11
Insa Juan Na Manugbautismo Ki Jesus
(Lucas 7:18-35)
Pagtapos ta pag-ambal Jesus ta dusi din na apustulis, gapanaw kanen i aged magtudlo daw magwali naan ta mga dani na banwa.
Na Juan ya na manugbautismo naan pa ta prisuan, nabalitaan din parti ta mga pabuat Jesus na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Tenged ta nabalitaan din, papailing din pila ta iya na mga tinudluan naan ki Jesus aged mag-insa. Pag-abot danen, gainsa danen ki Jesus, “Kaon kon papaabot nay ya na papangako ta Dyos? Daw dili kaon, may anen pa na duma?” Sabat Jesus, “Malik kaw ki Juan daw sugiran nyo kanen parti ta mga nakita nyo na pabuat ko daw mga namatian nyo na ambal ko: mga bulag kakita en, mga piang kapanaw en ta usto, mga ittaw na may segeng na masakit ta langgit naayad en, mga bengngel kamati en, mga patay pabui en, daw nasugid en miad an na balita naan ta mga imol. Sugiran nyo pa kanen an na may angken na kalipay alin ta Dyos mga ittaw na ula danen patalikuri iran an na pagsalig ki yaken.”
Na galin mga tinudluan Juan, gambal Jesus parti ki Juan naan ta mga ittaw dya, “Na giling kaw kan-o ki Juan naan ta lugar na ula kabalayan, ino liag nyo na makita? Ittaw na dili pirmaninti iya na isip daw dili man masaligan na paryo ta kugon na paapay-apay nang ta angin? Simpri, dili! Ino gid liag nyo na makita na giling kaw dya? Mama na gasuot ta maalen na bayo? Simpri, dili! Mga ittaw an na gasuot ta dayad gid na bayo, naan danen gaistar ta mga palasyo. Ino gid liag nyo na makita? Prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos? Simpri, ee! Piro, gambal a ki kyo na Juan ya mas pa ta isya na prupita 10 tak kanen manugsugid ya na pasambit ta Dyos naan ta iya na sinulat na pulong na kanen gambal,
‘Ipadala ko una ki kaon ake na manugsugid
aged ipriparar din agian ta imo na pag-abot.’ ”*
11 Ambal pa Jesus, “Juan gid manugsugid ya na papadala ta Dyos daw sugiran ta kyo na alin ta una na timpo asta anduni, ta tanan na mga ittaw na natao, ula isya ki danen na may labaw pa na katengdanan kaysa ta katengdanan Juan na manugbautismo. Piro, umpisa ta yi na timpo, ittaw na may pinakababa na katengdanan naan ta tanan na sakep ta pagdumala ta Dyos, iya na katengdanan labaw pa ta katengdanan Juan. 12 Umpisa pa ta pagwali Juan na manugbautismo asta anduni, gapadayon gid Dyos ta iya na pag-imbitar na mga ittaw magpasakep naan ta iya na pagdumala daw tama na mga ittaw nakumbinsi gid daw dili en mapegengan na magpasakep. 13 Naan ta Mga Sinulat Ta Mga Prupita daw Mga Sinulat Moises may tudlo na may timpo na mabot na mag-umpisa pagdumala ta Dyos naan ta kalibutan. Pag-abot Juan, umpisa natuman mga ambal ta Dyos paagi ta mga prupita. 14 Daw patian nyo ambal an ta mga prupita, maintindian nyo na Elias ya na ambal danen na mabot, beet ambalen Juan. 15 Daw kino liag magbaton ta ake i na ambal, isipen din gid ta usto namatian din an.”
16 Gambal pa Jesus i, “Isipen ta anay daw indi pakumparar mga ittaw an ta yi na timpo. Danen an paryo ta mga bata na gamungko naan ta plasa na dili kuntinto ta maskin ino na ampang. Gambal danen ta mga duma danen na gaampang,
17 ‘Patukaran nay kyo yan ta plawta ta masadya na kanta,
piro ula kaw gasayaw!
Pakantaan nay kyo yan ta kanta ta kumpanyar ta patay,
piro ula kaw gagal.’ ”
18 Ambal man Jesus ta mga ittaw dya, “Iling man tan kyo yan tak ula kaw man gyapon nalipay ki Juan daw ki yaken. Na Juan ya gapwasa daw ula gainem ta bino, ambal nyo, ‘Naseddepan kanen ta malain na ispiritu!’ 19 Piro, na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan gainem ta bino daw ula gapwasa, ambal nyo, ‘Lagen nyo ittaw i, takab ta pagkaan daw sikad minem. Pirmi kanen gaduma ta mga manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw!’ ” Gambal pa Jesus i ta isya na ambalanen, “Napamatuuran na igo tudlo ya paagi ta pabuat ta mga ittaw na gasunod.”
Pag-ukom Ta Dyos Naan Ta Mga Ula Ganelsel
(Lucas 10:13-15)
20 Gapadayon Jesus i ta iya na laygay daw gambal kanen kuntra ta mga ittaw naan ta mga banwa na naan din dya nabuat katamaan ta iya na mga katingalaan tak maskin nakita danen mga katingalaan ya, ula man gyapon danen ganelsel daw ula man padilian iran an na mga sala. 21 Ambal din parti ki danen, “May segeng na silot na maageman ta mga taga-Corazin daw taga-Betsaida! Tama na katingalaan na nabuat ko naan ta iran na mga banwa, piro ula danen an ganelsel daw ula man danen padilii iran an na mga sala. Daw naan ta Tiro daw Sidon pabuat ko mga katingalaan na paryo ta nabuat ko naan ta Corazin daw Betsaida, sigurado na mga taga-Tiro daw taga-Sidon magsuot gid dayon ta bayo na sanot-sanuton daw magbetang ta abo naan ta iran na ulo aged ipakita na ganelsel danen an daw padilian man danen iran an na mga sala. 22 Sugiran ta kyo na daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos an naan ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, mas gaan silot ta mga taga-Sidon daw taga-Tiro kaysa ta silot ta mga taga-Corazin daw taga-Betsaida.
23 “Mga ittaw man na taga-Capernaum! Salig gid danen na dayawen danen an ta Dyos. Piro, dili din danen an dayawen. Iulog din danen an naan ta Hades na lugar ta mga patay daw naan dya danen an silutan! Daw naan ta Sodoma pabuat mga katingalaan na paryo ta nabuat ko naan ta Capernaum, sigurado na magnelsel danen an daw asta inta anduni may banwa pa na Sodoma.§ 24 Sugiran ta kyo na daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos an naan ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, mas gaan silot ta mga taga-Sodoma kaysa ta silot ta mga taga-Capernaum.”
Bakod Na Kalipay Jesus
(Lucas 10:21-22)
25 Pagtapos ta ambal Jesus, gapangamuyo kanen i, “Amay ko, kaon na manugdumala ta tanan na naan ta langit daw kalibutan, bakod pagdayaw ko an ki kaon. Kamatuuran parti ki kaon na ula no papaintindi ta mga ittaw na maalam daw may datas na iniskwilaan, papaintindi no en ta mga ittaw na paryo ta mga bata na ula kaiskwila. 26 Ee, Amay ko, nadayaran ka na iling tan imo na pagbeet.”
27 Pagtapos Jesus ta pangamuyo, gambal kanen an naan ta mga ittaw dya, “Tanan na alam daw gaem ta ake na Amay patugyan din naan ki yaken. Ula duma na kakala ta iya na Bata daw dili, Amay. Ula duma na kakala ta iya na Amay daw dili, Bata daw duma pa man na mga ittaw na papili ta Bata aged naan ki danen ipakala din iya an na Amay.”
28 Ambal pa Jesus, “Kyo tanan na nabellayan daw nabeg-atan gid ta mga pas-anen, magdangep kaw ki yaken aged tagan ta kyo ta katawwayan.* 29 Magpasakep kaw daw magpatudlo man ki yaken na paryo magpas-an kaw ta singkaw alin ki yaken. Iling tan dapat an na buaten nyo tak yaken i maluluy-on daw mapainebesen daw tagan ta kyo ta katawwayan. 30 Dili bellay magpasakep kaw ki yaken daw magtuman ta ake na tudlo tak paryo magbaton kaw ta singkaw na dili beg-at daw pas-anen na dili bellay na alin ki yaken.”
* 11:10 Malakias 3:1 Naan ta Mateo 3:3 pwidi nyo man mabasa isturya parti ta manugsugid na padala ta Dyos. 11:14 Pwidi nyo mabasa naan ta Malakias 4:5 parti ki Elias na kanen ya mabot una ta Ginuo. 11:19 May pasaysay parti ta mga manugsukot ta buis na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Mateo 5:46. Pwidi nyo man mabasa parti ta makasasala na mga ittaw naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. § 11:23 Naan ta Genesis 19:1-29 pwidi nyo mabasa isturya an parti ta sikad malain na mga pabuat ta mga gaistar naan ta Sodoma anay pa sa daw parti man ta pagsamad ta Sodoma. * 11:28 Mga pas-anen beet ambalen mga sunuran na patudlo ta mga manugtudlo ta mga Judio na sikad bellay na tumanen.