10
Dusi Na Apustulis Jesus
(Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16)
Paumaw Jesus dusi din na apustulis na magtipon naan ki kanen daw patagan din danen an ta uturidad aged magpagwa ta mga malain na ispiritu na naan ta mga ittaw daw magpaayad man ta mga may masakit maskin ino iran na masakit daw lain na batyag. Yi ngaran ta dusi na apustulis: una Simon na paumaw man na Pedro daw iya na utod na Andres, sunod mag-utod na Santiago daw Juan na mga kabataan Zebedeo, Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo na manugsukot ta buis, Santiago na bata Alfeo, Tadeo, Simon na Makabanwa, daw Judas Iscariote* na ta uryan magtraydor ki Jesus.
Pagsugo Jesus Ta Dusi Na Apustulis
(Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6)
Pasugo Jesus dusi din na apustulis daw paambalan, “Dili kaw miling naan ta mga lugar ta mga dili-Judio daw naan ta mga banwa ta mga Samaritano. Miling kaw ta mga paryo nyo na ittaw na linai Israel tak paryo danen an narwad na mga karniro. Maski indi kaw munta, iwali nyo iling ti, ‘Anduni abot en upurtunidad na makapasakep kaw ta papaabot na pagdumala ta Dyos.’ Magpaayad kaw ta mga may masakit daw magbui kaw ta mga napatay. Magpaayad kaw man ta mga may segeng na masakit ta langgit daw magpagwa kaw ta mga malain na ispiritu naan ta mga ittaw. Tenged libri nang nabaton nyo na uturidad alin ki yaken aged matuman nyo ubra na paambal ko ki kyo, dapat libri nang man inyo na tabang ta mga ittaw. Dili kaw magdala ta kwarta na bisan blawan, pilak, daw tambaga naan ta inyo na puyo-puyo. 10 Ta inyo na pagpanaw, dili kaw magdala ta binagteng, mga mlaan, pangsili na sandal, daw tungkod tak mga manug-ubra an dapat gid na tagan ta iran na kinanglanen para mabui.
11 “Bisan indi kaw munta na banwa daw baryo, mangita kaw ta dayunan nyo naan ta miad na ittaw daw magtinir kaw dya keteb na malin kaw ta iran na lugar. 12 Pagselled nyo ta balay, mag-atag kaw ta bindisyon ta mga ittaw dya. 13 Daw dayad iran na pagbaton ki kyo, matuman gid bindisyon nyo na mabaton danen katawwayan na alin ta Dyos. Piro, daw dili dayad iran na pagbaton, bawien nyo inyo an na bindisyon. 14 Daw dili kaw batunon ta mga ittaw naan ta isya na banwa daw dili man danen matian inyo na mga ambal, malin kaw dya. Ta inyo na pag-alin ta iran na panimalay daw banwa, ipakita nyo na papadpad nyo yab-ok an ta inyo na mga batiis na alin ta iran na banwa. 15 Dapat gid iling tan buaten nyo aged mapaandaman nyo danen an. Sugiran ta kyo na daw mabot adlaw na mag-ukom Dyos ta mga ittaw daw kino matareng daw dili matareng, mas gaan pa silot na maageman ta sikad malain na mga ittaw na gaistar naan ta Sodoma daw Gomora anay pa sa kaysa ta silot ta mga ittaw na dili magbaton ki kyo.”
Mga Kabellay Na Maagian Ta Mga Tinudluan Jesus
(Marcos 13:9-13; Lucas 21:12-17)
16 Gambal pa Jesus i ta dusi din na apustulis, “Tandaan nyo! Daw naan kaw en ta mga ittaw na ilingan nyo, kyo yan paryo ta daram na mga karniro naan ta tengnga ta pintas na mga ayep.§ Mag-andam kaw paryo ta bekkessan na pirmi alisto. Paryo ta salampati na daram, dili kaw mag-isip na magbuat ta malain. 17 Mag-andam kaw tak may mga ittaw na magdakep ki kyo na intriga kaw naan ta mga gadumala ta iran na mga banwa aged usisaen. Kastiguon kaw danen naan ta iran na balay tipunan. 18 Tenged ta inyo na pagsunod ki yaken, patubangen kaw danen naan ta mga gubirnador daw mga ari. Daw naan dya, magpamatuod kaw naan ki danen daw ta mga dili-Judio man parti ta inyo na pagpati ki yaken. 19 Ta timpo na madakep kaw, dili kaw magpalibeg daw ino isabat nyo daw ambalen. Ta uras na usisaen kaw, tabangan kaw ta Dyos daw ino inyo na ambalen 20 tak inyo na ambalen dili alin ki kyo. Inyo na ambalen naan gid alin ta Dyos Ispiritu Santo na padala ta ate na Amay na naan ta langit.”
21 Ambal pa Jesus, “Ta yon man na timpo ta kakulian, may mga ittaw na iran na mga utod ipapatay danen paagi ta iran na pagtraydor. Iling man tan buaten ta mga amay naan ta iran na kabataan. Mga bata magbatok ta iran na mga ginikanan daw ipapatay man danen iran na mga ginikanan. 22 Demetan kaw ta tanan tenged sakep kaw ki yaken. Piro, mga ittaw na magpadayon ta iran na pagpati ki yaken asta ta katapusan ta yon man na timpo, danen an maluwas alin ta lain na mga buat ta mga gakuntra ki danen. 23 Daw papangabot kaw ta mga gakuntra ki kyo naan ta isya na banwa tenged ta inyo na pagtudlo ta mga ittaw dya, malyo kaw naan ta duma na banwa. Dapat gid na malyo kaw daw sugiran ta kyo na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan mabot bag-o nyo matapos inyo na ubra na galibot kaw ta inyo na pagtudlo naan ta mga banwa ta Israel.
24 “Dili kaw magtingala na kuntraen kaw daw sakiten paryo ki yaken tak ula tinudluan na mas datas iya na katengdanan kaysa ta katengdanan ta iya na mistro daw ula suguon na mas datas iya na katengdanan kaysa ta katengdanan ta iya na amo. 25 Usto gid daw inagian ta mga tinudluan an magparyo ta inagian ta iran na mistro daw mga suguon ta iran na amo. Daw yaken na mistro nyo paumaw ta mga ittaw na Satanas, mas pa gid lain umaw danen ki kyo na ake na mga tinudluan tak daw ino buaten naan ta amay ta panimalay, mas malain pa mga buaten naan ta mga mimbro ta panimalay.”
Daw Kino Dapat Adlekan
(Lucas 12:2-7)
26 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili kaw madlek ta mga ittaw na magkuntra ki kyo. Tanan na sikrito mlaman daw tanan na tinago mwa ta uryan. 27 Daw ino ambal ko ki kyo na pasikrito naan ta delem, isugid nyo daw adlaw. Daw ino namatian nyo ki yaken na inay kagi ko, isugid nyo naan ta atep ta balay na tama na mga ittaw kamati. 28 Dili kaw madlek ta mga ittaw na makapatay ki kyo tak bisan patayen kaw danen, ula danen may mabuat na malain ta inyo na ispiritu. Dyos nang adlekan nyo tak kanen nang may sarang na magsilot ta mga ittaw ta iran na lawa daw ispiritu naan ta impirno.” 29 Ambal pa Jesus, “Di' ba darwa buok na yupan na derse barato nang na mapalit ta isya nang na sinsilyo na tambaga?* Piro, ula gid bisan isya ki danen na nulog naan ta basak na dili pagbeet ta ate na Amay. 30 Kyo pa na mga ittaw, dili kaw pabay-an ta Dyos tak asta katamaen ta inyo na buok nlaman din. 31 Gani, dili kaw madlek tak mas impurtanti kaw kaysa ta tama na yupan.”
Pag-ako Na Sakep Ki Jesus
(Lucas 12:8-9)
32 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Daw kino mag-ako naan ta tubangan ta mga ittaw na kanen sakep ki yaken, akuon ko naan ta tubangan ta ake na Amay naan ta langit na kanen an sakep ki yaken. 33 Piro, daw kino mag-ambal naan ta tubangan ta mga ittaw na kanen dili sakep ki yaken, ambalen ko naan ta tubangan ta ake na Amay naan ta langit na kanen an dili sakep ki yaken.”
Tenaan Na Magbelagay Mga Ittaw
(Lucas 12:51-53; 14:26-27)
34 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Dili nyo isipen na ake na tuyo na giling a di aged magdala ta kalineng naan ta kalibutan i. Tenged ta pag-iling ko di, imbis maglineng naan ta kalibutan i, mga ittaw magkuntraay. 35 Tenged ta ake na pag-iling di
‘magkuntra bata na mama ta iya na amay,
yon man bata na bai ta iya na inay,
daw yon man magad na bai ta iya na ugwangan na bai.
36 Iran na mga kuntra mga duma man gyapon danen naan ta iran na panimalay!’
37 “Daw kino na mas palangga din iya na ginikanan daw iya na mga kabataan kaysa ki yaken, dili ko kanen an mabaton na isya ta ake na mga tinudluan. 38 Daw kino dili miag na magparyo kanen an ta ittaw na gapas-an ta iya na krus tenged iling tan buaten ta ittaw na magsunod ki yaken, dili ko kanen an mabaton na isya ta ake na mga tinudluan. 39 Daw kino gapalabi ta iya na kabui, mapatay man gyapon. Piro, bisan kino na mag-alad ta iya na kabui tenged ki yaken, maangken din kabui na ula katapusan.”
Pagbaton Ta Mga Dayad Na Bales Alin Ta Dyos
(Marcos 9:41)
40 Gambal pa Jesus i naan ta iya na mga tinudluan, “Daw kino magbaton ki kyo na mga tinudluan ko, paryas man na pabaton a din. Daw kino magbaton ki yaken, paryas man na pabaton din gapadala an ki yaken. 41 Daw kino magbaton ta prupita tak nlaman din na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos, sigurado na mabaton din dayad na bales alin ta Dyos na paryas ta nabaton ya ta mga prupita. Daw kino magbaton ta matareng na ittaw tak nlaman din na ittaw an matareng, sigurado na mabaton din dayad na bales alin ta Dyos na paryas ta nabaton ya ta mga matareng. 42 Sugiran ta kyo na daw kino magbuat ta miad maskin mag-atag ta isya nang na baso na waig na inemen naan ta bisan isya ko na kebes na tinudluan tak nlaman din na ittaw an ake na tinudluan, sigurado gid na mabaton din dayad na bales alin ta Dyos.”
* 10:4 Iscariote i dili apilyido Judas. Iscariote beet ambalen taga-Keriote tak Keriote banwa na alinan din. 10:14 Naan ta Marcos 6:11, Lucas 9:5, 10:11 daw Mga Binuatan 13:51 pwidi nyo mabasa parti ta pagpadpad ta yab-ok naan ta batiis bilang pamatuod kuntra ta mga ittaw na ula danen pabatuna upurtunidad na mapamatian danen miad na balita. 10:15 Naan ta Genesis 19:1-29 pwidi nyo mabasa isturya an parti ta sikad malain na mga pabuat ta mga gaistar naan ta Sodoma anay pa sa. § 10:16 Mga ayep na pasambit naan ta birsikulo disi-sais, daw naan ta Inglis paumaw na ‘wolf’. ‘Wolf’ an isya na klasi ta ayep na sura an paryo ta ayam daw naan gistar ta kakauyan. * 10:29 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo binti-nuibi, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta tenga uras na ubra ta isya na ittaw. 10:36 Mikeas 7:6 10:38 Ta timpo Jesus, ittaw na pasintinsyaan ta kamatayen paagi ta paglansang naan ta krus, papas-an ki kanen krus an daw dleen din ta lugar na naan dya kanen an ilansang. Maski bui pa kanen na gapas-an ta krus, paryo en kanen an patay. Gani, gapas-an ta iya na krus beet ambalen na taga-sunod Jesus dapat bilangen din iya na kaugalingen patay en na yon man dili en iya na liag matuman. Iya en Jesus na liag dapat sunuron.