naan ta Jerusalem. 52 Ta iya na pagpanaw, may mga ittaw na pasugo din na muna ki kanen naan ta isya na banwa ta Samaria aged mangita ta balay na dayunan din. 53 Piro, mga ittaw dya dili miag na magbaton ki kanen tak nlaman danen na kanen i isya na Judio na miling naan ta Jerusalem.
54 Mga tinudluan Jesus na danen Santiago daw Juan, nlaman danen na mga ittaw na naan dya dili miag na magbaton ki kanen. Gani, gainsa danen an ki kanen, “Ino, Ginuo, liag no na mangabay kay ta Dyos na pauranan din ta apoy alin ta langit mga ittaw an naan dya aged masunog?”
55 Patubang Jesus danen an Santiago daw pasaway din. 56 Pagtapos din ta saway, kanen daw iya na mga tinudluan giling naan ta duma na banwa.
Laygay Jesus Ta Mga Ittaw Na Liag Muyog Ki Kanen
(Mateo 8:19-22)
57 Na gapanaw Jesus daw iya na mga tinudluan, may ittaw na gambal ki kanen, “Muyog a gid ki kaon bisan indi ka pa punta tak liag ko na isya a man ta imo na mga tinudluan!”
58 Ambal Jesus, “Miad pa isipen no anay mga ayep an na naan ta kakauyan.§ Danen an may istaran na lungag daw mga yupan man a may salag na ulian, piro Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, bisan indi nang gatinir tak ula ulian na balay na iya gid.”
59 May ittaw man na paambalan Jesus, “Muyog ka ki yaken aged isya ka man ta ake na mga tinudluan!” Ambal ta ittaw ya, “Ginuo, bag-o a nang en muyog. Muli a pa aged daw mapatay amay ko ya naan a dya para maasikaso ko paglebbeng ki kanen.” 60 Sabat Jesus, “Duma nang en na mga ittaw na ula paumawa na muyog ki yaken pwidi na danen mag-asikaso ta paglebbeng ta imo ya na amay. Piro kaon imo a, isugid no ta tama na mga ittaw balita an parti ta pagdumala ta Dyos.”
61 May isya pa na ittaw na gambal ki Jesus, “Ginuo, muyog a ki kaon tak liag ko na isya a man ta imo na mga tinudluan. Piro, pwidi a magpalam anay ta mga duma ko naan ta ame na balay?”*
62 Ambal Jesus ki kanen, “Isipen no anay parti ta ittaw na garado, piro pirmi kanen an gablikid. Dili igo iya an na ubra. Iling man tan ittaw na gakuyog ki yaken, piro isip din an naan pa pirmi ta dati na kaimtangan na padilian din. Ula pulos na sakep kanen an ta pagdumala ta Dyos.”
* 9:13 Tinapay na pasambit naan ta birsikulo trisi, kurti din an bilog daw tallo buok igo ta isya na ittaw. 9:23 Ta timpo Jesus, ittaw na pasintinsyaan ta kamatayen paagi ta paglansang naan ta krus, papas-an ki kanen krus an daw dleen din ta lugar na naan dya kanen an ilansang. Maski bui pa kanen na gapas-an ta krus, paryo en kanen an patay. Gani, gapas-an ta iya na krus beet ambalen na taga-sunod Jesus dapat bilangen din iya na kaugalingen patay en na yon man dili en iya na liag matuman. Iya en Jesus na liag dapat sunuron. 9:52 Pwidi nyo mabasa parti ta Samaria daw mga Samaritano naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. § 9:58 Ayep na pasambit naan ta birsikulo singkwintay-utso, daw naan ta Inglis paumaw na ‘fox’. ‘Fox’ an isya na klasi ta ayep na sura an paryo ta ayam daw naan gistar ta kakauyan daw kabatuan. * 9:61 Ta timpo Jesus, daw may magbyai na lugay malik, kaugalian ta mga Judio na mag-imes ta tama tak magkumbira paryo ta dispidida ta pila na mga adlaw. Ittaw an na magbyai, mag-iling kanen ta tama na mga ittaw aged magpalam.