12
Insa Parti Ta Adlaw Ta Pagpuay
(Marcos 2:23-28; Lucas 6:1-5)
Paglambay ta pila na mga adlaw, Jesus i daw iya na mga tinudluan gaagi naan ta isya na triguan ta Adlaw Ta Pagpuay. Iya na mga tinudluan nletem daw gaugot danen ta pila na passi ta trigo daw pakaan. Piro, na nakita ta pila na mga Pariseo na mga tinudluan Jesus gaugot daw gakaan, gambal danen ki kanen, “Lagen no ubra ta imo na mga tinudluan. Pabuat danen kuntra ta mga sugo parti ta Adlaw Ta Pagpuay.”*
Sabat Jesus, “Paryo kaw inyo na ula kabasa parti ta pabuat Ari David anay pa sa na nletem gid kanen daw iya na mga duma! Kanen giling naan ta balay ta Dyos daw gakaan ta tinapay na paalad para ta Dyos. Patagan din man iya na mga duma. Piro, maskin mga pari nang patugutan na maan ta tinapay na paalad para ta Dyos, buat ya danen Ari David ula pabilang na kuntra ta mga sugo Moises.
“Paryo kaw inyo na ula kabasa naan ta Mga Sinulat Moises parti ta mga pari na kinanglan mag-ubra naan ta Adlaw Ta Pagpuay. Gasirbi danen ta Dyos naan ta Timplo naan ta Adlaw Ta Pagpuay maskin kuntra ta mga sugo Moises na mubra naan ta Adlaw Ta Pagpuay, piro buat ya danen na mga pari ula pabilang na kuntra ta mga sugo. Sugiran ta kyo na impurtanti gid mga sugo parti ta Timplo, piro may anen di na mas impurtanti kaysa ta Timplo. Daw naintindian nyo inta daw ino beet ambalen ta ambal ta Dyos, ula kaw inta gausgar ta duma na ula gabuat ta sala. Iling ti ambal ta Dyos, ‘Mas gusto ko na may kaluoy kaw ta kada isya kaysa may paalad kaw ki yaken.’ Gani, Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan may uturidad na magbeet daw ino tugot na buaten naan ta Adlaw Ta Pagpuay.”
Mama Na Lima Din An Kimay
(Marcos 3:1-6; Lucas 6:6-11)
Pagtapos Jesus ta isturya naan ta mga Pariseo ya, gapadayon kanen i ta iya na pagpanaw daw gaselled naan ta balay tipunan na naan dya mga Pariseo na ya gasimba. 10 Naan dya may mama na isya din an na lima kimay. Gainsa mga Pariseo ki Jesus, “Ino ta imo na isip, naan ta Mga Sinulat Moises patugot na naan ta Adlaw Ta Pagpuay magpaayad ki ta mga ittaw na may masakit?” Iling tan insa ta mga Pariseo tak papangitaan danen kanen i ta sala aged maakusaran. 11 Sabat din, “Daw isya ki kyo may subuok na karniro na mulog ta lungag naan ta Adlaw Ta Pagpuay, simpri gawaten nyo daw mangen pagwa! 12 Di' ba ittaw an mas impurtanti kaysa ta karniro? Gani, dili kuntra ta Mga Sinulat Moises na magbuat ki ta miad ta ate na mga duma naan ta Adlaw Ta Pagpuay.”
13 Pagsabat Jesus ta mga Pariseo, gambal kanen ta mama ya, “Untayen no imo na lima na kimay.” Dayon, pauntay ta mama iya na lima daw nayad na paryo ta liyo din na lima na ula dipirinsya. 14 Galin mga Pariseo ya daw gasapol danen an daw ino paagi na Jesus an ipapatay danen.
Pinili Ta Dyos Na Magsirbi Ki Kanen
15 Na nlaman Jesus na paplanuan kanen i ta mga Pariseo na patayen, galin kanen ta lugar ta mga Pariseo na ya. Tama na mga ittaw gasunod ki kanen daw tanan ki danen na may masakit paayad din. 16 Paambalan din danen an na dili manugid-sugid parti ki kanen. 17 Tenged iling tan mga pabuat din, natuman sulat ya Isaias na prupita anay pa sa na Dyos gambal:
18 “Yi ake na pinili aged magsirbi ki yaken.
Papalangga ko daw nalipay a gid ki kanen.
Ubayan ko kanen an paagi ta ake na Ispiritu.
May ibalita kanen an para ta tanan na mga ittaw
daw ino paagi na bilangen ko na danen an matareng.
19 Dili kanen magdiskas
daw dili man minggit naan ta mga ittaw.
Dili man kanen an mamatian
na gambal na iya na kagi biskeg naan ta mga dalan.
20 Miad kanen an daw magtabang man ta mga ittaw
na galuya iran an na pagsalig
na paryo kanen an ta ittaw na ula gabali ta tanem na gaapay
daw ula man gapatay ta lampraan na gapaleng-paleng.
Padayunon din iya na buat na iling tan
asta matuman ake na liag
na mga ittaw bilangen ko na matareng.
21 Naan ki kanen paglaem ta tanan.”§
Yon ambal ta Dyos naan ta sinulat Isaias.
Gaem Jesus Ta Pagpagwa Din Ta Mga Malain Na Ispiritu
(Marcos 3:20-30; Lucas 11:14-23; 12:10)
22 May mama na naapa daw nabulag tak naseddepan ta malain na ispiritu. Padala kanen i naan ki Jesus daw paayad Jesus kanen i na kaambal dayon daw kakita. 23 Tanan gatingala daw gambal, “Yi taan en Apo Ari David na papaabot ta.”*
24 Piro, na namatian ta mga Pariseo ambal ya ta mga ittaw, gambal danen an, “Nyan na ittaw gapagwa ta mga malain na ispiritu paagi nang ta gaem na alin ki Satanas na pangulo ta mga malain na ispiritu.” 25 Nlaman Jesus iran an na isip daw gambal kanen ki danen, “Daw mga sinakepan ta isya na kaarian magkuntraay, iran na kaarian dili magpadayon. Daw mga ittaw na naan ta isya na syudad magkuntraay, dili magpadayon iran na syudad. Iling man tan matabo daw mga ittaw na naan ta isya na panimalay magkuntraay. 26 Daw palayasen Satanas iya na mga sinakepan, pakuntra din iya an na kaugalingen. Daw iling tan, dili magpadayon iya an na pagdumala. 27 Ambal nyo na naan alin ki Satanas gaem an ta ake na pagpagwa ta mga malain na ispiritu, piro indi alin gaem ya ta inyo na mga tinudluan ta iran na pagpagwa ta mga malain na ispiritu? Simpri alin ta Dyos! Danen an pamatuod na sala gid inyo an na ambal tak iran na gaem daw ake paryas nang na alin ta Dyos. 28 Tenged papagwa ko mga malain an na ispiritu paagi ta gaem ta Dyos Ispiritu Santo, beet ambalen na gabot en naan ki kyo papaabot nyo na pagdumala ta Dyos.”
29 Ambal pa Jesus, “Daw may ittaw na liag melled daw mamang ta mga pagkabetang naan ta balay ta iseg na ittaw, impusibli na kaselled kanen an daw dili din anay magapos iseg ya na ittaw. Daw nagapos en, sigurado gid na makamang din en mga pagkabetang naan ta balay.”
30 Ambal pa Jesus, “Daw kino na ula gatabang ki yaken ta ake na ubra, kanen gakuntra ki yaken na paryo kanen ta ittaw na imbis na mabang ta pagtipon ta mga karniro, gatabog ki danen na magpadyo. 31 Sugiran ta kyo na bisan ino na mga sala ta mga ittaw daw mga ambal danen na malain kuntra ta Dyos, mapatawad pa. Piro, mga ambal danen na malain kuntra ta Dyos Ispiritu Santo, dili mapatawad. 32 Daw kino mag-ambal ta malain kuntra ki Yaken Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan, mapatawad pa ta Dyos. Piro, daw kino mag-ambal ta malain kuntra ta Dyos Ispiritu Santo, dili mapatawad naan ta yi na timpo daw dili man mapatawad naan ta timpo na mabot.”
Mga Ambal Na Miad Daw Malain
(Lucas 6:43-45)
33 Gambal pa Jesus i, “Daw dayad kaoy an, simpri dayad man iya na bunga. Daw lain kaoy an, simpri lain man iya na bunga. Mga kaoy makala paagi ta iran na bunga. 34 Kyo na malain! Paryo kaw ta mga bata ta bekkessan na dalitan!§ Impusibli na mag-ambal kaw ta maskin ino na miad paryo ta kaoy na lain impusibli na magbunga na dayad tak daw ino naan ta isip ta ittaw, yon man ambalen din. 35 Ittaw na miad, pirmi man miad mga paambal din tak tanan na naan ta iya na isip miad. Ittaw na malain, pirmi man malain mga paambal din tak tanan na naan ta iya na isip malain. 36 Sugiran ta kyo na naan ta adlaw na mag-ukom Dyos an ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, kyo manabat naan ki kanen tenged ta inyo na mga ambal na malain na dapat ula nyo inta ambala 37 tak dipindi ta inyo na mga naambal daw silutan kaw, daw dili.”
Pangayo Na Jesus Magbuat Ta Katingalaan
(Marcos 8:11-12; Lucas 11:29-32)
38 May mga Pariseo daw manugtudlo ta Mga Sinulat Moises na gambal ki Jesus, “Mistro, liag nay na magbuat ka ta katingalaan aged makita nay pamatuod na papadala ka ta Dyos.” 39 Sabat Jesus, “Mga ittaw ta yi na timpo malain daw gatalikod ta Dyos. Papangitaan a danen ta katingalaan na buat aged may pamatuod para ki danen na papadala a ta Dyos. Piro, ula duma na katingalaan na ipakita ki danen daw dili, katingalaan ya na natabo ki Jonas na prupita anay pa sa. 40 Seled ta tallo adlaw daw tallo kilem naan Jonas ya ta gettek ta sikad bakod na sidda daw kagwa man na bui. Paryo man tan, Kanen Na Alin Ta Langit naan ta lebbengan ta tallo adlaw daw tallo kilem daw magwa man na bui.* 41 Daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos an ta tanan na mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, naan dya mga taga-Ninive ya na nabui anay pa sa ta timpo Jonas mindeg daw magpamatuod na igo gid na silutan ta Dyos mga ittaw an ta yi na timpo. Mga taga-Ninive ya may matareng na magpamatuod ta iling sa tak ganelsel daw padilian danen iran an na mga sala na kamati danen ta wali Jonas. Piro anduni, anen di en isya i na mas labaw pa iya na katengdanan kaysa ta katengdanan Jonas, piro ula kaw gapati ki kanen. 42 Daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos an ta tanan na mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, naan dya Rayna ya na alin ta Sur mindeg daw magpamatuod na igo gid na silutan ta Dyos mga ittaw an ta yi na timpo. Kanen an may matareng na magpamatuod ta iling sa tak anay pa sa kanen gabyai na naan pa alin ta sikad madyo na lugar aged mamati ta tudlo Ari Solomon na maalam gid. Piro anduni, anen di en isya i na mas labaw pa iya na katengdanan kaysa ta katengdanan Ari Solomon, piro ula kaw gapati ki kanen.”
Pagbalik Ta Malain Na Ispiritu Naan Ta Ittaw Na Naalinan Din
(Lucas 11:24-26)
43 Gaisturya Jesus i ta alimbawa, “May malain na ispiritu na gagwa ta ittaw na paseddepan din. Paggwa din, giling kanen an naan ta mara na lugar aged mangita ta mapuayan. Piro, ula kanen may nakita. 44 Gaisip kanen an, ‘Miad pa na malik a naan ta ittaw ya na naalinan ko.’ Pagbalik din naan ta ittaw ya, nakita din na paryo ta balay na bakanti, limpyo daw ayos. 45 Gagwa isab kanen an naan ta ittaw ya aged mangita ta pitto na mas malain pa na ispiritu kaysa ki kanen. Pagkita din, danen tanan gaseddep naan ta ittaw ya daw gatinir dya ta lugay. Mas lain pa gid uryan an na kaimtangan ta ittaw ya kaysa ta una. Iling man tan matabo ta malain na mga ittaw ta yi na timpo. Gadugang pa gid iran an na malain na buat daw isip tak ula danen ganelsel ta iran na mga sala na namatian danen miad na balita.”
Mga Kauturan Jesus
(Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21)
46 Na gambal pa Jesus i ta mga ittaw, gabot iya na mga utod na mama daw iya na inay. Gatindeg danen an naan ta gwa tak may ambalen danen ki kanen. 47 May gambal ki kanen, “Naan ta gwa imo ya na inay daw mga utod. May ambalen danen an ki kaon.”
48 Gainsa Jesus i ta ittaw na gambal ki kanen, “Kino ake an na inay daw mga utod?” 49 Pag-insa din, patudlo din iya na mga tinudluan daw mambal, “Yi danen i pabilang ko na ake na inay daw mga utod 50 tak daw kino mga gasunod ta kabebet-en ta ake na Amay na naan ta langit, danen pabilang ko na ake na utod daw inay.”
* 12:2 Daw Adlaw Ta Pagpuay, tama na ubra na kuntra ta mga sunuran ta mga Judio. Mag-ani an isya na ubra na kuntra. Pwidi nyo mabasa Exodo 34:21. Ta isip ta mga Pariseo kuntra maskin pag-ugot nang an ta trigo tak paryas nang man gyapon ta pag-ani. 12:4 Naan ta Levitico 24:5-9 pwidi nyo mabasa parti ta tinapay na paalad para ta Dyos. Naan ta 1 Samuel 21:1-6 pwidi nyo mabasa isturya parti ta pabuat ya Ari David na gakaan kanen ta tinapay na paalad para ta Dyos. 12:7 Oseas 6:6 § 12:21 Isaias 42:1-4 * 12:23 May pasaysay parti ta Apo Ari David na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mateo 9:27. 12:29 Naan ta paanggid na paisturya Jesus iseg na ittaw beet ambalen Satanas. Ittaw na gagapos ta iseg na ittaw beet ambalen Jesus. 12:32 Pwidi nyo mabasa parti ta yi na timpo daw timpo na mabot naan ta Mga Ambal Na Pasaysay daw ngitaen nyo ambal na yi na timpo. § 12:34 Ta timpo Jesus, ta isip ta mga Judio malain na ittaw paanggid naan ta bekkessan. * 12:40 Naan ta Jonas 1:17 daw 2:10 pwidi nyo mabasa parti ta katingalaan na natabo ki Jonas. 12:41 Naan ta Jonas 3:1-10 pwidi nyo mabasa parti ta pagnelsel ta mga taga-Ninive.