10
Laygay Jesus Ta Sitintay-dos Na Mga Tinudluan Din
Paglambay ta pila na mga adlaw pagtapos laygay Jesus ta mga ittaw na liag na muyog ki kanen, gapili kanen ta sitintay-dos* alin ta iya na mga tinudluan aged pailingen din na tag-darwa na muna ki kanen naan ta kada banwa daw lugar na ilingan din. Gaisturya kanen ta isya na paanggid naan ta iya na mga tinudluan, “Paryo may sikad lapad na anien, piro pila nang na mga ittaw gaani. Gani, naan kaw mangabay ta ittaw na gapaani na magpadala kanen an ta dugang pa na mga mag-ani. Manaw kaw en! Piro, tandaan nyo! Daw naan kaw en ta mga ittaw na ilingan nyo, kyo yan paryo ta daram na mga karniro na bata pa naan ta tengnga ta pintas na mga ayep. Ta pagpanaw nyo, dili kaw magdala ta puyo, binagteng daw sandal na pangsili. Dili nyo awatan pagpanaw nyo ta pag-isturya ta mga ittaw na masugat nyo naan ta dalan. Bisan iya tan na balay na maselleran nyo, unaen nyo pag-ambal iling an ti, ‘Kabay pa na mabaton nyo katawwayan na alin ta Dyos.’ Daw ittaw na gistar dya magbaton ta inyo an na bindisyon, maangken din katawwayan alin ta Dyos. Piro, daw ittaw na gistar dya dili magbaton ta inyo an na bindisyon, bawien nyo nang en. Daw kino magbaton ki kyo, naan kaw magtinir ta iran na balay asta malin kaw ta iran na banwa. Dili kaw magayya na maan daw minem ta bisan ino na mga papatad danen tak mga manug-ubra an dapat masuulan. Dili kaw magsalyo-salyo ta dayunan. Daw ino na banwa na ilingan nyo na mga ittaw dya magbaton ki kyo, kan-enen nyo daw ino man mga ipatad danen. Paayaren nyo man mga gamasakit an naan ta iran na banwa. Sugiran nyo mga ittaw an na naan dya ta iling ti, ‘Anduni gabot en upurtunidad na makapasakep kaw naan ta papaabot nyo na pagdumala ta Dyos.’ 10 Piro, daw ino na banwa na ilingan nyo na mga ittaw dya dili magbaton ki kyo, bag-o kaw malin dya magteneng kaw naan ta mayor na mga dalan daw indi tama na mga ittaw daw mag-ambal, 11 ‘Yab-ok ta banwa nyo na gadekket ta ame na mga batiis padparen nay bilang pamatuod kuntra ki kyo. Tandaan nyo! Anduni gabot en upurtunidad na makapasakep kaw naan ta papaabot nyo na pagdumala ta Dyos, piro ula nyo pabatuna.’ ”§ 12 Ambal pa Jesus, “Sugiran ta kyo na daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, mas gaan pa silot na maageman ta sikad malain na mga ittaw na gaistar naan ta Sodoma * anay pa sa kaysa ta silot ta mga ittaw na dili magbaton ki kyo.”
Pag-ukom Ta Dyos Naan Ta Mga Ula Ganelsel
(Mateo 11:20-24)
13 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “May segeng na silot na maageman ta mga taga-Corazin daw taga-Betsaida! Tama na katingalaan na nabuat ko naan ta iran na mga banwa, piro ula danen an ganelsel daw ula man danen padilii iran an na mga sala. Daw naan ta Tiro daw Sidon pabuat ko mga katingalaan na paryo ta nabuat ko naan ta Corazin daw Betsaida, sigurado na mga taga-Tiro daw taga-Sidon magsuot gid dayon ta bayo na sanot-sanuton daw magbetang ta abo naan ta iran na ulo aged ipakita na ganelsel danen an daw padilian man danen iran an na mga sala. 14 Daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos an naan ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, mas gaan silot ta mga taga-Sidon daw taga-Tiro kaysa ta silot ta mga taga-Corazin daw taga-Betsaida. 15 Mga ittaw man na taga-Capernaum! Salig gid danen na dayawen danen an ta Dyos. Piro, dili din danen an dayawen. Iulog din danen an naan ta Hades na lugar ta mga patay daw naan dya danen an silutan!”
16 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Daw kino mamati ki kyo daw magtuman ta ambal nyo, paryas man na yaken patuman din. Daw kino na magsikway ki kyo, paryas man na yaken na gasugo ki kyo pasikway din. Daw kino na magsikway ki yaken, paryas man na pasikway din gapadala an ki yaken.”
Pagbalik Ta Sitintay-dos Na Mga Tinudluan Jesus
17 Gabalik na may kalipay sitintay-dos ya na mga tinudluan Jesus. Gasugid danen ki kanen, “Ginuo, ta ame na pagsambit ta imo na ngaran, maski mga malain na ispiritu gatuman ki kami na maggwa alin ta mga ittaw.”
18 Gambal Jesus i ki danen, “Nlaman ko tak nakita ko pagpirdi ta Dyos ki Satanas na paryo ta latti na gulpi tupa alin ta langit. 19 Paatagan ta kyo ta gaem aged maski mautaran nyo bekkessan daw sitsipit, ula may malain na matabo ki kyo. Paatagan ta kyo man ta uturidad aged mapirdi nyo Kuntra na Satanas maskin ino buaten din paagi ta biskeg din na gaem. Ula may magbuat ta malain ki kyo. 20 Dili kaw magkalipay tenged nang gatuman ki kyo mga malain an na ispiritu. Magkalipay kaw gid tak naan ta langit inyo an na ngaran nasulat en naan ta listaan ta mga sakep ta pagdumala ta Dyos.”
Bakod Na Kalipay Jesus
(Mateo 11:25-27; 13:16-17)
21 Ta yon man na uras na gaisturyaay Jesus daw sitintay-dos na mga tinudluan din, bakod gid na kalipay na atag ta Dyos Ispiritu Santo ki kanen. Kaambal kanen i, “Amay ko, kaon na manugdumala ta tanan na naan ta langit daw kalibutan, bakod pagdayaw ko an ki kaon. Kamatuuran parti ki kaon na ula no papaintindi ta mga ittaw na maalam daw may datas na iniskwilaan, papaintindi no en ta mga ittaw na paryo ta mga bata na ula kaiskwila. Ee, Amay ko, nadayaran ka na iling tan imo na pagbeet.”
22 Pagtapos Jesus ta pangamuyo, gambal kanen an naan ta mga ittaw dya, “Tanan na alam daw gaem ta ake na Amay patugyan din naan ki yaken. Ula duma na kakala ta iya na Bata daw dili, Amay. Ula duma na kakala ta iya na Amay daw dili, Bata daw duma pa man na mga ittaw na papili ta Bata aged naan ki danen ipakala din iya an na Amay.”
23 Gatubang Jesus ta iya na mga tinudluan daw gambal naan nang ki danen, “May bakod na pribiliyo mga ittaw na kakita man ta ake na mga buat na nakita nyo. 24 Sugiran ta kyo na anay pa sa tama na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos daw mga ari man na liag danen makita mga buat na nakita nyo, piro ula bisan isya ki danen kakita. Liag man danen na mamatian mga ambal na namatian nyo, piro ula bisan isya ki danen kamati.”
Alimbawa Na Isturya Parti Ta Miad Na Samaritano
25 May isya na ittaw na may datas alam parti ta Mga Sinulat Moises na gatindeg aged dakep-dakepen Jesus an paagi ta insa. Gainsa kanen an ki Jesus, “Mistro, ino dapat ko na buaten aged maangken kabui na ula katapusan?”
26 Insa Jesus ki kanen, “Ino nasulat naan ta Mga Sinulat Moises? Ino beet ambalen ta mga nabasa no dya?”
27 Sabat din, “Nasulat na ‘Gugmaen no Ginuo an na imo na Dyos na terek gid ta imo na tagipusuon. Ipakita no imo an na gugma paagi ta ugali, mga buat daw isip.’ Nasulat man, ‘Gugmaen no duma na mga ittaw paryo man ta paggugma no ta imo na kaugalingen.’ ”
28 Ambal Jesus ki kanen, “Igo sabat no an. Daw iling tan buaten no, maangken no kabui na ula katapusan.”
29 Piro, dili miag kanen an na magayyaan. Yon tenaan na gainsa pa gid kanen an ki Jesus, “Piro, kino na duma na dapat ko gugmaen?”
30 Sabat Jesus paagi ta alimbawa na isturya, “May mama na Judio na gategbeng alin ta Jerusalem na miling naan ta Jerico. Ta iya na pagpanaw, gulpi nang kanen an paabungan ta mga manakaw. Pakamang danen tanan na dala din asta iya na bayo. Pabugbog danen kanen an daw padilian na tise nang napatay. 31 Luglugay, may gaagi dya na isya na Judio na pari. Pagkita din ta mama ya, galiis nang kanen an. 32 Iling man tan, isya na linai Levi na manugtabang naan ta Timplo gaagi man dya. Pagkita din ta mama ya, galiis man kanen. 33 Luglugay, may isya na Samaritano§ na gabyai daw kaprani ta lugar na naan dya mama ya. Na nakita din mama ya, naluoy gid kanen an. 34 Papranian din mama ya daw pabulong ta lana daw bino mga nina daw begkesan. Papasakay din mama ya naan ta ayep na iya na pasakayan. Padala din naan ta balay na dayunan daw naan din dya paasikaso. 35 Sunod na adlaw, Samaritano ya gaatag ta darwa na sinsilyo na pilak* naan ta tag-iya ta balay na dayunan daw gambal, ‘Asikasuon no kanen an. Daw magkulang kwarta i ta imo na panggastos para ki kanen, ta ake na pagbalik di bayaran ta kaw nang.’ ”
36 Pagtapos ta isturya Jesus, gainsa kanen i, “Ta, ino ta isip no? Kino ta tallo na ya na gaagi dya papakita din na kanen miad na ittaw naan ta mama na paabungan ta mga manakaw?”
37 Sabat ta ittaw an na may datas alam, “Yo ittaw ya na naluoy ki kanen.”
Gambal Jesus ki kanen, “Sigi! Magbuat ka man ta miad na iling tan.”
Jesus i Naan Ta Iran Marta Daw Maria
38 Na gapadayon ta pagbyai danen Jesus, kabot danen i naan ta isya na banwa na may bai na gaistar dya na ngaran din Marta. Pabaton din danen Jesus naan ta iran na balay. 39 Marta i may utod na bai na ngaran din an Maria. Maria an gamungko naan ta batiisan ta Ginuo daw gamati ta mga patudlo din. 40 Piro, Marta i, gagulo gid isip din tak sake ta tama na imesen. Gaprani kanen i ki Jesus daw mambal, “Ginuo, ula nang ki kaon na pabay-an a nang ta utod ko na yaken nang gaimes ta tanan? Ambalan no tuo kanen an na tabangan a din.”
41 Sabat ta Ginuo, “Aree, Marta, gapalibeg ka gid daw sake ta tama na ubra, 42 piro isya nang impurtanti gid na buaten daw yon papili Maria na gamungko kanen an di na mamati ta tudlo ko. Dili ko kanen an pegengan.”
* 10:1 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Lucas anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, imbis na nasulat dya numiro na sitintay-dos, nasulat sitinta. Iling man tan naan ta Lucas 10:17. 10:2 Paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na tama pa na mga ittaw na kinanglan magpasakep ta pagdumala ta Dyos, piro pila nang na mga ittaw gatudlo parti ta iya na pagdumala. Gani, dapat mga tinudluan Jesus mangabay naan ta Dyos na magpadala ta dugang pa na mga magtudlo. 10:3 Mga ayep na pasambit naan ta birsikulo tris, daw naan ta Inglis paumaw na ‘wolf’. ‘Wolf’ an isya na klasi ta ayep na sura an paryo ta ayam daw naan gistar ta kakauyan. § 10:11 Naan ta Marcos 6:11, Lucas 9:5 daw Mga Binuatan 13:51 pwidi nyo mabasa parti ta pagpadpad ta yab-ok naan ta batiis bilang pamatuod kuntra ta mga ittaw na ula danen pabatuna upurtunidad na mapamatian danen miad na balita na yon man upurtunidad na makapasakep naan ta pagdumala ta Dyos. * 10:12 Naan ta Genesis 19:1-29 pwidi nyo mabasa isturya an parti ta sikad malain na mga pabuat ta mga gistar naan ta Sodoma anay pa sa. 10:27 Deuteronomio 6:5 10:27 Levitico 19:18 § 10:33 Mga Samaritano an daw mga Judio ula gasapakay. Pwidi nyo mabasa parti ta Samaria daw mga Samaritano naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. * 10:35 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo trintay-singko, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta isya adlaw na ubra ta isya na ittaw.